Alphabétiquement     [«   »]
ἐφαίνετο 1
ἔφαμεν 2
ἐφάνη 2
ἔφη 119
ἔφην 10
ἐφοβούμην 1
Εχε 1
Fréquences     [«    »]
107 δ
112
118
119 ἔφη
148 δὲ
149 τὸ
464 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

ἔφη


Pages
[339]   μὴ συμφέρον. τί λέγεις σύ;  ἔφη.   σὺ λέγεις, ἔμοιγε δοκῶ·
[350]   οὐ μέμνησαι, Θρασύμαχε; μέμνημαι,  ἔφη·   ἀλλ' ἔμοιγε οὐδὲ νῦν
[345]   οἴει ἄρχειν; μὰ Δί' οὔκ,  ἔφη,   ἀλλ' εὖ οἶδα. τί δέ,
[348]   διῆλθεν τῷ τοῦ ἀδίκου; ἤκουσα,  ἔφη,   ἀλλ' οὐ πείθομαι. βούλει οὖν
[334]   ἔλεγες; οὐ μὰ τὸν Δί'  ἔφη,   ἀλλ' οὐκέτι οἶδα ἔγωγε ὅτι
[352]   τις ἄριστα; οὐ μανθάνω,  ἔφη.   ἀλλ' ὧδε· ἔσθ' ὅτῳ ἂν
[340]   σε φῶμεν λέγειν; ἥκιστά γε,  ἔφη·   ἀλλὰ κρείττω με οἴει καλεῖν
[354]   δ' ἄδικος ἄθλιος. ἔστω,  ἔφη.   ἀλλὰ μὴν ἄθλιόν γε εἶναι
[337]   ἀξιῶ παθεῖν. ἡδὺς γὰρ εἶ,  ἔφη·   ἀλλὰ πρὸς τῷ μαθεῖν καὶ
[337]   σκεψαμένῳ οὕτω δόξειεν. (τί οὖν,  ἔφη,   ἂν ἐγὼ δείξω ἑτέραν ἀπόκρισιν
[350]   τὴν αὐτὴν πρᾶξιν. ἀλλ' ἴσως,  ἔφη,   ἀνάγκη τοῦτό γε οὕτως ἔχειν.
[341]   τε καὶ ἐκπορίζειν; ἐπὶ τούτῳ,  ἔφη.   ἆρ' οὖν καὶ ἑκάστῃ τῶν
[346]   ἀπὸ τῆς τέχνης; οὐ φαίνεται,  ἔφη.   (ἆρ' οὖν οὐδ' ὠφελεῖ τότε,
[350]   τὴν σαυτοῦ δόξαν. ὥστε σοί,  ἔφη,   ἀρέσκειν, ἐπειδήπερ οὐκ ἐᾷς λέγειν.
[337]   σαρδάνιον καὶ εἶπεν· Ἡράκλεις,  ἔφη,   αὕτη κείνη εἰωθυῖα εἰρωνεία
[340]   σαφέστατά γε. ἐὰν σύ γ'  ἔφη,   αὐτῷ μαρτυρήσῃς, Κλειτοφῶν ὑπολαβών.
[332]   ἂν καλοῖτο; εἰ μέν τι,  ἔφη,   δεῖ ἀκολουθεῖν, Σώκρατες, τοῖς
[340]   Κλειτοφῶν ὑπολαβών. καὶ τί,  ἔφη,   δεῖται μάρτυρος; αὐτὸς γὰρ Θρασύμαχος
[347]   λέγεταί τε καὶ ἔστιν; ἔγωγε,  ἔφη.   διὰ ταῦτα τοίνυν, ἦν δ'
[351]   τε καὶ τοῖς δικαίοις; ἔσονται,  ἔφη.   ἐὰν δὲ δή, θαυμάσιε,
[331]   ἤδη τῶν ἱερῶν ἐπιμεληθῆναι. οὐκοῦν,  ἔφη,   ἐγώ, Πολέμαρχος, τῶν γε
[349]   οἷσπερ ἔοικεν; ἀλλὰ τί μέλλει;  ἔφη.   εἶεν, Θρασύμαχε· μουσικὸν δέ
[349]   ὁμοίου καὶ (τοῦ ἀνομοίου; ἄριστα,  ἔφη,   εἴρηκας. ἔστιν δέ γε, ἔφην,
[341]   καὶ συκοφαντεῖν Θρασύμαχον; νῦν γοῦν,  ἔφη,   ἐπεχείρησας, οὐδὲν ὢν καὶ ταῦτα.
[346]   τι καὶ περαίνωμεν. ἀλλὰ τούτῳ,  ἔφη,   ἑτέρα. οὐκοῦν καὶ ὠφελίαν ἑκάστη
[335]   καὶ μακαρίων ἀνδρῶν. ἐγὼ γοῦν,  ἔφη,   ἕτοιμός εἰμι κοινωνεῖν τῆς μάχης.
[349]   δὲ δίκαιος οὐδέτερα; καὶ τοῦτ'  ἔφη,   εὖ. οὐκοῦν, ἦν δ' ἐγώ,
[349]   τοῦ δὲ ἀδίκου; ἀλλ' οὕτως,  ἔφη,   ἔχει. τί δὲ δὴ
[348]   κακοήθειαν καλεῖς; οὔκ, ἀλλ' εὐβουλίαν,  ἔφη.   καὶ φρόνιμοί σοι,
[338]   δὲ συνεχώρησεν, (κἄπειτα, αὕτη δή,  ἔφη,   Σωκράτους σοφία· αὐτὸν μὲν
[332]   ἡμῖν αὐτὸν ἀποκρίνασθαι; δῆλον ὅτι,  ἔφη,   σώμασιν φάρμακά τε καὶ
[346]   τέχνης ἰδίαν ὡμολογήσαμεν εἶναι; ἔστω,  ἔφη.   ἥντινα ἄρα ὠφελίαν κοινῇ ὠφελοῦνται
[352]   δίκαιος φίλος. εὐωχοῦ τοῦ λόγου,  ἔφη,   θαρρῶν· οὐ γὰρ ἔγωγέ σοι
[341]   ὄντι ἰατρὸν ὄντα. τῶν καμνόντων,  ἔφη,   θεραπευτής. τί δὲ κυβερνήτης;
[348]   ἦν δ' ἐγώ, ἀρέσκει. οὕτως,  ἔφη.   ἴθι δή, ἦν δ' ἐγώ,
[348]   (πάνυ μὲν οὖν καὶ φημί,  ἔφη,   καὶ δι' ἅ, εἴρηκα. φέρε
[352]   φίλε, καὶ οἱ θεοί; ἔστω,  ἔφη.   (καὶ θεοῖς ἄρα ἐχθρὸς ἔσται
[341]   ἠρόμην; εὖ μὲν οὖν οἶδα,  ἔφη.   καὶ οὐδέν γέ σοι πλέον
[337]   ἐάντε μή; ἄλλο τι οὖν,  ἔφη,   καὶ σὺ οὕτω ποιήσεις· ὧν
[351]   ἔχειν δουλωσαμένην; πῶς γὰρ οὔκ;  ἔφη.   καὶ τοῦτό γε ἀρίστη
[353]   κακῶς δὲ ἄδικος. φαίνεται,  ἔφη,   κατὰ τὸν σὸν λόγον. ~(ἀλλὰ
[343]   τοιαῦτα ἐρωτᾶν; ὅτι τοί σε,  ἔφη,   κορυζῶντα περιορᾷ καὶ οὐκ ἀπομύττει
[327]   γὰρ οὔ; τοίνυν τούτων,  ἔφη,   κρείττους γένεσθε μένετ' αὐτοῦ.
[336]   οἰομένου δύνασθαι πλουσίου ἀνδρός. ἀληθέστατα,  ἔφη,   λέγεις. εἶεν, ἦν δ' ἐγώ·
[329]   πολλὰ παραμύθιά φασιν εἶναι. ἀληθῆ,  ἔφη,   λέγεις· οὐ γὰρ ἀποδέχονται. καὶ
[331]   πάντα ἐθέλων τἀληθῆ λέγειν. (ὀρθῶς,  ἔφη,   λέγεις. οὐκ ἄρα οὗτος ὅρος
[330]   ἀλλ' τὸν πλοῦτον. ἀληθῆ,  ἔφη,   λέγεις. (πάνυ μὲν οὖν, ἦν
[341]   ἥττονι ποιεῖν. τὸν τῷ ἀκριβεστάτῳ,  ἔφη,   λόγῳ ἄρχοντα ὄντα. πρὸς ταῦτα
[353]   κάλλιστα τῶν ἄλλων ἀπεργάζηται. ἀλλά,  ἔφη,   μανθάνω τε καί μοι δοκεῖ
[349]   καὶ σοφίᾳ ἐτόλμησας θεῖναι. ἀληθέστατα,  ἔφη,   μαντεύῃ. ἀλλ' οὐ μέντοι, ἦν
[328]   ποιεῖτε. καὶ Γλαύκων, ἔοικεν,  ἔφη,   μενετέον εἶναι. ἀλλ' εἰ δοκεῖ,
[329]   σὺ αὐτὸ ἐξαγγέλλεις. ~(ἐγώ σοι,  ἔφη,   νὴ τὸν Δία ἐρῶ,
[337]   μοι γένηται, εἶπον. ἀλλ' ἔστιν,  ἔφη   Γλαύκων. ἀλλ' ἕνεκα ἀργυρίου,
[347]   πῶς τοῦτο λέγεις, Σώκρατες;  ἔφη   Γλαύκων· τοὺς μὲν γὰρ
[327]   ὅς, πεῖσαι μὴ ἀκούοντας; οὐδαμῶς,  ἔφη   Γλαύκων. ὡς τοίνυν μὴ
[350]   οὐχ οὕτως ἔλεγες; ἔγωγε,  ἔφη.   (ὁ δέ γε δίκαιος τοῦ
[350]   ἀνομοίου τε καὶ ἐναντίου. ἔοικεν,  ἔφη.   δὲ κακός τε καὶ
[344]   ζωὴν ζῴη; ἐγὼ γὰρ οἶμαι,  ἔφη   Θρασύμαχος, τουτὶ ἄλλως ἔχειν;
[331]   χρὴ Σιμωνίδῃ πείθεσθαι. καὶ μέντοι,  ἔφη   Κέφαλος, καὶ παραδίδωμι ὑμῖν
[340]   τὸ μὴ συμφέρον. ἀλλ'  ἔφη   Κλειτοφῶν, τὸ τοῦ κρείττονος
[328]   ἵπποις; πῶς λέγεις; οὕτως,  ἔφη   Πολέμαρχος. καὶ πρός γε
[349]   ἔοικεν; πῶς γὰρ οὐ μέλλει,  ἔφη,   τοιοῦτος ὢν καὶ ἐοικέναι
[332]   τύχῃ ὀφειλόμενον; παντάπασι μὲν οὖν,  ἔφη,   γε ὀφείλεται αὐτοῖς, ὀφείλεται
[341]   σοι συκοφαντεῖν; πάνυ μὲν οὖν,  ἔφη.   οἴει γάρ με ἐξ ἐπιβουλῆς
[336]   τοὺς δ' ἐχθροὺς βλάπτειν; τίνος;  ἔφη.   οἶμαι αὐτὸ Περιάνδρου εἶναι
[348]   οἱ ἄδικοι; οἵ γε τελέως,  ἔφη,   οἷοί τε ἀδικεῖν, πόλεις τε
[339]   τι καὶ ἁμαρτεῖν; πάντως που,  ἔφη,   οἷοί τι καὶ ἁμαρτεῖν. οὐκοῦν
[339]   ταῦτ' οὐχ ὡμολόγηται; οἶμαι ἔγωγε,  ἔφη.   (οἴου τοίνυν, ἦν δ' ἐγώ,
[327]   ἠρόμην ὅπου αὐτὸς εἴη. οὗτος,  ἔφη,   ὄπισθεν προσέρχεται· ἀλλὰ περιμένετε. ἀλλὰ
[348]   ῥήτορες ἐσόμεθα. πάνυ μὲν οὖν,  ἔφη.   ὁποτέρως οὖν σοι, ἦν δ'
[349]   δικαίας πράξεως; πῶς γὰρ οὔκ;  ἔφη,   ὅς γε πάντων πλέον ἔχειν
[327]   δ' ἐγώ. ὁρᾷς οὖν ἡμᾶς,  ἔφη,   ὅσοι ἐσμέν; πῶς γὰρ οὔ;
[338]   τί λέγεις. εἶτ' οὐκ οἶσθ'  ἔφη,   ὅτι τῶν πόλεων αἱ μὲν
[349]   ἂν ἐθέλειν πλέον ἔχειν; οὐδαμῶς,  ἔφη·   οὐ γὰρ ἂν ἦν ἀστεῖος,
[346]   μᾶλλον αὐτὴν ἰατρικήν; οὐ δῆτα,  ἔφη.   οὐδέ γ' οἶμαι, τὴν μισθωτικήν,
[342]   συμφέρον σκοπεῖ ἀλλὰ σώματι. ναί,  ἔφη.   οὐδὲ ἱππικὴ ἱππικῇ ἀλλ' ἵπποις·
[341]   τὴν τῶν ναυτῶν ἀρχήν. ἀληθῆ,  ἔφη.   οὐκοῦν ἑκάστῳ τούτων ἔστιν τι
[353]   φήσομεν ἔργον εἶναι; μάλιστά γ'  ἔφη.   οὐκοῦν καὶ ἀρετήν φαμέν τινα
[346]   ἐὰν ἰώμενός τις μισθαρνῇ; (οὐκ  ἔφη.   οὐκοῦν τήν γε ὠφελίαν ἑκάστης
[351]   ἧττον ἕξει; μηδὲν ἧττον ἐχέτω,  ἔφη.   οὐκοῦν τοιάνδε τινὰ φαίνεται ἔχουσα
[334]   καὶ ἐχθροὺς ὡσαύτως; εἰκὸς μέν,  ἔφη,   οὓς ἄν τις ἡγῆται χρηστοὺς
[334]   Σιμωνίδην ἔφαμεν λέγειν. καὶ μάλα,  ἔφη,   οὕτω συμβαίνει. ἀλλὰ μεταθώμεθα· κινδυνεύομεν
[342]   ἐκείνῳ οὗ τέχνη ἐστίν. φαίνεται,  ἔφη,   οὕτως. ἀλλὰ μήν, Θρασύμαχε,
[335]   ὄντα βλάπτειν; (πάνυ μὲν οὖν,  ἔφη,   οὕτως ἄν μοι δοκεῖ καλῶς
[327]   λαβόμενος τοῦ ἱματίου, κελεύει ὑμᾶς,  ἔφη,   Πολέμαρχος περιμεῖναι. καὶ ἐγὼ μετεστράφην
[339]   τοῦ κρείττονος. (σμικρά γε ἴσως,  ἔφη,   προσθήκη. οὔπω δῆλον οὐδ' εἰ
[345]   περὶ πλείονος ποιούμενοι. καὶ πῶς,  ἔφη,   σὲ πείσω; εἰ γὰρ οἷς
[334]   δεινός. ὡς γοῦν λόγος,  ἔφη,   σημαίνει. κλέπτης ἄρα τις
[352]   τρόπον χρὴ ζῆν. σκόπει δή,  ἔφη.   σκοπῶ, ἦν δ' ἐγώ. καί
[339]   δὲ ἀγνοῶ, σκεπτέον δή. σκόπει,  ἔφη.   ταῦτ' ἔσται, ἦν δ' ἐγώ.
[341]   οὕτω λέγων, οὔ; ὀρθῶς,  ἔφη.   ~(τί δὲ δή; αὐτὴ
[349]   ἔμοιγε. τί δέ; ἀμούσου; ἀνάγκη,  ἔφη.   ~(τί δὲ ἰατρικός; ἐν τῇ
[332]   ἀποδιδόναι. ἄλλο μέντοι νὴ Δί'  ἔφη·   τοῖς γὰρ φίλοις οἴεται ὀφείλειν
[349]   δικαίας πράξεως; οὐδὲ τῆς δικαίας,  ἔφη.   τοῦ δὲ ἀδίκου πότερον ἀξιοῖ
[335]   ὁντινοῦν ἀνθρώπων; καὶ πάνυ γε,  ἔφη·   τούς γε πονηρούς τε καὶ
[353]   ἐργαζόμενα, κακίᾳ δὲ κακῶς. ἀληθές,  ἔφη,   τοῦτό γε λέγεις. οὐκοῦν καὶ
[349]   ἀληθείας λέγειν. τί δέ σοι,  ἔφη,   τοῦτο διαφέρει, εἴτε μοι δοκεῖ
[353]   ἀρετῆς κακίαν; καὶ πῶς ἄν;  ἔφη·   τυφλότητα γὰρ ἴσως λέγεις ἀντὶ
[336]   εἰς τὸ μέσον φθεγξάμενος, τίς,  ἔφη,   ὑμᾶς πάλαι φλυαρία (ἔχει,
[342]   οὕτως ἄλλως ἔχει; οὕτως,  ἔφη,   φαίνεται. (οὐκ ἄρα, ἦν δ'
[346]   προσχρώμενοι ἀπ' ἐκείνου ὠφελοῦνται. ἔοικεν,  ἔφη.   φαμὲν δέ γε τὸ μισθὸν
[351]   ἀποκρίνῃ πάνυ καλῶς. σοὶ γάρ,  ἔφη,   χαρίζομαι. εὖ γε σὺ ποιῶν·
[329]   γυναικὶ συγγίγνεσθαι” καὶ ὅς, εὐφήμει,  ἔφη,   ἄνθρωπε· ἁσμενέστατα μέντοι αὐτὸ
[348]   δὲ ἀδικίαν κακίαν; εἰκός γ'  ἔφη,   ἥδιστε, ἐπειδή γε καὶ
[332]   ὠνόμασεν ὀφειλόμενον. ἀλλὰ τί οἴει;  ἔφη.   πρὸς Διός, ἦν δ'
[329]   παρεγενόμην ἐρωτωμένῳ ὑπό τινος· πῶς,  ἔφη,   (ὦ Σοφόκλεις, ἔχεις πρὸς τἀφροδίσια;
[327]   τῆς πομπῆς. οὖν Πολέμαρχος  ἔφη·   Σώκρατες, δοκεῖτέ μοι πρὸς
[335]   παντάπασί μοι δοκεῖς ἀληθῆ λέγειν,  ἔφη,   Σώκρατες. (εἰ ἄρα τὰ
[354]   ἀδικία δικαιοσύνης. ταῦτα δή σοι,  ἔφη,   Σώκρατες, εἱστιάσθω ἐν τοῖς
[340]   καὶ ἐξαμαρτάνειν. (συκοφάντης γὰρ εἶ,  ἔφη,   Σώκρατες, ἐν τοῖς λόγοις·
[338]   καὶ δίκαιον. βδελυρὸς γὰρ εἶ,  ἔφη,   Σώκρατες, καὶ ταύτῃ ὑπολαμβάνεις
[330]   παρέλαβες ἐπεκτήσω; (ποῖ' ἐπεκτησάμην,  ἔφη,   Σώκρατες; μέσος τις γέγονα
[340]   ἥττοσιν ποιεῖν. ~(ναὶ μὰ Δί'  ἔφη,   Σώκρατες, Πολέμαρχος, σαφέστατά
[330]   πείσαιμι λέγων. εὖ γὰρ ἴσθι,  ἔφη,   Σώκρατες, ὅτι, ἐπειδάν τις
[334]   ἀδικοῦντας δίκαιον κακῶς ποιεῖν. μηδαμῶς,  ἔφη,   Σώκρατες· πονηρὸς γὰρ ἔοικεν
[343]   ἀντὶ τοῦ ἀποκρίνεσθαι, εἰπέ μοι,  ἔφη,   Σώκρατες, τίτθη σοι ἔστιν;
[331]   τις ἀποδιδόναι. πάνυ μὲν οὖν,  ἔφη,   Σώκρατες, ὑπολαβὼν Πολέμαρχος,
[337]   αὐτῷ εἶπες πρὸς ταῦτα; εἶεν,  ἔφη·   ὡς δὴ ὅμοιον τοῦτο ἐκείνῳ.
[351]   αὐτῇ μετὰ δικαιοσύνης; (εἰ μέν,  ἔφη,   ὡς σὺ ἄρτι ἔλεγες ἔχει
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005