HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ι  =  68 formes différentes pour 108 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Discours, par.
[32, 15]   ἄλλων κακῶν. τούτων δὲ ἓν  ἴαμα   καὶ φάρμακον ἐποίησαν οἱ θεοὶ
[32, 15]   οἱ δὲ τοιοῦτοι παρ´ ἑτέρους  ἴασιν   ἰατροὺς οὐχ ἑκόντες ἰσχυροτέρους. διττὴ
[32, 5]   αὐτῶν ὅλως εἰς πλῆθος οὐκ  ἴασιν   οὐδὲ θέλουσι διακινδυνεύειν, ἀπεγνωκότες ἴσως
[32, 65]   πρὸς μέλος καὶ τοὺς κάμνοντας  ἰάσονται.   περὶ γὰρ τῆς τέχνης καὶ
[32, 55]   λανθανούσης μετὰ γόων, ὥσπερ οἱ  ἰατροὶ   τὰ φλεγμαίνοντα τῶν ἑλκῶν ὑγραίνοντες
[32, 10]   πόλις χρηστῶν ἡγεμόνων, κἂν  ἰατρὸς   ἐν καιρῷ παραγένηται τῷ κάμνοντι,
[32, 10]   ὅμοιον γὰρ ὥσπερ εἴ τις  ἰατρὸς   ἐπὶ κάμνοντας ἀνθρώπους εἰσιὼν τῆς
[32, 15]   δὲ τοιοῦτοι παρ´ ἑτέρους ἴασιν  ἰατροὺς   οὐχ ἑκόντες ἰσχυροτέρους. διττὴ γὰρ
[32, 15]   ὄχλος, καθάπερ οἶμαι δι´ ἔνδειαν  ἰατρῶν   {δι´} ἀπειρίαν πλείους οἱ
[32, 40]   ἡμέρας· καθάπερ ἐμπρησμοῦ μεγάλου λήξαντος  ἰδεῖν   ἔστι μέχρι πολλοῦ τήν τε
[32, 75]   δρόμον, ὡς τὰς ὑμετέρας ψυχὰς  ἰδεῖν   ἔστι πασχούσας. φησὶ δ´ οὕτως,
[32, 55]   πότῳ προϊόντας, οὐκ ἔστιν ἄλλους  ἰδεῖν.   παρὰ μὲν γὰρ ἐνίοις τῶν
[32, 30]   ἀλλ´ ἀκοὴ μία τοσοῦδε πλήθους.  ~ἴδετε   δὲ αὑτοὺς ἐν τῷ παρόντι
[32, 10]   ἐπιμελεῖσθαι τὸν θεόν, {καὶ} κατ´  ἰδίαν   ἑκάστῳ μηνύοντα τὸ συμφέρον, ἐγρηγορότων
[32, 35]   πηγαῖς διαυγέσιν· ὧν οὐδὲν  ἴδιόν   ἐστιν ἐκείνων· ἀρετῆς δὲ οὐδὲ
[32, 35]   προσθήκη, τοῦ τε ποταμοῦ τὸ  ἴδιον   τῆς φύσεως {καὶ} παρὰ τοὺς
[32, 30]   μὲν ἀξιοθέατοι δοκεῖτε εἶναι καὶ  ἰδιώταις   καὶ βασιλεῦσι, καὶ οὐδείς ἐστιν
[32, 60]   περίεργοι μάγειροι συντρίψαντες {τοὺς νόμους}  ἰδιώτας   καὶ λίχνους ἀκροατὰς κινοῦσιν. τοιγαροῦν
[32, 20]   πανταχοῦ πάντων ἀεὶ περίεστε καὶ  ἰδιωτῶν   καὶ βασιλέων; καὶ ταῦτα ἀκούων
[32, 85]   ὥσπερ εἰ οἰκίαν μέν τις  ἴδοι   πάνυ καλήν, τὸν δὲ δεσπότην
[32, 80]   Λοκρὸν ὁρᾶν ἀπρεπέστερον καὶ λοιδορεῖσθαι  Ἰδομενεῖ   περὶ τῶν ἵππων τῶν Εὐμήλου.
[32, 75]   Ἠλείοις ὡς δαιμονίου τινὸς ὄντος  ἱδρύσασθαι   βωμόν. καὶ τὸ λοιπόν φασιν
[32, 75]   θεὸν τοῦτον ἐξιλάσασθαι καὶ βωμὸν  ἱδρύσασθαι   τὸν αὐτόν, μὰ Δί´ οὐχ
[32, 80]   αὐλάς. ὧδε δέ τις εἴπεσκεν  ἰδὼν   ἐς πλησίον ἄλλον· οἰνοβαρές, κυνὸς
[32, 75]   πάτασσε δὲ θυμὸς ἑκάστου νίκης  ἱεμένων,   κέκλοντο δὲ οἷσιν ἕκαστος ἵπποις.
[32, 25]   τοιούτῳ τέρατι ξυμπλέκεσθαι καὶ ὁμόσε  ἰέναι   μαινομένου τινὸς ἀληθῶς ἔργον
[32, 20]   δ´ τὸ στάδιον οὐκ ἐθέλουσιν  ἰέναι,   τὸν ἥλιον καὶ τὰς πληγὰς
[32, 80]   ὡς δ´ ἄνεμος ἄχνας φορέει  ἱερὰς   κατ´ ἀλωάς, ὡς δ´ ἀναμαιμάει
[32, 5]   τριόδοις καὶ στενωποῖς καὶ πυλῶσιν  ἱερῶν   ἀγείρουσι καὶ ἀπατῶσι παιδάρια καὶ
[32, 40]   πάντων κρεῖττον θέαμα, κόσμῳ τε  ἱερῶν   καὶ πλήθει πολιτῶν καὶ τῶν
[32, 85]   ἦν· ἀλλ´ ὅμως τῆς  Ἰθάκης   πολίτης ἐπόρθησεν αὐτήν, {ὁ} τῆς
[32, 65]   οἱ μὲν γὰρ ἄρχειν ἦσαν  ἱκανοί,   καὶ τῶν μὲν Ἑλλήνων προέστησαν
[32, 1]   ἐδείξατε ὅτι οὐ μόνον ἐστὲ  ἱκανοὶ   νοήσαντες εἰπεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀκούσαντες
[32, 80]   (πλὴν ὅτι μάχεσθαί γε οὐδεὶς  ἱκανός   ἐστιν οὐδὲ ἀριστεύειν οὐδὲ αἱρεῖν
[32, 20]   ὡς κύματα μακρὰ θαλάσσης πόντου  Ἰκαρίοιο,   τὰ μέν τ´ Εὖρός τε
[32, 80]   φιλαοιδοτάτων, ἀγερώχων. ἠχὴ δ´ ἀμφοτέρων  ἵκετ´   αἰθέρα καὶ Διὸς αὐλάς. ὧδε
[32, 95]   δὲ ἑτέρας τροφῆς. ἀλλ´ ἐστὲ  ἱλαροὶ   καὶ σκῶψαι πάντων δεινότατοι. οὐ
[32, 55]   δοκεῖτε ἐοικέναι Νύμφαις καὶ Σατύροις.  ἱλαροί   τε γὰρ ἀεὶ καὶ φιλογέλωτες
[32, 30]   ἂν τραχὺς ἄνεμος κινήσῃ θάλατταν  ἰλυώδη   καὶ ῥυπαράν, ἀτεχνῶς οἶμαι καθ´
[32, 75]   ἔστι πασχούσας. φησὶ δ´ οὕτως,  ἵν´   ὑμῖν καὶ χαρίσωμαί τι μικρόν·
[32, 55]   καὶ θεοῖς μετὰ μέλους θύομεν,  ἵνα   εὔτακτοι καὶ καθεστηκότες ὦμεν. ἕτερος
[32, 20]   ὀρχημάτων, ἀλλὰ καὶ λόγων φρονίμων,  ἵνα   κἀμοὶ πρὸς τοὺς αἰτιωμένους καὶ
[32, 80]   εἰ δ´ ἄγε νυν πείρησαι,  ἵνα   κναφθεὶς ἀποτίνῃς. τὸν δ´ αὖθ´
[32, 1]   διανοουμένους, καὶ νῦν ποιήσατε,  ἵνα   κτήσησθε πρὸς ἐκείνῳ τῷ ἐπαίνῳ
[32, 100]   Χάριτας Μούσαις ἀναμιγνύς, ἁδίσταν συζυγίαν·  ἵνα   μὴ τὸ Μουσεῖον ὑμῖν ἄλλως
[32, 10]   πειθοῦς. καὶ πρῶτόν γε ἁπάντων,  ἵνα,   ὅθενπερ ἐχρῆν, ἐγγύθεν ἄρξωμαι, τοῦτο
[32, 35]   τήν τε Ἐρυθρὰν καὶ τὴν  Ἰνδικήν,   ἧς πρότερον τοὔνομα ἀκοῦσαι χαλεπὸν
[32, 40]   καὶ Σκύθας καὶ Πέρσας καὶ  Ἰνδῶν   τινας, οἳ συνθεῶνται καὶ πάρεισιν
[32, 75]   διέκεισθε. ~αὐτὸν γὰρ οἶμαι τὸν  Ἰξίονα   λῆρον ἀποφαίνετε τὸν ἐν τῷ
[32, 80]   κολοιῶν οὖλον κεκλήγοντες, ὅτε προΐδωσιν  ἰόντα   ἵππον, ὃς ἀνθρώποισι φόνον φέρει
[32, 40]   ἱππεύειν καὶ σχεδὸν ἄριστοι δοκοῦσιν  ἱππεῖς·   τὸ γὰρ πρᾶγμα ὑπὲρ ἀρχῆς
[32, 40]   Βακτρίων, ὡς αὐτοὶ μὲν ἴσασιν  ἱππεύειν   καὶ σχεδὸν ἄριστοι δοκοῦσιν ἱππεῖς·
[32, 75]   τέρας. δέδοικα δὴ κἀγὼ τὸν  ἱππικὸν   τοῦτον ἔρωτα τῆς πόλεως, μή
[32, 40]   δὲ ὑπὸ ᾠδῆς καὶ δρόμων  ἱππικῶν   καὶ μηδὲν ἄξιον πράττουσαν ἐν
[32, 75]   ἔστιν Ὀλυμπίασι κατὰ μέσον τὸν  ἱππόδρομον   Ταραξίππου Ποσειδῶνος βωμός, ἔνθα μάλιστα
[32, 80]   τοι θεράπων, βραδέες δέ τοι  ἵπποι.   ~τὸν δ´ ἄρ´ ὑπὸ ζυγόφιν
[32, 75]   ἱεμένων, κέκλοντο δὲ οἷσιν ἕκαστος  ἵπποις.   ~ἐνταῦθα τοὺς μὲν ἡνιόχους πεποίηκεν
[32, 80]   κναφθεὶς ἀποτίνῃς. τὸν δ´ αὖθ´  Ἱπποκόων   ἀπαμειβόμενος προσέειπε· τέττα, σιωπῇ ἧσο,
[32, 40]   καὶ ἀστράτευτοι πολλὰς ἤδη νενικήκατε  ἱππομαχίας.   σκοπεῖτε δὲ μὴ περὶ ὑμῶν
[32, 25]   καὶ διαλέγεσθαι τούτῳ πρέπειν, καθάπερ  ἵππον   γενναῖον ἐξ ἡνίας εὐτελοῦς πρᾴως
[32, 80]   οὖλον κεκλήγοντες, ὅτε προΐδωσιν ἰόντα  ἵππον,   ὃς ἀνθρώποισι φόνον φέρει ἠλιθίοισιν·
[32, 85]   ὑπὸ ζυγόφιν προσέφη πόδας αἰόλος  ἵππος·   οὐχ ὁράᾳς οἷος κἀγὼ καλός
[32, 75]   τῇ πόλει τόπος οὕτω καλούμενος  Ἵππου   καὶ κόρης ἄβατον. γὰρ
[32, 85]   ἐστιν εἰπεῖν ὅτι κἀκείνην ὑπὸ  ἵππου   τινὸς φθαρῆναι λέγεται· πλὴν οἱ
[32, 70]   ἀφίετε; εἰ γὰρ μὴ τοὺς  ἵππους   ἑωρᾶτε ἁμιλλωμένους καὶ τούτους συνήθεις,
[32, 75]   βωμός, ἔνθα μάλιστα συνέβαινε τοὺς  ἵππους   πτοεῖσθαι καὶ πλεῖστα διαφθείρεσθαι τῶν
[32, 75]   πατὴρ συγκαθεῖρξε τὴν παῖδα τῷ  ἵππῳ,   καί φασιν οὕτω διαφθαρῆναι τὴν
[32, 90]   βίου καὶ πάλιν ἡνιοχῶν χωρὶς  ἵππων   αἰσχρὸν γίγνεται καὶ καταγέλαστον. αὐτὸ
[32, 75]   μὰ Δί´ οὐχ ὑπὲρ τῶν  ἵππων,   ἀλλ´ ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν, ὅπως
[32, 80]   ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον πέτεσθε τῶν  ἵππων   καὶ τῶν ἡνιόχων, καὶ γελοίως
[32, 40]   οὐδεπώποτε αὐτοὶ θιγόντες οὐδ´ ἐπιβάντες  ἵππων   οὐ δύνασθε κατέχειν αὑτοὺς, ἀλλ´
[32, 45]   γὰρ παρὰ τοῦτο οὔτε τῶν  ἵππων   οὐδεὶς δραμεῖται βράδιον οὐδὲ χεῖρον
[32, 1]   τ´ ὀρχησταί τε χοροιτυπίῃσιν ἄριστοι,  ἵππων   τ´ ὠκυπόδων ἐπιβήτορες, οἵ τε
[32, 80]   καὶ λοιδορεῖσθαι Ἰδομενεῖ περὶ τῶν  ἵππων   τῶν Εὐμήλου. οὗτος μέντοι ἐστὶν
[32, 30]   εἰρῆσθαι πολὺ βέλτιον· καὶ θέαν  ἵππων·   ὡς τῶν γε ἄλλων οὐδενὸς
[32, 35]   ἐστὲ ἅπαντες Ἕλληνες καὶ βάρβαροι  ἴσασιν.   γὰρ πόλις ὑμῶν τῷ
[32, 40]   τῶν Βακτρίων, ὡς αὐτοὶ μὲν  ἴσασιν   ἱππεύειν καὶ σχεδὸν ἄριστοι δοκοῦσιν
[32, 70]   καὶ παντὸς ἅπτεται μετὰ τῆς  ἴσης   εὐχερείας. μὴ οὖν οἴεσθε περὶ
[32, 35]   λιμένων οὐδὲ πορθμῶν τινων καὶ  ἰσθμῶν,   ἀλλὰ σχεδὸν ἁπάσης τῆς οἰκουμένης
[32, 60]   οὐδὲ θαυμαστὸν ἔχουσιν; εἰ γὰρ  Ἰσμηνίας   ηὔλει παρ´ ὑμῖν Τιμόθεος
[32, 15]   ποιοῦμεν καὶ ἀφ´ ἡμῶν οὗτοι  ἵστανται.   διὰ γὰρ ἀνθρώπων ἄνοιαν καὶ
[32, 10]   καὶ μεθ´ ἡμέραν ἐναργῶς προεῖπεν.  ἴστε   δήπου τὰς τοῦ Ἄπιδος φήμας
[32, 20]   δικαίως ἀπολογεῖσθαι· αἰτιάσονται γάρ, εὖ  ἴστε,   καὶ φήσουσι δοξοκόπον εἶναι καὶ
[32, 30]   καὶ σπουδαῖοι τοιαῦτα πράττοντες. οὐκ  ἴστε   ὅτι ὥσπερ ἡγεμὼν καὶ βασιλεὺς
[32, 50]   ἐστὶ τοῦ πράγματος οὐδὲ οἶστρος.  {ἴστε   Ῥοδίους ἐγγὺς οὕτως ὑμῶν ζῶντας
[32, 45]   δείκνυσι; μὰ Δί´ οὐ μουσικῆς  ἰσχὺν   οὐδ´ ὑπερβολὴν τέχνης, ἀλλ´ ἀκροατῶν
[32, 10]   οὐ δι´ ὀλίγων ῥημάτων, ἀλλ´  ἰσχυρᾷ   καὶ πλήρει κληδόνι καὶ λόγῳ
[32, 15]   ἑτέρους ἴασιν ἰατροὺς οὐχ ἑκόντες  ἰσχυροτέρους.   διττὴ γὰρ θεραπεία κακίας καὶ
[32, 95]   καὶ ἐρῶντι, τὸ μὲν σῶμα  ἰσχυρῷ   καὶ μεγάλῳ, τὴν δὲ διάνοιαν
[32, 25]   μάλιστα ἀνδρὶ δυνάστῃ καὶ σφόδρα  ἰσχυρῷ,   μεγάλην τινὰ ἐξουσίαν καὶ ῥώμην
[32, 95]   πλείονα ὑμᾶς ἀγαθὰ ἐργάσεται. καὶ  ἴσως   ἂν αὐτῷ καὶ τῆς ἐνθάδε
[32, 25]   βελτίονος οὖσιν ὑμῖν παρέσχηκα ἐμαυτόν·  ἴσως   δὲ καὶ ἄλλος προαιρήσεται τῶν
[32, 45]   τῶν πολλῶν ἀσθένειαν καὶ σχολήν·  ἴσως   δὲ καὶ τῶν βελτιόνων εἰσὶν
[32, 10]   εἰσι ποιηταὶ καὶ ῥήτορες, οὐδὲν  ἴσως   δεινόν· εἰ δ´ ὡς φιλόσοφοι
[32, 45]   ἀνδραπόδου δυστυχοῦς. κἀκεῖνος μὲν ἀδικηθεὶς  ἴσως   ἐπὶ τοῦτο ἦλθεν, ὑπὲρ τοὺς
[32, 45]   ἐν ταῖς πόλεσι· χρὴ γὰρ  ἴσως   καὶ ἀναγκαῖόν ἐστι διὰ τὴν
[32, 55]   τῶν κρειττόνων χειρὸς λαμβάνετε· ὥστε  ἴσως   καιρὸς ἦν ὑμᾶς παύσασθαι βακχειῶν
[32, 5]   εἰπεῖν, ἀνήκοοί ἐστε. καὶ τοῦτο  ἴσως   οὐ δι´ ὑμᾶς· δηλώσετε δέ,
[32, 15]   καὶ λοιδορία καὶ προπηλακισμός· ὧν  ἴσως   οὐκ ἔδει φροντίζειν· τοιγαροῦν διὰ
[32, 35]   ὅσον οἷόν τε ὁμοφύλους ποιοῦσα.  ἴσως   οὖν χαίρετε ἀκούοντες, καὶ νομίζετε
[32, 95]   Διὸς υἱὸς εἶναι. μᾶλλον δ´  ἴσως   οὐχ Ἡρακλεῖ προσέοικεν ὑμῶν
[32, 95]   ἀνθρώπων τούτων οὐθεὶς οὔτ´ ἂν  ἴσως   προσέλθοι. καὶ Θεόφιλος τοίνυν πολλὰ
[32, 85]   τὰς οἰκίας κατακάωσιν· αὕτη μὲν  ἴσως   τελευταία καὶ πρὸς ὀλίγον γιγνομένη
[32, 5]   ἴασιν οὐδὲ θέλουσι διακινδυνεύειν, ἀπεγνωκότες  ἴσως   τὸ βελτίους ἂν ποιῆσαι τοὺς
[32, 85]   φθαρῆναι λέγεται· πλὴν οἱ μὲν  ἴσως   ὑφ´ ἑνός, ὑμεῖς δὲ ὑπὸ
[32, 40]   μόνον Ἕλληνας παρ´ ὑμῖν οὐδ´  Ἰταλοὺς   οὐδὲ ἀπὸ τῶν πλησίον Συρίας,
[32, 35]   τὴν χώραν· οὐδ´ ἂν περὶ  ἰχθύων,   τὴν πόλιν ἐπαινεῖ· πόθεν; ἀλλὰ
[32, 55]   τε καὶ ᾠδῆς ἐν πένθεσιν,  ἰωμένων   οἶμαι τὸ σκληρὸν καὶ ἄτεγκτον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007