HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


θ  =  87 formes différentes pour 122 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Discours, par.
[32, 20]   αὖ, δῆμος ἄστατον κακόν, καὶ  θαλάσσῃ   πάνθ´ ὅμοιον ὑπ´ ἀνέμου ῥιπίζεται.
[32, 20]   δ´ ἀγορή, ὡς κύματα μακρὰ  θαλάσσης   πόντου Ἰκαρίοιο, τὰ μέν τ´
[32, 10]   οἱ χειμῶνος ἀποτολμῶντες εἰς τὴν  θάλατταν   βραχύν τινα καὶ σύντομον πλοῦν.
[32, 35]   τὴν πόλιν ἐπαινεῖ· πόθεν; ἀλλὰ  θάλατταν   λίμνην ποταμόν. ὑμεῖς
[32, 30]   ὥσπερ ἂν τραχὺς ἄνεμος κινήσῃ  θάλατταν   ἰλυώδη καὶ ῥυπαράν, ἀτεχνῶς οἶμαι
[32, 35]   καὶ τὸ ὠφέλιμον, τήν τε  θάλατταν   τὴν καθ´ ἡμᾶς ἅπασαν ἐκδέχεσθε,
[32, 40]   καὶ τῆς χώρας καὶ τῆς  θαλάττης   καὶ τὸ μέγιστον τὴν ἐπιφάνειαν
[32, 80]   ἄνεμος φέρει, οἱ δέ τε  θάμνοι   πρόρριζοι πίπτουσιν ἐπειγόμενοι πυρὸς ὁρμῇ·
[32, 45]   πρόφασιν νεανιεύσασθαι, μὴ παραιτουμένους τὸν  θάνατον,   ἀλλὰ προσλιπαροῦντας, ὅπως ἀκούσωσιν ἐπὶ
[32, 45]   ἔστι δὲ τοιοῦτος μυίας  θάνατος.   καὶ γὰρ ἐκείναις ὅ, τι
[32, 85]   τε; ἀλλ´ ἔπι τοι κἀμοὶ  θάνατος   καὶ μοῖρα κραταιή. αἲ γάρ
[32, 45]   μὲν γάρ ἐστιν ἀνδρὸς πονηροῦ  θάνατος,   τὸ δὲ ἀνδραπόδου δυστυχοῦς. κἀκεῖνος
[32, 75]   περὶ βασιλείας οὐδὲ γυναικὸς οὐδὲ  θανάτου   πρόκειται κρίσις, ἀλλ´ ἔστιν
[32, 15]   {δι´} ἀπειρίαν πλείους οἱ  θάπτοντες   γίγνονται. ~καὶ τούτων ἐν ἀρχῇ
[32, 20]   φαρμάκου· θεὸς δ´, ὅπερ ἔφην,  θαρρῆσαί   μοι παρέσχεν, ὅς τε καὶ
[32, 90]   χοροὺς ἐπὶ τούτοις αὐτοὺς ἐποίησε  θαυμάζεσθαι   διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. σκοπεῖτε
[32, 65]   ὡς ἐκεῖνοι προσηνέχθησαν ἀνδρὶ κιθαρῳδῷ  θαυμαζομένῳ   τότε ἐν τοῖς Ἕλλησιν. ὅτι
[32, 95]   ἐπτοημένος, ὡς εὐχερής, τὰ μικρὰ  θαυμάζων,   ἥττων τοῦ τυχόντος {πραγμάτων} ἐραστὴς
[32, 85]   πόλεως τὰ μὲν ἄλλ´ ἀκούειν  θαυμαστὰ   οἷα, περὶ δὲ ὑμῶν αὐτῶν
[32, 40]   πόλιν εἴδομεν τὰ μὲν ἄλλα  θαυμαστὴν   καὶ τῶν ἀνθρωπίνων θεαμάτων πάντων
[32, 20]   καὶ ἀκούσαντες διὰ τέλους πᾶσι  θαυμαστοὶ   δόξετε, καὶ οὐ μόνον κρουμάτων
[32, 35]   ἅπαντας λόγου μεῖζον, τό τε  θαυμαστὸν   αὐτοῦ καὶ τὸ ὠφέλιμον, τήν
[32, 45]   ἐπὶ πλέον. τοῦτο δ´ ἐστὶ  θαυμαστὸν   ἐπ´ ὀνείδει καὶ καταγέλωτι τῆς
[32, 60]   θεμιτὸν εἰπεῖν, οὐδὲν μέγα οὐδὲ  θαυμαστὸν   ἔχουσιν; εἰ γὰρ Ἰσμηνίας ηὔλει
[32, 5]   πηνίκα παύσεται; καὶ πότε εἴσεισι  θαυματοποιὸς   λῆρος τοιοῦτος ἕτερος;
[32, 80]   ὑμῶν δὲ οὐδεὶς ἐν τῇ  θέᾳ   καθέστηκεν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον πέτεσθε
[32, 85]   αὐτοὺς ἐνθάδε πάντας ὁπλήεντας ἔθηκε  θεὰ   λευκώλενος Ἥρη, ὡς μή μοι
[32, 50]   ἐάσωμεν, ἀλλ´ ἐν αὐτῇ τῇ  θέᾳ   τὰ γιγνόμενα οὐκ αἰσχρὰ καὶ
[32, 25]   καὶ μὴν οὐδὲν ἂν〉 ἔχοιτε  θέαμα   κάλλιον καὶ παραδοξότερον αὑτῶν σωφρονούντων
[32, 40]   τῶν ἀνθρωπίνων θεαμάτων πάντων κρεῖττον  θέαμα,   κόσμῳ τε ἱερῶν καὶ πλήθει
[32, 40]   ἄλλα θαυμαστὴν καὶ τῶν ἀνθρωπίνων  θεαμάτων   πάντων κρεῖττον θέαμα, κόσμῳ τε
[32, 30]   γὰρ εἰρῆσθαι πολὺ βέλτιον· καὶ  θέαν   ἵππων· ὡς τῶν γε ἄλλων
[32, 40]   πάντων χαλεπώτατον, ἐσπουδακότες περὶ τὴν  θέαν   οὐχ ὁρῶσι καὶ ἀκούειν ἐθέλοντες
[32, 85]   καὶ γυμνοὶ βαδίζοντες ἀπὸ τῆς  θέας   ἐνίοτε, τοῦτ´ ἔστιν αἰσχρὰ πόλεως
[32, 50]   ἕτερον. ὁμοίως καὶ περὶ τὰς  θέας   οἱ μέν εἰσιν ἄπληστοι καὶ
[32, 40]   ἧκε δὲ εἰς τὴν Ἑλλάδα  θεασόμενος   οἶμαι τά τε ἔθη καὶ
[32, 80]   δ´ ἀΐξασκε μετήορα· τοὶ δὲ  θεαταὶ   θώκοις ἐν σφετέροις οὔθ´ ἕστασαν
[32, 1]   τάχιστα ἤγειραν μέγα νεῖκος ἀπαιδεύτοισι  θεαταῖς,   νηπιάχοις, ξυνὸν δὲ κακὸν πολέεσσι
[32, 80]   ἀγωνιστὰς καὶ φιλοτιμουμένους, τοὺς δὲ  θεατὰς   καθ´ ἡσυχίαν θεωροῦντας, ὥσπερ καὶ
[32, 70]   διαλέγηται περὶ τῶν ἐν τοῖς  θεάτροις   θορύβων. οὐ γὰρ οὕτως
[32, 70]   μὲν δὴ τὰ περὶ τὸ  θέατρον.   ἀλλ´ ὅταν εἰς τὸ στάδιον
[32, 1]   δήμου γάρ ἐστιν ἀκοὴ τὸ  θέατρον·   εἰς τοῦτο δὲ καλὸν μὲν
[32, 40]   πράττοντες· ὅταν δὲ εἰς τὸ  θέατρον   εἰσέλθωσιν τὸ στάδιον, ὥσπερ
[32, 30]   οὐδὲ τῆς πόλεως· ἐν τῷ  θεάτρῳ   δὲ βλέπεται τὸ δημόσιον ἦθος.
[32, 25]   εἰδώς· ὃν ἐγὼ τίθημι τῆς  θείας   καὶ βασιλικῆς φύσεως, καὶ προσιέναι
[32, 25]   παραδοξότερον αὑτῶν σωφρονούντων καὶ προσεχόντων.  θεῖον   γὰρ δὴ καὶ σεμνὸν ἀληθῶς
[32, 95]   κατεγνωκὼς ἀπειρίαν οὐκ ἂν  θέλοι   μάτην ἐνοχλεῖσθαι, σαφῶς εἰδὼς ὅτι
[32, 5]   εἰς πλῆθος οὐκ ἴασιν οὐδὲ  θέλουσι   διακινδυνεύειν, ἀπεγνωκότες ἴσως τὸ βελτίους
[32, 1]   τοῦ γὰρ Ἀπόλλωνος εἰπόντος, εἰ  θέλουσιν   ἄνδρας ἀγαθοὺς ἐν τῇ πόλει
[32, 60]   καὶ ταῦτα ἐν ἀνθρώποις, εἰ  θεμιτὸν   εἰπεῖν, οὐδὲν μέγα οὐδὲ θαυμαστὸν
[32, 25]   ἐκείνων μὲν οὖν εἰσι βασιλεῖς,  θεοὶ   ἐπὶ σωτηρίᾳ κοινῇ γεγονότες, κηδεμόνες
[32, 15]   ἴαμα καὶ φάρμακον ἐποίησαν οἱ  θεοὶ   παιδείαν καὶ λόγον, διὰ
[32, 10]   τινὸς γνώμης. ὧν γὰρ οἱ  θεοὶ   προνοοῦσιν, ἐκείνοις παρασκευάζουσι καὶ συμβούλους
[32, 55]   διὰ τῶν ὀνειράτων ταραχῆς. καὶ  θεοῖς   μετὰ μέλους θύομεν, ἵνα εὔτακτοι
[32, 80]   ἀλλήλοισί τε κεκλόμενοι καὶ πᾶσι  θεοῖσι   χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ´ εὐχετόωντο ἕκαστοι.
[32, 10]   οἴεσθε κοιμωμένων μόνον ἐπιμελεῖσθαι τὸν  θεόν,   {καὶ} κατ´ ἰδίαν ἑκάστῳ μηνύοντα
[32, 50]   τὴν εὐδαιμονίαν δεχομένους, σωτῆρα καὶ  θεὸν   καλοῦντας ἄνθρωπον ἄθλιον; πόσον τινὰ
[32, 75]   μᾶλλον ἔγωγε ὑμῖν συμβουλεύω τὸν  θεὸν   τοῦτον ἐξιλάσασθαι καὶ βωμὸν ἱδρύσασθαι
[32, 20]   τούτου μὲν ἀπορῶ τοῦ φαρμάκου·  θεὸς   δ´, ὅπερ ἔφην, θαρρῆσαί μοι
[32, 50]   ἔστιν εὐγνώμων θεός, ὡς  θεός,   οἶμαι, καὶ φέρει πρᾴως τὴν
[32, 10]   ἀψευδὲς πέφηνεν. δὲ ὑμέτερος  θεὸς   οἶμαι, τελειότερος ὤν, δι´ ἀνδρῶν
[32, 20]   ἄγχι βροτῶν πόλις. ἐκεῖνος μὲν  θεὸς   ὢν καὶ πετόμενος δυσχεραίνει τὰ
[32, 50]   δαιμόνιον; ἀλλ´ ἔστιν εὐγνώμων  θεός,   ὡς θεός, οἶμαι, καὶ φέρει
[32, 30]   εἰρηκέναι τοῖς προσέχουσι καὶ περὶ  θεοῦ   καὶ περὶ δήμου φύσεως καὶ
[32, 10]   ἡγεῖσθαι χρὴ βοηθὸν ἥκειν παρὰ  θεοῦ,   κἂν λόγων τις ἀκούσῃ φρονίμων,
[32, 40]   τὸ μέγιστον τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ  θεοῦ·   μαινομένην δὲ ὑπὸ ᾠδῆς καὶ
[32, 1]   Ἑλλήνων δὲ παισί, καὶ ταῦτα  θεοῦ   προστάξαντος, οὐκ ἄλλο ἥρμοζεν
[32, 1]   χρυσίον ἐνέβαλον, οὐ συνέντες τοῦ  θεοῦ.   τοῦτο μὲν γὰρ κόραις μᾶλλον
[32, 85]   καὶ ἀπόρρητα λέγοντες καὶ τοὺς  θεοὺς   αὐτοὺς πολλάκις λοιδοροῦντες καὶ τὰ
[32, 5]   δικαίαν διάθεσιν πρὸς  θεοὺς   εὐσέβειαν οὐκ ἔστι κτήσασθαι, ἔριν
[32, 50]   ἄθλιον; πόσον τινὰ γέλωτα τοὺς  θεοὺς   ὑμῶν καταγελᾶν οἴεσθε, ὅταν πάλιν
[32, 95]   κιθαρῳδῶν, οὐκ ἄδηλον ὅπως ἕξουσιν.  Θεόφιλόν   φασι παρ´ ὑμῖν γενόμενον ἄνδρα
[32, 95]   οὔτ´ ἂν ἴσως προσέλθοι. καὶ  Θεόφιλος   τοίνυν πολλὰ ἔχων καὶ μεγάλα
[32, 95]   καὶ τῶν τοῦ δεῖνος ᾀσμάτων,  Θεοφίλου   δὲ οὐκ οἶδα εἴ ποτε
[32, 15]   οὐχ ἑκόντες ἰσχυροτέρους. διττὴ γὰρ  θεραπεία   κακίας καὶ πρόνοια, καθάπερ τῶν
[32, 10]   μὲν σωτηρίας αὐτῶν καὶ τῆς  θεραπείας   ἀμελήσειε, στεφάνους δὲ καὶ ἑταίρας
[32, 55]   καὶ σώφρονας. τε μουσικὴ  θεραπείας   ἕνεκα τοῖς ἀνθρώποις εὑρῆσθαι δοκεῖ
[32, 95]   σοφοὺς ὑμᾶς καὶ μὴ δεομένους  θεραπείας;   μᾶλλον ὡς ἀνιάτων ἀπεγνωκέναι;
[32, 80]   μύθῳ· ἠπεδανὸς δέ νύ τοι  θεράπων,   βραδέες δέ τοι ἵπποι. ~τὸν
[32, 95]   ἐπιτήδευμα· πόθεν; οὐδὲ πόλεως, ἀλλὰ  Θερσίτου   τινός· αὐτὸν γοῦν ἐκεῖνον εἴρηκεν
[32, 80]   ὡς δ´ ἀναμαιμάει βαθέ´ ἄγκεα  θεσπιδαὲς   πῦρ, πάντῃ δ´ εἰλυφόων ἄνεμος
[32, 10]   ἀπαγγέλλουσι παίζοντες τὸ δοκοῦν τῷ  θεῷ,   καὶ τοῦτο ἀψευδὲς πέφηνεν.
[32, 15]   κατὰ γνώμην καὶ δύναμιν τῶν  θεῶν   ἀφικνεῖται πρὸς ἡμᾶς, ἀλλὰ πανταχῇ
[32, 75]   ἀσέβειαν. φέρε οὖν, εἰ μεταξὺ  θεῶν   τις ὑμῖν ἐπιστὰς εἴποι διατεινάμενος,
[32, 30]   τοῦτο μόνον ἁμαρτάνομεν, τὸ φαύλως  θεωρεῖν;   καὶ περὶ τούτου μόνου λέγεις
[32, 35]   πάνυ δῆλός ἐστιν· ὅπως μέντοι  θεωρεῖτε   καὶ ποῖοί τινες ἐνθάδε ἐστὲ
[32, 50]   τῆς πόλεως, μεθ´ ὧν καὶ  θεωρεῖτε   καὶ τἄλλα ἄμεινον πράττετε. ἐπεὶ
[32, 30]   παρόντι καὶ ὅταν τὰ συνήθη  θεωρῆτε,   οἷοί ἐστε. ἐμοὶ γὰρ νῦν
[32, 50]   σώφρονας, οἷον ἐσθίοντας, βαδίζοντας, παίζοντας,  θεωροῦντας·   γὰρ φύσις ἀναγκάζει πολλῶν
[32, 80]   τοὺς δὲ θεατὰς καθ´ ἡσυχίαν  θεωροῦντας,   ὥσπερ καὶ προσῆκε. μόνον δ´
[32, 55]   σκληρὸν καὶ ἄτεγκτον τοῦ πάθους,  θηλυτέραν   δὲ τὴν λύπην ἐργαζομένων δι´
[32, 60]   μὴν γε Ὀρφεὺς τὰ  θηρία   ἡμέρου καὶ μουσικὰ ἐποίει διὰ
[32, 25]   ποικίλον τε καὶ δεινὸν εἶναι  θηρίον,   οἷα ποιηταὶ καὶ δημιουργοὶ πλάττουσι
[32, 25]   ὀργὴ πρὸς πάντα ἕτοιμος, ὥσπερ  θηρίων   ἀνημέρων, τὰ δὲ ὦτα ἐμπέφρακται,
[32, 60]   τι πλῆθος οἶμαι {τῶν} πάντων  θηρίων.   πλεῖστα δὲ ἐν αὐτοῖς εἶναι
[32, 40]   πεπόνθασιν· ὑμεῖς δὲ οὐδεπώποτε αὐτοὶ  θιγόντες   οὐδ´ ἐπιβάντες ἵππων οὐ δύνασθε
[32, 10]   σπουδὴν ἀπίασιν, εὐλαβούμενοι μὴ μεταξὺ  θορυβήσητε   καὶ παραπέμψητε αὐτούς, ὥσπερ οἱ
[32, 90]   φέρηται καὶ πᾶσα δι´ ὅλης  θορυβῆται   περὶ τοῦτο καὶ ἐκφρονῇ· καὶ
[32, 70]   δύναιτο τὰς ἐκεῖ κραυγὰς καὶ  θόρυβον   καὶ ἀγωνίαν καὶ σχημάτων μεταβολὰς
[32, 10]   καὶ ἀταξίαν πλήθους ἐνεγκεῖν καὶ  θόρυβον,   οὐ ῥᾴδιον, ἀλλὰ καὶ πάνυ
[32, 20]   γὰρ ῥᾴδιον ἐνεγκεῖν τοσοῦδε πλήθους  θόρυβον   οὐδὲ μυριάσιν ἀνθρώπων ἀπείροις ἐναντίον
[32, 1]   δὲ ἀεὶ μεστόν ἐστι καὶ  θορύβου   καὶ βωμολοχίας καὶ σκωμμάτων οὐδὲν
[32, 20]   οὖν καὶ ὑμεῖς ἐμὲ τῷ  θορύβῳ   καταπίοιτε καὶ τῇ ταραχῇ, βουλόμενον
[32, 20]   μαινόμενον, ὅστις ἐμαυτὸν ὄχλῳ καὶ  θορύβῳ   παρέβαλον· ὅπως οὖν ἔχω λέγειν
[32, 25]   σφοδρῷ καὶ ἀκολάστῳ βρασσόμενον μήτε  θορύβῳ   συνεχεῖ καὶ ἀτάκτῳ τεταραγμένον, ἀλλ´
[32, 70]   περὶ τῶν ἐν τοῖς θεάτροις  θορύβων.   οὐ γὰρ οὕτως πενία
[32, 60]   ἔφη τοίνυν ἐκεῖνος περί τε  Θρᾴκην   καὶ Μακεδονίαν τὸν Ὀρφέα μελῳδεῖν,
[32, 25]   οἱ δὲ πλείους {καὶ οἱ}  θρασεῖς   καὶ ὑπερήφανοι, δυσάρεστοι πρὸς ἅπαντα,
[32, 50]   ἄρχοντες, φιλοφρονούμενοι τοὺς συνόντας, οὐ  θρασυνόμενοι   πρὸς αὐτούς· οἱ δὲ ἀπηνῶς
[32, 80]   γενόμενος. γὰρ ἐν τοιούτοις  θρασὺς   καὶ προπετὴς οὐδὲ τἄλλα εἶναι
[32, 20]   οὐκ ἄρα ἔδεισα τὸν ὑμέτερον  θροῦν   οὐδὲ τὸν γέλωτα οὐδὲ τὴν
[32, 30]   μὴ Ὀλυμπιάδες Μοῦσαι, Διὸς αἰγιόχοιο  θυγατέρες,   μνησαίαθ´ ὅση κακότης παρὰ πᾶσιν,
[32, 55]   φασὶ γίγνεσθαι πραεῖαν δι´ ἀτμοῦ  θυμιαμάτων   τινῶν· ἔπειτα χαίρουσι καὶ ἀνίστανται
[32, 75]   ἕστασαν ἐν δίφροισι, πάτασσε δὲ  θυμὸς   ἑκάστου νίκης ἱεμένων, κέκλοντο δὲ
[32, 75]   δαιμόνιοι, μαίνεσθε καὶ οὐκέτι κεύθετε  θυμῷ   βρωτὺν οὐδὲ ποτῆτα. τί σφόδρα
[32, 55]   ταραχῆς. καὶ θεοῖς μετὰ μέλους  θύομεν,   ἵνα εὔτακτοι καὶ καθεστηκότες ὦμεν.
[32, 40]   τούτοις ἑαυτῆς; οἱ γὰρ ἄνθρωποι  θύοντες   μέν εἰσι μέτριοι καὶ βαδίζοντες
[32, 55]   τὰ τῶν νεβρίδων τε καὶ  θύρσων   ἐνδεῖ καὶ τὸ λέοντας φέρειν
[32, 85]   δὲ δεσπότην αὐτὸν ἀνδράποδον μηδὲ  θυρωρεῖν   ἄξιον. τῷ παντὶ γὰρ κρεῖττον
[32, 80]   ἀΐξασκε μετήορα· τοὶ δὲ θεαταὶ  θώκοις   ἐν σφετέροις οὔθ´ ἕστασαν οὔτε
[32, 25]   ὥς φασι, τῆς ποίας μερίδος  θῶμεν;   ἐγὼ μὲν γὰρ ὡς τῆς
[32, 35]   ὑπὸ τῶν ἄλλων τῶν ἀεὶ  θωπευόντων   ὑμᾶς· ἐγὼ δὲ ἐπῄνεσα ὕδωρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007