Alphabétiquement     [«   »]
σωφρονοῦντος 1
σωφρόνως 2
τ 2
τὰ 37
τά 2
τἀγαθὰ 1
ταῖς 6
Fréquences     [«    »]
37 μοι
37 οἱ
36 πάνυ
37 τὰ
37 τοῖς
39 εἰ
40 πρὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

τὰ


Pages
[352]   ἔπραξαν, ὥρμησαν δὲ ἐπὶ  τὰ   ἄδικα ἀδικίᾳ ἡμιμόχθηροι ὄντες, ἐπεὶ
[344]   ἠδικηκότα· οὐ γὰρ τὸ ποιεῖν  τὰ   ἄδικα ἀλλὰ τὸ πάσχειν φοβούμενοι
[346]   μηδένα ἐθέλειν ἑκόντα ἄρχειν καὶ  τὰ   ἀλλότρια κακὰ μεταχειρίζεσθαι ἀνορθοῦντα, ~(ἀλλὰ
[353]   τι προστέτακται; ἴωμεν δὲ ἐπὶ  τὰ   αὐτὰ πάλιν· ὀφθαλμῶν, φαμέν, ἔστι
[329]   ἦν τοῦτ' αἴτιον, κἂν ἐγὼ  τὰ   αὐτὰ ταῦτα ἐπεπόνθη, ἕνεκά γε
[353]   οὖν ποτε, Θρασύμαχε, ψυχὴ  τὰ   αὑτῆς ἔργα εὖ ἀπεργάσεται στερομένη
[340]   ὡμολόγησεν αὖ ἐνίοτε τοὺς κρείττους  τὰ   αὑτοῖς ἀσύμφορα κελεύειν τοὺς ἥττους
[330]   αὐτά. ὥσπερ γὰρ οἱ ποιηταὶ  τὰ   αὑτῶν ποιήματα καὶ οἱ πατέρες
[333]   εἴη δικαιοσύνη, εἰ πρὸς  τὰ   ἄχρηστα χρήσιμον ὂν τυγχάνει. τόδε
[348]   δὲ οἴει με ἴσως τοὺς  τὰ   βαλλάντια ἀποτέμνοντας λέγειν. λυσιτελεῖ μὲν
[338]   παγκρατιαστὴς καὶ αὐτῷ συμφέρει  τὰ   βόεια κρέα πρὸς τὸ σῶμα,
[349]   ἀτεχνῶς νῦν οὐ σκώπτειν, ἀλλὰ  τὰ   δοκοῦντα περὶ τῆς ἀληθείας λέγειν.
[337]   ἄνθρωπε, μὴ ἐρεῖς ὅτι ἔστιν  τὰ   δώδεκα δὶς ἓξ μηδ' ὅτι
[337]   εἴ τινα ἔροιο ὁπόσα ἐστὶν  τὰ   δώδεκα, καὶ ἐρόμενος προείποις (αὐτῷ
[345]   ὁρᾷς, Θρασύμαχε ἔτι (γὰρ  τὰ   ἔμπροσθεν ἐπισκεψώμεθα ὅτι τὸν ὡς
[353]   τὸ αὑτῶν ἔργον εὖ ἐργάσεται  τὰ   ἐργαζόμενα, κακίᾳ δὲ κακῶς. ἀληθές,
[332]   μαγειρικὴ καλεῖται; (ἡ τοῖς ὄψοις  τὰ   ἡδύσματα. εἶεν· οὖν δὴ
[331]   γελάσας, καὶ ἅμα ᾔει πρὸς  τὰ   ἱερά. (λέγε δή, εἶπον ἐγώ,
[340]   εἶναι ταῦτα ποιεῖν. τὸ γὰρ  τὰ   κελευόμενα ποιεῖν, Πολέμαρχε, ὑπὸ
[352]   δή, ἦν δ' ἐγώ, καὶ  τὰ   λοιπά μοι τῆς ἑστιάσεως ἀποπλήρωσον
[344]   ζημιοῦταί τε καὶ ὀνείδη ἔχει  τὰ   μέγιστα καὶ γὰρ ἱερόσυλοι καὶ
[348]   εἴχομεν ἄν τι λέγειν κατὰ  τὰ   νομιζόμενα λέγοντες· νῦν δὲ δῆλος
[332]   ἦν δ' ἐγώ ὅτι οὐ  τὰ   ὀφειλόμενα ἀποδίδωσιν ὃς ἄν τῳ
[332]   ὡς ἔοικεν, λέγει Σιμωνίδης τὸ  τὰ   ὀφειλόμενα δίκαιον εἶναι ἀποδιδόναι. ἄλλο
[331]   ὅτι, δ' ὅς, τὸ  τὰ   ὀφειλόμενα ἑκάστῳ ἀποδιδόναι δίκαιόν ἐστι·
[335]   ἔφη, Σώκρατες. (εἰ ἄρα  τὰ   ὀφειλόμενα ἑκάστῳ ἀποδιδόναι φησίν τις
[330]   ἐγώ, Κέφαλε, ὧν κέκτησαι  τὰ   πλείω παρέλαβες ἐπεκτήσω; (ποῖ'
[345]   φυλάξαι, ἀλλὰ πιαίνειν οἴει αὐτὸν  τὰ   πρόβατα, καθ' ὅσον ποιμήν ἐστιν,
[333]   φαίης ἂν χρήσιμον εἶναι; πρὸς  τὰ   συμβόλαια, Σώκρατες. συμβόλαια δὲ
[341]   εἶναι. τούτῳ οὖν ὅπως ἐκπορίζῃ  τὰ   συμφέροντα, ἐπὶ τούτῳ παρεσκευάσθη
[339]   τὸ δὲ ὀρθῶς ἆρα τὸ  τὰ   συμφέροντά ἐστι τίθεσθαι ἑαυτοῖς, τὸ
[331]   μανεὶς ἀπαιτοῖ, ὅτι οὔτε χρὴ  τὰ   τοιαῦτα ἀποδιδόναι, οὔτε δίκαιος ἂν
[348]   οὖν, δ' ὅς, καὶ  τὰ   τοιαῦτα, ἐάνπερ λανθάνῃ· ἔστι δὲ
[353]   καὶ ἄρχειν καὶ βουλεύεσθαι καὶ  τὰ   τοιαῦτα πάντα, ἔσθ' ὅτῳ ἄλλῳ
[334]   αὐτὸς φύλαξ ἀγαθός, ὅσπερ καὶ  τὰ   τῶν πολεμίων κλέψαι καὶ βουλεύματα
[330]   δὴ καὶ οἱ χρηματισάμενοι περὶ  τὰ   χρήματα σπουδάζουσιν ὡς ἔργον ἑαυτῶν,
[330]   μοι ἔδοξας οὐ σφόδρα (ἀγαπᾶν  τὰ   χρήματα, τοῦτο δὲ ποιοῦσιν ὡς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005