Alphabétiquement     [«   »]
προπυλαίοις 1
πρόρριζοι 1
ΠΡΟΣ 1
πρὸς 37
πρός 1
προσάγειν 1
προσαγορεύονται 1
Fréquences     [«    »]
32 διὰ
35 οὖν
34 τις
37 πρὸς
38
39 ἀλλ´
39 ἀλλὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

πρὸς


Discours, par.
[32, 70]   δὲ πρὸς ἐκεῖνον μὲν ἀπεχθῶς,  πρὸς   ἀλλήλους δὲ στασιαστικῶς διέκεισθε, χωρὶς
[32, 25]   οἱ} θρασεῖς καὶ ὑπερήφανοι, δυσάρεστοι  πρὸς   ἅπαντα, ἁψίκοροι, τυράννοις ὅμοιοι καὶ
[32, 60]   φασὶ γοῦν αὐτοὺς τὸ ἀρχαῖον  πρὸς   αὐλὸν πολεμεῖν· ὑμεῖς δὲ πρὸς
[32, 50]   φιλοφρονούμενοι τοὺς συνόντας, οὐ θρασυνόμενοι  πρὸς   αὐτούς· οἱ δὲ ἀπηνῶς καὶ
[32, 95]   καὶ τοιαύτην ἔχειν γνώμην εὐθὺς  πρὸς   αὐτούς, οἵας ἂν μετάσχητε τῆς
[32, 70]   μόνῳ τούτῳ προσεῖχεν, ὑμεῖς δὲ  πρὸς   ἐκεῖνον μὲν ἀπεχθῶς, πρὸς ἀλλήλους
[32, 1]   καὶ νῦν ποιήσατε, ἵνα κτήσησθε  πρὸς   ἐκείνῳ τῷ ἐπαίνῳ καινὸν ἕτερον
[32, 50]   {ἢ} πεσών τινα ἔωσε, μάχεται  πρὸς   ἕτερον. ὁμοίως καὶ περὶ τὰς
[32, 15]   καὶ δύναμιν τῶν θεῶν ἀφικνεῖται  πρὸς   ἡμᾶς, ἀλλὰ πανταχῇ πάντων ἀγαθῶν
[32, 5]   φρόνησιν δικαίαν διάθεσιν  πρὸς   θεοὺς εὐσέβειαν οὐκ ἔστι κτήσασθαι,
[32, 60]   πρὸς αὐλὸν πολεμεῖν· ὑμεῖς δὲ  πρὸς   κιθάραν αὐτὸ δρᾶτε. βούλεσθε,
[32, 55]   τοῦτο καὶ τῶν φιλοσόφων ἔνιοι  πρὸς   λύραν αὑτοὺς ἡρμόσαντο ἕωθεν, ἀποπαύοντες
[32, 65]   τῷ γυμνασίῳ πορϊόντες ἤδη γυμνάσονται  πρὸς   μέλος καὶ τοὺς κάμνοντας ἰάσονται.
[32, 85]   δὲ πράγματος ἀγεννοῦς ἔρως, καὶ  πρὸς   μόνον τοῦτο ἀποβλέπωσι καὶ περὶ
[32, 85]   αὕτη μὲν ἴσως τελευταία καὶ  πρὸς   ὀλίγον γιγνομένη καὶ μᾶλλον ἐλεεῖσθαι
[32, 5]   σφετέρων πολιτῶν, εἴ τινα ἤθελον  πρὸς   ὀργὴν ἀπολέσαι τῶν ταῦτα λεγόντων,
[32, 35]   τινα ἤπειρον {εὔβοτον, εὔμηλον,  πρὸς   ὄρεσι σκιεροῖς πηγαῖς διαυγέσιν·
[32, 40]   δὲ τὼ χεῖρε ἀνατείναντες μάχονται  πρὸς   οὐδένα ἀνθρώπων, οἱ δὲ παίονται.
[32, 25]   συμβαλεῖν· τούτων μὲν ὀργὴ  πρὸς   πάντα ἕτοιμος, ὥσπερ θηρίων ἀνημέρων,
[32, 30]   γὰρ τοῖς νοσοῦσι μεγάλη ῥοπὴ  πρὸς   σωτηρίαν μικρὸν ἡσυχάσασιν. ἐν δὲ
[32, 30]   γὰρ τοῖς νοσοῦσι μεγάλη ῥοπὴ  πρὸς   σωτηρίαν μικρὸν ἡσυχάσασιν. καὶ μὴν
[32, 15]   χρώμενος καὶ συνεχῶς ἦλθέ ποτε  πρὸς   τέλος ὑγιὲς καὶ εὔδαιμον· οἱ
[32, 60]   τῷ πελάγει τοὺς δελφῖνας ἀφικέσθαι  πρὸς   τὴν ναῦν, καὶ μετὰ ταῦτα
[32, 60]   γεγόνασιν. μὲν οὖν Ἀμφίων  πρὸς   τὸ μέλος, ὥς φασιν, ἤγειρε
[32, 20]   τοῦτο μὲν γὰρ ἀλεξιφάρμακόν ἐστι  πρὸς   τὸν δῆμον ὑμῶν, καθάπερ στέαρ
[32, 65]   ζῷα ἐν τῇ συνουσίᾳ τῇ  πρὸς   τὸν Ὀρφέα τὰ μὲν ἄλλα
[32, 60]   μητέρα αὐτοῦ Καλλιόπην διὰ τὴν  πρὸς   τὸν υἱὸν εὔνοιαν καὶ φιλίαν
[32, 95]   μεγάλῳ, τὴν δὲ διάνοιαν ἀμαθεῖ.  πρὸς   τοῦ Διὸς οὐχ ὁρᾶτε ὅσην
[32, 20]   καὶ λόγων φρονίμων, ἵνα κἀμοὶ  πρὸς   τοὺς αἰτιωμένους καὶ καταγιγνώσκοντας, ὅτι
[32, 45]   τι ἂν γευσαμέναις γλυκὺ φανῇ,  πρὸς   τούτῳ διαφθείρονται. ~τί οὖν τοῦτο
[32, 1]   χρησίμων γενομένων ἅπαντες ἐσιωπήσατε, καὶ  πρὸς   τούτῳ ἐδείξατε ὅτι οὐ μόνον
[32, 20]   χαλεπόν τε καὶ ἀπειθῆ καὶ  πρὸς   ὕβριν ἕτοιμον, τοῦ μὲν οὕτω
[32, 95]   ὑμῖν γενόμενον ἄνδρα σοφὸν σιωπᾶν  πρὸς   ὑμᾶς καὶ μηδὲν ἐθέλειν διαλέγεσθαι.
[32, 10]   τινὲς δὲ ὀλίγοι παρρησίαν ἀγηόχασι  πρὸς   ὑμᾶς, καὶ ταύτην ἐνδεῶς, οὐδ´
[32, 65]   λειπόμενον τοῦ λόγου, καὶ δέδοικα  πρὸς〉   ὑμᾶς σαφῶς αὐτὸ εἰπεῖν. ἔλεγε
[32, 20]   τοῦ Ἑρμοῦ ἔπη κἀγὼ λέγοιμι  πρὸς   ὑμᾶς, ὡς ἐκεῖνος ἐν Ὀδυσσείᾳ
[32, 55]   γὰρ ἄλλους ἀνθρώπους μέθη  πρὸς   ᾠδὴν τρέπει καὶ ὄρχησιν· παρ´
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007