HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


χ  =  47 formes différentes pour 79 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[328]   ἦν δ' ἐγώ, Κέφαλε,  χαίρω   γε διαλεγόμενος (τοῖς σφόδρα πρεσβύταις·
[329]   αἱ ἐπιθυμίαι παύσωνται κατατείνουσαι καὶ  χαλάσωσιν,   παντάπασιν τὸ τοῦ Σοφοκλέους γίγνεται,
[337]   ὑπὸ ὑμῶν τῶν δεινῶν  χαλεπαίνεσθαι.   καὶ ὃς ἀκούσας ἀνεκάγχασέ τε
[354]   ἐπειδή μοι πρᾷος ἐγένου καὶ  χαλεπαίνων   ἐπαύσω. οὐ μέντοι καλῶς γε
[328]   ποία τίς ἐστιν, τραχεῖα καὶ  χαλεπή,   ῥᾳδία καὶ εὔπορος. καὶ
[329]   γῆρας, Σώκρατες, καὶ νεότης  χαλεπὴ   τῷ τοιούτῳ συμβαίνει. καὶ ἐγὼ
[330]   τὴν χρείαν ᾗπερ οἱ ἄλλοι.  χαλεποὶ   οὖν καὶ συγγενέσθαι εἰσίν, οὐδὲν
[328]   φασιν εἶναι οἱ ποιηταί, πότερον  χαλεπὸν   τοῦ βίου, πῶς σὺ
[336]   εἶπον ὑποτρέμων· Θρασύμαχε, μὴ  χαλεπὸς   ἡμῖν ἴσθι· εἰ γάρ τι
[330]   καὶ τοῖς δὴ μὴ πλουσίοις,  χαλεπῶς   δὲ τὸ γῆρας φέρουσιν, εὖ
[331]   γηροτρόφος, ὡς καὶ Πίνδαρος λέγει.  χαριέντως   γάρ τοι, Σώκρατες, τοῦτ'
[351]   πάνυ καλῶς. σοὶ γάρ, ἔφη,  χαρίζομαι.   εὖ γε σὺ ποιῶν· ἀλλὰ
[338]   ἄλλως ποίει, ἀλλὰ ἐμοί τε  χαρίζου   ἀποκρινόμενος καὶ μὴ φθονήσῃς καὶ
[338]   περιιόντα μανθάνειν καὶ τούτων μηδὲ  χάριν   ἀποδιδόναι. ὅτι μέν, ἦν δ'
[338]   ὅτι δὲ οὔ με φῂς  χάριν   ἐκτίνειν, ψεύδῃ· ἐκτίνω γὰρ ὅσην
[351]   ἀλλὰ δὴ καὶ τόδε μοι  χάρισαι   καὶ λέγε· δοκεῖς ἂν
[328]   καὶ Θρασύμαχον τὸν Καλχηδόνιον καὶ  Χαρμαντίδην   τὸν Παιανιᾶ καὶ Κλειτοφῶντα τὸν
[344]   κήδεσθαι, οὐδέ τι φροντίζειν εἴτε  χεῖρον   εἴτε βέλτιον βιωσόμεθα ἀγνοοῦντες
[335]   ἵπποι βελτίους χείρους γίγνονται;  χείρους.   ἆρα εἰς τὴν τῶν κυνῶν
[335]   βλαπτομένους εἰς τὴν ἀνθρωπείαν ἀρετὴν  χείρους   γίγνεσθαι; πάνυ μὲν οὖν. ἀλλ'
[335]   ἆρ' οὖν καὶ κύνες βλαπτόμενοι  χείρους   γίγνονται εἰς τὴν τῶν κυνῶν
[335]   βλαπτόμενοι δ' ἵπποι βελτίους  χείρους   γίγνονται; χείρους. ἆρα εἰς τὴν
[327]   ~Πολιτεία Α. (Σωκράτης κατέβην  χθὲς   εἰς Πειραιᾶ μετὰ Γλαύκωνος τοῦ
[349]   τῇ ἐπιτάσει καὶ ἀνέσει τῶν  χορδῶν   πλεονεκτεῖν ἀξιοῦν πλέον ἔχειν;
[333]   δή; τὴν δικαιοσύνην πρὸς τίνος  χρείαν   κτῆσιν ἐν εἰρήνῃ φαίης
[330]   ἔργον ἑαυτῶν, καὶ κατὰ τὴν  χρείαν   ᾗπερ οἱ ἄλλοι. χαλεποὶ οὖν
[331]   συμβάλλεται. ἔχει δὲ καὶ ἄλλας  χρείας   πολλάς· ἀλλὰ ἕν γε ἀνθ'
[352]   ἀλλὰ περὶ τοῦ ὅντινα τρόπον  χρὴ   ζῆν. σκόπει δή, ἔφη. σκοπῶ,
[327]   τὸ ἢν πείσωμεν ὑμᾶς ὡς  χρὴ   ἡμᾶς ἀφεῖναι; καὶ δύναισθ'
[343]   δέ, εὐηθέστατε Σώκρατες, οὑτωσὶ  χρή,   ὅτι δίκαιος ἀνὴρ ἀδίκου πανταχοῦ
[328]   δοκεῖ, ἦν δ' ἐγώ, οὕτω  χρὴ   ποιεῖν. ἦιμεν οὖν οἴκαδε εἰς
[328]   σὲ ᾖμεν· νῦν δέ σε  χρὴ   πυκνότερον δεῦρο ἰέναι. ὡς εὖ
[331]   Πολέμαρχος, εἴπερ γέ τι  χρὴ   Σιμωνίδῃ πείθεσθαι. καὶ μέντοι, ἔφη
[331]   εἰ μανεὶς ἀπαιτοῖ, ὅτι οὔτε  χρὴ   τὰ τοιαῦτα ἀποδιδόναι, οὔτε δίκαιος
[344]   τις πρὸς τοῖς τῶν πολιτῶν  χρήμασιν   καὶ αὐτοὺς ἀνδραποδισάμενος δουλώσηται, ἀντὶ
[338]   δύναμαι. δύναμαι δὲ ἐπαινεῖν μόνον·  χρήματα   γὰρ οὐκ ἔχω. ὡς δὲ
[331]   θεῷ θυσίας τινὰς ἀνθρώπῳ  χρήματα   ἔπειτα ἐκεῖσε ἀπιέναι δεδιότα, μέγα
[330]   καὶ οἱ χρηματισάμενοι περὶ τὰ  χρήματα   σπουδάζουσιν ὡς ἔργον ἑαυτῶν, καὶ
[330]   ἔδοξας οὐ σφόδρα (ἀγαπᾶν τὰ  χρήματα,   τοῦτο δὲ ποιοῦσιν ὡς τὸ
[330]   ταύτῃ τε δὴ καὶ οἱ  χρηματισάμενοι   περὶ τὰ χρήματα σπουδάζουσιν ὡς
[345]   αὖ πρὸς τὸ (ἀποδόσθαι, ὥσπερ  χρηματιστὴν   ἀλλ' οὐ ποιμένα. τῇ δὲ
[341]   ἰατρός, ὃν ἄρτι ἔλεγες, πότερον  χρηματιστής   ἐστιν τῶν καμνόντων θεραπευτής;
[342]   σωμάτων εἶναι ἄρχων ἀλλ' οὐ  χρηματιστής.   οὐχ ὡμολόγηται; συνέφη. οὐκοῦν
[330]   Σώκρατες; μέσος τις γέγονα  χρηματιστὴς   τοῦ τε πάππου καὶ τοῦ
[347]   τοίνυν, ἦν δ' ἐγώ, οὔτε  χρημάτων   ἕνεκα ἐθέλουσιν ἄρχειν οἱ ἀγαθοὶ
[331]   τοῦτ' ἔγωγε τίθημι τὴν τῶν  χρημάτων   κτῆσιν πλείστου ἀξίαν εἶναι, οὔ
[331]   μέρος εἰς τοῦτο τῶν  χρημάτων   κτῆσις συμβάλλεται. ἔχει δὲ καὶ
[343]   ἦν δ' ἐγώ· οὐκ ἀποκρίνεσθαι  χρῆν   μᾶλλον τοιαῦτα ἐρωτᾶν; ὅτι
[328]   ἡμῖν καταβαίνων εἰς τὸν Πειραιᾶ.  χρῆν   μέντοι. εἰ μὲν γὰρ ἐγὼ
[328]   σφόδρα πρεσβύταις· δοκεῖ γάρ μοι  χρῆναι   παρ' αὐτῶν πυνθάνεσθαι, ὥσπερ τινὰ
[333]   δικαιοσύνη ἑκάστου ἐν μὲν  χρήσει   ἄχρηστος, ἐν δὲ ἀχρηστίᾳ χρήσιμος;
[333]   λέγεις ὅταν μηδὲν δέῃ αὐτῷ  χρῆσθαι   ἀλλὰ κεῖσθαι; πάνυ γε. ὅταν
[333]   ἴσως, Πολέμαρχε, πρὸς τὸ  χρῆσθαι   ἀργυρίῳ, ὅταν δέῃ ἀργυρίου κοινῇ
[333]   κοινῇ καὶ ἰδίᾳ· ὅταν δὲ  χρῆσθαι,   ἀμπελουργική; φαίνεται. φήσεις δὲ
[333]   δέῃ ἀργυρίῳ χρυσίῳ κοινῇ  χρῆσθαι,   δίκαιος χρησιμώτερος τῶν ἄλλων;
[333]   εἶναι τὴν δικαιοσύνην, ὅταν δὲ  χρῆσθαι,   τὴν ὁπλιτικὴν καὶ τὴν μουσικήν;
[333]   ὅταν δέῃ φυλάττειν καὶ μηδὲν  χρῆσθαι,   χρήσιμον εἶναι τὴν δικαιοσύνην, ὅταν
[332]   οὐ πάνυ μοι δοκεῖ τοῦτο.  χρήσιμον   ἄρα καὶ ἐν εἰρήνῃ δικαιοσύνη;
[333]   κτῆσιν ἐν εἰρήνῃ φαίης ἂν  χρήσιμον   εἶναι; πρὸς τὰ συμβόλαια,
[333]   δέῃ φυλάττειν καὶ μηδὲν χρῆσθαι,  χρήσιμον   εἶναι τὴν δικαιοσύνην, ὅταν δὲ
[333]   ἄρα καὶ ἐν εἰρήνῃ δικαιοσύνη;  ~(χρήσιμον.   καὶ γὰρ γεωργία· οὔ;
[333]   δικαιοσύνη, εἰ πρὸς τὰ ἄχρηστα  χρήσιμον   ὂν τυγχάνει. τόδε δὲ σκεψώμεθα.
[333]   ἄρα ἄχρηστον ἀργύριον, τότε  χρήσιμος   ἐπ' αὐτῷ (ἡ δικαιοσύνη; κινδυνεύει.
[333]   δρέπανον δέῃ φυλάττειν, δικαιοσύνη  χρήσιμος   καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ· ὅταν
[333]   χρήσει ἄχρηστος, ἐν δὲ ἀχρηστίᾳ  χρήσιμος;   κινδυνεύει. (οὐκ ἂν οὖν,
[333]   οὖν δίκαιος ἀγαθὸς καὶ  χρήσιμος   κοινωνὸς εἰς πεττῶν θέσιν,
[331]   νοῦν ἔχοντι, Σώκρατες, πλοῦτον  χρησιμώτατον   εἶναι. (παγκάλως, ἦν δ' ἐγώ,
[333]   καὶ λίθων θέσιν δίκαιος  χρησιμώτερός   τε καὶ ἀμείνων κοινωνὸς τοῦ
[333]   χρυσίῳ κοινῇ χρῆσθαι, δίκαιος  χρησιμώτερος   τῶν ἄλλων; ὅταν παρακαταθέσθαι καὶ
[334]   θέμενοι, Πολέμαρχε; τὸν δοκοῦντα  χρηστόν,   τοῦτον φίλον εἶναι. νῦν δὲ
[334]   δ' ὅς, καὶ τὸν ὄντα  χρηστὸν   φίλον· ~(τὸν δὲ δοκοῦντα μέν,
[334]   εἶναι πότερον τοὺς δοκοῦντας ἑκάστῳ  χρηστοὺς   εἶναι, τοὺς ὄντας, κἂν
[334]   ὥστε δοκεῖν αὐτοῖς πολλοὺς μὲν  χρηστοὺς   εἶναι μὴ ὄντας, πολλοὺς δὲ
[334]   ἔφη, οὓς ἄν τις ἡγῆται  χρηστοὺς   φιλεῖν, οὓς δ' ἂν πονηροὺς
[328]   πρεσβύτης μοι ἔδοξεν εἶναι· διὰ  χρόνου   γὰρ καὶ (ἑωράκη αὐτόν. καθῆστο
[332]   ὀφειλόμενα ἀποδίδωσιν ὃς ἄν τῳ  χρυσίον   ἀποδῷ παρακαταθεμένῳ, ἐάνπερ ἀπόδοσις
[336]   γὰρ δὴ οἴου, εἰ μὲν  χρυσίον   ἐζητοῦμεν, οὐκ ἄν ποτε ἡμᾶς
[333]   οὖν τί δέῃ ἀργυρίῳ  χρυσίῳ   κοινῇ χρῆσθαι, δίκαιος χρησιμώτερος
[336]   δικαιοσύνην δὲ ζητοῦντας, πρᾶγμα πολλῶν  χρυσίων   τιμιώτερον, ἔπειθ' οὕτως ἀνοήτως ὑπείκειν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005