Alphabétiquement     [«   »]
οὐκέτι 2
οὐκοῦν 3
οὖλον 1
οὖν 35
οὐρανοῦ 1
οὓς 1
οὖσαν 3
Fréquences     [«    »]
32 διὰ
34 τις
29 ὥσπερ
35 οὖν
37 πρὸς
38
39 ἀλλ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

οὖν


Discours, par.
[32, 60]   μόνοις ὑμῖν γεγόνασιν. μὲν  οὖν   Ἀμφίων πρὸς τὸ μέλος, ὥς
[32, 90]   ἄλλης τινὸς φαύλης ἐπιθυμίας. αἰχμάλωτος  οὖν   γενέσθαι καλῶς ἂν λέγοιτο καὶ
[32, 70]   ὁρῶν καὶ ἑτοίμους ἀπόλλυσθαι. τί  οὖν;   ἐβιάσαντο μετὰ ταῦτα οἱ προπετεῖς
[32, 60]   σκωμμάτων ἀτοπώτερος καὶ μακρότερος. σκοπεῖτε  οὖν,   εἰ βούλεσθε ἀκοῦσαι, καὶ μὴ
[32, 75]   διὰ τοιαύτην τινὰ ἀσέβειαν. φέρε  οὖν,   εἰ μεταξὺ θεῶν τις ὑμῖν
[32, 25]   καὶ πόλεως γενναιοτέρας. ἐκείνων μὲν  οὖν   εἰσι βασιλεῖς, θεοὶ ἐπὶ σωτηρίᾳ
[32, 15]   εἴργοντες καὶ κατέχοντες. δεῖ μὲν  οὖν   ἑκατέρων ταῖς πόλεσι, πολὺ δὲ
[32, 75]   τοῦ Πέλοπος διαλέγηται πρόγονος; τίνα  οὖν   εὕρῃ τις ἐπικουρίαν τίνα
[32, 20]   ὄχλῳ καὶ θορύβῳ παρέβαλον· ὅπως  οὖν   ἔχω λέγειν ὅτι οὐ πᾶν
[32, 80]   πέλει ἠὲ κολοιῶν, αἵτ´ ἐπεὶ  οὖν   ζῦθόν τ´ ἔπιον καὶ ἀθέσφατον
[32, 65]   διαμένειν, οἷαι πρότερον ἦσαν. ~χαλεπὸν  οὖν   ἤδη ἐστὶ τὸ λειπόμενον τοῦ
[32, 20]   τὸν πολίτην κατέπιεν. τάχ´ ἂν〉  οὖν   καὶ ὑμεῖς ἐμὲ τῷ θορύβῳ
[32, 95]   δῆθεν ὡς ἔχων χερί. ~μὴ  οὖν   καὶ ὑμεῖς κατὰ ζῆλον τὸν
[32, 1]   σωτῆρες τῶν πόλεων. ἐκεῖνοι μὲν  οὖν   κακῶς ἐχρήσαντο τοῖς ὠσὶ τῶν
[32, 65]   ὀρχουμένων, τερετιζόντων, μιαιφονούντων. οἱ δ´  οὖν   Λακεδαιμόνιοι πλεῖστον ὅσον ὑμῶν διέφερον,
[32, 90]   ὑπὲρ τῶν πατρίδων γίγνεσθαι; τί  οὖν   μόνοι Λακεδαιμόνιοι τοῦτ´ ἔσχον τὸ
[32, 10]   χρησμῶν καὶ δι´ ὀνειράτων. μὴ  οὖν   οἴεσθε κοιμωμένων μόνον ἐπιμελεῖσθαι τὸν
[32, 70]   μετὰ τῆς ἴσης εὐχερείας. μὴ  οὖν   οἴεσθε περὶ μικρῶν εἶναι τὸν
[32, 40]   Ἑλλήνων, τοσούτων δὲ βαρβάρων. τί  οὖν   οἴεσθε τούτους ἐπὶ γῆς πέρατα
[32, 1]   οὐδὲν ἐοικότων χρυσῷ. διὰ τοῦτο  οὖν   ὀρθῶς ἔφην ἀπορεῖν ὑμᾶς σπουδῆς.
[32, 60]   αὐτὸ καὶ φιλῳδόν. ζῶντος μὲν  οὖν   Ὀρφέως συνέπεσθαι αὐτῷ πανταχόθεν ἀκούοντα
[32, 100]   αὐτὸν τῶν Αἰγυπτίων ἐκάλεσεν. ἐπεδείκνυτο  οὖν   πάσῃ προθυμίᾳ καὶ τἀκριβέστερα τῆς
[32, 100]   τοῦτον καὶ ἐπ´ ὀλέθρῳ. ~μὴ  οὖν   σφόδρα οὕτως περιέχεσθε τούτου, μηδὲ
[32, 20]   αὐτὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει. εἰ  οὖν   τὰ τοῦ Ἑρμοῦ ἔπη κἀγὼ
[32, 30]   ταῖς ὁδοῖς {πλεῖστα} ἁμαρτάνουσιν. τί  οὖν;   τάχα ἐρεῖ τις, τοῦτο μόνον
[32, 65]   ἐκ τῆς πόλεως. ἐκεῖνοι μὲν  οὖν   τὸ πρᾶγμα οὕτως ὑφεωρῶντο, καὶ
[32, 55]   ἐμποιεῖ καὶ παράνοιαν. οἴνου μὲν  οὖν   τοιαύτη φύσις, τὸ μὴ δύνασθαι
[32, 80]   καὶ εἶπον ἤδη. τοῦτο μὲν  οὖν   τοιοῦτον παράδειγμα κακίας καὶ ἀνοίας
[32, 75]   πλεῖστα διαφθείρεσθαι τῶν ἁρμάτων. ἔδοξεν  οὖν   τοῖς Ἠλείοις ὡς δαιμονίου τινὸς
[32, 30]   σκώμματα, πληγαί, γέλως. τίς ἂν  οὖν   τοὺς οὕτω διακειμένους ἐπαινέσειεν; οὐ
[32, 45]   ὦτα ἐπαλήλιπται τῶν ἐκεῖ; τί  οὖν   τοῦτο δείκνυσι; μὰ Δί´ οὐ
[32, 50]   φανῇ, πρὸς τούτῳ διαφθείρονται. ~τί  οὖν   τοῦτο λαμπρόν, κακοδαίμονες; ὑπὲρ
[32, 25]   πτηνοῦ, Περσέως Βελλεροφόντου. τὸν  οὖν   τῶν Ἀλεξανδρέων δῆμον τὸν ἄπειρον,
[32, 35]   οἷόν τε ὁμοφύλους ποιοῦσα. ἴσως  οὖν   χαίρετε ἀκούοντες, καὶ νομίζετε ἐπαινεῖσθαι
[32, 40]   ἔθη καὶ τοὺς ἀνθρώπους· ἔλεγεν  οὖν   ὡς ἔστιν ἐν ἑκάστῃ πόλει
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007