Alphabétiquement     [«   »]
προθύμως 1
προῖκα 1
προπηλακίσεις 1
πρὸς 40
πρός 3
προσαγορεύομεν 1
προσβλέπων 1
Fréquences     [«    »]
39 εἰ
37 τὰ
37 τοῖς
40 πρὸς
41 δὴ
41 συμφέρον
43 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

πρὸς


Pages
[351]   ὁποῖόν τι τυγχάνει ὂν δικαιοσύνη  πρὸς   ἀδικίαν. ἐλέχθη γάρ που ὅτι
[348]   ἂν δὲ ὥσπερ ἄρτι ἀνομολογούμενοι  πρὸς   ἀλλήλους σκοπῶμεν, ἅμα αὐτοί τε
[343]   ἔχει. πρῶτον μὲν ἐν τοῖς  πρὸς   ἀλλήλους συμβολαίοις, ὅπου ἂν
[336]   Σώκρατες; καὶ τί εὐηθίζεσθε  πρὸς   ἀλλήλους ὑποκατακλινόμενοι ὑμῖν αὐτοῖς; ἀλλ'
[343]   καὶ παχύνειν αὐτοὺς καὶ θεραπεύειν  πρὸς   ἄλλο τι βλέποντας τὸ
[327]   ἔφη· Σώκρατες, δοκεῖτέ μοι  πρὸς   ἄστυ ὡρμῆσθαι ὡς ἀπιόντες. οὐ
[343]   ὠφελεῖσθαι διὰ τὸ δίκαιον εἶναι,  πρὸς   δὲ τούτοις ἀπεχθέσθαι τοῖς τε
[331]   οὖν λέγει θαυμαστῶς ὡς σφόδρα.  πρὸς   δὴ τοῦτ' ἔγωγε τίθημι τὴν
[332]   ἀλλὰ τί οἴει; ἔφη.  πρὸς   Διός, ἦν δ' ἐγώ, εἰ
[342]   ἂν αὐτὸς δημιουργῇ, καὶ  πρὸς   ἐκεῖνο βλέπων καὶ τὸ ἐκείνῳ
[328]   οὐδ' ἴστε ὅτι λαμπὰς ἔσται  πρὸς   ἑσπέραν ἀφ' ἵππων τῇ θεῷ;
[334]   γὰρ ἐκεῖνος (τὸν τοῦ Ὀδυσσέως  πρὸς   μητρὸς πάππον Αὐτόλυκον ἀγαπᾷ τε
[332]   εὖ ποιεῖν καὶ ἐχθροὺς κακῶς  πρὸς   νόσον καὶ ὑγίειαν; ἰατρός. (τίς
[343]   ἀρχομένους ὥσπερ ἄν τις  πρὸς   πρόβατα διατεθείη, καὶ ἄλλο τι
[333]   σπουδαῖον εἴη δικαιοσύνη, εἰ  πρὸς   τὰ ἄχρηστα χρήσιμον ὂν τυγχάνει.
[331]   ὃς γελάσας, καὶ ἅμα ᾔει  πρὸς   τὰ ἱερά. (λέγε δή, εἶπον
[333]   εἰρήνῃ φαίης ἂν χρήσιμον εἶναι;  πρὸς   τὰ συμβόλαια, Σώκρατες. συμβόλαια
[337]   λέγεις; τί ἂν αὐτῷ εἶπες  πρὸς   ταῦτα; εἶεν, ἔφη· ὡς δὴ
[341]   ἀκριβεστάτῳ, ἔφη, λόγῳ ἄρχοντα ὄντα.  πρὸς   ταῦτα κακούργει καὶ συκοφάντει, εἴ
[329]   πῶς, ἔφη, (ὦ Σοφόκλεις, ἔχεις  πρὸς   τἀφροδίσια; ἔτι οἷός τε εἶ
[345]   δαιτυμόνα τινὰ καὶ μέλλοντα ἑστιάσεσθαι,  πρὸς   τὴν εὐωχίαν, αὖ πρὸς
[343]   ἀλλ' ἔλαττον· ἔπειτα ἐν τοῖς  πρὸς   τὴν πόλιν, ὅταν τέ τινες
[332]   δίκαιος; ἐν τίνι πράξει καὶ  πρὸς   τί ἔργον δυνατώτατος φίλους ὠφελεῖν
[333]   τί δὲ δή; τὴν δικαιοσύνην  πρὸς   τίνος χρείαν κτῆσιν ἐν
[345]   πρὸς τὴν εὐωχίαν, αὖ  πρὸς   τὸ (ἀποδόσθαι, ὥσπερ χρηματιστὴν ἀλλ'
[327]   (προσευξάμενοι δὲ καὶ θεωρήσαντες ἀπῇμεν  πρὸς   τὸ ἄστυ. κατιδὼν οὖν πόρρωθεν
[328]   δυνάμει τοῦ ῥᾳδίως πορεύεσθαι  πρὸς   τὸ ἄστυ, οὐδὲν ἂν σὲ
[338]   τοὺς νόμους ἑκάστη ἀρχὴ  πρὸς   τὸ αὑτῇ συμφέρον, δημοκρατία μὲν
[338]   ἀπόκρισιν παγκάλην· προσεποιεῖτο δὲ φιλονικεῖν  πρὸς   τὸ ἐμὲ εἶναι τὸν ἀποκρινόμενον.
[338]   αὐτῷ συμφέρει τὰ βόεια κρέα  πρὸς   τὸ σῶμα, τοῦτο τὸ (σιτίον
[345]   καθ' ὅσον ποιμήν ἐστιν, οὐ  πρὸς   τὸ τῶν προβάτων βέλτιστον βλέποντα
[333]   πλήν γ' ἴσως, Πολέμαρχε,  πρὸς   τὸ χρῆσθαι ἀργυρίῳ, ὅταν δέῃ
[344]   κακουργημάτων καλοῦνται ἐπειδὰν δέ τις  πρὸς   τοῖς τῶν πολιτῶν χρήμασιν καὶ
[331]   εἴη ἀποδιδούς, οὐδ' αὖ  πρὸς   τὸν οὕτως ἔχοντα πάντα ἐθέλων
[332]   ὑγίειαν; ἰατρός. (τίς δὲ πλέοντας  πρὸς   τὸν τῆς θαλάττης κίνδυνον; κυβερνήτης.
[343]   ἄρχουσιν, ἄλλως πως ἡγῇ διανοεῖσθαι  πρὸς   τοὺς ἀρχομένους ὥσπερ ἄν
[329]   τούτων πέρι καὶ τῶν γε  πρὸς   τοὺς οἰκείους μία τις αἰτία
[349]   ἀλλὰ τόδε μοι πειρῶ ἔτι  πρὸς   τούτοις ἀποκρίνασθαι· δίκαιος τοῦ
[335]   τὸν δ' ἐχθρὸν κακῶς· νῦν  πρὸς   τούτῳ ὧδε λέγειν, ὅτι ἔστιν
[337]   ἡδὺς γὰρ εἶ, ἔφη· ἀλλὰ  πρὸς   τῷ μαθεῖν καὶ ἀπότεισον ἀργύριον.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005