Alphabétiquement     [«   »]
μετεστράφην 1
μετρεῖν 1
μετρίως 2
μὴ 65
μή 6
μηδ 9
μηδαμῶς 2
Fréquences     [«    »]
65 ἀλλ
60 τὸν
61 τῶν
65 μὴ
72 οὖν
73 ἀλλὰ
73 ἦν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

μὴ


Pages
[334]   ἀγαθοὶ δίκαιοί τε καὶ οἷοι  μὴ   ἀδικεῖν; ἀληθῆ. κατὰ δὴ τὸν
[351]   δ' ὅς. τί δ' εἰ  μὴ   ἀδικοῖεν; οὐ μᾶλλον; πάνυ γε.
[327]   ἄν, δ' ὅς, πεῖσαι  μὴ   ἀκούοντας; οὐδαμῶς, ἔφη Γλαύκων.
[327]   ἔφη Γλαύκων. ὡς τοίνυν  μὴ   ἀκουσομένων, οὕτω διανοεῖσθε. ~(καὶ
[330]   δὴ στρέφουσιν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν  μὴ   ἀληθεῖς ὦσιν· καὶ αὐτός ἤτοι
[338]   καὶ οἱ ἄλλοι ἐδέοντο αὐτοῦ  μὴ   ἄλλως ποιεῖν. καὶ Θρασύμαχος
[328]   καὶ διαλεξόμεθα. ἀλλὰ μένετε (καὶ  μὴ   ἄλλως ποιεῖτε. καὶ Γλαύκων,
[341]   ἄρχοντα, καθ' (ὅσον ἄρχων ἐστίν,  μὴ   ἁμαρτάνειν, μὴ ἁμαρτάνοντα δὲ τὸ
[341]   (ὅσον ἄρχων ἐστίν, μὴ ἁμαρτάνειν,  μὴ   ἁμαρτάνοντα δὲ τὸ αὑτῷ βέλτιστον
[347]   ἐπὶ τὸ ἄρχειν ἰέναι ἀλλὰ  μὴ   ἀνάγκην περιμένειν αἰσχρὸν νενομίσθαι τῆς
[349]   ἀλλ' εἰ τοῦ μὲν (δικαίου  μὴ   ἀξιοῖ πλέον ἔχειν μηδὲ βούλεται
[337]   τὸ εἰωθὸς διαπράξηται· αὐτὸς μὲν  μὴ   ἀποκρίνηται, ἄλλου δ' ἀποκρινομένου λαμβάνῃ
[337]   εἶπεν· Θρασύμαχε, πῶς λέγεις;  μὴ   ἀποκρίνωμαι ὧν προεῖπες μηδέν; πότερον,
[351]   ἐν ἑνὶ ἐγγένηται ἀδικία, μῶν  μὴ   ἀπολεῖ τὴν αὑτῆς δύναμιν,
[347]   γένοιτο, περιμάχητον ἂν εἶναι τὸ  μὴ   ἄρχειν ὥσπερ νυνὶ τὸ ἄρχειν,
[347]   τιμήν, ζημίαν ἐὰν  μὴ   ἄρχῃ. πῶς τοῦτο λέγεις,
[341]   ἐγώ, μακάριε. ἀλλ' ἵνα  μὴ   αὖθις ἡμῖν τοιοῦτον ἐγγένηται, διόρισαι
[330]   ὡς τὸ πολὺ οἳ ἂν  μὴ   αὐτοὶ κτήσωνται· οἱ δὲ κτησάμενοι
[347]   τὸ ὑπὸ πονηροτέρου ἄρχεσθαι, ἐὰν  μὴ   αὐτὸς ἐθέλῃ ἄρχειν· ἣν δείσαντές
[336]   εὖ ἴσθι ὅτι ἄκοντες ἁμαρτάνομεν.  μὴ   γὰρ δὴ οἴου, εἰ μὲν
[345]   ἐὰν ἐᾷ τις αὐτὴν καὶ  μὴ   διακωλύῃ πράττειν βούλεται. ἀλλ'
[351]   δ' ὅς, ἵνα σοι  μὴ   διαφέρωμαι. ἀλλ' εὖ γε σὺ
[334]   εἶναι, τοὺς ὄντας, κἂν  μὴ   δοκῶσι, καὶ ἐχθροὺς ὡσαύτως; εἰκὸς
[338]   Σωκράτους σοφία· αὐτὸν μὲν  μὴ   ἐθέλειν διδάσκειν, παρὰ δὲ τῶν
[337]   ὅπερ προσήκει πάσχειν τῷ  μὴ   εἰδότι; προσήκει δέ που μαθεῖν
[337]   βέλτιστε, τὶς ἀποκρίναιτο πρῶτον μὲν  μὴ   εἰδὼς μηδὲ φάσκων εἰδέναι, ἔπειτα,
[335]   ὄντα δὲ μή, δοκεῖν ἀλλὰ  μὴ   εἶναι φίλον. καὶ περὶ τοῦ
[330]   οὔσης· ἐγὼ δὲ ἀγαπῶ ἐὰν  μὴ   ἐλάττω καταλίπω τούτοισιν, ἀλλὰ βραχεῖ
[345]   μετατιθῇ, φανερῶς μετατίθεσο καὶ ἡμᾶς  μὴ   ἐξαπάτα. νῦν δὲ ὁρᾷς,
[349]   ἐοικέναι τοῖς τοιούτοις, δὲ  μὴ   ἐοικέναι; καλῶς. τοιοῦτος ἄρα ἐστὶν
[330]   μετὰ πενίας ἐνέγκοι οὔθ'  μὴ   ἐπιεικὴς πλουτήσας εὔκολός ποτ' ἂν
[337]   (αὐτῷ ὅπως μοι, ἄνθρωπε,  μὴ   ἐρεῖς ὅτι ἔστιν τὰ δώδεκα
[336]   τὸ δίκαιον. καὶ ὅπως μοι  μὴ   ἐρεῖς ὅτι τὸ (δέον ἐστὶν
[337]   ἐγώ· εἰ δ' οὖν καὶ  μὴ   ἔστιν ὅμοιον, φαίνεται δὲ τῷ
[353]   τὸ αὑτῶν ἔργον καλῶς (ἀπεργάσαιντο  μὴ   ἔχοντα τὴν αὑτῶν οἰκείαν ἀρετήν,
[350]   ἀνδρὸς πράγματος; οὐ δῆτα.  μὴ   ἰατρικοῦ δέ; ναί. περὶ πάσης
[332]   τῷ συμμαχεῖν, ἔμοιγε δοκεῖ. εἶεν·  μὴ   κάμνουσί γε μήν, φίλε
[344]   ἑκάστῳ μέρει ὅταν τις ἀδικήσας  μὴ   λάθῃ, ζημιοῦταί τε καὶ ὀνείδη
[341]   ἄν με λάθοις κακουργῶν, οὔτε  μὴ   λαθὼν βιάσασθαι τῷ λόγῳ δύναιο.
[346]   ἐφ' τέτακται. ἐὰν δὲ  μὴ   μισθὸς αὐτῇ προσγίγνηται, ἔσθ' ὅτι
[336]   εἰδέναι τὸ δίκαιον ὅτι ἔστι,  μὴ   μόνον ἐρώτα μηδὲ φιλοτιμοῦ ἐλέγχων
[354]   (εἰδέναι· ὁπότε γὰρ τὸ δίκαιον  μὴ   οἶδα ἐστιν, σχολῇ εἴσομαι
[341]   οὐδέν σου παρίεμαι ἀλλ' οὐ  μὴ   οἷός τ' ᾖς. (οἴει γὰρ
[334]   αὐτοῖς πολλοὺς μὲν χρηστοὺς εἶναι  μὴ   ὄντας, πολλοὺς δὲ τοὐναντίον; ἁμαρτάνουσιν.
[339]   ἐστι τίθεσθαι ἑαυτοῖς, τὸ δὲ  μὴ   ὀρθῶς ἀσύμφορα; πῶς λέγεις;
[354]   τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἀπεσχόμην τὸ  μὴ   οὐκ ἐπὶ τοῦτο ἐλθεῖν ἀπ'
[338]   φῂς εἰδέναι καὶ ἔχειν εἰπεῖν.  μὴ   οὖν ἄλλως ποίει, ἀλλὰ ἐμοί
[328]   λόγους ἐπιθυμίαι τε καὶ ἡδοναί.  μὴ   οὖν ἄλλως ποίει, ἀλλὰ τοῖσδέ
[335]   ἀνάγκη. (ἀνθρώπους δέ, ἑταῖρε,  μὴ   οὕτω φῶμεν, βλαπτομένους εἰς τὴν
[346]   δύναμιν ἔχειν; καί, μακάριε,  μὴ   παρὰ δόξαν ἀποκρίνου, ἵνα τι
[345]   εἰ γὰρ οἷς νυνδὴ ἔλεγον  μὴ   πέπεισαι, τί σοι ἔτι ποιήσω;
[332]   Πολέμαρχε, ἰατρὸς ἄχρηστος. ἀληθῆ. καὶ  μὴ   πλέουσι δὴ κυβερνήτης. ναί. ἆρα
[330]   ἐκεῖνος Ἀθηναῖος. καὶ τοῖς δὴ  μὴ   πλουσίοις, χαλεπῶς δὲ τὸ γῆρας
[332]   κυβερνήτης. ναί. ἆρα καὶ τοῖς  μὴ   πολεμοῦσιν δίκαιος ἄχρηστος; οὐ
[336]   ἐφοβούμην, καί μοι δοκῶ, εἰ  μὴ   πρότερος ἑωράκη αὐτὸν ἐκεῖνος
[345]   μὰ Δί' ἦν δ' ἐγώ,  μὴ   σύ γε· ἀλλὰ πρῶτον μέν,
[340]   δίκαιον ἂν εἴη τὸ  μὴ   συμφέρον. ἀλλ' ἔφη Κλειτοφῶν,
[339]   ποιεῖν ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον, τὸ  μὴ   συμφέρον. τί λέγεις σύ; ἔφη.
[332]   οὐδ' ὁπωστιοῦν τότε ὁπότε τις  μὴ   σωφρόνως ἀπαιτοῖ; ἀληθῆ, δ'
[331]   τό τινος παρακαταθεμένου τι ὁτῳοῦν  μὴ   σωφρόνως ἀπαιτοῦντι (ἀποδιδόναι. ~καίτοι γε
[354]   τε καὶ εὐδαίμων, δὲ  μὴ   τἀναντία. πῶς γὰρ οὔ;
[352]   γὰρ ἔγωγέ σοι ἐναντιώσομαι, ἵνα  μὴ   τοῖσδε ἀπέχθωμαι. ἴθι δή, ἦν
[339]   εἶναι καίτοι ἔμοιγε ἀπηγόρευες ὅπως  μὴ   τοῦτο ἀποκρινοίμην πρόσεστιν δὲ δὴ
[338]   ἐμοί τε χαρίζου ἀποκρινόμενος καὶ  μὴ   φθονήσῃς καὶ Γλαύκωνα τόνδε διδάξαι
[336]   καὶ εἶπον ὑποτρέμων· Θρασύμαχε,  μὴ   χαλεπὸς ἡμῖν ἴσθι· εἰ γάρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005