Alphabétiquement     [«   »]
σωφρονῶσιν 1
σώφρων 1
τ´ 5
τὰ 60
τά 1
ταί 1
ταῖς 13
Fréquences     [«    »]
54 δ´
52 οὐδὲ
57 ὡς
60 τὰ
61
62 ἂν
62 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

τὰ


Discours, par.
[32, 90]   γὰρ ἤδη πολλάκις εἶπον, αἰσχίω  τὰ   αἰσχρὰ καὶ καταγέλαστα μᾶλλον, ὅταν
[32, 75]   οὐ γὰρ οὕτως ἐκεῖνός φησι  τὰ   ἅρματα ταπεινὰ γίγνεσθαι μεταξὺ καὶ
[32, 65]   ὑμῖν ἕτερον τοιοῦτόν τινα λόγον.  τὰ   γὰρ ζῷα ἐν τῇ συνουσίᾳ
[32, 50]   ἀλλ´ ἐν αὐτῇ τῇ θέᾳ  τὰ   γιγνόμενα οὐκ αἰσχρὰ καὶ μεστὰ
[32, 20]   οἳ τὰς παλαίστρας ἐνοχλοῦσι καὶ  τὰ   γυμνάσια χειρονομοῦντες καὶ παλαίοντες, εἰς
[32, 60]   τὰ μὲν οὐδ´ ὅλως πελάζειν,  τὰ   δ´ εὐθὺς ἀποχωρεῖν, οὐχ ἡδόμενα
[32, 35]   καὶ μεγάλοι σοφισταὶ καὶ γόητες·  τὰ   δ´ ἡμέτερα φαῦλα καὶ πεζὰ
[32, 55]   λέοντας φέρειν ἐν ταῖς ἀγκάλαις·  τὰ   δὲ ἄλλα καὶ πάνυ μοι
[32, 60]   ἀποχωρεῖν, οὐχ ἡδόμενα τῷ μέλει.  τὰ   δὲ πτηνὰ καὶ τὰ πρόβατα
[32, 25]   πάντα ἕτοιμος, ὥσπερ θηρίων ἀνημέρων,  τὰ   δὲ ὦτα ἐμπέφρακται, καὶ πάροδος
[32, 1]   τοσαῦται μυριάδες ἀνθρώπων ἅμα καὶ  τὰ   δέοντα ἐννοεῖτε καὶ ταχὺ φθέγγεσθε
[32, 90]   περιέχηται δεσμοῖς τισιν φρουροῖς,  τὰ   δυσχερῆ δεῖ ταῦτα νομίζειν αἰχμαλωσίαν
[32, 15]   ὥσπερ οἶμαι καὶ τῶν ἑλκῶν  τὰ   δυσχερῆ λίαν οὐκ ἐᾷ προσάψασθαι,
[32, 65]   εὐθὺς ἀπιόντας καθ´ αὑτοὺς καὶ  τὰ   εἴδη μεταβαλόντας εἰς ἀνθρώπους διαφυλάττειν
[32, 60]   Ὀρφέα μελῳδεῖν, καθάπερ εἴρηται, κἀκεῖ  τὰ   ζῷα προσιέναι αὐτῷ, πολύ τι
[32, 60]   καὶ μὴν γε Ὀρφεὺς  τὰ   θηρία ἡμέρου καὶ μουσικὰ ἐποίει
[32, 15]   διανέμουσι δαψιλῶς τοῖς ἐθέλουσι δέχεσθαι·  τὰ   κακὰ δὲ ἀλλαχόθεν, ὡς ἐξ
[32, 20]   θεὸς ὢν καὶ πετόμενος δυσχεραίνει  τὰ   κύματα καὶ τὸ πέλαγος καὶ
[32, 85]   τοὺς πυνθανομένους περὶ τῆς πόλεως  τὰ   μὲν ἄλλ´ ἀκούειν θαυμαστὰ οἷα,
[32, 65]   συνουσίᾳ τῇ πρὸς τὸν Ὀρφέα  τὰ   μὲν ἄλλα ἥδεσθαι μόνον καὶ
[32, 40]   λέγειν; οὐχ ὡς πόλιν εἴδομεν  τὰ   μὲν ἄλλα θαυμαστὴν καὶ τῶν
[32, 35]   λόγοις, οὐ μέντοι περὶ φαύλων.  {τὰ   μὲν γὰρ λεγόμενα αὐτὰ οὐ
[32, 60]   τε προσιέναι καὶ μηκέτ´ ἀπαλλάττεσθαι·  τὰ   μὲν οἶμαι διὰ τὸ εὔηθες
[32, 60]   τὴν ἀγριότητα δυσπιστότερα εἶναι, καὶ  τὰ   μὲν οὐδ´ ὅλως πελάζειν, τὰ
[32, 20]   κύματα μακρὰ θαλάσσης πόντου Ἰκαρίοιο,  τὰ   μέν τ´ Εὖρός τε Νότος
[32, 95]   λεγόμενα, ὡς ἐπτοημένος, ὡς εὐχερής,  τὰ   μικρὰ θαυμάζων, ἥττων τοῦ τυχόντος
[32, 70]   ἔστι τοὺς οὕτως ἐπτοημένους περὶ  τὰ   μικρὰ καὶ μηδενὸς ἄξια, φαύλως
[32, 95]   ὅτι φρόνιμος, ἀλλ´ οὐχ οἷα  τὰ   νῦν λεγόμενα, ὡς ἐπτοημένος, ὡς
[32, 85]   θεοὺς αὐτοὺς πολλάκις λοιδοροῦντες καὶ  τὰ   ὄντα ῥιπτοῦντες καὶ γυμνοὶ βαδίζοντες
[32, 35]   οἷόν τε. καὶ νῦν εἶπον  τὰ   περὶ τῆς πόλεως, δεῖξαι βουλόμενος
[32, 70]   ἤγαγεν. καὶ ταῦτα μὲν δὴ  τὰ   περὶ τὸ θέατρον. ἀλλ´ ὅταν
[32, 90]   τὴν φιλοτιμίαν. τοὺς δὲ Ἀθηναίους  τὰ   περὶ τοὺς λόγους μᾶλλον ἐπιτηδεύοντας
[32, 50]   ἐπεὶ καὶ τῶν ἄλλων εὑρήσομεν  τὰ   πλεῖστα ταὐτὰ πράττοντας τοῖς ἀνοήτοις
[32, 60]   ὄρεσι καὶ περὶ τὰς νάπας  τὰ   πολλὰ διατρίβειν· ἀποθανόντος δὲ ἐρημωθέντα
[32, 70]   ἕκαστοι καὶ καθ´ αὑτοὺς διαφθείροντες  τὰ   πράγματα, Σιμάριστοι καὶ τοιαῦθ´ ἕτερα
[32, 60]   μέλει. τὰ δὲ πτηνὰ καὶ  τὰ   πρόβατα μᾶλλόν τε προσιέναι καὶ
[32, 60]   εἶναι τούς τε ὄρνιθας καὶ  τὰ   πρόβατα. τοὺς μὲν γὰρ λέοντας
[32, 20]   ὀργὴν οὐδὲ τοὺς〉 συριγμοὺς οὐδὲ  τὰ   σκώμματα, οἷς πάντας ἐκπλήττετε καὶ
[32, 75]   Ὅμηρος τίς ἀνθρώπων δύναται  τὰ   συμβαίνοντα εἰπεῖν; οὐ γὰρ οὕτως
[32, 10]   ἄρξωμαι, τοῦτο πείσθητε βεβαίως, ὅτι  τὰ   συμβαίνοντα τοῖς ἀνθρώποις ἐπ´ ἀγαθῷ
[32, 30]   ἐν τῷ παρόντι καὶ ὅταν  τὰ   συνήθη θεωρῆτε, οἷοί ἐστε. ἐμοὶ
[32, 90]   Ἀθηναίων Μεγαρέων Κορινθίων  τὰ   σώματα ἀσκεῖν καὶ ζῆν φιλοπόνως
[32, 60]   καὶ φιλίαν αἰτησαμένην παρὰ Διὸς  τὰ   σώματα αὐτῶν μεταβαλεῖν εἰς ἀνθρώπων
[32, 70]   οἶμαι καὶ ἐσῴζεσθε. ~τεκμήριον δὲ  τὰ   τελευταῖα συμβάντα περὶ ὑμᾶς, ὅτε
[32, 5]   μετ´ εὐνοίας καὶ φανερὰ ποιήσει  τὰ   τῆς πόλεως ἀρρωστήματα. τοιγαροῦν ὅταν
[32, 45]   λέγειν ὡς οὐ χρὴ καὶ  τὰ   τοιαῦτα γίγνεσθαι ἐν ταῖς πόλεσι·
[32, 60]   τοὺς μὲν γὰρ λέοντας καὶ  τὰ   τοιαῦτα διὰ τὴν ἀλκὴν καὶ
[32, 75]   μὴ γὰρ δαιμόνια πάντ´  τὰ   τοιαῦτα καὶ μείζονος δεόμενα ἀποτροπῆς.
[32, 90]   μέν που καὶ ἐφ´ ἑκάστων  τὰ   τοιαῦτα, τῷ παντὶ δὲ αἰσχίω
[32, 55]   καίτοι τὰ τῶν Μουσῶν καὶ  τὰ   τοῦ Ἀπόλλωνος ἤπια δῶρα καὶ
[32, 20]   ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει. εἰ οὖν  τὰ   τοῦ Ἑρμοῦ ἔπη κἀγὼ λέγοιμι
[32, 40]   καὶ μικρὸν ἔμπροσθεν εἶπον,  τὰ   τοῦ Νείλου καὶ τῆς χώρας
[32, 50]   καὶ περὶ πάντα ὁμοίως ἐπτοημένοι  τὰ   τυχόντα, οἱ δὲ κοσμίως καὶ
[32, 55]   καὶ μᾶλλον ἐοίκατε κραιπαλῶσιν. καίτοι  τὰ   τῶν Μουσῶν καὶ τὰ τοῦ
[32, 55]   μέλους καὶ Σατύρους· οὐκοῦν ὑμῖν  τὰ   τῶν νεβρίδων τε καὶ θύρσων
[32, 55]   τινῶν κατέχεσθε, καὶ πιστὰ ποιεῖτε  τὰ   τῶν ποιητῶν μυθολογήματα· ὡς ἐκεῖνοί
[32, 55]   μετὰ γόων, ὥσπερ οἱ ἰατροὶ  τὰ   φλεγμαίνοντα τῶν ἑλκῶν ὑγραίνοντες καὶ
[32, 70]   καὶ τούτων ἐπεμνήσθην; ὅπως εἰδῆτε  τὰ   φυόμενα ἐκ τῆς περὶ τὸν
[32, 45]   καὶ πολλάκις ἀηδεῖς ἔδοξαν; μὴ  τὰ   ὦτα ἐπαλήλιπται τῶν ἐκεῖ; τί
[32, 65]   πρᾶγμα οὕτως ὑφεωρῶντο, καὶ ἐφύλαττον  τὰ   ὦτα, ὡς ἂν μὴ διαφθαρῶσιν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007