HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


μ  =  117 formes différentes pour 441 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[340]   προστάττεται τοῖς ἥττοσιν ποιεῖν. ~(ναὶ  μὰ   Δί' ἔφη, Σώκρατες,
[345]   ψυχὴν φέρων ἐνθῶ τὸν λόγον;  μὰ   Δί' ἦν δ' ἐγώ, μὴ
[345]   ἀληθῶς ἄρχοντας, ἑκόντας οἴει ἄρχειν;  μὰ   Δί' οὔκ, ἔφη, ἀλλ' εὖ
[350]   καίτοι τί ἄλλο βούλει; οὐδὲν  μὰ   Δία, ἦν δ' ἐγώ, ἀλλ'
[334]   ἐχθρῶν. οὐχ οὕτως ἔλεγες; οὐ  μὰ   τὸν Δί' ἔφη, ἀλλ' οὐκέτι
[332]   ἀποδιδοῦσα ὀφειλόμενον καὶ προσῆκον τέχνη  μαγειρικὴ   καλεῖται; (ἡ τοῖς ὄψοις τὰ
[344]   ἀπιέναι πρὶν διδάξαι ἱκανῶς  μαθεῖν   εἴτε οὕτως εἴτε ἄλλως (ἔχει;
[337]   εἶ, ἔφη· ἀλλὰ πρὸς τῷ  μαθεῖν   καὶ ἀπότεισον ἀργύριον. οὐκοῦν ἐπειδάν
[337]   μὴ εἰδότι; προσήκει δέ που  μαθεῖν   παρὰ τοῦ εἰδότος· καὶ ἐγὼ
[339]   δὲ ἀληθὲς μή, πειράσομαι  μαθεῖν.   τὸ συμφέρον μὲν οὖν,
[344]   τὸ δίκαιον. πάντων δὲ ῥᾷστα  μαθήσῃ,   ἐὰν ἐπὶ τὴν τελεωτάτην ἀδικίαν
[353]   νῦν δὴ οἶμαι ἄμεινον ἂν  μάθοις   ἄρτι ἠρώτων, πυνθανόμενος εἰ
[338]   ἐπαινεῖς; ἀλλ' οὐκ ἐθελήσεις. ἐὰν  μάθω   γε πρῶτον, ἔφην, τί λέγεις·
[329]   (δεσποτῶν πάνυ πολλῶν ἐστι καὶ  μαινομένων   ἀπηλλάχθαι. ἀλλὰ καὶ τούτων πέρι
[341]   ἐπιχειρήσαιμι, ἦν δ' ἐγώ,  μακάριε.   ἀλλ' ἵνα μὴ αὖθις ἡμῖν
[354]   γὰρ οὔ; οὐδέποτ' ἄρα,  μακάριε   Θρασύμαχε, λυσιτελέστερον ἀδικία δικαιοσύνης. ταῦτα
[345]   μόνος ἐγώ· πεῖσον οὖν,  μακάριε,   ἱκανῶς ἡμᾶς ὅτι οὐκ ὀρθῶς
[346]   τὴν δύναμιν ἔχειν; καί,  μακάριε,   μὴ παρὰ δόξαν ἀποκρίνου, ἵνα
[344]   τῶν αἰσχρῶν ὀνομάτων εὐδαίμονες καὶ  μακάριοι   (κέκληνται, οὐ μόνον ὑπὸ τῶν
[354]   μὴν γε εὖ ζῶν  μακάριός   τε καὶ εὐδαίμων, δὲ
[335]   ἄλλον τῶν σοφῶν τε καὶ  μακαρίων   ἀνδρῶν. ἐγὼ γοῦν, ἔφη, ἕτοιμός
[338]   λέγειν, εὖ εἴσῃ αὐτίκα δὴ  μάλα,   ἐπειδὰν ἀποκρίνῃ· οἶμαι γάρ σε
[334]   τὸν Σιμωνίδην ἔφαμεν λέγειν. καὶ  μάλα,   ἔφη, οὕτω συμβαίνει. ἀλλὰ μεταθώμεθα·
[342]   εἰσιν τέχναι. συνεχώρησεν ἐνταῦθα καὶ  μάλα   μόγις. οὐκ ἄρα ἐπιστήμη γε
[328]   τοῦ Πολεμάρχου Κέφαλος. καὶ  μάλα   πρεσβύτης μοι ἔδοξεν εἶναι· διὰ
[337]   καὶ ὃς ἀκούσας ἀνεκάγχασέ τε  μάλα   σαρδάνιον καὶ εἶπεν· Ἡράκλεις,
[353]   οὐ ψυχῆς φήσομεν ἔργον εἶναι;  μάλιστά   γ' ἔφη. οὐκοῦν καὶ ἀρετήν
[343]   ποιμένα γιγνώσκεις. ὅτι δὴ τί  μάλιστα;   ἦν δ' ἐγώ. (ὅτι οἴει
[331]   ἀτάλλοισα γηροτρόφος συναορεῖ ἐλπὶς  μάλιστα   θνατῶν πολύστροφον γνώμαν κυβερνᾷ. εὖ
[351]   καὶ τοῦτό γε ἀρίστη  μάλιστα   ποιήσει καὶ τελεώτατα οὖσα ἄδικος.
[341]   τι συμφέρον ἄλλο ὅτι  μάλιστα   τελέαν εἶναι; (πῶς τοῦτο ἐρωτᾷς;
[338]   ταύτῃ ὑπολαμβάνεις ἂν κακουργήσαις  μάλιστα   τὸν λόγον. οὐδαμῶς, ἄριστε,
[336]   ἀλλήλοις καὶ οὐ σπουδάζειν ὅτι  μάλιστα   φανῆναι αὐτό. οἴου γε σύ,
[346]   τῇ θαλάττῃ, ἕνεκα τούτου καλεῖς  μᾶλλον   αὐτὴν ἰατρικήν; οὐ δῆτα, ἔφη.
[346]   διορίζειν, ὥσπερ ὑπέθου, οὐδέν τι  μᾶλλον,   ἐάν τις κυβερνῶν ὑγιὴς γίγνηται
[337]   δυνάμεθα· ~ἐλεεῖσθαι οὖν ἡμᾶς πολὺ  (μᾶλλον   εἰκός ἐστίν που ὑπὸ ὑμῶν
[338]   οὐ φαύλου; ~ἀλλὰ σὲ δὴ  μᾶλλον   (εἰκὸς λέγειν· σὺ γὰρ δὴ
[347]   ἂν γιγνώσκων τὸ ὠφελεῖσθαι  μᾶλλον   ἕλοιτο ὑπ' ἄλλου ἄλλον
[343]   δ' ἐγώ· οὐκ ἀποκρίνεσθαι χρῆν  μᾶλλον   τοιαῦτα ἐρωτᾶν; ὅτι τοί
[351]   δ' εἰ μὴ ἀδικοῖεν; οὐ  μᾶλλον;   πάνυ γε. στάσεις γάρ που,
[337]   ἐθελήσοις, εἰρωνεύσοιο δὲ καὶ πάντα  μᾶλλον   ποιήσοις ἀποκρινοῖο, εἴ τίς
[344]   σκόπει, εἴπερ βούλει κρίνειν ὅσῳ  μᾶλλον   συμφέρει ἰδίᾳ αὑτῷ ἄδικον εἶναι
[330]   ἤδη ἐγγυτέρω ὢν τῶν ἐκεῖ  μᾶλλόν   τι καθορᾷ αὐτά ὑποψίας δ'
[340]   δὲ τούτων τῶν ὁμολογιῶν οὐδὲν  μᾶλλον   τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον δίκαιον
[331]   φίλου ἀνδρὸς σωφρονοῦντος ὅπλα, εἰ  μανεὶς   ἀπαιτοῖ, ὅτι οὔτε χρὴ τὰ
[341]   γὰρ ἄν με, εἶπον, οὕτω  μανῆναι   ὥστε ξυρεῖν ἐπιχειρεῖν λέοντα καὶ
[338]   παρὰ δὲ τῶν ἄλλων περιιόντα  μανθάνειν   καὶ τούτων μηδὲ χάριν ἀποδιδόναι.
[352]   (μὲν οὖν ὅτι οὕτως ἔχει  μανθάνω,   ἀλλ' οὐχ ὡς σὺ τὸ
[352]   ποιῇ τις ἄριστα; οὐ  μανθάνω,   ἔφη. ἀλλ' ὧδε· ἔσθ' ὅτῳ
[351]   ποιήσει καὶ τελεώτατα οὖσα ἄδικος.  μανθάνω,   ἔφην, ὅτι σὸς οὗτος ἦν
[332]   τι δρᾶν, κακὸν δὲ μηδέν.  μανθάνω,   ἦν δ' ἐγώ ὅτι οὐ
[338]   ὅτι μέν, ἦν δ' ἐγώ,  μανθάνω   παρὰ τῶν ἄλλων, ἀληθῆ εἶπες,
[353]   τῶν ἄλλων ἀπεργάζηται. ἀλλά, ἔφη,  μανθάνω   τε καί μοι δοκεῖ τοῦτο
[349]   σοφίᾳ ἐτόλμησας θεῖναι. ἀληθέστατα, ἔφη,  μαντεύῃ.   ἀλλ' οὐ μέντοι, ἦν δ'
[340]   ἐὰν σύ γ' ἔφη, αὐτῷ  μαρτυρήσῃς,   Κλειτοφῶν ὑπολαβών. καὶ τί,
[340]   ὑπολαβών. καὶ τί, ἔφη, δεῖται  μάρτυρος;   αὐτὸς γὰρ Θρασύμαχος ὁμολογεῖ τοὺς
[353]   εἶναι; πάνυ γε. ~(τί δέ;  μαχαίρᾳ   ἂν ἀμπέλου κλῆμα ἀποτέμοις καὶ
[351]   γε ἀδικία καὶ μίση καὶ  μάχας   ἐν ἀλλήλοις παρέχει, δὲ
[342]   τελευτῶν, ἐπεχείρει δὲ περὶ αὐτὰ  μάχεσθαι·   ἐπειδὴ δὲ ὡμολόγησεν, ἄλλο τι
[333]   οὐχ πατάξαι δεινότατος ἐν  μάχῃ   εἴτε πυκτικῇ εἴτε τινὶ καὶ
[335]   ἔφη, ἕτοιμός εἰμι κοινωνεῖν τῆς  μάχης.   ~(ἀλλ' οἶσθα, ἦν δ' ἐγώ,
[335]   βλάπτειν. συγχωρῶ, δ' ὅς.  μαχούμεθα   ἄρα, ἦν δ' ἐγώ, κοινῇ
[350]   με φαίης. οὖν ἔα  με   εἰπεῖν ὅσα βούλομαι, ἤ, εἰ
[341]   τ' ᾖς. (οἴει γὰρ ἄν  με,   εἶπον, οὕτω μανῆναι ὥστε ξυρεῖν
[341]   μὲν οὖν, ἔφη. οἴει γάρ  με   ἐξ ἐπιβουλῆς ἐν τοῖς λόγοις
[341]   ἐρωτᾷς; ὥσπερ, ἔφην ἐγώ, εἴ  με   ἔροιο εἰ ἐξαρκεῖ σώματι εἶναι
[331]   ὑμῖν τὸν λόγον· δεῖ γάρ  με   ἤδη τῶν ἱερῶν ἐπιμεληθῆναι. οὐκοῦν,
[328]   τινὲς αὐτόθι κύκλῳ. εὐθὺς οὖν  με   ἰδὼν Κέφαλος ἠσπάζετό τε
[348]   ἑαυτοὺς ποιεῖσθαι· σὺ δὲ οἴει  με   ἴσως τοὺς τὰ βαλλάντια ἀποτέμνοντας
[341]   πλέον ἔσται· (οὔτε γὰρ ἄν  με   λάθοις κακουργῶν, οὔτε μὴ λαθὼν
[340]   ἥκιστά γε, ἔφη· ἀλλὰ κρείττω  με   οἴει καλεῖν τὸν ἐξαμαρτάνοντα ὅταν
[350]   εὖ οἶδ' ὅτι (δημηγορεῖν ἄν  με   φαίης. οὖν ἔα με
[338]   Θρασύμαχε, ὅτι δὲ οὔ  με   φῂς χάριν ἐκτίνειν, ψεύδῃ· ἐκτίνω
[331]   χρήματα ἔπειτα ἐκεῖσε ἀπιέναι δεδιότα,  μέγα   μέρος εἰς τοῦτο τῶν
[336]   τοῦ Θηβαίου τινος ἄλλου  μέγα   οἰομένου δύνασθαι πλουσίου ἀνδρός. ἀληθέστατα,
[344]   γὰρ (ὅνπερ νυνδὴ ἔλεγον, τὸν  μεγάλα   δυνάμενον πλεονεκτεῖν· τοῦτον οὖν σκόπει,
[339]   προσθήκη. οὔπω δῆλον οὐδ' εἰ  μεγάλη·   ἀλλ' ὅτι μὲν τοῦτο σκεπτέον
[329]   τοιούτων ἔχεται, καὶ ἀγανακτοῦσιν ὡς  μεγάλων   τινῶν ἀπεστερημένοι καὶ τότε μὲν
[344]   τε καὶ ὀνείδη ἔχει τὰ  μέγιστα   καὶ γὰρ ἱερόσυλοι καὶ ἀνδραποδισταὶ
[347]   αἰσχρὸν νενομίσθαι τῆς δὲ ζημίας  μεγίστη   τὸ ὑπὸ πονηροτέρου ἄρχεσθαι, ἐὰν
[330]   μοι ἔτι τοσόνδε εἰπέ· τί  μέγιστον   οἴει ἀγαθὸν ἀπολελαυκέναι τοῦ πολλὴν
[352]   μὲν ἀδύνατον αὐτὸ ποιεῖν πράττειν  μεθ'   αὑτοῦ διὰ τὸ στασιάζειν καὶ
[347]   σκεψόμεθα· πολὺ δέ μοι δοκεῖ  μεῖζον   εἶναι νῦν λέγει Θρασύμαχος,
[345]   ποιμενικῇ οὐ δήπου ἄλλου του  μέλει   ἐφ' τέτακται, ὅπως
[349]   αὐτῶν οἷσπερ ἔοικεν; ἀλλὰ τί  μέλλει;   ἔφη. εἶεν, Θρασύμαχε· μουσικὸν
[349]   οὐκ ἔοικεν; πῶς γὰρ οὐ  μέλλει,   ἔφη, τοιοῦτος ὢν καὶ
[345]   ἀλλ' ὥσπερ δαιτυμόνα τινὰ καὶ  μέλλοντα   ἑστιάσεσθαι, πρὸς τὴν εὐωχίαν,
[347]   ἀνάγκην προσεῖναι καὶ ζημίαν, εἰ  μέλλουσιν   ἐθέλειν ἄρχειν ὅθεν κινδυνεύει τὸ
[347]   ἔοικε, μισθὸν δεῖν ὑπάρχειν τοῖς  μέλλουσιν   ἐθελήσειν ἄρχειν, ἀργύριον
[347]   ~(ἀλλὰ μισθὸν αἰτεῖν, ὅτι  μέλλων   καλῶς τῇ τέχνῃ πράξειν οὐδέποτε
[334]   ἀναπέφανται, καὶ κινδυνεύεις παρ' Ὁμήρου  μεμαθηκέναι   αὐτό· καὶ γὰρ ἐκεῖνος (τὸν
[350]   οὐ μέμνησαι, Θρασύμαχε;  μέμνημαι,   ἔφη· ἀλλ' ἔμοιγε οὐδὲ
[350]   εἶναι τὴν ἀδικίαν. οὐ  μέμνησαι,   Θρασύμαχε; μέμνημαι, ἔφη· ἀλλ'
[345]   μὴ σύ γε· ἀλλὰ πρῶτον  μέν,   ἂν εἴπῃς, ἔμμενε τούτοις,
[334]   τοὐναντίον; ἁμαρτάνουσιν. τούτοις ἄρα οἱ  μὲν   ἀγαθοὶ ἐχθροί, οἱ δὲ κακοὶ
[344]   τελεωτάτην ἀδικίαν ἔλθῃς, τὸν  μὲν   ἀδικήσαντα εὐδαιμονέστατον ποιεῖ, τοὺς δὲ
[345]   βούλεται. ἀλλ' ὠγαθέ, ἔστω  μὲν   ἄδικος, δυνάσθω δὲ ἀδικεῖν
[352]   στρατοπέδῳ ~εἴτε (ἄλλῳ ὁτῳοῦν, πρῶτον  μὲν   ἀδύνατον αὐτὸ ποιεῖν πράττειν μεθ'
[352]   ποιήσει ἅπερ πέφυκεν ἐργάζεσθαι· πρῶτον  μὲν   ἀδύνατον αὐτὸν πράττειν ποιήσει στασιάζοντα
[353]   δὲ ἀδικίαν; συνεχωρήσαμεν γάρ.  μὲν   ἄρα δικαία ψυχὴ καὶ
[350]   ἑκάτερον εἶναι. ὡμολογοῦμεν γάρ.  μὲν   ἄρα δίκαιος ἡμῖν ἀναπέφανται ὢν
[353]   ἐρωτῶ, ἀλλ' εἰ τῇ οἰκείᾳ  μὲν   ἀρετῇ τὸ αὑτῶν ἔργον εὖ
[340]   αὐτὸς γὰρ Θρασύμαχος ὁμολογεῖ τοὺς  μὲν   ἄρχοντας ἐνίοτε ἑαυτοῖς κακὰ προστάττειν,
[339]   εἶναι ὡμολογῆσθαί σοι, ὅταν οἱ  μὲν   ἄρχοντες ἄκοντες κακὰ αὑτοῖς προστάττωσιν,
[347]   Σώκρατες; ἔφη Γλαύκων· τοὺς  μὲν   γὰρ δύο μισθοὺς γιγνώσκω, τὴν
[328]   τὸν Πειραιᾶ. χρῆν μέντοι. εἰ  μὲν   γὰρ ἐγὼ ἔτι ἐν δυνάμει
[352]   ἀποκρινόμενος ὥσπερ καὶ νῦν. ὅτι  μὲν   γὰρ καὶ σοφώτεροι καὶ ἀμείνους
[329]   τρόπος τῶν ἀνθρώπων. ἂν  μὲν   γὰρ κόσμιοι καὶ εὔκολοι ὦσιν,
[330]   πάππου καὶ τοῦ πατρός.  μὲν   γὰρ πάππος τε καὶ ὁμώνυμος
[332]   (τὸ δίκαιον εἴη. διενοεῖτο  μὲν   γάρ, ὡς φαίνεται, ὅτι τοῦτ'
[347]   τοῦ κρείττονος συμφέρον. ἀλλὰ τοῦτο  μὲν   δὴ καὶ εἰς αὖθις σκεψόμεθα·
[335]   δὲ αὐτὴ θέσις. φίλος  μὲν   δή, ὡς ἔοικε, τούτῳ τῷ
[338]   πρὸς τὸ αὑτῇ συμφέρον, δημοκρατία  μὲν   δημοκρατικούς, τυραννὶς δὲ τυραννικούς, καὶ
[343]   τέ τινες εἰσφοραὶ ὦσιν,  μὲν   δίκαιος ἀπὸ τῶν ἴσων πλέον
[354]   τἀναντία. πῶς γὰρ οὔ;  μὲν   δίκαιος ἄρα εὐδαίμων, δ'
[350]   ἄρα, ἦν δ' ἐγώ,  μὲν   δίκαιος τῷ σοφῷ καὶ ἀγαθῷ,
[343]   ἀδικίας, ὥστε ἀγνοεῖς ὅτι  μὲν   δικαιοσύνη καὶ τὸ δίκαιον ἀλλότριον
[348]   πῶς γὰρ οὔ; οὐκοῦν τὴν  μὲν   δικαιοσύνην ἀρετήν, τὴν δὲ ἀδικίαν
[349]   ἐγώ, ἐρωτῶ, ἀλλ' εἰ τοῦ  μὲν   (δικαίου μὴ ἀξιοῖ πλέον ἔχειν
[343]   ἀρχήν τινα ἄρχῃ ἑκάτερος, τῷ  μὲν   δικαίῳ ὑπάρχει, καὶ εἰ μηδεμία
[331]   καὶ αὐτὰ ταῦτα ἔστιν ἐνίοτε  μὲν   δικαίως, ἐνίοτε δὲ ἀδίκως ποιεῖν;
[343]   ἀδίκου πανταχοῦ ἔλαττον ἔχει. πρῶτον  μὲν   ἐν τοῖς πρὸς ἀλλήλους συμβολαίοις,
[350]   δὲ ἀνεπιστήμων; οὐχὶ ὁμοίως  μὲν   ἐπιστήμονος (πλεονεκτήσειεν ἄν, ὁμοίως δὲ
[329]   μεγάλων τινῶν ἀπεστερημένοι καὶ τότε  μὲν   εὖ ζῶντες, νῦν δὲ οὐδὲ
[334]   δοκῶσι, καὶ ἐχθροὺς ὡσαύτως; εἰκὸς  μέν,   ἔφη, οὓς ἄν τις ἡγῆται
[351]   ἀνάγκη αὐτῇ μετὰ δικαιοσύνης; (εἰ  μέν,   ἔφη, ὡς σὺ ἄρτι ἔλεγες
[348]   ἀλλ' νυνδὴ ἔλεγον. (τοῦτο  μέν,   ἔφην, οὐκ ἀγνοῶ βούλει
[335]   δὲ δὴ νοεῖ αὐτῷ τοῖς  μὲν   ἐχθροῖς βλάβην ὀφείλεσθαι παρὰ τοῦ
[350]   εἶεν, ἦν δ' ἐγώ, τοῦτο  μὲν   ἡμῖν οὕτω κείσθω, ἔφαμεν δὲ
[338]   τούτων μηδὲ χάριν ἀποδιδόναι. ὅτι  μέν,   ἦν δ' ἐγώ, μανθάνω παρὰ
[338]   ποιεῖν. καὶ Θρασύμαχος φανερὸς  μὲν   ἦν ἐπιθυμῶν εἰπεῖν ἵν' εὐδοκιμήσειεν,
[346]   εἰ δεῖ ἀκριβῶς σκοπεῖσθαι,  μὲν   ἰατρικὴ ὑγίειαν ποιεῖ, δὲ
[336]   εἶναι; (καὶ Θρασύμαχος πολλάκις  μὲν   καὶ διαλεγομένων ἡμῶν μεταξὺ ὥρμα
[342]   καὶ ἀρχομένου (ὑπὸ ἑαυτῆς. συνωμολόγησε  μὲν   καὶ ταῦτα τελευτῶν, ἐπεχείρει δὲ
[348]   ἐπειδή γε καὶ λέγω ἀδικίαν  μὲν   λυσιτελεῖν, δικαιοσύνην δ' οὔ. ἀλλὰ
[337]   Σωκράτης τὸ εἰωθὸς διαπράξηται· αὐτὸς  μὲν   μὴ ἀποκρίνηται, ἄλλου δ' ἀποκρινομένου
[338]   ἔφη, Σωκράτους σοφία· αὐτὸν  μὲν   μὴ ἐθέλειν διδάσκειν, παρὰ δὲ
[337]   βέλτιστε, τὶς ἀποκρίναιτο πρῶτον  μὲν   μὴ εἰδὼς μηδὲ φάσκων εἰδέναι,
[349]   φρόνιμον καὶ πότερον ἄφρονα; τὸν  μὲν   μουσικὸν δήπου φρόνιμον, τὸν δὲ
[346]   δὲ μισθαρνητικὴ μισθόν, καὶ  μὲν   οἰκοδομικὴ οἰκίαν, δὲ μισθαρνητικὴ
[349]   λέγωμεν, ἔφην· δίκαιος τοῦ  μὲν   ὁμοίου οὐ πλεονεκτεῖ, τοῦ δὲ
[350]   (ὁ δέ γε δίκαιος τοῦ  μὲν   ὁμοίου οὐ πλεονεκτήσει, τοῦ δὲ
[350]   ἀγαθός τε καὶ σοφὸς τοῦ  μὲν   ὁμοίου οὐκ ἐθελήσει πλεονεκτεῖν, τοῦ
[335]   χρηστὸν φίλον· ~(τὸν δὲ δοκοῦντα  μέν,   ὄντα δὲ μή, δοκεῖν ἀλλὰ
[339]   οὐκοῦν ἐπιχειροῦντες νόμους τιθέναι τοὺς  μὲν   ὀρθῶς τιθέασιν, τοὺς δέ τινας
[343]   ἔλαττον, ὅταν τε λήψεις, (ὁ  μὲν   οὐδέν, δὲ πολλὰ κερδαίνει.
[337]   τούτοις προύλεγον, ὅτι σὺ ἀποκρίνασθαι  μὲν   οὐκ ἐθελήσοις, εἰρωνεύσοιο δὲ καὶ
[335]   ἀνθρωπείαν ἀρετὴν χείρους γίγνεσθαι; πάνυ  μὲν   οὖν. ἀλλ' δικαιοσύνη οὐκ
[347]   ἄλλον ὠφελῶν πράγματα ἔχειν. τοῦτο  μὲν   οὖν ἔγωγε οὐδαμῇ συγχωρῶ (Θρασυμάχῳ,
[330]   εἴ τινά τι ἠδίκησεν.  μὲν   οὖν εὑρίσκων ἑαυτοῦ ἐν τῷ
[332]   ὅτι ἂν τύχῃ ὀφειλόμενον; παντάπασι  μὲν   οὖν, ἔφη, γε ὀφείλεται
[341]   Θρασύμαχε· δοκῶ σοι συκοφαντεῖν; πάνυ  μὲν   οὖν, ἔφη. οἴει γάρ με
[348]   δικασταὶ καὶ ῥήτορες ἐσόμεθα. πάνυ  μὲν   οὖν, ἔφη. ὁποτέρως οὖν σοι,
[335]   ἐχθρὸν κακὸν ὄντα βλάπτειν; (πάνυ  μὲν   οὖν, ἔφη, οὕτως ἄν μοι
[331]   ἂν λάβῃ τις ἀποδιδόναι. πάνυ  μὲν   οὖν, ἔφη, Σώκρατες, ὑπολαβὼν
[348]   τὰ βαλλάντια ἀποτέμνοντας λέγειν. λυσιτελεῖ  μὲν   οὖν, δ' ὅς, καὶ
[330]   πλοῦτον. ἀληθῆ, ἔφη, λέγεις. (πάνυ  μὲν   οὖν, ἦν δ' ἐγώ. ἀλλά
[352]   ὕστερον προυθέμεθα σκέψασθαι, σκεπτέον. φαίνονται  μὲν   οὖν καὶ νῦν, ὥς γέ
[348]   δικαιοσύνης λυσιτελεστέραν φῂς εἶναι; (πάνυ  μὲν   οὖν καὶ φημί, ἔφη, καὶ
[327]   ἅτε νῦν πρῶτον ἄγοντες. καλὴ  μὲν   οὖν μοι καὶ τῶν
[353]   τοῦτο τούτου ἔργον θήσομεν; θήσομεν  μὲν   οὖν. νῦν δὴ οἶμαι ἄμεινον
[341]   σε ἐρέσθαι ὡς ἠρόμην; εὖ  μὲν   οὖν οἶδα, ἔφη. καὶ οὐδέν
[352]   εἰσὶ καὶ πράττειν ἀδύνατοι ταῦτα  (μὲν   οὖν ὅτι οὕτως ἔχει μανθάνω,
[341]   τινος, εἴποιμ' ἂν ὅτι παντάπασι  μὲν   οὖν προσδεῖται. διὰ ταῦτα καὶ
[332]   λέγειν φῂς τὸν Σιμωνίδην; πάνυ  μὲν   οὖν. τί δέ; τοῖς ἐχθροῖς
[339]   μή, πειράσομαι μαθεῖν. τὸ συμφέρον  μὲν   οὖν, Θρασύμαχε, καὶ σὺ
[350]   κακός. δὴ Θρασύμαχος ὡμολόγησε  μὲν   πάντα ταῦτα, οὐχ (ὡς ἐγὼ
[334]   ὅμως δίκαιον τότε τούτοις τοὺς  μὲν   πονηροὺς (ὠφελεῖν, τοὺς δὲ ἀγαθοὺς
[348]   περὶ αὐτῶν πῶς λέγεις; τὸ  μέν   που ἀρετὴν αὐτοῖν καλεῖς, τὸ
[348]   τις εἴπῃ. εἰ γὰρ λυσιτελεῖν  μὲν   τὴν ἀδικίαν ἐτίθεσο, κακίαν μέντοι
[332]   οἴεται ὀφείλειν τοὺς φίλους ἀγαθὸν  μέν   τι δρᾶν, κακὸν δὲ μηδέν.
[332]   τέχνη δικαιοσύνη ἂν καλοῖτο; εἰ  μέν   τι, ἔφη, δεῖ ἀκολουθεῖν,
[329]   οὐ γὰρ ἀποδέχονται. καὶ λέγουσι  μέν   τι, οὐ μέντοι γε ὅσον
[348]   βούλομαι; δ' ὅς. ἂν  μὲν   τοίνυν, ἦν δ' ἐγώ, ἀντικατατείναντες
[344]   ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, τὸ  μὲν   τοῦ κρείττονος συμφέρον τὸ δίκαιον
[334]   μέντοι ἔμοιγε δοκεῖ ἔτι, ὠφελεῖν  μὲν   τοὺς φίλους δικαιοσύνη, βλάπτειν
[339]   οὐδ' εἰ μεγάλη· ἀλλ' ὅτι  μὲν   τοῦτο σκεπτέον εἰ ἀληθῆ λέγεις,
[338]   ἔφη, ὅτι τῶν πόλεων αἱ  μὲν   τυραννοῦνται, αἱ δὲ δημοκρατοῦνται, αἱ
[346]   ἀλλ' οὐ κοινήν, οἷον ἰατρικὴ  μὲν   ὑγίειαν, κυβερνητικὴ δὲ σωτηρίαν ἐν
[335]   λέγειν, ὅτι ἔστιν δίκαιον τὸν  μὲν   φίλον ἀγαθὸν ὄντα εὖ ποιεῖν,
[335]   ἐλέγομεν, λέγοντες δίκαιον εἶναι τὸν  μὲν   φίλον εὖ ποιεῖν, τὸν δ'
[334]   (τῶν ἀνθρώπων, δίκαιον εἶναι τοὺς  μὲν   φίλους βλάπτειν πονηροὶ γὰρ αὐτοῖς
[336]   τὸ φάναι δίκαιον εἶναι τοὺς  μὲν   φίλους ὠφελεῖν, τοὺς δ' ἐχθροὺς
[333]   πάντα δικαιοσύνη ἑκάστου ἐν  μὲν   χρήσει ἄχρηστος, ἐν δὲ ἀχρηστίᾳ
[334]   τοῦτο, ὥστε δοκεῖν αὐτοῖς πολλοὺς  μὲν   χρηστοὺς εἶναι μὴ ὄντας, πολλοὺς
[336]   μὴ γὰρ δὴ οἴου, εἰ  μὲν   χρυσίον ἐζητοῦμεν, οὐκ ἄν ποτε
[331]   μέντοι ὅτι ποτὲ λέγει, σὺ  μέν,   Πολέμαρχε, ἴσως γιγνώσκεις, ἐγὼ
[327]   τούτων, ἔφη, κρείττους γένεσθε  μένετ'   αὐτοῦ. οὐκοῦν, ἦν δ' ἐγώ,
[328]   νέων αὐτόθι καὶ διαλεξόμεθα. ἀλλὰ  μένετε   (καὶ μὴ ἄλλως ποιεῖτε. καὶ
[328]   καὶ Γλαύκων, ἔοικεν, ἔφη,  μενετέον   εἶναι. ἀλλ' εἰ δοκεῖ, ἦν
[329]   εὐφήμει, ἔφη, ἄνθρωπε· ἁσμενέστατα  μέντοι   αὐτὸ ἀπέφυγον, ὥσπερ λυττῶντά τινα
[329]   καὶ λέγουσι μέν τι, οὐ  μέντοι   γε ὅσον οἴονται· ~ἀλλὰ τὸ
[328]   καταβαίνων εἰς τὸν Πειραιᾶ. χρῆν  μέντοι.   εἰ μὲν γὰρ ἐγὼ ἔτι
[334]   οἶδα ἔγωγε ὅτι ἔλεγον· τοῦτο  μέντοι   ἔμοιγε δοκεῖ ἔτι, ὠφελεῖν μὲν
[331]   τι χρὴ Σιμωνίδῃ πείθεσθαι. καὶ  μέντοι,   ἔφη Κέφαλος, καὶ παραδίδωμι
[348]   μὲν τὴν ἀδικίαν ἐτίθεσο, κακίαν  μέντοι   αἰσχρὸν αὐτὸ ὡμολόγεις εἶναι
[349]   ἀληθέστατα, ἔφη, μαντεύῃ. ἀλλ' οὐ  μέντοι,   ἦν δ' ἐγώ, ἀποκνητέον γε
[331]   δοκεῖ ἔμοιγε καλῶς λέγειν. ἀλλὰ  μέντοι,   ἦν δ' ἐγώ, Σιμωνίδῃ γε
[327]   ἐπιχωρίων πομπὴ ἔδοξεν εἶναι, οὐ  μέντοι   ἧττον ἐφαίνετο πρέπειν ἣν οἱ
[354]   ἐγένου καὶ χαλεπαίνων ἐπαύσω. οὐ  μέντοι   καλῶς γε (εἱστίαμαι, δι' ἐμαυτὸν
[332]   ὀφειλόμενα δίκαιον εἶναι ἀποδιδόναι. ἄλλο  μέντοι   νὴ Δί' ἔφη· τοῖς γὰρ
[331]   γὰρ καὶ θεῖος ἀνήρ τοῦτο  μέντοι   ὅτι ποτὲ λέγει, σὺ μέν,
[339]   μοι εἰπέ· οὐ καὶ πείθεσθαι  μέντοι   τοῖς ἄρχουσιν δίκαιον φῂς εἶναι;
[334]   κλεπτική τις εἶναι, ἐπ' ὠφελίᾳ  μέντοι   τῶν φίλων καὶ ἐπὶ βλάβῃ
[346]   ἐπεὶ τοσόνδε εἰπέ· οὐχὶ ἑκάστην  μέντοι   φαμὲν ἑκάστοτε τῶν τεχνῶν τούτῳ
[347]   λέγεις καὶ ὡς ἐν μισθοῦ  μέρει   εἴρηκας, οὐ συνῆκα. τὸν τῶν
[344]   ἀλλὰ (συλλήβδην· ὧν ἐφ' ἑκάστῳ  μέρει   ὅταν τις ἀδικήσας μὴ λάθῃ,
[348]   ἐν ἀρετῆς καὶ σοφίας τιθεῖς  μέρει   τὴν ἀδικίαν, τὴν δὲ δικαιοσύνην
[344]   ἀποστερηταὶ καὶ κλέπται οἱ κατὰ  μέρη   ἀδικοῦντες τῶν τοιούτων κακουργημάτων καλοῦνται
[331]   ἔπειτα ἐκεῖσε ἀπιέναι δεδιότα, μέγα  μέρος   εἰς τοῦτο τῶν χρημάτων
[336]   διεπτοήθημεν· δ' εἰς τὸ  μέσον   φθεγξάμενος, τίς, ἔφη, ὑμᾶς πάλαι
[330]   (ποῖ' ἐπεκτησάμην, ἔφη, Σώκρατες;  μέσος   τις γέγονα χρηματιστὴς τοῦ τε
[330]   ὑποψίας δ' οὖν καὶ δείματος  μεστὸς   γίγνεται καὶ ἀναλογίζεται ἤδη καὶ
[352]   οὕς φαμεν ἐρρωμένως πώποτέ τι  μετ'   ἀλλήλων κοινῇ πρᾶξαι ἀδίκους ὄντας,
[352]   οἱ δὲ ἄδικοι οὐδὲ πράττειν  μετ'   ἀλλήλων οἷοί (τε ἀλλὰ δὴ
[351]   στασιάζειν καὶ ἀδυνάτους εἶναι κοινῇ  μετ'   (ἀλλήλων πράττειν; πάνυ γε. τί
[351]   εἰ δ' ὡς ἐγὼ ἔλεγον,  μετὰ   ἀδικίας. πάνυ ἄγαμαι, ἦν δ'
[327]   (Σωκράτης κατέβην χθὲς εἰς Πειραιᾶ  μετὰ   Γλαύκωνος τοῦ Ἀρίστωνος προσευξόμενός τε
[351]   ἔλεγες ἔχει δικαιοσύνη σοφία  μετὰ   δικαιοσύνης· εἰ δ' ὡς ἐγὼ
[351]   ταύτην ἕξει, ἀνάγκη αὐτῇ  μετὰ   δικαιοσύνης; (εἰ μέν, ἔφη, ὡς
[350]   λέγω, ἀλλ' ἑλκόμενος καὶ μόγις,  μετὰ   ἱδρῶτος θαυμαστοῦ ὅσου, ἅτε καὶ
[330]   θαμὰ ἐγειρόμενος δειμαίνει (καὶ ζῇ  μετὰ   κακῆς ἐλπίδος· ~τῷ δὲ μηδὲν
[330]   ἐπιεικὴς πάνυ τι ῥᾳδίως γῆρας  μετὰ   πενίας ἐνέγκοι οὔθ' μὴ
[353]   λόγον; ἔμοιγε δοκεῖ. ἴθι δή,  μετὰ   ταῦτα τόδε σκέψαι. ψυχῆς ἔστιν
[328]   ἣν ἄξιον θεάσασθαι· ἐξαναστησόμεθα γὰρ  μετὰ   τὸ δεῖπνον καὶ τὴν παννυχίδα
[334]   μάλα, ἔφη, οὕτω συμβαίνει. ἀλλὰ  μεταθώμεθα·   κινδυνεύομεν γὰρ οὐκ ὀρθῶς τὸν
[334]   δὲ πῶς, ἦν δ' ἐγώ,  μεταθώμεθα;   τὸν δοκοῦντά τε, δ'
[336]   πολλάκις μὲν καὶ διαλεγομένων ἡμῶν  μεταξὺ   ὥρμα ἀντιλαμβάνεσθαι τοῦ λόγου, ἔπειτα
[345]   τούτοις, ἐὰν μετατιθῇ, φανερῶς  μετατίθεσο   καὶ ἡμᾶς μὴ ἐξαπάτα. νῦν
[345]   εἴπῃς, ἔμμενε τούτοις, ἐὰν  μετατιθῇ,   φανερῶς μετατίθεσο καὶ ἡμᾶς μὴ
[346]   ἄρχειν καὶ τὰ ἀλλότρια κακὰ  μεταχειρίζεσθαι   ἀνορθοῦντα, ~(ἀλλὰ μισθὸν αἰτεῖν, ὅτι
[327]   ἔφη, Πολέμαρχος περιμεῖναι. καὶ ἐγὼ  μετεστράφην   τε καὶ ἠρόμην ὅπου αὐτὸς
[348]   ἡμεῖς, ἀριθμεῖν δεήσει (τἀγαθὰ καὶ  μετρεῖν   ὅσα ἑκάτεροι ἐν ἑκατέρῳ λέγομεν,
[354]   ἀπογεύονται ἁρπάζοντες, πρὶν τοῦ προτέρου  μετρίως   ἀπολαῦσαι, καὶ ἐγώ μοι δοκῶ
[329]   εὔκολοι ὦσιν, καὶ τὸ γῆρας  μετρίως   ἐστὶν ἐπίπονον· εἰ δὲ μή,
[334]   ἀγαθοὶ δίκαιοί τε καὶ οἷοι  μὴ   ἀδικεῖν; ἀληθῆ. κατὰ δὴ τὸν
[351]   δ' ὅς. τί δ' εἰ  μὴ   ἀδικοῖεν; οὐ μᾶλλον; πάνυ γε.
[327]   ἄν, δ' ὅς, πεῖσαι  μὴ   ἀκούοντας; οὐδαμῶς, ἔφη Γλαύκων.
[327]   ἔφη Γλαύκων. ὡς τοίνυν  μὴ   ἀκουσομένων, οὕτω διανοεῖσθε. ~(καὶ
[330]   δὴ στρέφουσιν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν  μὴ   ἀληθεῖς ὦσιν· καὶ αὐτός ἤτοι
[349]   διαφέρει, εἴτε μοι δοκεῖ εἴτε  μή,   ἀλλ' οὐ τὸν λόγον ἐλέγχεις;
[337]   ἑαυτῷ, ἐάντε ἡμεῖς ἀπαγορεύωμεν ἐάντε  μή;   ἄλλο τι οὖν, ἔφη, καὶ
[338]   καὶ οἱ ἄλλοι ἐδέοντο αὐτοῦ  μὴ   ἄλλως ποιεῖν. καὶ Θρασύμαχος
[328]   καὶ διαλεξόμεθα. ἀλλὰ μένετε (καὶ  μὴ   ἄλλως ποιεῖτε. καὶ Γλαύκων,
[341]   ἄρχοντα, καθ' (ὅσον ἄρχων ἐστίν,  μὴ   ἁμαρτάνειν, μὴ ἁμαρτάνοντα δὲ τὸ
[341]   (ὅσον ἄρχων ἐστίν, μὴ ἁμαρτάνειν,  μὴ   ἁμαρτάνοντα δὲ τὸ αὑτῷ βέλτιστον
[347]   ἐπὶ τὸ ἄρχειν ἰέναι ἀλλὰ  μὴ   ἀνάγκην περιμένειν αἰσχρὸν νενομίσθαι τῆς
[349]   ἀλλ' εἰ τοῦ μὲν (δικαίου  μὴ   ἀξιοῖ πλέον ἔχειν μηδὲ βούλεται
[337]   τὸ εἰωθὸς διαπράξηται· αὐτὸς μὲν  μὴ   ἀποκρίνηται, ἄλλου δ' ἀποκρινομένου λαμβάνῃ
[337]   εἶπεν· Θρασύμαχε, πῶς λέγεις;  μὴ   ἀποκρίνωμαι ὧν προεῖπες μηδέν; πότερον,
[351]   ἐν ἑνὶ ἐγγένηται ἀδικία, μῶν  μὴ   ἀπολεῖ τὴν αὑτῆς δύναμιν,
[347]   γένοιτο, περιμάχητον ἂν εἶναι τὸ  μὴ   ἄρχειν ὥσπερ νυνὶ τὸ ἄρχειν,
[347]   τιμήν, ζημίαν ἐὰν  μὴ   ἄρχῃ. πῶς τοῦτο λέγεις,
[341]   ἐγώ, μακάριε. ἀλλ' ἵνα  μὴ   αὖθις ἡμῖν τοιοῦτον ἐγγένηται, διόρισαι
[330]   ὡς τὸ πολὺ οἳ ἂν  μὴ   αὐτοὶ κτήσωνται· οἱ δὲ κτησάμενοι
[347]   τὸ ὑπὸ πονηροτέρου ἄρχεσθαι, ἐὰν  μὴ   αὐτὸς ἐθέλῃ ἄρχειν· ἣν δείσαντές
[336]   εὖ ἴσθι ὅτι ἄκοντες ἁμαρτάνομεν.  μὴ   γὰρ δὴ οἴου, εἰ μὲν
[345]   ἐὰν ἐᾷ τις αὐτὴν καὶ  μὴ   διακωλύῃ πράττειν βούλεται. ἀλλ'
[351]   δ' ὅς, ἵνα σοι  μὴ   διαφέρωμαι. ἀλλ' εὖ γε σὺ
[335]   δὲ δοκοῦντα μέν, ὄντα δὲ  μή,   δοκεῖν ἀλλὰ μὴ εἶναι φίλον.
[334]   εἶναι, τοὺς ὄντας, κἂν  μὴ   δοκῶσι, καὶ ἐχθροὺς ὡσαύτως; εἰκὸς
[338]   Σωκράτους σοφία· αὐτὸν μὲν  μὴ   ἐθέλειν διδάσκειν, παρὰ δὲ τῶν
[337]   ὅπερ προσήκει πάσχειν τῷ  μὴ   εἰδότι; προσήκει δέ που μαθεῖν
[337]   βέλτιστε, τὶς ἀποκρίναιτο πρῶτον μὲν  μὴ   εἰδὼς μηδὲ φάσκων εἰδέναι, ἔπειτα,
[335]   ὄντα δὲ μή, δοκεῖν ἀλλὰ  μὴ   εἶναι φίλον. καὶ περὶ τοῦ
[330]   οὔσης· ἐγὼ δὲ ἀγαπῶ ἐὰν  μὴ   ἐλάττω καταλίπω τούτοισιν, ἀλλὰ βραχεῖ
[345]   μετατιθῇ, φανερῶς μετατίθεσο καὶ ἡμᾶς  μὴ   ἐξαπάτα. νῦν δὲ ὁρᾷς,
[349]   ἐοικέναι τοῖς τοιούτοις, δὲ  μὴ   ἐοικέναι; καλῶς. τοιοῦτος ἄρα ἐστὶν
[330]   μετὰ πενίας ἐνέγκοι οὔθ'  μὴ   ἐπιεικὴς πλουτήσας εὔκολός ποτ' ἂν
[337]   (αὐτῷ ὅπως μοι, ἄνθρωπε,  μὴ   ἐρεῖς ὅτι ἔστιν τὰ δώδεκα
[336]   τὸ δίκαιον. καὶ ὅπως μοι  μὴ   ἐρεῖς ὅτι τὸ (δέον ἐστὶν
[337]   ἐγώ· εἰ δ' οὖν καὶ  μὴ   ἔστιν ὅμοιον, φαίνεται δὲ τῷ
[353]   τὸ αὑτῶν ἔργον καλῶς (ἀπεργάσαιντο  μὴ   ἔχοντα τὴν αὑτῶν οἰκείαν ἀρετήν,
[350]   ἀνδρὸς πράγματος; οὐ δῆτα.  μὴ   ἰατρικοῦ δέ; ναί. περὶ πάσης
[329]   μετρίως ἐστὶν ἐπίπονον· εἰ δὲ  μή,   καὶ γῆρας, Σώκρατες, καὶ
[332]   τῷ συμμαχεῖν, ἔμοιγε δοκεῖ. εἶεν·  μὴ   κάμνουσί γε μήν, φίλε
[344]   ἑκάστῳ μέρει ὅταν τις ἀδικήσας  μὴ   λάθῃ, ζημιοῦταί τε καὶ ὀνείδη
[341]   ἄν με λάθοις κακουργῶν, οὔτε  μὴ   λαθὼν βιάσασθαι τῷ λόγῳ δύναιο.
[346]   ἐφ' τέτακται. ἐὰν δὲ  μὴ   μισθὸς αὐτῇ προσγίγνηται, ἔσθ' ὅτι
[336]   εἰδέναι τὸ δίκαιον ὅτι ἔστι,  μὴ   μόνον ἐρώτα μηδὲ φιλοτιμοῦ ἐλέγχων
[354]   (εἰδέναι· ὁπότε γὰρ τὸ δίκαιον  μὴ   οἶδα ἐστιν, σχολῇ εἴσομαι
[341]   οὐδέν σου παρίεμαι ἀλλ' οὐ  μὴ   οἷός τ' ᾖς. (οἴει γὰρ
[334]   αὐτοῖς πολλοὺς μὲν χρηστοὺς εἶναι  μὴ   ὄντας, πολλοὺς δὲ τοὐναντίον; ἁμαρτάνουσιν.
[339]   ἐστι τίθεσθαι ἑαυτοῖς, τὸ δὲ  μὴ   ὀρθῶς ἀσύμφορα; πῶς λέγεις;
[354]   τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἀπεσχόμην τὸ  μὴ   οὐκ ἐπὶ τοῦτο ἐλθεῖν ἀπ'
[338]   φῂς εἰδέναι καὶ ἔχειν εἰπεῖν.  μὴ   οὖν ἄλλως ποίει, ἀλλὰ ἐμοί
[328]   λόγους ἐπιθυμίαι τε καὶ ἡδοναί.  μὴ   οὖν ἄλλως ποίει, ἀλλὰ τοῖσδέ
[340]   τῷ κρείττονι, ἐάντε συμφέρῃ ἐάντε  μή;   οὕτω σε φῶμεν λέγειν; ἥκιστά
[335]   ἀνάγκη. (ἀνθρώπους δέ, ἑταῖρε,  μὴ   οὕτω φῶμεν, βλαπτομένους εἰς τὴν
[346]   δύναμιν ἔχειν; καί, μακάριε,  μὴ   παρὰ δόξαν ἀποκρίνου, ἵνα τι
[339]   λέγεις· εἰ δὲ ἀληθὲς  μή,   πειράσομαι μαθεῖν. τὸ συμφέρον μὲν
[345]   εἰ γὰρ οἷς νυνδὴ ἔλεγον  μὴ   πέπεισαι, τί σοι ἔτι ποιήσω;
[332]   Πολέμαρχε, ἰατρὸς ἄχρηστος. ἀληθῆ. καὶ  μὴ   πλέουσι δὴ κυβερνήτης. ναί. ἆρα
[330]   ἐκεῖνος Ἀθηναῖος. καὶ τοῖς δὴ  μὴ   πλουσίοις, χαλεπῶς δὲ τὸ γῆρας
[332]   κυβερνήτης. ναί. ἆρα καὶ τοῖς  μὴ   πολεμοῦσιν δίκαιος ἄχρηστος; οὐ
[336]   ἐφοβούμην, καί μοι δοκῶ, εἰ  μὴ   πρότερος ἑωράκη αὐτὸν ἐκεῖνος
[345]   μὰ Δί' ἦν δ' ἐγώ,  μὴ   σύ γε· ἀλλὰ πρῶτον μέν,
[340]   δίκαιον ἂν εἴη τὸ  μὴ   συμφέρον. ἀλλ' ἔφη Κλειτοφῶν,
[339]   ποιεῖν ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον, τὸ  μὴ   συμφέρον. τί λέγεις σύ; ἔφη.
[332]   οὐδ' ὁπωστιοῦν τότε ὁπότε τις  μὴ   σωφρόνως ἀπαιτοῖ; ἀληθῆ, δ'
[331]   τό τινος παρακαταθεμένου τι ὁτῳοῦν  μὴ   σωφρόνως ἀπαιτοῦντι (ἀποδιδόναι. ~καίτοι γε
[354]   τε καὶ εὐδαίμων, δὲ  μὴ   τἀναντία. πῶς γὰρ οὔ;
[352]   γὰρ ἔγωγέ σοι ἐναντιώσομαι, ἵνα  μὴ   τοῖσδε ἀπέχθωμαι. ἴθι δή, ἦν
[339]   εἶναι καίτοι ἔμοιγε ἀπηγόρευες ὅπως  μὴ   τοῦτο ἀποκρινοίμην πρόσεστιν δὲ δὴ
[338]   ἐμοί τε χαρίζου ἀποκρινόμενος καὶ  μὴ   φθονήσῃς καὶ Γλαύκωνα τόνδε διδάξαι
[336]   καὶ εἶπον ὑποτρέμων· Θρασύμαχε,  μὴ   χαλεπὸς ἡμῖν ἴσθι· εἰ γάρ
[331]   ἄκοντά τινα ἐξαπατῆσαι ψεύσασθαι,  μηδ'   αὖ ὀφείλοντα θεῷ θυσίας
[337]   προεῖπες μηδέν; πότερον, θαυμάσιε,  μηδ'   εἰ τούτων τι τυγχάνει ὄν,
[337]   ἓξ μηδ' ὅτι τρὶς τέτταρα  μηδ'   ὅτι ἑξάκις δύο μηδ' ὅτι
[337]   τέτταρα μηδ' ὅτι ἑξάκις δύο  μηδ'   ὅτι τετράκις τρία· ὡς οὐκ
[336]   ὠφέλιμον μηδ' ὅτι τὸ λυσιτελοῦν  μηδ'   ὅτι τὸ κερδαλέον μηδ' ὅτι
[336]   ἐστὶν μηδ' ὅτι τὸ ὠφέλιμον  μηδ'   ὅτι τὸ λυσιτελοῦν μηδ' ὅτι
[336]   λυσιτελοῦν μηδ' ὅτι τὸ κερδαλέον  μηδ'   ὅτι τὸ συμφέρον, ἀλλὰ σαφῶς
[336]   ἐρεῖς ὅτι τὸ (δέον ἐστὶν  μηδ'   ὅτι τὸ ὠφέλιμον μηδ' ὅτι
[337]   ἔστιν τὰ δώδεκα δὶς ἓξ  μηδ'   ὅτι τρὶς τέτταρα μηδ' ὅτι
[334]   μηδὲν ἀδικοῦντας δίκαιον κακῶς ποιεῖν.  μηδαμῶς,   ἔφη, Σώκρατες· πονηρὸς γὰρ
[350]   ἐρῶ καὶ κατανεύσομαι καὶ ἀνανεύσομαι.  μηδαμῶς,   ἦν δ' ἐγώ, παρά γε
[331]   ἐπιεικεῖ καὶ κοσμίῳ. τὸ γὰρ  μηδὲ   ἄκοντά τινα ἐξαπατῆσαι ψεύσασθαι,
[349]   (δικαίου μὴ ἀξιοῖ πλέον ἔχειν  μηδὲ   βούλεται δίκαιος, τοῦ δὲ
[337]   ἀποκρίναιτο πρῶτον μὲν μὴ εἰδὼς  μηδὲ   φάσκων εἰδέναι, ἔπειτα, εἴ τι
[336]   ὅτι ἔστι, μὴ μόνον ἐρώτα  μηδὲ   φιλοτιμοῦ ἐλέγχων ἐπειδάν τίς τι
[338]   ἄλλων περιιόντα μανθάνειν καὶ τούτων  μηδὲ   χάριν ἀποδιδόναι. ὅτι μέν, ἦν
[343]   μὲν δικαίῳ ὑπάρχει, καὶ εἰ  μηδεμία   ἄλλη ζημία, τά γε οἰκεῖα
[334]   δὴ τὸν σὸν λόγον τοὺς  μηδὲν   ἀδικοῦντας δίκαιον κακῶς ποιεῖν. μηδαμῶς,
[333]   Σώκρατες. οὐκοῦν λέγεις ὅταν  μηδὲν   δέῃ αὐτῷ χρῆσθαι ἀλλὰ κεῖσθαι;
[331]   μετὰ κακῆς ἐλπίδος· ~τῷ δὲ  μηδὲν   ἑαυτῷ ἄδικον συνειδότι ἡδεῖα ἐλπὶς
[343]   οἰκείοις καὶ τοῖς γνωρίμοις, ὅταν  μηδὲν   ἐθέλῃ αὐτοῖς ὑπηρετεῖν παρὰ τὸ
[354]   νυνὶ γέγονεν ἐκ τοῦ διαλόγου  μηδὲν   (εἰδέναι· ὁπότε γὰρ τὸ δίκαιον
[345]   δήπου ἐκπεπόρισται, ἕως γ' ἂν  μηδὲν   ἐνδέῃ τοῦ ποιμενικὴ εἶναι οὕτω
[337]   τούτων ἀπειρημένον αὐτῷ εἴη ὅπως  μηδὲν   ἐρεῖ ὧν ἡγεῖται ὑπ' ἀνδρὸς
[351]   δύναμιν, οὐδὲν ἧττον ἕξει;  μηδὲν   ἧττον ἐχέτω, ἔφη. οὐκοῦν τοιάνδε
[332]   μέν τι δρᾶν, κακὸν δὲ  μηδέν.   μανθάνω, ἦν δ' ἐγώ ὅτι
[337]   λέγεις; μὴ ἀποκρίνωμαι ὧν προεῖπες  μηδέν;   πότερον, θαυμάσιε, μηδ' εἰ
[333]   λύραν ὅταν δέῃ φυλάττειν καὶ  μηδὲν   χρῆσθαι, χρήσιμον εἶναι τὴν δικαιοσύνην,
[343]   ἔχειν, ἐκ δὲ τοῦ δημοσίου  μηδὲν   ὠφελεῖσθαι διὰ τὸ δίκαιον εἶναι,
[346]   φίλε Θρασύμαχε, καὶ ἄρτι ἔλεγον  μηδένα   ἐθέλειν ἑκόντα ἄρχειν καὶ τὰ
[345]   πᾶσαν ἀρχήν, καθ' ὅσον ἀρχή,  μηδενὶ   ἄλλῳ τὸ βέλτιστον σκοπεῖσθαι
[354]   ἄδικος ἄθλιος. ἔστω, ἔφη. ἀλλὰ  μὴν   ἄθλιόν γε εἶναι οὐ λυσιτελεῖ,
[344]   καὶ πολὺν τὸν λόγον· οὐ  μὴν   εἴασάν γε αὐτὸν οἱ παρόντες,
[328]   τε καὶ πάνυ οἰκείους. καὶ  μήν,   ἦν δ' ἐγώ, Κέφαλε,
[333]   γε καρποῦ κτῆσιν; ναί. καὶ  μὴν   καὶ σκυτοτομική; ναί. πρός γε
[354]   κατὰ τὸν σὸν λόγον. ~(ἀλλὰ  μὴν   γε εὖ ζῶν μακάριός
[334]   δὲ ἀγαθοὺς βλάπτειν; φαίνεται. ἀλλὰ  μὴν   οἵ γε ἀγαθοὶ δίκαιοί τε
[333]   ἱππικός. γάρ; φαίνεται. καὶ  μὴν   ὅταν γε πλοῖον, ναυπηγὸς
[334]   δεινότατος ἐμποιήσας; ἔμοιγε δοκεῖ. ~(ἀλλὰ  μὴν   στρατοπέδου γε αὐτὸς φύλαξ
[348]   δικαιοσύνην δ' οὔ. ἀλλὰ τί  μήν;   τοὐναντίον, δ' ὅς.
[342]   ἐστίν. φαίνεται, ἔφη, οὕτως. ἀλλὰ  μήν,   Θρασύμαχε, ἄρχουσί γε αἱ
[332]   δοκεῖ. εἶεν· μὴ κάμνουσί γε  μήν,   φίλε Πολέμαρχε, ἰατρὸς ἄχρηστος.
[350]   κακῷ καὶ ἀμαθεῖ. κινδυνεύει. ἀλλὰ  μὴν   ὡμολογοῦμεν, γε ὅμοιος ἑκάτερος
[352]   αὐτοῖς δικαιοσύνη, αὐτοὺς ἐποίει  μήτοι   καὶ ἀλλήλους γε καὶ ἐφ'
[334]   ἐκεῖνος (τὸν τοῦ Ὀδυσσέως πρὸς  μητρὸς   πάππον Αὐτόλυκον ἀγαπᾷ τε καί
[329]   τῶν γε πρὸς τοὺς οἰκείους  μία   τις αἰτία ἐστίν, οὐ τὸ
[334]   φιλεῖν, οὓς δ' ἂν πονηροὺς  μισεῖν.   ἆρ' οὖν οὐχ ἁμαρτάνουσιν οἱ
[351]   ἐλευθέροις τε καὶ δούλοις ἐγγιγνομένη  μισεῖν   ποιήσει ἀλλήλους καὶ στασιάζειν καὶ
[351]   Θρασύμαχε, γε ἀδικία καὶ  μίση   καὶ μάχας ἐν ἀλλήλοις παρέχει,
[351]   δυοῖν ἐγγένηται; οὐ διοίσονται καὶ  μισήσουσιν   καὶ ἐχθροὶ ἔσονται ἀλλήλοις τε
[346]   ἰατρικὴν μισθαρνητικήν, ἐὰν ἰώμενός τις  μισθαρνῇ;   (οὐκ ἔφη. οὐκοῦν τήν γε
[346]   μὲν οἰκοδομικὴ οἰκίαν, δὲ  μισθαρνητικὴ   αὐτῇ ἑπομένη μισθόν, καὶ αἱ
[346]   ἰατρικὴ ὑγίειαν ποιεῖ, δὲ  μισθαρνητικὴ   μισθόν, καὶ μὲν οἰκοδομικὴ
[346]   δῆτα. τί δέ; τὴν ἰατρικὴν  μισθαρνητικήν,   ἐὰν ἰώμενός τις μισθαρνῇ; (οὐκ
[346]   τὴν μισθωτικήν, ἐὰν ὑγιαίνῃ τις  μισθαρνῶν.   οὐ δῆτα. τί δέ; τὴν
[347]   ἀλλότρια κακὰ μεταχειρίζεσθαι ἀνορθοῦντα, ~(ἀλλὰ  μισθὸν   αἰτεῖν, ὅτι μέλλων καλῶς
[345]   οὐδεὶς ἐθέλει ἄρχειν ἑκών, ἀλλὰ  μισθὸν   αἰτοῦσιν, ὡς οὐχὶ αὐτοῖσιν ὠφελίαν
[346]   ἔφη. φαμὲν δέ γε τὸ  μισθὸν   ἀρνυμένους ὠφελεῖσθαι τοὺς δημιουργοὺς ἀπὸ
[346]   πάνυ γε. (οὐκοῦν καὶ μισθωτικὴ  μισθόν;   αὕτη γὰρ αὐτῆς δύναμις·
[347]   ὧν δὴ ἕνεκα, ὡς ἔοικε,  μισθὸν   δεῖν ὑπάρχειν τοῖς μέλλουσιν ἐθελήσειν
[347]   συνῆκα. τὸν τῶν βελτίστων ἄρα  μισθόν,   ἔφην, οὐ συνιεῖς, δι' ὃν
[346]   δὲ μισθαρνητικὴ αὐτῇ ἑπομένη  μισθόν,   καὶ αἱ ἄλλαι πᾶσαι οὕτως
[346]   ὑγίειαν ποιεῖ, δὲ μισθαρνητικὴ  μισθόν,   καὶ μὲν οἰκοδομικὴ οἰκίαν,
[347]   φανερῶς πραττόμενοι τῆς ἀρχῆς ἕνεκα  μισθὸν   μισθωτοὶ βούλονται κεκλῆσθαι, οὔτε λάθρᾳ
[346]   τέτακται. ἐὰν δὲ μὴ  μισθὸς   αὐτῇ προσγίγνηται, ἔσθ' ὅτι ὠφελεῖται
[346]   ὠφελία ἐστίν, τοῦ  μισθοῦ   λῆψις, ἀλλ' εἰ δεῖ ἀκριβῶς
[347]   ἥντινα λέγεις καὶ ὡς ἐν  μισθοῦ   μέρει εἴρηκας, οὐ συνῆκα. τὸν
[347]   Γλαύκων· τοὺς μὲν γὰρ δύο  μισθοὺς   γιγνώσκω, τὴν δὲ ζημίαν ἥντινα
[346]   οὕτω; πάνυ γε. (οὐκοῦν καὶ  μισθωτικὴ   μισθόν; αὕτη γὰρ αὐτῆς
[346]   δημιουργοὺς ἀπὸ τοῦ προσχρῆσθαι τῇ  μισθωτικῇ   τέχνῃ γίγνεσθαι αὐτοῖς. συνέφη μόγις.
[346]   ἔφη. οὐδέ γ' οἶμαι, τὴν  μισθωτικήν,   ἐὰν ὑγιαίνῃ τις μισθαρνῶν. οὐ
[347]   πραττόμενοι τῆς ἀρχῆς ἕνεκα μισθὸν  μισθωτοὶ   βούλονται κεκλῆσθαι, οὔτε λάθρᾳ αὐτοὶ
[351]   ἆρα εἰ τοῦτο ἔργον ἀδικίας,  μῖσος   ἐμποιεῖν ὅπου ἂν ἐνῇ, οὐ
[350]   ῥᾳδίως λέγω, ἀλλ' ἑλκόμενος καὶ  μόγις,   μετὰ ἱδρῶτος θαυμαστοῦ ὅσου, ἅτε
[346]   μισθωτικῇ τέχνῃ γίγνεσθαι αὐτοῖς. συνέφη  μόγις.   (οὐκ ἄρα ἀπὸ τῆς αὑτοῦ
[342]   τέχναι. συνεχώρησεν ἐνταῦθα καὶ μάλα  μόγις.   οὐκ ἄρα ἐπιστήμη γε οὐδεμία
[342]   ναύτῃ τε καὶ ἀρχομένῳ. συνέφησε  μόγις.   οὐκοῦν, ἦν δ' ἐγώ,
[337]   καὶ ἀπότεισον ἀργύριον. οὐκοῦν ἐπειδάν  μοι   γένηται, εἶπον. ἀλλ' ἔστιν, ἔφη
[336]   οἶσθα, ἦν δ' ἐγώ, οὗ  μοι   δοκεῖ εἶναι τὸ ῥῆμα, τὸ
[349]   σοι, ἔφη, τοῦτο διαφέρει, εἴτε  μοι   δοκεῖ εἴτε μή, ἀλλ' οὐ
[352]   οὖν καὶ νῦν, ὥς γέ  μοι   δοκεῖ, ἐξ ὧν εἰρήκαμεν· ὅμως
[335]   μὲν οὖν, ἔφη, οὕτως ἄν  μοι   δοκεῖ καλῶς λέγεσθαι. ἔστιν ἄρα,
[347]   εἰς αὖθις σκεψόμεθα· πολὺ δέ  μοι   δοκεῖ μεῖζον εἶναι νῦν
[353]   ἀλλά, ἔφη, μανθάνω τε καί  μοι   δοκεῖ τοῦτο ἑκάστου (πράγματος ἔργον
[332]   δίκαιος ἄχρηστος; οὐ πάνυ  μοι   δοκεῖ τοῦτο. χρήσιμον ἄρα καὶ
[335]   τοῦ ἐναντίου, τοῦ ἀδίκου. παντάπασί  μοι   δοκεῖς ἀληθῆ λέγειν, ἔφη,
[338]   προθύμως τοῦτο δρῶ, ἐάν τίς  μοι   δοκῇ εὖ λέγειν, εὖ εἴσῃ
[336]   καὶ προσβλέπων αὐτὸν ἐφοβούμην, καί  μοι   δοκῶ, εἰ μὴ πρότερος ἑωράκη
[354]   προτέρου μετρίως ἀπολαῦσαι, καὶ ἐγώ  μοι   δοκῶ οὕτω, πρὶν τὸ
[330]   ἠρόμην, ἦν δ' ἐγώ, ὅτι  μοι   ἔδοξας οὐ σφόδρα (ἀγαπᾶν τὰ
[328]   Πολεμάρχου Κέφαλος. καὶ μάλα πρεσβύτης  μοι   ἔδοξεν εἶναι· διὰ χρόνου γὰρ
[339]   ἔσται, ἦν δ' ἐγώ. καί  μοι   εἰπέ· οὐ καὶ πείθεσθαι μέντοι
[340]   Θρασύμαχος, οὕτως αὐτοῦ ἀποδεχώμεθα. καί  μοι   εἰπέ, Θρασύμαχε· τοῦτο ἦν
[330]   οὖν, ἦν δ' ἐγώ. ἀλλά  μοι   ἔτι τοσόνδε εἰπέ· τί μέγιστον
[343]   Θρασύμαχος ἀντὶ τοῦ ἀποκρίνεσθαι, εἰπέ  μοι,   ἔφη, Σώκρατες, τίτθη σοι
[336]   ὅτι τὸ συμφέρον, ἀλλὰ σαφῶς  μοι   καὶ ἀκριβῶς λέγε ὅτι ἂν
[327]   πρῶτον ἄγοντες. καλὴ μὲν οὖν  μοι   καὶ τῶν ἐπιχωρίων πομπὴ
[329]   ἄγριον δεσπότην ἀποδράς. εὖ οὖν  μοι   καὶ τότε ἔδοξεν ἐκεῖνος εἰπεῖν,
[351]   ποιῶν, ἄριστε. τόδε δέ  μοι   λέγε· ἆρα εἰ τοῦτο ἔργον
[352]   σκοπῶ, ἦν δ' ἐγώ. καί  μοι   λέγε· δοκεῖ τί σοι εἶναι
[336]   εἶναι τὸ δίκαιον. καὶ ὅπως  μοι   μὴ ἐρεῖς ὅτι τὸ (δέον
[354]   τοῦτο ἐλθεῖν ἀπ' ἐκείνου, ὥστε  μοι   νυνὶ γέγονεν ἐκ τοῦ διαλόγου
[341]   ἐγώ, τῶν τοιούτων. ἀλλ' εἰπέ  μοι·   τῷ ἀκριβεῖ λόγῳ ἰατρός,
[349]   ἦν δ' ἐγώ. ἀλλὰ τόδε  μοι   πειρῶ ἔτι πρὸς τούτοις ἀποκρίνασθαι·
[354]   δ' ἐγώ, Θρασύμαχε, ἐπειδή  μοι   πρᾷος ἐγένου καὶ χαλεπαίνων ἐπαύσω.
[327]   Πολέμαρχος ἔφη· Σώκρατες, δοκεῖτέ  μοι   πρὸς ἄστυ ὡρμῆσθαι ὡς ἀπιόντες.
[337]   θαυμάσαιμι, ἦν δ' ἐγώ· εἴ  μοι   σκεψαμένῳ οὕτω δόξειεν. (τί οὖν,
[352]   δ' ἐγώ, καὶ τὰ λοιπά  μοι   τῆς ἑστιάσεως ἀποπλήρωσον ἀποκρινόμενος ὥσπερ
[332]   ἐχθροὺς κακῶς δικαιοσύνην λέγει; δοκεῖ  μοι.   τίς οὖν δυνατώτατος κάμνοντας φίλους
[329]   ἐρῶ, Σώκρατες, οἷόν γέ  μοι   φαίνεται. πολλάκις γὰρ συνερχόμεθά τινες
[347]   αὐτὸς ἐθέλῃ ἄρχειν· ἣν δείσαντές  μοι   φαίνονται ἄρχειν, ὅταν ἄρχωσιν, οἱ
[351]   ποιῶν· ἀλλὰ δὴ καὶ τόδε  μοι   χάρισαι καὶ λέγε· δοκεῖς ἂν
[328]   (τοῖς σφόδρα πρεσβύταις· δοκεῖ γάρ  μοι   χρῆναι παρ' αὐτῶν πυνθάνεσθαι, ὥσπερ
[337]   καὶ ἐρόμενος προείποις (αὐτῷ ὅπως  μοι,   ἄνθρωπε, μὴ ἐρεῖς ὅτι
[339]   δίκαιον; πῶς γὰρ οὔ; (οὐ  μόνον   ἄρα δίκαιόν ἐστιν κατὰ τὸν
[336]   τὸ δίκαιον ὅτι ἔστι, μὴ  μόνον   ἐρώτα μηδὲ φιλοτιμοῦ ἐλέγχων ἐπειδάν
[351]   Θρασύμαχε, ὅτι οὐκ ἐπινεύεις  μόνον   καὶ ἀνανεύεις, ἀλλὰ καὶ ἀποκρίνῃ
[353]   εἴη ἔργον ἂν  μόνον   τι κάλλιστα τῶν ἄλλων
[344]   εὐδαίμονες καὶ μακάριοι (κέκληνται, οὐ  μόνον   ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἀλλὰ καὶ
[338]   ὅσην δύναμαι. δύναμαι δὲ ἐπαινεῖν  μόνον·   χρήματα γὰρ οὐκ ἔχω. ὡς
[345]   ἴσως τις ἡμῶν πέπονθεν, οὐ  μόνος   ἐγώ· πεῖσον οὖν, μακάριε,
[352]   ὁτουοῦν ἔργον, ἂν  μόνῳ   ἐκείνῳ ποιῇ τις ἄριστα;
[327]   παῖδα περιμεῖναί κελεῦσαι. καί  μου   ὄπισθεν παῖς λαβόμενος τοῦ
[338]   καὶ τοὺς ἄλλους. εἰπόντος δέ  μου   ταῦτα, τε Γλαύκων καὶ
[335]   γίγνεσθαι. ἔοικεν. ἆρ' οὖν τῇ  μουσικῇ   οἱ μουσικοὶ ἀμούσους δύνανται ποιεῖν;
[333]   χρῆσθαι, τὴν ὁπλιτικὴν καὶ τὴν  μουσικήν;   ἀνάγκη. καὶ περὶ τἆλλα δὴ
[335]   ἆρ' οὖν τῇ μουσικῇ οἱ  μουσικοὶ   ἀμούσους δύνανται ποιεῖν; ἀδύνατον. ἀλλὰ
[349]   μέλλει; ἔφη. εἶεν, Θρασύμαχε·  μουσικὸν   δέ τινα λέγεις, ἕτερον δὲ
[349]   καὶ πότερον ἄφρονα; τὸν μὲν  μουσικὸν   δήπου φρόνιμον, τὸν δὲ ἄμουσον
[349]   οὖν τίς σοι, ἄριστε,  μουσικὸς   ἀνὴρ ἁρμοττόμενος λύραν ἐθέλειν μουσικοῦ
[349]   μουσικὸς ἀνὴρ ἁρμοττόμενος λύραν ἐθέλειν  μουσικοῦ   ἀνδρὸς ἐν τῇ ἐπιτάσει καὶ
[343]   τά γε οἰκεῖα δι' ἀμέλειαν  μοχθηροτέρως   ἔχειν, ἐκ δὲ τοῦ δημοσίου
[330]   εἰσῄει. οἵ τε γὰρ λεγόμενοι  μῦθοι   περὶ τῶν ἐν Ἅιδου, ὡς
[350]   ὥσπερ ταῖς γραυσὶν ταῖς τοὺς  μύθους   λεγούσαις, εἶεν” ἐρῶ καὶ κατανεύσομαι
[351]   θαυμάσιε, ἐν ἑνὶ ἐγγένηται ἀδικία,  μῶν   μὴ ἀπολεῖ τὴν αὑτῆς δύναμιν,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005