Alphabétiquement     [«   »]
ὁτουοῦν 1
ὅτῳ 2
ὁτῳοῦν 2
οὐ 77
οὔ 14
οὗ 5
οὐδ 16
Fréquences     [«    »]
75 ἂν
74 ἐγώ
75 ὅτι
77 οὐ
83 γὰρ
83 μὲν
84 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

οὐ


Pages
[348]   οὐκ ἀληθῆ λέγει; πῶς γὰρ  οὐ   βούλομαι; δ' ὅς. ἂν
[335]   ἦν σοφὸς ταῦτα εἰπών.  οὐ   γὰρ ἀληθῆ ἔλεγεν· οὐδαμοῦ γὰρ
[352]   τοῦτο οὐ παντάπασιν ἀληθὲς λέγομεν·  οὐ   γὰρ ἂν ἀπείχοντο ἀλλήλων κομιδῇ
[349]   ἐθέλειν πλέον ἔχειν; οὐδαμῶς, ἔφη·  οὐ   γὰρ ἂν ἦν ἀστεῖος, ὥσπερ
[329]   φασιν εἶναι. ἀληθῆ, ἔφη, λέγεις·  οὐ   γὰρ ἀποδέχονται. καὶ λέγουσι μέν
[352]   εὐωχοῦ τοῦ λόγου, ἔφη, θαρρῶν·  οὐ   γὰρ ἔγωγέ σοι ἐναντιώσομαι, ἵνα
[347]   κλέπται. οὐδ' αὖ τιμῆς ἕνεκα·  οὐ   γάρ εἰσι φιλότιμοι. δεῖ δὴ
[335]   οἱ ἀγαθοὶ κακούς; ἀλλὰ ἀδύνατον.  οὐ   γὰρ θερμότητος οἶμαι ἔργον ψύχειν
[327]   πρὸς ἄστυ ὡρμῆσθαι ὡς ἀπιόντες.  οὐ   γὰρ κακῶς δοξάζεις, ἦν δ'
[341]   νηί, οὐδ' ἐστὶν κλητέος ναύτης·  οὐ   γὰρ κατὰ τὸ πλεῖν κυβερνήτης
[352]   ὅμως δ' ἔτι βέλτιον σκεπτέον.  οὐ   γὰρ περὶ τοῦ ἐπιτυχόντος
[338]   Θρασύμαχε, τί ποτε λέγεις;  οὐ   γάρ που τό γε τοιόνδε
[353]   δ' ἐγώ, αὐτῶν ἀρετή·  οὐ   γάρ πω τοῦτο ἐρωτῶ, ἀλλ'
[344]   αὐτὸν τὴν ὅλην ἀδικίαν ἠδικηκότα·  οὐ   γὰρ τὸ ποιεῖν τὰ ἄδικα
[328]   τε καὶ εἶπεν· Σώκρατες,  οὐ   δὲ θαμίζεις ἡμῖν καταβαίνων εἰς
[345]   οὐ ποιμένα. τῇ δὲ ποιμενικῇ  οὐ   δήπου ἄλλου του μέλει
[346]   τούτου καλεῖς μᾶλλον αὐτὴν ἰατρικήν;  οὐ   δῆτα, ἔφη. οὐδέ γ' οἶμαι,
[351]   τι δύνασθαι, εἰ ἀδικοῖεν ἀλλήλους;  (οὐ   δῆτα, δ' ὅς. τί
[350]   πλεονεκτεῖν ἀνδρὸς πράγματος;  οὐ   δῆτα. μὴ ἰατρικοῦ δέ; ναί.
[352]   ἂν ἄλλῳ ἴδοις ὀφθαλμοῖς;  οὐ   δῆτα. τί δέ; ἀκούσαις ἄλλῳ
[346]   μισθωτικήν, ἐὰν ὑγιαίνῃ τις μισθαρνῶν.  οὐ   δῆτα. τί δέ; τὴν ἰατρικὴν
[330]   Σεριφίῳ λοιδορουμένῳ καὶ λέγοντι (ὅτι  οὐ   δι' αὑτὸν ἀλλὰ διὰ τὴν
[354]   γε (εἱστίαμαι, δι' ἐμαυτὸν ἀλλ'  οὐ   διὰ σέ· ἀλλ' ὥσπερ οἱ
[329]   σε ῥᾳδίως τὸ γῆρας φέρειν  οὐ   διὰ τὸν τρόπον ἀλλὰ διὰ
[351]   δὲ ἂν ἐν δυοῖν ἐγγένηται;  οὐ   διοίσονται καὶ μισήσουσιν καὶ ἐχθροὶ
[336]   σύ, φίλε. ἀλλ' οἶμαι  οὐ   δυνάμεθα· ~ἐλεεῖσθαι οὖν ἡμᾶς πολὺ
[351]   μῖσος ἐμποιεῖν ὅπου ἂν ἐνῇ,  οὐ   καὶ ἐν ἐλευθέροις τε καὶ
[341]   ἔστιν τι συμφέρον; πάνυ γε.  οὐ   καὶ τέχνη, ἦν δ'
[339]   δ' ἐγώ. καί μοι εἰπέ·  οὐ   καὶ πείθεσθαι μέντοι τοῖς ἄρχουσιν
[344]   ἔστιν δὲ τοῦτο τυραννίς,  οὐ   κατὰ σμικρὸν τἀλλότρια καὶ λάθρᾳ
[346]   ἰδίαν τινὰ ἡμῖν παρέχεται ἀλλ'  οὐ   κοινήν, οἷον ἰατρικὴ μὲν ὑγίειαν,
[354]   ἀλλὰ μὴν ἄθλιόν γε εἶναι  οὐ   λυσιτελεῖ, εὐδαίμονα δέ. πῶς γὰρ
[334]   τῶν ἐχθρῶν. οὐχ οὕτως ἔλεγες;  οὐ   μὰ τὸν Δί' ἔφη, ἀλλ'
[351]   τί δ' εἰ μὴ ἀδικοῖεν;  οὐ   μᾶλλον; πάνυ γε. στάσεις γάρ
[352]   ἐκείνῳ ποιῇ τις ἄριστα;  οὐ   μανθάνω, ἔφη. ἀλλ' ὧδε· ἔσθ'
[349]   δίκαιος οὐκ ἔοικεν; πῶς γὰρ  οὐ   μέλλει, ἔφη, τοιοῦτος ὢν
[350]   ἰσχυρὸν εἶναι τὴν ἀδικίαν.  οὐ   μέμνησαι, Θρασύμαχε; μέμνημαι, ἔφη·
[329]   ἀποδέχονται. καὶ λέγουσι μέν τι,  οὐ   μέντοι γε ὅσον οἴονται· ~ἀλλὰ
[349]   θεῖναι. ἀληθέστατα, ἔφη, μαντεύῃ. ἀλλ'  οὐ   μέντοι, ἦν δ' ἐγώ, ἀποκνητέον
[327]   τῶν ἐπιχωρίων πομπὴ ἔδοξεν εἶναι,  οὐ   μέντοι ἧττον ἐφαίνετο πρέπειν ἣν
[354]   πρᾷος ἐγένου καὶ χαλεπαίνων ἐπαύσω.  οὐ   μέντοι καλῶς γε (εἱστίαμαι, δι'
[341]   δύνασαι οὐδέν σου παρίεμαι ἀλλ'  οὐ   μὴ οἷός τ' ᾖς. (οἴει
[344]   ἁθρόον καὶ πολὺν τὸν λόγον·  οὐ   μὴν εἴασάν γε αὐτὸν οἱ
[339]   τὸ δίκαιον; πῶς γὰρ οὔ;  (οὐ   μόνον ἄρα δίκαιόν ἐστιν κατὰ
[344]   ὀνομάτων εὐδαίμονες καὶ μακάριοι (κέκληνται,  οὐ   μόνον ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἀλλὰ
[345]   ἕτερος ἴσως τις ἡμῶν πέπονθεν,  οὐ   μόνος ἐγώ· πεῖσον οὖν,
[342]   ἀκριβὴς ναυτῶν εἶναι ἄρχων ἀλλ'  οὐ   ναύτης; (ὡμολόγηται. οὐκ ἄρα
[352]   κοινῇ πρᾶξαι ἀδίκους ὄντας, τοῦτο  οὐ   παντάπασιν ἀληθὲς λέγομεν· οὐ γὰρ
[332]   μὴ πολεμοῦσιν δίκαιος ἄχρηστος;  οὐ   πάνυ μοι δοκεῖ τοῦτο. χρήσιμον
[345]   τῷ διαμάχεσθαι, ὅμως ἐμέ γε  οὐ   πείθει ὡς ἔστι τῆς δικαιοσύνης
[348]   τοῦ ἀδίκου; ἤκουσα, ἔφη, ἀλλ'  οὐ   πείθομαι. βούλει οὖν αὐτὸν πείθωμεν,
[345]   λέγω τό γ' ἐμόν, ὅτι  οὐ   πείθομαι οὐδ' οἶμαι ἀδικίαν δικαιοσύνης
[347]   ὅτι τῷ ὄντι ἀληθινὸς ἄρχων  οὐ   πέφυκε τὸ αὑτῷ συμφέρον σκοπεῖσθαι
[349]   δίκαιος τοῦ μὲν ὁμοίου  οὐ   πλεονεκτεῖ, τοῦ δὲ ἀνομοίου,
[350]   γε δίκαιος τοῦ μὲν ὁμοίου  οὐ   πλεονεκτήσει, τοῦ δὲ ἀνομοίου; ναί.
[345]   τὸ (ἀποδόσθαι, ὥσπερ χρηματιστὴν ἀλλ'  οὐ   ποιμένα. τῇ δὲ ποιμενικῇ οὐ
[345]   πρόβατα, καθ' ὅσον ποιμήν ἐστιν,  οὐ   πρὸς τὸ τῶν προβάτων βέλτιστον
[331]   ἦν δ' ἐγώ, Σιμωνίδῃ γε  οὐ   ῥᾴδιον ἀπιστεῖν σοφὸς γὰρ καὶ
[349]   σύ, Θρασύμαχε, ἀτεχνῶς νῦν  οὐ   σκώπτειν, ἀλλὰ τὰ δοκοῦντα περὶ
[336]   οὕτως ἀνοήτως ὑπείκειν ἀλλήλοις καὶ  οὐ   σπουδάζειν ὅτι μάλιστα φανῆναι αὐτό.
[347]   ὡς ἐν μισθοῦ μέρει εἴρηκας,  οὐ   συνῆκα. τὸν τῶν βελτίστων ἄρα
[347]   τῶν βελτίστων ἄρα μισθόν, ἔφην,  οὐ   συνιεῖς, δι' ὃν (ἄρχουσιν οἱ
[330]   δ' ἐγώ, ὅτι μοι ἔδοξας  οὐ   σφόδρα (ἀγαπᾶν τὰ χρήματα, τοῦτο
[332]   μανθάνω, ἦν δ' ἐγώ ὅτι  οὐ   τὰ ὀφειλόμενα ἀποδίδωσιν ὃς ἄν
[350]   πράττειν λέγειν, καὶ  οὐ   ταὐτὰ τῷ ὁμοίῳ ἑαυτῷ εἰς
[329]   δὲ δοκοῦσιν, Σώκρατες, οὗτοι  οὐ   τὸ αἴτιον αἰτιᾶσθαι. εἰ γὰρ
[329]   οἰκείους μία τις αἰτία ἐστίν,  οὐ   τὸ γῆρας, Σώκρατες, ἀλλ'
[346]   συμφέρον ἥττονος ὄντος σκοποῦσα, ἀλλ'  οὐ   τὸ τοῦ κρείττονος. διὰ δὴ
[349]   μοι δοκεῖ εἴτε μή, ἀλλ'  οὐ   τὸν λόγον ἐλέγχεις; (οὐδέν, ἦν
[353]   ἄρτι ἠρώτων, πυνθανόμενος εἰ  οὐ   τοῦτο ἑκάστου εἴη ἔργον
[349]   ἀλλ' οὐκ ἂν δύναιτο. ἀλλ'  οὐ   τοῦτο, ἦν δ' ἐγώ, ἐρωτῶ,
[331]   δὲ ἀγνοῶ· δῆλον γὰρ ὅτι  οὐ   τοῦτο λέγει, ὅπερ ἄρτι ἐλέγομεν,
[353]   τούτῳ ἐργασθέντι. ἀληθῆ. ἆρ' οὖν  οὐ   τοῦτο τούτου ἔργον θήσομεν; θήσομεν
[346]   δημιουργὸς ἀπὸ τῆς τέχνης;  οὐ   φαίνεται, ἔφη. (ἆρ' οὖν οὐδ'
[337]   ἐρεῖ ὧν ἡγεῖται ὑπ' ἀνδρὸς  οὐ   φαύλου; ~ἀλλὰ σὲ δὴ μᾶλλον
[342]   ἰατρὸς σωμάτων εἶναι ἄρχων ἀλλ'  οὐ   χρηματιστής. οὐχ ὡμολόγηται; συνέφη.
[353]   τί δ' αὖ τὸ ζῆν;  οὐ   ψυχῆς φήσομεν ἔργον εἶναι; μάλιστά
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005