Alphabétiquement     [«   »]
ψυχῇ 2
ψυχὴν 2
ψυχῆς 4
ὦ 92
6
ὠγαθέ 2
ὧδε 3
Fréquences     [«    »]
85 γε
88 εἶναι
92 τοῦ
92 ὦ
107 δ
112
118
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I


Pages
[329]   συγγίγνεσθαι” καὶ ὅς, εὐφήμει, ἔφη,     ἄνθρωπε· ἁσμενέστατα μέντοι αὐτὸ ἀπέφυγον,
[337]   ἐρόμενος προείποις (αὐτῷ ὅπως μοι,     ἄνθρωπε, μὴ ἐρεῖς ὅτι ἔστιν
[338]   κακουργήσαις μάλιστα τὸν λόγον. οὐδαμῶς,     ἄριστε, ἦν δ' ἐγώ· ἀλλὰ
[349]   δοκεῖ ἂν οὖν τίς σοι,     ἄριστε, μουσικὸς ἀνὴρ ἁρμοττόμενος λύραν
[351]   ἀλλ' εὖ γε σὺ ποιῶν,     ἄριστε. τόδε δέ μοι λέγε·
[338]   καὶ ἀδικοῦντα. τοῦτ' οὖν ἐστιν,     βέλτιστε, λέγω ~ἐν ἁπάσαις
[337]   πῶς γὰρ ἄν, ἔφην ἐγώ,     βέλτιστε, τὶς ἀποκρίναιτο πρῶτον μὲν
[347]   οὖν ποτέρως, ἦν δ' ἐγώ,     Γλαύκων, αἱρῇ; καὶ πότερον ἀληθεστέρως
[344]   πάνυ ἐδεόμην τε καὶ εἶπον·     δαιμόνιε Θρασύμαχε, οἷον ἐμβαλὼν λόγον
[348]   ἦν δ' ἐγώ, ἤδη στερεώτερον,     ἑταῖρε, καὶ οὐκέτι ῥᾴδιον ἔχειν
[335]   ἵππων ἀρετήν; ἀνάγκη. (ἀνθρώπους δέ,     ἑταῖρε, μὴ οὕτω φῶμεν, βλαπτομένους
[343]   δὲ οὐδ' ὁπωστιοῦν. σκοπεῖσθαι δέ,     εὐηθέστατε Σώκρατες, οὑτωσὶ χρή, ὅτι
[348]   ἀδικίαν κακίαν; εἰκός γ' ἔφη,     ἥδιστε, ἐπειδή γε καὶ λέγω
[337]   τε μάλα σαρδάνιον καὶ εἶπεν·     Ἡράκλεις, ἔφη, αὕτη κείνη
[351]   ἔσονται, ἔφη. ἐὰν δὲ δή,     θαυμάσιε, ἐν ἑνὶ ἐγγένηται ἀδικία,
[337]   ἀποκρίνωμαι ὧν προεῖπες μηδέν; πότερον,     θαυμάσιε, μηδ' εἰ τούτων τι
[348]   ἴθι δή, ἦν δ' ἐγώ,     Θρασύμαχε, ἀπόκριναι ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς.
[342]   φαίνεται, ἔφη, οὕτως. ἀλλὰ μήν,     Θρασύμαχε, ἄρχουσί γε αἱ τέχναι
[349]   διανοῇ. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖς σύ,     Θρασύμαχε, ἀτεχνῶς νῦν οὐ σκώπτειν,
[348]   ἔφη. καὶ φρόνιμοί σοι,     Θρασύμαχε, δοκοῦσιν εἶναι καὶ ἀγαθοὶ
[341]   συμφέρον. εἶεν, ἦν δ' ἐγώ,     Θρασύμαχε· δοκῶ σοι συκοφαντεῖν; πάνυ
[351]   ἀλλ' οὔ τι οὕτως ἁπλῶς,     Θρασύμαχε, ἔγωγε ἐπιθυμῶ, ἀλλὰ τῇδέ
[354]   σοῦ γε, ἦν δ' ἐγώ,     Θρασύμαχε, ἐπειδή μοι πρᾷος ἐγένου
[345]   μὴ ἐξαπάτα. νῦν δὲ ὁρᾷς,     Θρασύμαχε ἔτι (γὰρ τὰ ἔμπροσθεν
[337]   γὰρ εἶ, ἦν δ' ἐγώ,     Θρασύμαχε· εὖ οὖν ᾔδησθα ὅτι
[351]   πάνυ γε. στάσεις γάρ που,     Θρασύμαχε, γε ἀδικία καὶ
[350]   καὶ τοῦ ἐναντίου. φαίνεται. οὐκοῦν,     Θρασύμαχε, ἦν δ' ἐγώ,
[339]   μαθεῖν. τὸ συμφέρον μὲν οὖν,     Θρασύμαχε, καὶ σὺ ἀπεκρίνω δίκαιον
[337]   Γλαύκων. ἀλλ' ἕνεκα ἀργυρίου,     Θρασύμαχε, λέγε· πάντες γὰρ ἡμεῖς
[350]   τὴν ἀδικίαν. οὐ μέμνησαι,     Θρασύμαχε; μέμνημαι, ἔφη· ἀλλ' ἔμοιγε
[336]   ἐγενόμην ἀποκρίνασθαι, καὶ εἶπον ὑποτρέμων·     Θρασύμαχε, μὴ χαλεπὸς ἡμῖν ἴσθι·
[349]   ἀλλὰ τί μέλλει; ἔφη. εἶεν,     Θρασύμαχε· μουσικὸν δέ τινα λέγεις,
[352]   ἄρα ἐχθρὸς ἔσται ἄδικος,     Θρασύμαχε, δὲ δίκαιος φίλος.
[338]   παρὰ τῶν ἄλλων, ἀληθῆ εἶπες,     Θρασύμαχε, ὅτι δὲ οὔ με
[351]   πάνυ ἄγαμαι, ἦν δ' ἐγώ,     Θρασύμαχε, ὅτι οὐκ ἐπινεύεις μόνον
[342]   μόγις. οὐκοῦν, ἦν δ' ἐγώ,     Θρασύμαχε, οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς ἐν
[337]   πυνθανομένῳ. ἀλλ' εἴ σοι εἶπεν·     Θρασύμαχε, πῶς λέγεις; μὴ ἀποκρίνωμαι
[345]   τί δέ, ἦν δ' ἐγώ,     Θρασύμαχε; τὰς ἄλλας ἀρχὰς οὐκ
[338]   συμφέρον δίκαιον εἶναι. καὶ τοῦτο,     Θρασύμαχε, τί ποτε λέγεις; οὐ
[346]   προῖκα ἐργάζηται; οἶμαι ἔγωγε. οὐκοῦν,     Θρασύμαχε, τοῦτο ἤδη δῆλον, ὅτι
[340]   αὐτοῦ ἀποδεχώμεθα. καί μοι εἰπέ,     Θρασύμαχε· τοῦτο ἦν ἐβούλου
[353]   εἶναι; φαμέν. (ἆρ' οὖν ποτε,     Θρασύμαχε, ψυχὴ τὰ αὑτῆς ἔργα
[329]   (λέγειν αὐτὸν ἐκίνουν καὶ εἶπον·     Κέφαλε, οἶμαί σου τοὺς πολλούς,
[331]   (παγκάλως, ἦν δ' ἐγώ, λέγεις,     Κέφαλε. τοῦτο δ' αὐτό, τὴν
[328]   καὶ μήν, ἦν δ' ἐγώ,     Κέφαλε, χαίρω γε διαλεγόμενος (τοῖς
[330]   πότερον δέ, ἦν δ' ἐγώ,     Κέφαλε, ὧν κέκτησαι τὰ πλείω
[340]   καὶ γὰρ τὸ τοῦ κρείττονος,     Κλειτοφῶν, συμφέρον (δίκαιον εἶναι ἔθετο.
[341]   ἂν ἐπιχειρήσαιμι, ἦν δ' ἐγώ,     μακάριε. ἀλλ' ἵνα μὴ αὖθις
[354]   πῶς γὰρ οὔ; οὐδέποτ' ἄρα,     μακάριε Θρασύμαχε, λυσιτελέστερον ἀδικία δικαιοσύνης.
[345]   οὐ μόνος ἐγώ· πεῖσον οὖν,     μακάριε, ἱκανῶς ἡμᾶς ὅτι οὐκ
[346]   ἑτέραν τὴν δύναμιν ἔχειν; καί,     μακάριε, μὴ παρὰ δόξαν ἀποκρίνου,
[340]   ἐλέγετο. (οὐδέν, ἦν δ' ἐγώ,     Πολέμαρχε, διαφέρει, ἀλλ' εἰ νῦν
[331]   ὅτι ποτὲ λέγει, σὺ μέν,     Πολέμαρχε, ἴσως γιγνώσκεις, ἐγὼ δὲ
[335]   ἄρα τοῦ δικαίου βλάπτειν ἔργον,     Πολέμαρχε, οὔτε φίλον οὔτ' ἄλλον
[333]   ἔμοιγε δοκεῖ. πλήν γ' ἴσως,     Πολέμαρχε, πρὸς τὸ χρῆσθαι ἀργυρίῳ,
[334]   ἐκείνου καλλίων φαίνεται. πολλοῖς ἄρα,     Πολέμαρχε, συμβήσεται, ὅσοι διημαρτήκασιν (τῶν
[334]   καὶ ἐχθρὸν θέσθαι. πῶς θέμενοι,     Πολέμαρχε; τὸν δοκοῦντα χρηστόν, τοῦτον
[340]   τὸ γὰρ τὰ κελευόμενα ποιεῖν,     Πολέμαρχε, ὑπὸ τῶν ἀρχόντων δίκαιον
[332]   ὀφειλόμενον. ἀλλὰ τί οἴει; ἔφη.     πρὸς Διός, ἦν δ' ἐγώ,
[332]   εἰ οὖν τις αὐτὸν ἤρετο·     Σιμωνίδη, τίσιν οὖν τί
[329]   ἐρωτωμένῳ ὑπό τινος· πῶς, ἔφη,  (ὦ   Σοφόκλεις, ἔχεις πρὸς τἀφροδίσια; ἔτι
[339]   ἐκεῖνοι προσέταξαν ἆρα τότε,     σοφώτατε Θρασύμαχε, οὐκ ἀναγκαῖον συμβαίνειν
[329]   αἰτία ἐστίν, οὐ τὸ γῆρας,     Σώκρατες, ἀλλ' τρόπος τῶν
[327]   πομπῆς. οὖν Πολέμαρχος ἔφη·     Σώκρατες, δοκεῖτέ μοι πρὸς ἄστυ
[335]   μοι δοκεῖς ἀληθῆ λέγειν, ἔφη,     Σώκρατες. (εἰ ἄρα τὰ ὀφειλόμενα
[354]   δικαιοσύνης. ταῦτα δή σοι, ἔφη,     Σώκρατες, εἱστιάσθω ἐν τοῖς Βενδιδίοις.
[340]   ἐξαμαρτάνειν. (συκοφάντης γὰρ εἶ, ἔφη,     Σώκρατες, ἐν τοῖς λόγοις· ἐπεὶ
[347]   μὴ ἄρχῃ. πῶς τοῦτο λέγεις,     Σώκρατες; ἔφη Γλαύκων· τοὺς
[344]   οἱ ὀνειδίζοντες τὴν ἀδικίαν. οὕτως,     Σώκρατες, καὶ ἰσχυρότερον καὶ ἐλευθεριώτερον
[329]   εἰ δὲ μή, καὶ γῆρας,     Σώκρατες, καὶ νεότης χαλεπὴ τῷ
[338]   δίκαιον. βδελυρὸς γὰρ εἶ, ἔφη,     Σώκρατες, καὶ ταύτῃ ὑπολαμβάνεις
[336]   ἔφη, ὑμᾶς πάλαι φλυαρία (ἔχει,     Σώκρατες; καὶ τί εὐηθίζεσθε πρὸς
[330]   ἐπεκτήσω; (ποῖ' ἐπεκτησάμην, ἔφη,     Σώκρατες; μέσος τις γέγονα χρηματιστὴς
[340]   ποιεῖν. ~(ναὶ μὰ Δί' ἔφη,     Σώκρατες, Πολέμαρχος, σαφέστατά γε.
[329]   ἔφη, νὴ τὸν Δία ἐρῶ,     Σώκρατες, οἷόν γέ μοι φαίνεται.
[330]   λέγων. εὖ γὰρ ἴσθι, ἔφη,     Σώκρατες, ὅτι, ἐπειδάν τις ἐγγὺς
[328]   Κέφαλος ἠσπάζετό τε καὶ εἶπεν·     Σώκρατες, οὐ δὲ θαμίζεις ἡμῖν
[333]   ὅταν παρακαταθέσθαι καὶ σῶν εἶναι,     Σώκρατες. οὐκοῦν λέγεις ὅταν μηδὲν
[329]   σφίσιν αἴτιον. ἐμοὶ δὲ δοκοῦσιν,     Σώκρατες, οὗτοι οὐ τὸ αἴτιον
[331]   εἰς τοῦτο ἀνδρὶ νοῦν ἔχοντι,     Σώκρατες, πλοῦτον χρησιμώτατον εἶναι. (παγκάλως,
[334]   δίκαιον κακῶς ποιεῖν. μηδαμῶς, ἔφη,     Σώκρατες· πονηρὸς γὰρ ἔοικεν εἶναι
[333]   χρήσιμον εἶναι; πρὸς τὰ συμβόλαια,     Σώκρατες. συμβόλαια δὲ λέγεις κοινωνήματα
[343]   τοῦ ἀποκρίνεσθαι, εἰπέ μοι, ἔφη,     Σώκρατες, τίτθη σοι ἔστιν; τί
[332]   μέν τι, ἔφη, δεῖ ἀκολουθεῖν,     Σώκρατες, τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένοις,
[331]   Πίνδαρος λέγει. χαριέντως γάρ τοι,     Σώκρατες, τοῦτ' ἐκεῖνος εἶπεν, ὅτι
[331]   ἀποδιδόναι. πάνυ μὲν οὖν, ἔφη,     Σώκρατες, ὑπολαβὼν Πολέμαρχος, εἴπερ
[336]   φανῆναι αὐτό. οἴου γε σύ,     φίλε. ἀλλ' οἶμαι οὐ δυνάμεθα·
[346]   κρείττονος. διὰ δὴ ταῦτα ἔγωγε,     φίλε Θρασύμαχε, καὶ ἄρτι ἔλεγον
[352]   ναί. δίκαιοι δέ γ' εἰσίν,     φίλε, καὶ οἱ θεοί; ἔστω,
[333]   χρήσιμος; κινδυνεύει. (οὐκ ἂν οὖν,     φίλε, πάνυ γέ τι σπουδαῖον
[332]   εἶεν· μὴ κάμνουσί γε μήν,     φίλε Πολέμαρχε, ἰατρὸς ἄχρηστος. ἀληθῆ.
[335]   ἀνάγκη. καὶ τοὺς βλαπτομένους ἄρα,     φίλε, τῶν ἀνθρώπων ἀνάγκη ἀδικωτέρους
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005