Alphabétiquement     [«   »]
βοῶν 1
βραχεῖ 1
γ 12
γὰρ 83
γάρ 20
γέ 7
γε 85
Fréquences     [«    »]
75 ἂν
75 ὅτι
77 οὐ
83 γὰρ
83 μὲν
84 τε
85 γε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

γὰρ


Pages
[335]   σοφὸς ταῦτα εἰπών. οὐ  γὰρ   ἀληθῆ ἔλεγεν· οὐδαμοῦ γὰρ δίκαιον
[337]   λαμβάνῃ λόγον καὶ ἐλέγχῃ. πῶς  γὰρ   ἄν, ἔφην ἐγώ, βέλτιστε,
[341]   μὴ οἷός τ' ᾖς. (οἴει  γὰρ   ἄν με, εἶπον, οὕτω μανῆναι
[341]   γέ σοι πλέον ἔσται· (οὔτε  γὰρ   ἄν με λάθοις κακουργῶν, οὔτε
[352]   οὐ παντάπασιν ἀληθὲς λέγομεν· οὐ  γὰρ   ἂν ἀπείχοντο ἀλλήλων κομιδῇ ὄντες
[349]   πλέον ἔχειν; οὐδαμῶς, ἔφη· οὐ  γὰρ   ἂν ἦν ἀστεῖος, ὥσπερ νῦν,
[329]   εἶναι. ἀληθῆ, ἔφη, λέγεις· οὐ  γὰρ   ἀποδέχονται. καὶ λέγουσι μέν τι,
[346]   (οὐκοῦν καὶ μισθωτικὴ μισθόν; αὕτη  γὰρ   αὐτῆς δύναμις· τὴν
[334]   τοὺς μὲν φίλους βλάπτειν πονηροὶ  γὰρ   αὐτοῖς εἰσιν τοὺς δ' ἐχθροὺς
[333]   ἐν εἰρήνῃ δικαιοσύνη; ~(χρήσιμον. καὶ  γὰρ   γεωργία· οὔ; ναί. πρός
[336]   ἴσθι ὅτι ἄκοντες ἁμαρτάνομεν. μὴ  γὰρ   δὴ οἴου, εἰ μὲν χρυσίον
[345]   ἡμᾶς τοσούσδε ὄντας εὐεργετήσῃς ἐγὼ  γὰρ   δή σοι λέγω τό γ'
[338]   δὴ μᾶλλον (εἰκὸς λέγειν· σὺ  γὰρ   δὴ φῂς εἰδέναι καὶ ἔχειν
[335]   οὐ γὰρ ἀληθῆ ἔλεγεν· οὐδαμοῦ  γὰρ   δίκαιον οὐδένα ἡμῖν ἐφάνη ὂν
[328]   ἐκαθεζόμεθα οὖν παρ' αὐτόν· ἔκειντο  γὰρ   δίφροι τινὲς αὐτόθι κύκλῳ. εὐθὺς
[349]   ὑπολαμβάνω λέγειν ἅπερ διανοῇ. ἐμοὶ  γὰρ   δοκεῖς σύ, Θρασύμαχε, ἀτεχνῶς
[347]   ἔφη Γλαύκων· τοὺς μὲν  γὰρ   δύο μισθοὺς γιγνώσκω, τὴν δὲ
[338]   δή, δ' ὅς. φημὶ  γὰρ   ἐγὼ εἶναι τὸ δίκαιον οὐκ
[328]   Πειραιᾶ. χρῆν μέντοι. εἰ μὲν  γὰρ   ἐγὼ ἔτι ἐν δυνάμει
[352]   τοῦ λόγου, ἔφη, θαρρῶν· οὐ  γὰρ   ἔγωγέ σοι ἐναντιώσομαι, ἵνα μὴ
[337]   οὖν τοῦτο ἀξιῶ παθεῖν. ἡδὺς  γὰρ   εἶ, ἔφη· ἀλλὰ πρὸς τῷ
[340]   ἀλλά τι καὶ ἐξαμαρτάνειν. (συκοφάντης  γὰρ   εἶ, ἔφη, Σώκρατες, ἐν
[338]   συμφέρον ἅμα καὶ δίκαιον. βδελυρὸς  γὰρ   εἶ, ἔφη, Σώκρατες, καὶ
[337]   τίς τί σε ἐρωτᾷ. σοφὸς  γὰρ   εἶ, ἦν δ' ἐγώ,
[334]   παρ' Ὁμήρου μεμαθηκέναι αὐτό· καὶ  γὰρ   ἐκεῖνος (τὸν τοῦ Ὀδυσσέως πρὸς
[334]   μηδαμῶς, ἔφη, Σώκρατες· πονηρὸς  γὰρ   ἔοικεν εἶναι λόγος. τοὺς
[340]   οὐδεὶς τῶν δημιουργῶν ἁμαρτάνει. ἐπιλειπούσης  γὰρ   ἐπιστήμης ἁμαρτάνων ἁμαρτάνει, ἐν
[328]   προσκεφαλαίου τε καὶ δίφρου· τεθυκὼς  γὰρ   ἐτύγχανεν ἐν τῇ αὐλῇ. ἐκαθεζόμεθα
[337]   ἀργυρίου, Θρασύμαχε, λέγε· πάντες  γὰρ   ἡμεῖς Σωκράτει εἰσοίσομεν. (πάνυ γε
[329]   οὐ τὸ αἴτιον αἰτιᾶσθαι. εἰ  γὰρ   ἦν τοῦτ' αἴτιον, κἂν ἐγὼ
[335]   ἀγαθοὶ κακούς; ἀλλὰ ἀδύνατον. οὐ  γὰρ   θερμότητος οἶμαι ἔργον ψύχειν ἀλλὰ
[340]   τί, ἔφη, δεῖται μάρτυρος; αὐτὸς  γὰρ   Θρασύμαχος ὁμολογεῖ τοὺς μὲν ἄρχοντας
[344]   ὀνείδη ἔχει τὰ μέγιστα καὶ  γὰρ   ἱερόσυλοι καὶ ἀνδραποδισταὶ καὶ τοιχωρύχοι
[330]   ἂν πολλοὺς πείσαιμι λέγων. εὖ  γὰρ   ἴσθι, ἔφη, Σώκρατες, ὅτι,
[353]   καὶ πῶς ἄν; ἔφη· τυφλότητα  γὰρ   ἴσως λέγεις ἀντὶ τῆς ὄψεως.
[328]   μοι ἔδοξεν εἶναι· διὰ χρόνου  γὰρ   καὶ (ἑωράκη αὐτόν. καθῆστο δὲ
[331]   γε οὐ ῥᾴδιον ἀπιστεῖν σοφὸς  γὰρ   καὶ θεῖος ἀνήρ τοῦτο μέντοι
[352]   ὥσπερ καὶ νῦν. ὅτι μὲν  γὰρ   καὶ σοφώτεροι καὶ ἀμείνους καὶ
[327]   ἄστυ ὡρμῆσθαι ὡς ἀπιόντες. οὐ  γὰρ   κακῶς δοξάζεις, ἦν δ' ἐγώ.
[341]   οὐδ' ἐστὶν κλητέος ναύτης· οὐ  γὰρ   κατὰ τὸ πλεῖν κυβερνήτης καλεῖται,
[329]   τρόπος τῶν ἀνθρώπων. ἂν μὲν  γὰρ   κόσμιοι καὶ εὔκολοι ὦσιν, καὶ
[330]   ἔμπροσθεν οὐκ εἰσῄει. οἵ τε  γὰρ   λεγόμενοι μῦθοι περὶ τῶν ἐν
[348]   ἔχειν ὅτι τις εἴπῃ. εἰ  γὰρ   λυσιτελεῖν μὲν τὴν ἀδικίαν ἐτίθεσο,
[328]   ποιήσουσιν, ἣν ἄξιον θεάσασθαι· ἐξαναστησόμεθα  γὰρ   μετὰ τὸ δεῖπνον καὶ τὴν
[331]   τῷ ἐπιεικεῖ καὶ κοσμίῳ. τὸ  γὰρ   μηδὲ ἄκοντά τινα ἐξαπατῆσαι
[342]   ἀλλὰ τὸ τῷ κάμνοντι; ὡμολόγηται  γὰρ   ἀκριβὴς ἰατρὸς σωμάτων εἶναι
[330]   οἱ ἄλλοι ἀσπάζονται αὐτά. ὥσπερ  γὰρ   οἱ ποιηταὶ τὰ αὑτῶν ποιήματα
[344]   ἡμῶν λυσιτελεστάτην ζωὴν ζῴη; ἐγὼ  γὰρ   οἶμαι, ἔφη Θρασύμαχος, τουτὶ
[345]   πῶς, ἔφη, σὲ πείσω; εἰ  γὰρ   οἷς νυνδὴ ἔλεγον μὴ πέπεισαι,
[344]   πάντα τούτων τἀναντία ὑπάρχει. ~λέγω  γὰρ   (ὅνπερ νυνδὴ ἔλεγον, τὸν μεγάλα
[338]   φῂς χάριν ἐκτίνειν, ψεύδῃ· ἐκτίνω  γὰρ   ὅσην δύναμαι. δύναμαι δὲ ἐπαινεῖν
[343]   δὲ πολλὰ κερδαίνει. καὶ  γὰρ   ὅταν ἀρχήν τινα ἄρχῃ ἑκάτερος,
[331]   γιγνώσκεις, ἐγὼ δὲ ἀγνοῶ· δῆλον  γὰρ   ὅτι οὐ τοῦτο λέγει, ὅπερ
[348]   ὡς οὐκ ἀληθῆ λέγει; πῶς  γὰρ   οὐ βούλομαι; δ' ὅς.
[349]   δὲ δίκαιος οὐκ ἔοικεν; πῶς  γὰρ   οὐ μέλλει, ἔφη, τοιοῦτος
[353]   σμίλῃ καὶ ἄλλοις πολλοῖς; πῶς  γὰρ   οὔ; ἀλλ' οὐδενί γ' ἂν
[327]   ἡμᾶς, ἔφη, ὅσοι ἐσμέν; πῶς  γὰρ   οὔ; τοίνυν τούτων, ἔφη,
[354]   δὲ μὴ τἀναντία. πῶς  γὰρ   οὔ; μὲν δίκαιος ἄρα
[339]   τοῦτό ἐστι τὸ δίκαιον; πῶς  γὰρ   οὔ; (οὐ μόνον ἄρα δίκαιόν
[354]   οὐ λυσιτελεῖ, εὐδαίμονα δέ. πῶς  γὰρ   οὔ; οὐδέποτ' ἄρα, μακάριε
[348]   καλεῖς, τὸ δὲ κακίαν; πῶς  γὰρ   οὔ; οὐκοῦν τὴν μὲν δικαιοσύνην
[338]   δημοκρατοῦνται, αἱ δὲ ἀριστοκρατοῦνται; πῶς  γὰρ   οὔ; οὐκοῦν τοῦτο κρατεῖ ἐν
[338]   δύναμαι δὲ ἐπαινεῖν μόνον· χρήματα  γὰρ   οὐκ ἔχω. ὡς δὲ προθύμως
[334]   οὕτω συμβαίνει. ἀλλὰ μεταθώμεθα· κινδυνεύομεν  γὰρ   οὐκ ὀρθῶς τὸν φίλον καὶ
[351]   ὑφ' ἑαυτῇ ἔχειν δουλωσαμένην; πῶς  γὰρ   οὔκ; ἔφη. καὶ τοῦτό γε
[349]   καὶ τῆς δικαίας πράξεως; πῶς  γὰρ   οὔκ; ἔφη, ὅς γε πάντων
[338]   πρῶτον, ἔφην, τί λέγεις· νῦν  γὰρ   οὔπω οἶδα. τὸ τοῦ κρείττονος
[330]   καὶ τοῦ πατρός. μὲν  γὰρ   πάππος τε καὶ ὁμώνυμος ἐμοὶ
[352]   δ' ἔτι βέλτιον σκεπτέον. οὐ  γὰρ   περὶ τοῦ ἐπιτυχόντος λόγος,
[329]   τὸ πολλὴν οὐσίαν κεκτῆσθαι· τοῖς  γὰρ   πλουσίοις πολλὰ παραμύθιά φασιν εἶναι.
[342]   πονηρίαν τὸ συμφέρον σκοπεῖν· οὔτε  γὰρ   πονηρία οὔτε ἁμαρτία οὐδεμία οὐδεμιᾷ
[342]   ἄλλη τέχνη οὐδεμία ἑαυτῇ οὐδὲ  γὰρ   προσδεῖται ἀλλ' ἐκείνῳ οὗ τέχνη
[339]   εἰ ἀληθῆ λέγεις, δῆλον. ἐπειδὴ  γὰρ   συμφέρον γέ τι εἶναι καὶ
[329]   οἷόν γέ μοι φαίνεται. πολλάκις  γὰρ   συνερχόμεθά τινες εἰς ταὐτὸν παραπλησίαν
[345]   δὲ ὁρᾷς, Θρασύμαχε ἔτι  (γὰρ   τὰ ἔμπροσθεν ἐπισκεψώμεθα ὅτι τὸν
[340]   δίκαιον εἶναι ταῦτα ποιεῖν. τὸ  γὰρ   τὰ κελευόμενα ποιεῖν, Πολέμαρχε,
[354]   τοῦ διαλόγου μηδὲν (εἰδέναι· ὁπότε  γὰρ   τὸ δίκαιον μὴ οἶδα
[344]   τὴν ὅλην ἀδικίαν ἠδικηκότα· οὐ  γὰρ   τὸ ποιεῖν τὰ ἄδικα ἀλλὰ
[340]   δίκαιον εἶναι ἔθετο Θρασύμαχος. καὶ  γὰρ   τὸ τοῦ κρείττονος, Κλειτοφῶν,
[339]   σὺ λέγεις; τὸ  γὰρ   τοῦ κρείττονος ἀσύμφορον δήπου προστάττεται
[329]   καὶ νῦν οὐχ ἧττον. παντάπασι  γὰρ   τῶν γε τοιούτων ἐν τῷ
[347]   οἱ ἀγαθοὶ οὔτε τιμῆς· οὔτε  γὰρ   φανερῶς πραττόμενοι τῆς ἀρχῆς ἕνεκα
[332]   μέντοι νὴ Δί' ἔφη· τοῖς  γὰρ   φίλοις οἴεται ὀφείλειν τοὺς φίλους
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005