HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ν  =  48 formes différentes pour 73 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Discours, par.
[32, 60]   τοῖς ὄρεσι καὶ περὶ τὰς  νάπας   τὰ πολλὰ διατρίβειν· ἀποθανόντος δὲ
[32, 55]   ἐκ πέτρας ποθέν τινος  νάπης,   οὐδὲ γάλα καὶ μέλι δύνασθε
[32, 80]   καὶ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς  ναυαγίας   τοῖς πᾶσιν αἴτιος γενόμενος.
[32, 60]   τοὺς δελφῖνας ἀφικέσθαι πρὸς τὴν  ναῦν,   καὶ μετὰ ταῦτα ἐκπεσόντα αὐτὸν
[32, 5]   ἀγείρουσι καὶ ἀπατῶσι παιδάρια καὶ  ναύτας   καὶ τοιοῦτον ὄχλον, σκώμματα καὶ
[32, 85]   ἐπὶ τοῖς τοιούτοις· ἀκόλαστος ὄχλος  ναυτική   τ´ ἀταξία. ἔστι γὰρ ὅμοιον
[32, 45]   ἀπολωλότων διὰ τὴν τοιαύτην πρόφασιν  νεανιεύσασθαι,   μὴ παραιτουμένους τὸν θάνατον, ἀλλὰ
[32, 55]   Σατύρους· οὐκοῦν ὑμῖν τὰ τῶν  νεβρίδων   τε καὶ θύρσων ἐνδεῖ καὶ
[32, 1]   οἵ τε τάχιστα ἤγειραν μέγα  νεῖκος   ἀπαιδεύτοισι θεαταῖς, νηπιάχοις, ξυνὸν δὲ
[32, 35]   δέ, ἂν ἐγκωμιάζῃ τις τὸν  Νεῖλον,   ἐπαίρεσθε, ὥσπερ αὐτοὶ ῥέοντες ἀπὸ
[32, 40]   μικρὸν ἔμπροσθεν εἶπον, τὰ τοῦ  Νείλου   καὶ τῆς χώρας καὶ τῆς
[32, 60]   πανταχόθεν ἀκούοντα {αὐτοῦ} ὁμοῦ καὶ  νεμόμενα·   καὶ γὰρ ἐκεῖνον ἔν τε
[32, 85]   τινὰ κόπρον βαθεῖαν ἐν ταὐτῷ  νενημένην   ἐκ παντοδαπῶν λυμάτων. οὐδὲ γὰρ
[32, 40]   ὄντες καὶ ἀστράτευτοι πολλὰς ἤδη  νενικήκατε   ἱππομαχίας. σκοπεῖτε δὲ μὴ περὶ
[32, 70]   εἰ μὲν αὐτὸς ἐκεῖ προέλθοι,  νενικηκὼς   εἴη καὶ δέοι ὑμᾶς ἀπαλλάττεσθαι
[32, 60]   βασιλεῦσι τοὺς δήμους κἀγὼ παρέβαλον,  Νέρωνι   φαίνεσθαι τὴν αὐτὴν ἔχοντες νόσον;
[32, 20]   ὤρορ´ ἐπαΐξας πατρὸς Διὸς ἐκ  νεφελάων·   ἑτέρου δὲ πάλιν αὖ, δῆμος
[32, 80]   κελεύθου. οἱ δ´ ὥστε ψαρῶν  νέφος   ἔρχεται ἠὲ κολοιῶν οὖλον κεκλήγοντες,
[32, 35]   πλήθους ὑπερβολὴ καὶ ὠνίων καὶ  νεῶν   πανηγύρεως καὶ λιμένος καὶ ἀγορᾶς
[32, 50]   ἐν ἄλλαις πόλεσιν ᾄδουσι καὶ  νὴ   Δία αὐλοῦσι καὶ τρέχουσι καὶ
[32, 90]   περὶ τοῦτο καὶ ἐκφρονῇ· καὶ  νὴ   Δία ἑαλωκέναι λέγοιτ´ ἂν καὶ
[32, 50]   ἀνθρώπους, οἷς ἐλευθερία μὴ συμφέρει;  νὴ   Δία, τὸ γὰρ πρᾶγμά ἐστι
[32, 1]   ἤγειραν μέγα νεῖκος ἀπαιδεύτοισι θεαταῖς,  νηπιάχοις,   ξυνὸν δὲ κακὸν πολέεσσι φέρουσιν.
[32, 35]   κρίνουσιν, ἂν οἰκῶσι καθ´ Ὅμηρον  νῆσον   δενδρήεσσαν βαθεῖαν {ἤ} τινα
[32, 35]   ἦν· ὥστε τὰς ἐμπορίας οὐ  νήσων   οὐδὲ λιμένων οὐδὲ πορθμῶν τινων
[32, 70]   ἔφη, τέτταρα πέντε βήματα  νικᾶτε,   κἀγὼ βαδιοῦμαι· ταῦτα δὲ ἔλεγε,
[32, 80]   δείους πεφοβημένοι, οἱ δ´ ὑπὸ  νίκης   ἀλλήλοισί τε κεκλόμενοι καὶ πᾶσι
[32, 75]   δίφροισι, πάτασσε δὲ θυμὸς ἑκάστου  νίκης   ἱεμένων, κέκλοντο δὲ οἷσιν ἕκαστος
[32, 20]   ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο  νίκης   ῥηιδίως, τοτὲ δ´ αὐτὸς ἐποτρύνει
[32, 75]   νῦν μὲν ἡττωμένων, νῦν δὲ  νικώντων,   ἀεὶ τῶν αὐτῶν· εἰ λέγοι
[32, 1]   νοήσαντες εἰπεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀκούσαντες  νοῆσαι.   χοροῦ μὲν γὰρ ἔπαινος τὸ
[32, 1]   ὅτι οὐ μόνον ἐστὲ ἱκανοὶ  νοήσαντες   εἰπεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀκούσαντες νοῆσαι.
[32, 5]   πράγματος καὶ τούτου φορὰ γέγονε·  νόθον   μέντοι γε καὶ ἀγεννὲς ἀνθρώπων
[32, 30]   πάντων ὁρώντων, καταφρονήσετε αὐτοῦ καὶ  νομιεῖτε   οὐδενὸς ἄξιον, κἂν μυριάκις ὑμῶν
[32, 90]   φρουροῖς, τὰ δυσχερῆ δεῖ ταῦτα  νομίζειν   αἰχμαλωσίαν καὶ δουλείαν καὶ ἀπαγωγήν,
[32, 5]   προθύμως δέχεσθαι δεῖ καὶ τότε  νομίζειν   ἑορτὴν ἄγειν, ἀλλὰ μὴ βαρύνεσθαι,
[32, 95]   ἐθέλειν διαλέγεσθαι. καίτοι τίνα γνώμην  νομίζετε   αὐτὸν ἔχειν; πότερον ὡς σοφοὺς
[32, 35]   ἴσως οὖν χαίρετε ἀκούοντες, καὶ  νομίζετε   ἐπαινεῖσθαι ταῦτα ἐμοῦ λέγοντος, ὥσπερ
[32, 15]   τομῇ, προσήκουσα μᾶλλον ἄρχουσι καὶ  νόμοις   καὶ δικασταῖς, οἳ τὸ περιττὸν
[32, 45]   ἐπὶ τοῦτο ἦλθεν, ὑπὲρ τοὺς  νόμους   ἀμύνασθαι πειρώμενος, καὶ τάχα τι
[32, 60]   καὶ περίεργοι μάγειροι συντρίψαντες {τοὺς  νόμους}   ἰδιώτας καὶ λίχνους ἀκροατὰς κινοῦσιν.
[32, 50]   ἀρετῆς καὶ πατρῴων γερῶν καὶ  νόμων   καὶ χρηστοῦ βασιλέως, εἰ δέοι,
[32, 90]   φαινόμενα. καὶ γὰρ αἱ λοιπαὶ  νόσοι   μέχρι μὲν τῶν καθ´ ἕνα
[32, 60]   Νέρωνι φαίνεσθαι τὴν αὐτὴν ἔχοντες  νόσον;   ἀλλ´ οὐδ´ ἐκεῖνον ὤνησεν
[32, 55]   ταῖς ψυχαῖς καὶ σώμασιν, οὐ  νόσον   οὐδὲ μανίαν· τὰς δὲ παρθένους,
[32, 30]   κάθησθε σωφρονοῦντες. καὶ γὰρ τοῖς  νοσοῦσι   μεγάλη ῥοπὴ πρὸς σωτηρίαν μικρὸν
[32, 30]   ὥραν σωφρονῆσαι. καὶ γὰρ τοῖς  νοσοῦσι   μεγάλη ῥοπὴ πρὸς σωτηρίαν μικρὸν
[32, 15]   καὶ πρόνοια, καθάπερ τῶν ἄλλων  νόσων·   μὲν ἐοικυῖα διαίτῃ καὶ
[32, 20]   τὰ μέν τ´ Εὖρός τε  Νότος   τε ὤρορ´ ἐπαΐξας πατρὸς Διὸς
[32, 95]   ἐσχάτην ἀπορίαν, οὐ χρημάτων, ἀλλὰ  νοῦ   καὶ συνέσεως. τοιγαροῦν τέθνηκε κατασιωπήσας
[32, 25]   καὶ ἄνδρας καὶ λόγους, τοῖς  νουθετοῦσι   καὶ διδάσκουσι χάριν εἰδώς· ὃν
[32, 45]   ῥᾳδίως παρέβαλλε· κἀκεῖ δ´  νοῦν   ἔχων ἐσώθη καὶ μεθ´ ἡσυχίας
[32, 5]   περὶ τοιαῦτά ἐστε, ἀφ´ ὧν  νοῦν   μὲν φρόνησιν δικαίαν
[32, 80]   δ´ ἐπιπείθεο μύθῳ· ἠπεδανὸς δέ  νύ   τοι θεράπων, βραδέες δέ τοι
[32, 55]   καὶ πάνυ μοι δοκεῖτε ἐοικέναι  Νύμφαις   καὶ Σατύροις. ἱλαροί τε γὰρ
[32, 60]   καὶ πόσῳ κρεῖττον μιμεῖσθαι τὸν  νῦν   ἄρχοντα παιδείᾳ καὶ λόγῳ προσέχοντα;
[32, 75]   τυχόντος ἀργυρίου, νῦν μὲν ἡττωμένων,  νῦν   δὲ νικώντων, ἀεὶ τῶν αὐτῶν·
[32, 20]   δίχα μέλους τινὸς ᾄσματος.  νῦν   δὲ τούτου μὲν ἀπορῶ τοῦ
[32, 35]   δὲ ὡς οἷόν τε. καὶ  νῦν   εἶπον τὰ περὶ τῆς πόλεως,
[32, 75]   καὶ παρ´ ὑμῖν εὐδοκιμοῦν· καὶ  νῦν   ἐστιν ἐν τῇ πόλει τόπος
[32, 65]   περὶ γὰρ τῆς τέχνης καὶ  νῦν   ἡμῖν διαλέγονται ᾄδοντες. κινδυνεύει δ´
[32, 55]   μέτριον. ταῦτα δὴ πάντα ἀνέστραπται  νῦν   καὶ μεθέστηκεν εἰς τοὐναντίον. οὐ
[32, 95]   φρόνιμος, ἀλλ´ οὐχ οἷα τὰ  νῦν   λεγόμενα, ὡς ἐπτοημένος, ὡς εὐχερής,
[32, 30]   θεωρῆτε, οἷοί ἐστε. ἐμοὶ γὰρ  νῦν   μὲν ἀξιοθέατοι δοκεῖτε εἶναι καὶ
[32, 1]   δήμου δὲ τὸ καλῶς ἀκοῦσαι.  νῦν   μὲν γὰρ ἁμαρτάνετε τὸ Ἀθηναίων
[32, 30]   τοῦ διδάσκοντος. ἐγὼ δὲ καὶ  νῦν   μὲν ἡγοῦμαι πολλὰ καὶ χρήσιμα
[32, 75]   ἀνδραπόδων ὑπὲρ τοῦ τυχόντος ἀργυρίου,  νῦν   μὲν ἡττωμένων, νῦν δὲ νικώντων,
[32, 90]   τῆς δόξης ἀπολαύουσιν ἔτι καὶ  νῦν;   ὅτι κοινῇ ἐκτήσαντο τὴν φιλοτιμίαν.
[32, 70]   ὀρχούμενοι τὴν πόλιν ἀπωλέσατε. καὶ  νῦν   οὕτως ἐπιεικεῖς ἔχοντες ἡγεμόνας εἰς
[32, 80]   ἐν ἀγῶνι; εἰ δ´ ἄγε  νυν   πείρησαι, ἵνα κναφθεὶς ἀποτίνῃς. τὸν
[32, 1]   ὀρθῶς δὲ διανοουμένους, καὶ  νῦν   ποιήσατε, ἵνα κτήσησθε πρὸς ἐκείνῳ
[32, 55]   βακχειῶν καὶ προσέχειν μᾶλλον αὑτοῖς.  νυνὶ   δὲ ἂν μόνον ἀκούσητε χορδῆς,
[32, 45]   τῶν ᾀδόντων, ἂν εὐσχημονῆτε ὑμεῖς.  νυνὶ   δὲ τὸ μὲν τῶν ἡνιόχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007