Alphabétiquement     [«   »]
οὔκ 5
οὐκέτι 4
οὐκοῦν 25
οὖν 72
οὗπέρ 1
οὔπω 3
οὕς 1
Fréquences     [«    »]
65 ἀλλ
65 μὴ
61 τῶν
72 οὖν
73 ἀλλὰ
73 ἦν
74 ἐγώ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

οὖν


Pages
[335]   ἀρετὴν χείρους γίγνεσθαι; πάνυ μὲν  οὖν.   ἀλλ' δικαιοσύνη οὐκ ἀνθρωπεία
[338]   εἰδέναι καὶ ἔχειν εἰπεῖν. μὴ  οὖν   ἄλλως ποίει, ἀλλὰ ἐμοί τε
[328]   ἐπιθυμίαι τε καὶ ἡδοναί. μὴ  οὖν   ἄλλως ποίει, ἀλλὰ τοῖσδέ τε
[348]   ἔφη, ἀλλ' οὐ πείθομαι. βούλει  οὖν   αὐτὸν πείθωμεν, ἂν δυνώμεθά πῃ
[340]   καὶ ἄρχων ἥμαρτεν. τοιοῦτον  οὖν   δή σοι καὶ ἐμὲ ὑπόλαβε
[332]   ὄψοις τὰ ἡδύσματα. εἶεν·  οὖν   δὴ τίσιν τί ἀποδιδοῦσα τέχνη
[350]   οὔπω, Θρασύμαχον ἐρυθριῶντα ἐπειδὴ δὲ  οὖν   διωμολογησάμεθα τὴν δικαιοσύνην ἀρετὴν εἶναι
[332]   δικαιοσύνην λέγει; δοκεῖ μοι. τίς  οὖν   δυνατώτατος κάμνοντας φίλους εὖ ποιεῖν
[350]   (δημηγορεῖν ἄν με φαίης.  οὖν   ἔα με εἰπεῖν ὅσα βούλομαι,
[347]   ὠφελῶν πράγματα ἔχειν. τοῦτο μὲν  οὖν   ἔγωγε οὐδαμῇ συγχωρῶ (Θρασυμάχῳ, ὡς
[343]   ποιεῖ ποιεῖ ἅπαντα. ~(ἐπειδὴ  οὖν   ἐνταῦθα ἦμεν τοῦ λόγου καὶ
[338]   παρανομοῦντά τε καὶ ἀδικοῦντα. τοῦτ'  οὖν   ἐστιν, βέλτιστε, λέγω
[330]   τινά τι ἠδίκησεν. μὲν  οὖν   εὑρίσκων ἑαυτοῦ ἐν τῷ βίῳ
[337]   μοι σκεψαμένῳ οὕτω δόξειεν. (τί  οὖν,   ἔφη, ἂν ἐγὼ δείξω ἑτέραν
[337]   ἀπαγορεύωμεν ἐάντε μή; ἄλλο τι  οὖν,   ἔφη, καὶ σὺ οὕτω ποιήσεις·
[332]   ἂν τύχῃ ὀφειλόμενον; παντάπασι μὲν  οὖν,   ἔφη, γε ὀφείλεται αὐτοῖς,
[341]   δοκῶ σοι συκοφαντεῖν; πάνυ μὲν  οὖν,   ἔφη. οἴει γάρ με ἐξ
[348]   καὶ ῥήτορες ἐσόμεθα. πάνυ μὲν  οὖν,   ἔφη. ὁποτέρως οὖν σοι, ἦν
[335]   κακὸν ὄντα βλάπτειν; (πάνυ μὲν  οὖν,   ἔφη, οὕτως ἄν μοι δοκεῖ
[331]   λάβῃ τις ἀποδιδόναι. πάνυ μὲν  οὖν,   ἔφη, Σώκρατες, ὑπολαβὼν
[348]   βαλλάντια ἀποτέμνοντας λέγειν. λυσιτελεῖ μὲν  οὖν,   δ' ὅς, καὶ τὰ
[334]   κλεπτοσύνῃ θ' ὅρκῳ τε. ἔοικεν  οὖν   δικαιοσύνη καὶ κατὰ σὲ
[337]   δ' ἐγώ, Θρασύμαχε· εὖ  οὖν   ᾔδησθα ὅτι εἴ τινα ἔροιο
[327]   δοξάζεις, ἦν δ' ἐγώ. ὁρᾷς  οὖν   ἡμᾶς, ἔφη, ὅσοι ἐσμέν; πῶς
[337]   ἀλλ' οἶμαι οὐ δυνάμεθα· ~ἐλεεῖσθαι  οὖν   ἡμᾶς πολὺ (μᾶλλον εἰκός ἐστίν
[330]   ἀληθῆ, ἔφη, λέγεις. (πάνυ μὲν  οὖν,   ἦν δ' ἐγώ. ἀλλά μοι
[342]   ἐπειδὴ δὲ ὡμολόγησεν, ἄλλο τι  οὖν,   ἦν δ' ἐγώ, οὐδὲ ἰατρὸς
[353]   ἔστι τι ἔργον; ἔστιν. ἆρ'  οὖν   καὶ ἀρετὴ ὀφθαλμῶν ἔστιν; καὶ
[330]   τι καθορᾷ αὐτά ὑποψίας δ'  οὖν   καὶ δείματος μεστὸς γίγνεται καὶ
[341]   ἐκπορίζειν; ἐπὶ τούτῳ, ἔφη. ἆρ'  οὖν   καὶ ἑκάστῃ τῶν τεχνῶν ἔστιν
[345]   ἔστι τῆς δικαιοσύνης κερδαλεώτερον. ταῦτ'  οὖν   (καὶ ἕτερος ἴσως τις ἡμῶν
[335]   εἰς τὴν τῶν ἵππων. ἆρ'  οὖν   καὶ κύνες βλαπτόμενοι χείρους γίγνονται
[337]   ἦν δ' ἐγώ· εἰ δ'  οὖν   καὶ μὴ ἔστιν ὅμοιον, φαίνεται
[333]   καὶ φυλάξασθαι; πάνυ γε. ἆρ'  οὖν   καὶ νόσον ὅστις δεινὸς φυλάξασθαι,
[352]   προυθέμεθα σκέψασθαι, σκεπτέον. φαίνονται μὲν  οὖν   καὶ νῦν, ὥς γέ μοι
[330]   χρείαν ᾗπερ οἱ ἄλλοι. χαλεποὶ  οὖν   καὶ συγγενέσθαι εἰσίν, οὐδὲν ἐθέλοντες
[353]   ἔργον ἀπεργάσεται; πάνυ γε. (τίθεμεν  οὖν   καὶ τἆλλα πάντα εἰς τὸν
[348]   λυσιτελεστέραν φῂς εἶναι; (πάνυ μὲν  οὖν   καὶ φημί, ἔφη, καὶ δι'
[331]   θνατῶν πολύστροφον γνώμαν κυβερνᾷ. εὖ  οὖν   λέγει θαυμαστῶς ὡς σφόδρα. πρὸς
[350]   ἔχω περὶ αὐτῶν λέγειν. εἰ  οὖν   λέγοιμι, εὖ οἶδ' ὅτι (δημηγορεῖν
[328]   δίφροι τινὲς αὐτόθι κύκλῳ. εὐθὺς  οὖν   με ἰδὼν Κέφαλος ἠσπάζετό
[327]   νῦν πρῶτον ἄγοντες. καλὴ μὲν  οὖν   μοι καὶ τῶν ἐπιχωρίων
[329]   καὶ ἄγριον δεσπότην ἀποδράς. εὖ  οὖν   μοι καὶ τότε ἔδοξεν ἐκεῖνος
[353]   τούτου ἔργον θήσομεν; θήσομεν μὲν  οὖν.   νῦν δὴ οἶμαι ἄμεινον ἂν
[333]   τι ἄλλο; κοινωνήματα δῆτα. (ἆρ'  οὖν   δίκαιος ἀγαθὸς καὶ χρήσιμος
[341]   ἐρέσθαι ὡς ἠρόμην; εὖ μὲν  οὖν   οἶδα, ἔφη. καὶ οὐδέν γέ
[328]   ἐγώ, οὕτω χρὴ ποιεῖν. ἦιμεν  οὖν   οἴκαδε εἰς τοῦ Πολεμάρχου, καὶ
[341]   ἐξαρκεῖ αὐτῷ τοιούτῳ εἶναι. τούτῳ  οὖν   ὅπως ἐκπορίζῃ τὰ συμφέροντα, ἐπὶ
[352]   καὶ πράττειν ἀδύνατοι ταῦτα (μὲν  οὖν   ὅτι οὕτως ἔχει μανθάνω, ἀλλ'
[353]   ἐπὶ τούτῳ ἐργασθέντι. ἀληθῆ. ἆρ'  οὖν   οὐ τοῦτο τούτου ἔργον θήσομεν;
[346]   τέχνης; οὐ φαίνεται, ἔφη. (ἆρ'  οὖν   οὐδ' ὠφελεῖ τότε, ὅταν προῖκα
[334]   δ' ἂν πονηροὺς μισεῖν. ἆρ'  οὖν   οὐχ ἁμαρτάνουσιν οἱ ἄνθρωποι περὶ
[328]   ἐτύγχανεν ἐν τῇ αὐλῇ. ἐκαθεζόμεθα  οὖν   παρ' αὐτόν· ἔκειντο γὰρ δίφροι
[329]   διασῴζοντες τὴν παλαιὰν παροιμίαν· οἱ  οὖν   πλεῖστοι ἡμῶν ὀλοφύρονται συνιόντες, τὰς
[327]   ὡς ἀπὸ τῆς πομπῆς.  οὖν   Πολέμαρχος ἔφη· Σώκρατες, δοκεῖτέ
[327]   ἀπῇμεν πρὸς τὸ ἄστυ. κατιδὼν  οὖν   πόρρωθεν ἡμᾶς οἴκαδε ὡρμημένους Πολέμαρχος
[353]   τινα ψυχῆς εἶναι; φαμέν. (ἆρ'  οὖν   ποτε, Θρασύμαχε, ψυχὴ τὰ
[347]   τὸν τοῦ δικαίου. σὺ  οὖν   ποτέρως, ἦν δ' ἐγώ,
[341]   εἴποιμ' ἂν ὅτι παντάπασι μὲν  οὖν   προσδεῖται. διὰ ταῦτα καὶ
[344]   τὸν μεγάλα δυνάμενον πλεονεκτεῖν· τοῦτον  οὖν   σκόπει, εἴπερ βούλει κρίνειν ὅσῳ
[348]   πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. ὁποτέρως  οὖν   σοι, ἦν δ' ἐγώ, ἀρέσκει.
[335]   ἀνάγκη ἀδικωτέρους γίγνεσθαι. ἔοικεν. ἆρ'  οὖν   τῇ μουσικῇ οἱ μουσικοὶ ἀμούσους
[332]   ἤρετο· Σιμωνίδη, τίσιν  οὖν   τί ἀποδιδοῦσα ὀφειλόμενον καὶ προσῆκον
[332]   φῂς τὸν Σιμωνίδην; πάνυ μὲν  οὖν.   τί δέ; τοῖς ἐχθροῖς ἀποδοτέον
[333]   κυβερνήτης; ἔοικεν. ὅταν  οὖν   τί δέῃ ἀργυρίῳ χρυσίῳ
[332]   Διός, ἦν δ' ἐγώ, εἰ  οὖν   τις αὐτὸν ἤρετο· Σιμωνίδη,
[349]   οὐχ οὕτως; οὕτως. δοκεῖ ἂν  οὖν   τίς σοι, ἄριστε, μουσικὸς
[352]   εἶναι ἵππου ἔργον; (ἔμοιγε. ἆρ'  οὖν   τοῦτο ἂν θείης καὶ ἵππου
[337]   παρὰ τοῦ εἰδότος· καὶ ἐγὼ  οὖν   τοῦτο ἀξιῶ παθεῖν. ἡδὺς γὰρ
[339]   πειράσομαι μαθεῖν. τὸ συμφέρον μὲν  οὖν,   Θρασύμαχε, καὶ σὺ ἀπεκρίνω
[345]   πέπονθεν, οὐ μόνος ἐγώ· πεῖσον  οὖν,   μακάριε, ἱκανῶς ἡμᾶς ὅτι
[333]   ἀχρηστίᾳ χρήσιμος; κινδυνεύει. (οὐκ ἂν  οὖν,   φίλε, πάνυ γέ τι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005