Alphabétiquement     [«   »]
ἔχῃ 1
ἔχοι 1
ἔχοιτε 1
ἔχοντας 3
ἔχοντες 7
ἔχοντι 1
ἔχουσιν 1
Fréquences     [«    »]
3 ἑτέροις
3 ἔτι
3 ἔφην
3 ἔχοντας
3 ἡγεῖσθε
3 ἡδὺς
3 ἡμῖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

ἔχοντας


Discours, par.
[32, 70]   μηδενὸς ἄξια, φαύλως καὶ ἀκρατῶς  ἔχοντας   ἐν τούτοις πράττουσι καθ´
[32, 50]   ἐπὶ τοῖς χείλεσι τὰς ψυχὰς  ἔχοντας,   καθάπερ οἶμαι διὰ τῶν ὤτων
[32, 55]   ᾠδῆς σφαλλομένους καὶ πολὺ κάκιον  ἔχοντας   τῶν παροινούντων εὐθὺς ἀπὸ τῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007