HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


χ  =  65 formes différentes pour 93 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Discours, par.
[32, 95]   ἐστιν οὐδὲ τίμιον, ἀλλὰ τὸ  χαίρειν·   ἀπορίᾳ δὲ καὶ ἀγνοίᾳ χαρᾶς
[32, 35]   τε ὁμοφύλους ποιοῦσα. ἴσως οὖν  χαίρετε   ἀκούοντες, καὶ νομίζετε ἐπαινεῖσθαι ταῦτα
[32, 55]   δι´ ἀτμοῦ θυμιαμάτων τινῶν· ἔπειτα  χαίρουσι   καὶ ἀνίστανται γελῶντες καὶ πάντα
[32, 35]   οἱ πλείους ἐπὶ τοῖς τοιούτοις  χαίρουσι,   καὶ μακαρίους ἑαυτοὺς κρίνουσιν, ἂν
[32, 25]   ἄγριοι τύραννοι, χαλεποὶ μὲν ἀκοῦσαι,  χαλεποὶ   δὲ συμβαλεῖν· τούτων μὲν
[32, 25]   τοὐναντίον σκληροὶ καὶ ἄγριοι τύραννοι,  χαλεποὶ   μὲν ἀκοῦσαι, χαλεποὶ δὲ συμβαλεῖν·
[32, 95]   καλουμένην, γέλωτα μὲν ποιεῖ,  χαλεπὸν   δὲ τοῦτον καὶ ἐπ´ ὀλέθρῳ.
[32, 35]   Ἰνδικήν, ἧς πρότερον τοὔνομα ἀκοῦσαι  χαλεπὸν   ἦν· ὥστε τὰς ἐμπορίας οὐ
[32, 90]   ταῖς πόλεσιν· ἀλλ´ οὐδὲν τοῦτο  χαλεπὸν   οὐδὲ ὑπερβάλλον· ὅταν δὲ ἐπικρατῇ
[32, 65]   ψυχὰς διαμένειν, οἷαι πρότερον ἦσαν.  ~χαλεπὸν   οὖν ἤδη ἐστὶ τὸ λειπόμενον
[32, 20]   ὑμνούντων ἀεὶ τὸν ὄχλον ὡς  χαλεπόν   τε καὶ ἀπειθῆ καὶ πρὸς
[32, 75]   Ἡλιαδῶν ἐρασθῆναι ταύρου, καὶ συγγενομένην  χαλεπόν   τι καὶ μέγα τεκεῖν τέρας.
[32, 65]   οὐδὲ πρᾷος, ἀλλ´ ἄγριος καὶ  χαλεπός,   ἅμα ὀρχουμένων, τερετιζόντων, μιαιφονούντων. οἱ
[32, 20]   ζῴων ὠφελεῖν πρός τι τῶν  χαλεπῶν.   ἐγὼ γοῦν, εἰ ἦν ᾠδικός,
[32, 25]   ἀγαθῶν ἑκούσιοι ταμίαι, τῶν δὲ  χαλεπῶν   σπανίως μεταδιδόντες καὶ κατὰ ἀνάγκην,
[32, 65]   εἰ μὴ τῶν προεστηκότων ἐτύχετε,  χαλεπῶς   ἂν οἶμαι καὶ ἐσῴζεσθε. ~τεκμήριον
[32, 70]   ταῖς τραγῳδίαις, οὐκ ἂν οὕτως  χαλεπῶς   διέκεισθε. ~αὐτὸν γὰρ οἶμαι τὸν
[32, 60]   ἀποθανόντος δὲ ἐρημωθέντα ὀδύρεσθαι καὶ  χαλεπῶς   φέρειν· ὥστε τὴν μητέρα αὐτοῦ
[32, 40]   αὐτοῖς ἐπέλθῃ. τὸ δὲ πάντων  χαλεπώτατον,   ἐσπουδακότες περὶ τὴν θέαν οὐχ
[32, 30]   στόματ´ εἶεν, φωνὴ δ´ ἄρρηκτος,  χάλκεον   δέ μοι ἦτορ ἐνείη· εἰ
[32, 5]   ἄμετρον καὶ κενὴν λύπην καὶ  χαρὰν   ἀνόητον καὶ λοιδορίαν καὶ δαπάνην.
[32, 95]   χαίρειν· ἀπορίᾳ δὲ καὶ ἀγνοίᾳ  χαρᾶς   ἄνθρωποι διώκουσι γέλωτα. τὴν γοῦν
[32, 25]   λόγους, τοῖς νουθετοῦσι καὶ διδάσκουσι  χάριν   εἰδώς· ὃν ἐγὼ τίθημι τῆς
[32, 10]   ἀδόλως παρρησιαζόμενον, καὶ μήτε δόξης  χάριν   μήτ´ ἐπ´ ἀργυρίῳ προσποιούμενον, ἀλλ´
[32, 75]   δ´ οὕτως, ἵν´ ὑμῖν καὶ  χαρίσωμαί   τι μικρόν· ἅρματα δ´ ἄλλοτε
[32, 100]   φορτικὰς καὶ ἀμαθεῖς ποιεῖτε τὰς  Χάριτας,   ἀλλὰ μᾶλλον Εὐριπίδην μιμεῖσθε οὕτω
[32, 100]   οὕτω λέγοντα· μὴ παυσαίμην τὰς  Χάριτας   Μούσαις ἀναμιγνύς, ἁδίσταν συζυγίαν· ἵνα
[32, 50]   ἀποβλέπειν, μόνον οὐκ ἐπὶ τοῖς  χείλεσι   τὰς ψυχὰς ἔχοντας, καθάπερ οἶμαι
[32, 15]   ἐν ἀκαλύπτῳ καὶ ταλαιπώρῳ βίῳ  χειμαζόμενοι,   καθάπερ σκάφει σαθρῷ καὶ λελυμένῳ
[32, 10]   καὶ παραπέμψητε αὐτούς, ὥσπερ οἱ  χειμῶνος   ἀποτολμῶντες εἰς τὴν θάλατταν βραχύν
[32, 80]   διὰ τοῦτο κεραυνωθεὶς καὶ τοῦ  χειμῶνος   καὶ τῆς ναυαγίας τοῖς πᾶσιν
[32, 80]   τε κεκλόμενοι καὶ πᾶσι θεοῖσι  χεῖρας   ἀνίσχοντες μεγάλ´ εὐχετόωντο ἕκαστοι. ἠΰτε
[32, 40]   καταβάλλουσιν ἀλλήλους, οἱ δὲ τὼ  χεῖρε   ἀνατείναντες μάχονται πρὸς οὐδένα ἀνθρώπων,
[32, 5]   φωνασκοῦσιν, ἐνσπόνδους λαβόντες ἀκροατὰς καὶ  χειροήθεις   ἑαυτοῖς. τῶν δὲ Κυνικῶν λεγομένων
[32, 45]   ἵππων οὐδεὶς δραμεῖται βράδιον οὐδὲ  χεῖρον   ᾄσεταί τις τῶν ᾀδόντων, ἂν
[32, 20]   παλαίστρας ἐνοχλοῦσι καὶ τὰ γυμνάσια  χειρονομοῦντες   καὶ παλαίοντες, εἰς δ´ τὸ
[32, 55]   ταύτην ἐκ τῆς τῶν κρειττόνων  χειρὸς   λαμβάνετε· ὥστε ἴσως καιρὸς ἦν
[32, 25]   ἁψίκοροι, τυράννοις ὅμοιοι καὶ πολὺ  χείρους·   οἷα δὴ τῆς κακίας αὐτῶν
[32, 90]   κἄθεινε κέντρον δῆθεν ὡς ἔχων  χερί.   ~μὴ οὖν καὶ ὑμεῖς κατὰ
[32, 55]   οὕτως ἔχειν ἄκροισι δακτύλοισι διαμῶντες  χθόνα’   ἀλλ´ οὐδὲ τὸ ὕδωρ ὑμῖν
[32, 80]   ποιητῶν· ἅρματα δ´ ἄλλοτε μὲν  χθονὶ   πίλνατο πουλυβοτείρῃ, ἄλλοτε δ´ ἀΐξασκε
[32, 75]   μικρόν· ἅρματα δ´ ἄλλοτε μὲν  χθονὶ   πίλνατο πουλυβοτείρῃ, ἄλλοτε δ´ ἀΐξασκε
[32, 25]   Κενταύρους τε καὶ Σφίγγας καὶ  Χιμαίρας,   ἐκ παντοδαπῶν φύσεων {εἰς} μίαν
[32, 80]   σφετέροις οὔθ´ ἕστασαν οὔτε κάθηντο,  χλωροὶ   ὑπαὶ δείους πεφοβημένοι, οἱ δ´
[32, 65]   ἀφείλοντο τὴν κιθάραν καὶ τὰς  χορδὰς   ἐξέτεμον, ἀπιέναι προειπόντες ἐκ τῆς
[32, 45]   αὑτούς· παρὰ δὲ ὑμῖν ὑπὲρ  χορδῆς   τοῦτο πάσχουσι καὶ δι´ ἡδονὴν
[32, 55]   νυνὶ δὲ ἂν μόνον ἀκούσητε  χορδῆς,   ὥσπερ σάλπιγγος ἀκηκοότες, οὐκέτι δύνασθε
[32, 1]   εἰσιόντες, μῖμοί τ´ ὀρχησταί τε  χοροιτυπίῃσιν   ἄριστοι, ἵππων τ´ ὠκυπόδων ἐπιβήτορες,
[32, 85]   τὴν ἐκ τοιούτων, οὐδέ γε  χορὸν   τοὺς ὁποίους δήποτε συνελθόντας, οὐδὲ
[32, 5]   ἀηδὲς ἀκούειν. ὑμῖν δὲ οὔτε  χορός   ἐστι τοιοῦτος οὔτε ποιητὴς οὔτε
[32, 1]   εἰπεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀκούσαντες νοῆσαι.  χοροῦ   μὲν γὰρ ἔπαινος τὸ ἅμα
[32, 90]   μᾶλλον ἐπιτηδεύοντας καὶ ποίησιν καὶ  χοροὺς   ἐπὶ τούτοις αὐτοὺς ἐποίησε θαυμάζεσθαι
[32, 5]   οὐθέν, ὡς εἰπεῖν, ἐπισταμένων, ἀλλὰ  χρείων   τροφῆς· οὗτοι δὲ ἔν τε
[32, 10]   τῷ κάμνοντι, καὶ τοῦτον ἡγεῖσθαι  χρὴ   βοηθὸν ἥκειν παρὰ θεοῦ, κἂν
[32, 45]   τοιαῦτα γίγνεσθαι ἐν ταῖς πόλεσι·  χρὴ   γὰρ ἴσως καὶ ἀναγκαῖόν ἐστι
[32, 45]   με〉 οἴεσθε λέγειν ὡς οὐ  χρὴ   καὶ τὰ τοιαῦτα γίγνεσθαι ἐν
[32, 95]   πεποίηται τῆς πόλεως ἐπιμέλειαν; οὐκοῦν  χρὴ   καὶ ὑμᾶς ἀντιφιλοτιμεῖσθαι καὶ τὴν
[32, 30]   ταὐτὸ προέλθῃ καὶ ἀθρόος γένηται;  χρὴ   μὲν γὰρ οἶμαι καὶ τὸν
[32, 10]   καὶ τοῦτο ἥκιστα ὑμᾶς ἀπιστεῖν  χρή,   παρ´ οἷς μάλιστα μὲν τιμᾶται
[32, 15]   τὸ〉 ὕστερον ἐπισταμένων. οὔτε γὰρ  χρήματα   αὐτοῖς οὔτε δύναμις περιγίγνεται διὰ
[32, 95]   ὑμῖν τὴν ἐσχάτην ἀπορίαν, οὐ  χρημάτων,   ἀλλὰ νοῦ καὶ συνέσεως. τοιγαροῦν
[32, 70]   ὑμῶν αὐτῶν ἠγάγετε, ὥστε ἐπιμελεστέρας  χρῆναι   φυλακῆς ᾠήθησαν πρότερον· καὶ
[32, 30]   νῦν μὲν ἡγοῦμαι πολλὰ καὶ  χρήσιμα   εἰρηκέναι τοῖς προσέχουσι καὶ περὶ
[32, 1]   σεμνότερον, ὅτι τοσοῦτοι ὄντες λόγων  χρησίμων   γενομένων ἅπαντες ἐσιωπήσατε, καὶ πρὸς
[32, 25]   καὶ γὰρ ἕν τι τῶν  χρησίμων   ἐστὶ καὶ μᾶλλον ἂν ὑμᾶς
[32, 10]   ἀθρόοις μηδὲν ἂν δεῖξαι τῶν  χρησίμων.   πολλάκις γὰρ ἤδη καὶ ὕπαρ
[32, 10]   καθ´ ἑκάστην ἡμέραν διά τε  χρησμῶν   καὶ δι´ ὀνειράτων. μὴ οὖν
[32, 25]   γεγονότες, κηδεμόνες ὄντως καὶ προστάται  χρηστοὶ   καὶ δίκαιοι, τῶν μὲν ἀγαθῶν
[32, 50]   πατρῴων γερῶν καὶ νόμων καὶ  χρηστοῦ   βασιλέως, εἰ δέοι, πονεῖν καὶ
[32, 15]   διδάσκειν δὲ μὴ φειδόμενον· καὶ  χρηστοῦ   μέν ἐστιν ἡγεμόνος συγγνώμη, φιλοσόφου
[32, 5]   αὑτοὺς παρέχετε, οὕτω καὶ λόγου  χρηστοῦ   ποτε ἀκοῦσαι καὶ τὴν ἐπὶ
[32, 10]   κυβερνήτου κἂν ἔθνος πόλις  χρηστῶν   ἡγεμόνων, κἂν ἰατρὸς ἐν καιρῷ
[32, 40]   λέγων· ἐπειδὰν γὰρ ἐλθόντες ἀποδύσωνται,  χρίονται   φαρμάκῳ. τοῦτο δὲ ἔφη κινεῖν
[32, 45]   πυκτεύετε, βοᾶτε, ῥιπτεῖτε, ὀρχεῖσθε, ποίῳ  χρισάμενοι   φαρμάκῳ; δῆλον ὅτι τῷ τῆς
[32, 30]   λόγος, τοῦτο γοῦν ὅτι τοσοῦτον  χρόνον   κάθησθε σωφρονοῦντες. καὶ γὰρ τοῖς
[32, 100]   καὶ δὴ τὸν μὲν ἄλλον  χρόνον   οὐ προσεῖχεν οὐδὲ ἐφρόντιζε τοῦ
[32, 1]   βούλοισθ´ ἄν, ἄνδρες, σπουδάσαι  χρόνον   σμικρὸν καὶ προσέχειν; ἐπειδὴ παίζοντες
[32, 95]   ἄλλης κρατούμενος καὶ διατρίβων ἐκεῖ  χρόνον   συχνὸν μήτε προθείη τῶν ὠνίων
[32, 30]   γὰρ οἶμαι καὶ τὸν ἄλλον  χρόνον   σωφρονεῖν ὑμᾶς· ἀλλ´ ὅμως ὅ,
[32, 15]   οἱ δὲ σπανίως καὶ διὰ  χρόνου   ποτὲ περιτυχόντες ἄλλοτε μὲν ζώους´
[32, 75]   ὑμῖν καὶ ξένον ἐνέγκῃ τῷ  χρόνῳ.   {πάλιν δὲ ἑτέραν παρθένον ποταμοῦ
[32, 1]   οἱ δὲ τρήσαντες τὸ ἕτερον  χρυσίον   ἐνέβαλον, οὐ συνέντες τοῦ θεοῦ.
[32, 1]   βωμολοχίας καὶ σκωμμάτων οὐδὲν ἐοικότων  χρυσῷ.   διὰ τοῦτο οὖν ὀρθῶς ἔφην
[32, 70]   ἀγωνίαν καὶ σχημάτων μεταβολὰς καὶ  χρωμάτων   καὶ βλασφημίας οἵας καὶ ὅσας
[32, 15]   διὰ βίου μέν τις  χρώμενος   καὶ συνεχῶς ἦλθέ ποτε πρὸς
[32, 55]   τοὺς σκαιῶς αὐτῷ καὶ ἀμέτρως  χρωμένους·   ὑπὸ δὲ ᾠδῆς σφαλλομένους καὶ
[32, 40]   κατέχειν αὑτοὺς, ἀλλ´ ἐστὲ ὅμοιοι  χωλοῖς   ὑπὲρ δρόμου ἐρίζουσιν. τοιγαροῦν δειλοὶ
[32, 35]   εἶναί φησιν ἀγαθούς, ἀλλὰ τὴν  χώραν·   οὐδ´ ἂν περὶ ἰχθύων, τὴν
[32, 40]   τὰ τοῦ Νείλου καὶ τῆς  χώρας   καὶ τῆς θαλάττης καὶ τὸ
[32, 40]   ἑκάστῃ πόλει τῶν Ἑλλήνων ἀποδεδειγμένον  χωρίον,   ἐν μαίνονται καθ´ ἡμέραν,
[32, 70]   πρὸς ἀλλήλους δὲ στασιαστικῶς διέκεισθε,  χωρὶς   ἕκαστοι καὶ καθ´ αὑτοὺς διαφθείροντες
[32, 90]   διὰ βίου καὶ πάλιν ἡνιοχῶν  χωρὶς   ἵππων αἰσχρὸν γίγνεται καὶ καταγέλαστον.
[32, 20]   μυριάσιν ἀνθρώπων ἀπείροις ἐναντίον βλέψαι  χωρὶς   ᾠδῆς καὶ κιθάρας. τοῦτο μὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007