Alphabétiquement     [«   »]
τοῦτ´ 4
Τοῦτ´ 1
τοῦτό 3
τοῦτο 44
τούτοις 4
τοῦτον 4
τούτου 8
Fréquences     [«    »]
40 τοῖς
43 τὸν
43 τοῦ
44 τοῦτο
47 οἱ
47 ὑμῖν
48 μὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

τοῦτο


Discours, par.
[32, 10]   ἀπ´ ἐμαυτοῦ μοι δοκῶ προελέσθαι  τοῦτο,   ἀλλ´ ὑπὸ δαιμονίου τινὸς γνώμης.
[32, 85]   ἀγεννοῦς ἔρως, καὶ πρὸς μόνον  τοῦτο   ἀποβλέπωσι καὶ περὶ τοῦτο διατρίβωσι
[32, 65]   γένος τι φῦναι Μακεδόνων, καὶ  τοῦτο   αὖθις ὕστερον μετὰ Ἀλεξάνδρου διαβὰν
[32, 15]   λίαν οὐκ ἐᾷ προσάψασθαι, καὶ  τοῦτο   αὐτὸ σημεῖόν ἐστι τοῦ πάνυ
[32, 65]   διαφυλάττειν τὴν ἐπιμέλειαν. εἶναι δὲ  τοῦτο   αὐτὸ τὸ γένος τῶν κιθαρῳδῶν·
[32, 10]   τὸ δοκοῦν τῷ θεῷ, καὶ  τοῦτο   ἀψευδὲς πέφηνεν. δὲ ὑμέτερος
[32, 5]   ξυνὸν δὲ κακὸν πολέεσσι φέρουσιν.  ~τοῦτο   γὰρ ἀεὶ ὁρᾶτε καὶ περὶ
[32, 30]   ἀκούειν, κεἰ μὴ πείθεσθε, λόγων.  τοῦτο   γὰρ οἶμαι καὶ ἀναγκαιότατον ἦν,
[32, 30]   παρέσχηκεν ὑμῖν μέγα λόγος,  τοῦτο   γοῦν ὅτι τοσοῦτον χρόνον κάθησθε
[32, 45]   προσλιπαροῦντας, ὅπως ἀκούσωσιν ἐπὶ πλέον.  τοῦτο   δ´ ἐστὶ θαυμαστὸν ἐπ´ ὀνείδει
[32, 10]   ἑαυτῶν, οὐ τῆς ὑμετέρας ὠφελείας,  τοῦτο   δ´ ἤδη δεινόν. ὅμοιον γὰρ
[32, 30]   σαφῶς, ἐφ´ μάλιστα ἐπιτιμῶ·  τοῦτο   δὲ ἔργον εἶναι τοῦ διδάσκοντος.
[32, 40]   γὰρ ἐλθόντες ἀποδύσωνται, χρίονται φαρμάκῳ.  τοῦτο   δὲ ἔφη κινεῖν αὐτοῖς τὴν
[32, 1]   ἐστιν ἀκοὴ τὸ θέατρον· εἰς  τοῦτο   δὲ καλὸν μὲν τίμιον
[32, 45]   ἐπαλήλιπται τῶν ἐκεῖ; τί οὖν  τοῦτο   δείκνυσι; μὰ Δί´ οὐ μουσικῆς
[32, 65]   διαβὰν ἐνθάδε οἰκῆσαι. καὶ διὰ  τοῦτο   δὴ τὸν τῶν Ἀλεξανδρέων δῆμον
[32, 85]   μόνον τοῦτο ἀποβλέπωσι καὶ περὶ  τοῦτο   διατρίβωσι πηδῶντες καὶ μαινόμενοι καὶ
[32, 70]   φυλακῆς ᾠήθησαν πρότερον· καὶ  τοῦτο   εἴργασθε δι´ ἀγερωχίαν, οὐκ ἐπιβουλεύοντες.
[32, 90]   γίγνεται καὶ καταγέλαστον. αὐτὸ γὰρ  τοῦτο   Εὐριπίδης τὸν Ἡρακλέα φησὶ παθεῖν
[32, 10]   ἐπιτηδείους καὶ ξυμφέροντας εἰρῆσθαι. καὶ  τοῦτο   ἥκιστα ὑμᾶς ἀπιστεῖν χρή, παρ´
[32, 45]   κἀκεῖνος μὲν ἀδικηθεὶς ἴσως ἐπὶ  τοῦτο   ἦλθεν, ὑπὲρ τοὺς νόμους ἀμύνασθαι
[32, 5]   γὰρ εἰπεῖν, ἀνήκοοί ἐστε. καὶ  τοῦτο   ἴσως οὐ δι´ ὑμᾶς· δηλώσετε
[32, 90]   πᾶσα δι´ ὅλης θορυβῆται περὶ  τοῦτο   καὶ ἐκφρονῇ· καὶ νὴ Δία
[32, 60]   ὤνησεν λίαν ἐμπειρία περὶ  τοῦτο   καὶ σπουδή. καὶ πόσῳ κρεῖττον
[32, 65]   τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν περὶ  τοῦτο   καὶ τὴν ἐπιθυμίαν, πάντες δὴ
[32, 30]   διακειμένους ἐπαινέσειεν; οὐ γὰρ διὰ  τοῦτο   καὶ τοῖς ἄρχουσιν εὐτελέστεροι φαίνεσθε;
[32, 55]   ἀπηνῶς καὶ ἀγρίως διακειμένας. διὰ  τοῦτο   καὶ τῶν φιλοσόφων ἔνιοι πρὸς
[32, 80]   Τροίας, καὶ αὐτός τε διὰ  τοῦτο   κεραυνωθεὶς καὶ τοῦ χειμῶνος καὶ
[32, 50]   πρὸς τούτῳ διαφθείρονται. ~τί οὖν  τοῦτο   λαμπρόν, κακοδαίμονες; ὑπὲρ μὲν
[32, 20]   βλέψαι χωρὶς ᾠδῆς καὶ κιθάρας.  τοῦτο   μὲν γὰρ ἀλεξιφάρμακόν ἐστι πρὸς
[32, 1]   ἐνέβαλον, οὐ συνέντες τοῦ θεοῦ.  τοῦτο   μὲν γὰρ κόραις μᾶλλον ἔπρεπε
[32, 80]   σώφρων, ὥσπερ καὶ εἶπον ἤδη.  τοῦτο   μὲν οὖν τοιοῦτον παράδειγμα κακίας
[32, 30]   τί οὖν; τάχα ἐρεῖ τις,  τοῦτο   μόνον ἁμαρτάνομεν, τὸ φαύλως θεωρεῖν;
[32, 85]   ὑπὸ πλειόνων ἑαλώκατε. μὴ γὰρ  τοῦτο   μόνον ἡγεῖσθε ἅλωσιν εἶναι πόλεως,
[32, 35]   ἂν ἀσχημονῆτε οὐ κρύφα γίγνεται  τοῦτο   οὐδ´ ἐν ὀλίγοις, ἀλλ´ ἐν
[32, 30]   καθ´ αὑτόν, οὐ κοινόν ἐστι  τοῦτο   οὐδὲ τῆς πόλεως· ἐν τῷ
[32, 1]   σκωμμάτων οὐδὲν ἐοικότων χρυσῷ. διὰ  τοῦτο   οὖν ὀρθῶς ἔφην ἀπορεῖν ὑμᾶς
[32, 45]   ἀνθρώποις ἐλευθέροις. οὐ γὰρ παρὰ  τοῦτο   οὔτε τῶν ἵππων οὐδεὶς δραμεῖται
[32, 45]   παρὰ δὲ ὑμῖν ὑπὲρ χορδῆς  τοῦτο   πάσχουσι καὶ δι´ ἡδονὴν μικράν,
[32, 10]   ἵνα, ὅθενπερ ἐχρῆν, ἐγγύθεν ἄρξωμαι,  τοῦτο   πείσθητε βεβαίως, ὅτι τὰ συμβαίνοντα
[32, 35]   οὐχ ὑμῖν μόνοις. ~αὐτὸ δὲ  τοῦτο   περὶ οὗ λέγειν ἠρξάμην, ὁρᾶτε
[32, 100]   καὶ ἐμαστίγου τὸν ἄνδρα, καὶ  τοῦτο   πολέμου λέγουσιν αἴτιον γενέσθαι.
[32, 75]   τοῖς κόλποις. Ἀθήνησι δὲ αὐτὸ  τοῦτο   τὸ ζῷον ἀγαπηθῆναι τὸ καὶ
[32, 90]   εἰσὶ ταῖς πόλεσιν· ἀλλ´ οὐδὲν  τοῦτο   χαλεπὸν οὐδὲ ὑπερβάλλον· ὅταν δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007