Alphabétiquement     [«   »]
ἐγένου 1
ἐγνωκὼς 1
ἐγὼ 25
ἐγώ 74
ἔγωγέ 1
ἔγωγε 18
ἔδει 1
Fréquences     [«    »]
73 ἀλλὰ
73 ἦν
72 οὖν
74 ἐγώ
75 ἂν
75 ὅτι
77 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

ἐγώ


Pages
[350]   οὐδὲν μὰ Δία, ἦν δ'  ἐγώ,   ἀλλ' εἴπερ τοῦτο ποιήσεις, ποίει·
[330]   (πάνυ μὲν οὖν, ἦν δ'  ἐγώ.   ἀλλά μοι ἔτι τοσόνδε εἰπέ·
[338]   οὐδαμῶς, ἄριστε, ἦν δ'  ἐγώ·   ἀλλὰ σαφέστερον εἰπὲ τί λέγεις.
[349]   λόγον ἐλέγχεις; (οὐδέν, ἦν δ'  ἐγώ.   ἀλλὰ τόδε μοι πειρῶ ἔτι
[348]   ἂν μὲν τοίνυν, ἦν δ'  ἐγώ,   ἀντικατατείναντες λέγωμεν αὐτῷ λόγον παρὰ
[349]   ἀλλ' οὐ μέντοι, ἦν δ'  ἐγώ,   ἀποκνητέον γε τῷ λόγῳ ἐπεξελθεῖν
[348]   ὁποτέρως οὖν σοι, ἦν δ'  ἐγώ,   ἀρέσκει. οὕτως, ἔφη. ἴθι δή,
[353]   τῆς ὄψεως. ἥτις, ἦν δ'  ἐγώ,   αὐτῶν ἀρετή· οὐ γάρ
[334]   τοὺς ἀδίκους ἄρα, ἦν δ'  ἐγώ,   δίκαιον βλάπτειν, τοὺς δὲ δικαίους
[335]   λέγεσθαι. ἔστιν ἄρα, ἦν δ'  ἐγώ,   δικαίου ἀνδρὸς βλάπτειν καὶ ὁντινοῦν
[337]   οὐδέν γε κωλύει, ἦν δ'  ἐγώ·   εἰ δ' οὖν καὶ μὴ
[332]   πρὸς Διός, ἦν δ'  ἐγώ,   εἰ οὖν τις αὐτὸν ἤρετο·
[341]   (πῶς τοῦτο ἐρωτᾷς; ὥσπερ, ἔφην  ἐγώ,   εἴ με ἔροιο εἰ ἐξαρκεῖ
[337]   οὐκ ἂν θαυμάσαιμι, ἦν δ'  ἐγώ·   εἴ μοι σκεψαμένῳ οὕτω δόξειεν.
[339]   κρείττονος συμφέρον. νῦν, ἦν δ'  ἐγώ,   ἔμαθον λέγεις· εἰ δὲ
[336]   ἔφη, λέγεις. εἶεν, ἦν δ'  ἐγώ·   ἐπειδὴ δὲ οὐδὲ τοῦτο ἐφάνη
[341]   καὶ τέχνη, ἦν δ'  ἐγώ,   ἐπὶ τούτῳ πέφυκεν, ἐπὶ τῷ
[349]   ἀλλ' οὐ τοῦτο, ἦν δ'  ἐγώ,   ἐρωτῶ, ἀλλ' εἰ τοῦ μὲν
[327]   μένετ' αὐτοῦ. οὐκοῦν, ἦν δ'  ἐγώ,   ἔτι ἓν λείπεται, τὸ ἢν
[337]   παθεῖν; τί ἄλλο, ἦν δ'  ἐγώ,   ὅπερ προσήκει πάσχειν τῷ
[348]   οὕτω τίθημι. τοῦτο, ἦν δ'  ἐγώ,   ἤδη στερεώτερον, ἑταῖρε, καὶ
[344]   ἄλλως ἔχειν; ἔοικας, ἦν δ'  ἐγώ   ἤτοι ἡμῶν γε οὐδὲν κήδεσθαι,
[342]   φαίνεται. (οὐκ ἄρα, ἦν δ'  ἐγώ,   ἰατρικὴ ἰατρικῇ τὸ συμφέρον σκοπεῖ
[349]   ἔφη, εὖ. οὐκοῦν, ἦν δ'  ἐγώ,   καὶ ἔοικε τῷ φρονίμῳ καὶ
[339]   ἔφη. ταῦτ' ἔσται, ἦν δ'  ἐγώ.   καί μοι εἰπέ· οὐ καὶ
[352]   δή, ἔφη. σκοπῶ, ἦν δ'  ἐγώ.   καί μοι λέγε· δοκεῖ τί
[352]   ἀπέχθωμαι. ἴθι δή, ἦν δ'  ἐγώ,   καὶ τὰ λοιπά μοι τῆς
[339]   ἔφη. (οἴου τοίνυν, ἦν δ'  ἐγώ,   καὶ τὸ ἀσύμφορα ποιεῖν τοῖς
[328]   θεῷ; ἀφ' ἵππων; ἦν δ'  ἐγώ·   καινόν γε τοῦτο. λαμπάδια ἔχοντες
[335]   ὅς. μαχούμεθα ἄρα, ἦν δ'  ἐγώ,   κοινῇ ἐγώ τε καὶ σύ,
[331]   χρησιμώτατον εἶναι. (παγκάλως, ἦν δ'  ἐγώ,   λέγεις, Κέφαλε. τοῦτο δ'
[338]   ἀποδιδόναι. ὅτι μέν, ἦν δ'  ἐγώ,   μανθάνω παρὰ τῶν ἄλλων, ἀληθῆ
[334]   νῦν δὲ πῶς, ἦν δ'  ἐγώ,   μεταθώμεθα; τὸν δοκοῦντά τε,
[345]   λόγον; μὰ Δί' ἦν δ'  ἐγώ,   μὴ σύ γε· ἀλλὰ πρῶτον
[354]   τοῦ προτέρου μετρίως ἀπολαῦσαι, καὶ  ἐγώ   μοι δοκῶ οὕτω, πρὶν
[350]   οὐκοῦν, Θρασύμαχε, ἦν δ'  ἐγώ,   ἄδικος ἡμῖν τοῦ ἀνομοίου
[350]   ναί. ἔοικεν ἄρα, ἦν δ'  ἐγώ,   μὲν δίκαιος τῷ σοφῷ
[331]   τῶν ἱερῶν ἐπιμεληθῆναι. οὐκοῦν, ἔφη,  ἐγώ,   Πολέμαρχος, τῶν γε σῶν
[327]   γὰρ κακῶς δοξάζεις, ἦν δ'  ἐγώ.   ὁρᾷς οὖν ἡμᾶς, ἔφη, ὅσοι
[348]   βίον εἶναι. ~(ἤκουσας, ἦν δ'  ἐγώ,   ὅσα ἄρτι Θρασύμαχος ἀγαθὰ διῆλθεν
[330]   τοι ἕνεκα ἠρόμην, ἦν δ'  ἐγώ,   ὅτι μοι ἔδοξας οὐ σφόδρα
[343]   δὴ τί μάλιστα; ἦν δ'  ἐγώ.   (ὅτι οἴει τοὺς ποιμένας
[332]   δὲ μηδέν. μανθάνω, ἦν δ'  ἐγώ   ὅτι οὐ τὰ ὀφειλόμενα ἀποδίδωσιν
[336]   μάχης. ~(ἀλλ' οἶσθα, ἦν δ'  ἐγώ,   οὗ μοι δοκεῖ εἶναι τὸ
[342]   ἄλλο τι οὖν, ἦν δ'  ἐγώ,   οὐδὲ ἰατρὸς οὐδείς, καθ' ὅσον
[343]   ἔστιν; τί δέ; ἦν δ'  ἐγώ·   οὐκ ἀποκρίνεσθαι χρῆν μᾶλλον
[353]   ἔργον εἶναι. εἶεν, ἦν δ'  ἐγώ.   οὐκοῦν καὶ ἀρετὴ δοκεῖ σοι
[347]   διὰ ταῦτα τοίνυν, ἦν δ'  ἐγώ,   οὔτε χρημάτων ἕνεκα ἐθέλουσιν ἄρχειν
[328]   ἀλλ' εἰ δοκεῖ, ἦν δ'  ἐγώ,   οὕτω χρὴ ποιεῖν. ἦιμεν οὖν
[350]   καὶ ἀνανεύσομαι. μηδαμῶς, ἦν δ'  ἐγώ,   παρά γε τὴν σαυτοῦ δόξαν.
[345]   τις ἡμῶν πέπονθεν, οὐ μόνος  ἐγώ·   πεῖσον οὖν, μακάριε, ἱκανῶς
[350]   θέρους ὄντος τότε καὶ εἶδον  ἐγώ,   πρότερον δὲ οὔπω, Θρασύμαχον ἐρυθριῶντα
[331]   λέγειν. ἀλλὰ μέντοι, ἦν δ'  ἐγώ,   Σιμωνίδῃ γε οὐ ῥᾴδιον ἀπιστεῖν
[329]   πῶς σὺ αὐτὸ ἐξαγγέλλεις.  ~(ἐγώ   σοι, ἔφη, νὴ τὸν Δία
[331]   τὰ ἱερά. (λέγε δή, εἶπον  ἐγώ,   σὺ τοῦ λόγου κληρονόμος,
[336]   ἐφ' ἡμᾶς ὡς διαρπασόμενος. καὶ  ἐγώ   τε καὶ Πολέμαρχος δείσαντες
[336]   ἐν τῇ τῶν λόγων σκέψει  ἐγώ   τε καὶ ὅδε, εὖ ἴσθι
[335]   ἄρα, ἦν δ' ἐγώ, κοινῇ  ἐγώ   τε καὶ σύ, ἐάν τις
[350]   καὶ ἀμαθίαν, εἶεν, ἦν δ'  ἐγώ,   τοῦτο μὲν ἡμῖν οὕτω κείσθω,
[341]   καὶ ταῦτα. ἅδην, ἦν δ'  ἐγώ,   τῶν τοιούτων. ἀλλ' εἰπέ μοι·
[337]   ἐλέγχῃ. πῶς γὰρ ἄν, ἔφην  ἐγώ,   βέλτιστε, τὶς ἀποκρίναιτο πρῶτον
[347]   σὺ οὖν ποτέρως, ἦν δ'  ἐγώ,   Γλαύκων, αἱρῇ; καὶ πότερον
[348]   ἔφη. ἴθι δή, ἦν δ'  ἐγώ,   Θρασύμαχε, ἀπόκριναι ἡμῖν ἐξ
[341]   ποιεῖν συμφέρον. εἶεν, ἦν δ'  ἐγώ,   Θρασύμαχε· δοκῶ σοι συκοφαντεῖν;
[354]   ὑπὸ σοῦ γε, ἦν δ'  ἐγώ,   Θρασύμαχε, ἐπειδή μοι πρᾷος
[337]   σοφὸς γὰρ εἶ, ἦν δ'  ἐγώ,   Θρασύμαχε· εὖ οὖν ᾔδησθα
[351]   ἀδικίας. πάνυ ἄγαμαι, ἦν δ'  ἐγώ,   Θρασύμαχε, ὅτι οὐκ ἐπινεύεις
[342]   συνέφησε μόγις. οὐκοῦν, ἦν δ'  ἐγώ,   Θρασύμαχε, οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς
[345]   οἶδα. τί δέ, ἦν δ'  ἐγώ,   Θρασύμαχε; τὰς ἄλλας ἀρχὰς
[328]   οἰκείους. καὶ μήν, ἦν δ'  ἐγώ,   Κέφαλε, χαίρω γε διαλεγόμενος
[330]   γένοιτο. πότερον δέ, ἦν δ'  ἐγώ,   Κέφαλε, ὧν κέκτησαι τὰ
[341]   γ' ἂν ἐπιχειρήσαιμι, ἦν δ'  ἐγώ,   μακάριε. ἀλλ' ἵνα μὴ
[340]   Πολέμαρχος, ἐλέγετο. (οὐδέν, ἦν δ'  ἐγώ,   Πολέμαρχε, διαφέρει, ἀλλ' εἰ
[332]   τι. ἠινίξατο ἄρα, ἦν δ'  ἐγώ,   ὡς ἔοικεν, Σιμωνίδης ποιητικῶς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005