Alphabétiquement     [«   »]
τοιούτου 2
τοιούτῳ 1
τοιούτων 3
τοῖς 40
τολμῶντας 1
τομῇ 1
τὸν 43
Fréquences     [«    »]
39 ἀλλὰ
39 οὐκ
39 ὑμᾶς
40 τοῖς
43 τὸν
43 τοῦ
44 τοῦτο
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

τοῖς


Discours, par.
[32, 20]   ἀνωφελεῖς δ´ ὁρωμένους καὶ ὁμοίους  τοῖς   ἀγεννέσι τῶν ἀθλητῶν, οἳ τὰς
[32, 90]   ὑμεῖς οὐχ ὁμοίας μεταλάβητε δόξης  τοῖς   Ἀθηναίοις καὶ Λακεδαιμονίοις, ἀλλὰ μᾶλλον
[32, 45]   τῆς πόλεως, εἰ παρὰ μὲν  τοῖς   ἄλλοις ἀριστεῖς καὶ τυραννοκτόνοι μνημονεύονται,
[32, 45]   τί γὰρ ἔξω παραπλησίως ἀκούονται  τοῖς   ἄλλοις καὶ πολλάκις ἀηδεῖς ἔδοξαν;
[32, 10]   πείσθητε βεβαίως, ὅτι τὰ συμβαίνοντα  τοῖς   ἀνθρώποις ἐπ´ ἀγαθῷ πάνθ´ ὁμοίως
[32, 55]   τε μουσικὴ θεραπείας ἕνεκα  τοῖς   ἀνθρώποις εὑρῆσθαι δοκεῖ τῶν παθῶν
[32, 50]   εὑρήσομεν τὰ πλεῖστα ταὐτὰ πράττοντας  τοῖς   ἀνοήτοις τοὺς σώφρονας, οἷον ἐσθίοντας,
[32, 30]   οὐ γὰρ διὰ τοῦτο καὶ  τοῖς   ἄρχουσιν εὐτελέστεροι φαίνεσθε; καὶ πρότερόν
[32, 40]   ἀκριβῶς διεξιόντας ὡς ἂν δύνωνται  τοῖς   αὑτῶν, καὶ μικρὸν ἔμπροσθεν
[32, 1]   ὠσὶ τῶν παίδων, ὑμεῖς δὲ  τοῖς   αὑτῶν κάκιον. δήμου γάρ ἐστιν
[32, 60]   αὐτὸ δρᾶτε. βούλεσθε, ἐπειδὴ  τοῖς   βασιλεῦσι τοὺς δήμους κἀγὼ παρέβαλον,
[32, 95]   οὕτως γὰρ ἂν οὔτ´ ἐπὶ  τοῖς   γεγονόσι μετανοήσειε καὶ πλείονα ὑμᾶς
[32, 15]   αὐτοὶ κρατοῦσι καὶ διανέμουσι δαψιλῶς  τοῖς   ἐθέλουσι δέχεσθαι· τὰ κακὰ δὲ
[32, 50]   ἀλλὰ καὶ τῶν ξένων ἐπιπλήττουσι  τοῖς   εἰκῇ βαδίζουσι. τοιγαροῦν εἰκότως εὐδοκιμοῦσι
[32, 70]   ἀλόγιστον οὐκ ἐᾷ μένειν ἐπὶ  τοῖς   ἐλάττοσιν οὐδ´ ἔχει μέτρον οὐδὲν
[32, 65]   ἀνδρὶ κιθαρῳδῷ θαυμαζομένῳ τότε ἐν  τοῖς   Ἕλλησιν. ὅτι γὰρ λίαν ἡδὺς
[32, 75]   διαφθείρεσθαι τῶν ἁρμάτων. ἔδοξεν οὖν  τοῖς   Ἠλείοις ὡς δαιμονίου τινὸς ὄντος
[32, 70]   ὑμῖν διαλέγηται περὶ τῶν ἐν  τοῖς   θεάτροις θορύβων. οὐ γὰρ οὕτως
[32, 5]   τοὺς πολλούς· οἱ δ´ ἐν  τοῖς   καλουμένοις ἀκροατηρίοις φωνασκοῦσιν, ἐνσπόνδους λαβόντες
[32, 75]   ἀγκάλαις καὶ τὸ ὕδωρ ὑποδέχεσθαι  τοῖς   κόλποις. Ἀθήνησι δὲ αὐτὸ τοῦτο
[32, 35]   ἡμέτερα φαῦλα καὶ πεζὰ ἐν  τοῖς   λόγοις, οὐ μέντοι περὶ φαύλων.
[32, 30]   μίαν ὥραν σωφρονῆσαι. καὶ γὰρ  τοῖς   νοσοῦσι μεγάλη ῥοπὴ πρὸς σωτηρίαν
[32, 30]   χρόνον κάθησθε σωφρονοῦντες. καὶ γὰρ  τοῖς   νοσοῦσι μεγάλη ῥοπὴ πρὸς σωτηρίαν
[32, 25]   ἀγαθοὺς καὶ ἄνδρας καὶ λόγους,  τοῖς   νουθετοῦσι καὶ διδάσκουσι χάριν εἰδώς·
[32, 60]   καὶ γὰρ ἐκεῖνον ἔν τε  τοῖς   ὄρεσι καὶ περὶ τὰς νάπας
[32, 35]   ὁμόνοια, κόσμος πολιτείας, τὸ προσέχειν  τοῖς   ὀρθῶς λέγουσι, τὸ μὴ πάντοτε
[32, 80]   ὅμοιος ἐκ τῶν τοιούτων ἀνθρώπων  τοῖς   παρ´ ὑμῖν (πλὴν ὅτι μάχεσθαί
[32, 80]   τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ναυαγίας  τοῖς   πᾶσιν αἴτιος γενόμενος. γὰρ
[32, 95]   γοῦν ἐκεῖνον εἴρηκεν Ὅμηρος ἐν  τοῖς   πᾶσιν Ἕλλησιν ἀφικέσθαι γελωτοποιόν· ἀλλ´
[32, 40]   ἔχοντες βαδίζουσι κάτω ὁρῶντες, αἰσχυνόμενοι  τοῖς   πεπραγμένοις. ~ἐκεῖνος μὲν παίζων καὶ
[32, 75]   τὸν ἐν τῷ τροχῷ παρὰ  τοῖς   ποιηταῖς ἐνδεδεμένον {καὶ κολαζόμενον διὰ
[32, 5]   καὶ πάνυ καλῶς ἐποίουν, ὅτι  τοῖς   ποιηταῖς ἐπέτρεπον μὴ μόνον τοὺς
[32, 30]   ἡγοῦμαι πολλὰ καὶ χρήσιμα εἰρηκέναι  τοῖς   προσέχουσι καὶ περὶ θεοῦ καὶ
[32, 50]   παρακαλοῦντες, τελευτῶντες ἀπίασι κακόν τι  τοῖς   συμπόταις δόντες παρ´ ἐκείνων
[32, 35]   ἐμνήσθην οὔτε ὑμᾶς ἐπαίρων οὔτε  τοῖς   συνήθως ὑμνοῦσιν αὐτὰ ῥήτορσιν
[32, 85]   τῶν κωμικῶν ἔφη τις ἐπὶ  τοῖς   τοιούτοις· ἀκόλαστος ὄχλος ναυτική τ´
[32, 35]   τῶν ἄλλων οἱ πλείους ἐπὶ  τοῖς   τοιούτοις χαίρουσι, καὶ μακαρίους ἑαυτοὺς
[32, 50]   καὶ ἀποβλέπειν, μόνον οὐκ ἐπὶ  τοῖς   χείλεσι τὰς ψυχὰς ἔχοντας, καθάπερ
[32, 1]   πόλει γενέσθαι, τὸ κάλλιστον ἐμβάλλειν  τοῖς   ὠσὶ τῶν παίδων, οἱ δὲ
[32, 1]   ἐκεῖνοι μὲν οὖν κακῶς ἐχρήσαντο  τοῖς   ὠσὶ τῶν παίδων, ὑμεῖς δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007