Alphabétiquement     [«   »]
δεσποτικώτερον 1
δεσποτῶν 2
δεῦρο 3
δὴ 41
δή 19
δῆλον 8
δῆλος 1
Fréquences     [«    »]
39 εἰ
40 πρὸς
37 τοῖς
41 δὴ
41 συμφέρον
43 τοὺς
45
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

δὴ


Pages
[339]   μὴ τοῦτο ἀποκρινοίμην πρόσεστιν δὲ  δὴ   αὐτόθι τὸ τοῦ κρείττονος. (σμικρά
[347]   οὐ γάρ εἰσι φιλότιμοι. δεῖ  δὴ   (αὐτοῖς ἀνάγκην προσεῖναι καὶ ζημίαν,
[333]   (ἡ δικαιοσύνη; κινδυνεύει. καὶ ὅταν  δὴ   δρέπανον δέῃ φυλάττειν, δικαιοσύνη
[344]   παρασχεῖν τῶν εἰρημένων λόγον. καὶ  δὴ   ἔγωγε καὶ αὐτὸς πάνυ ἐδεόμην
[347]   ἐπιτάττων, ἀλλὰ τῷ ἀρχομένῳ· ὧν  δὴ   ἕνεκα, ὡς ἔοικε, μισθὸν δεῖν
[328]   ἤδη εἶ τῆς ἡλικίας  δὴ   ἐπὶ γήραος οὐδῷ” φασιν εἶναι
[335]   δὲ πονηρός. ναί. κελεύεις  δὴ   ἡμᾶς προσθεῖναι τῷ δικαίῳ
[350]   ἀμαθής τε καὶ κακός.  δὴ   Θρασύμαχος ὡμολόγησε μὲν πάντα ταῦτα,
[347]   κρείττονος συμφέρον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν  δὴ   καὶ εἰς αὖθις σκεψόμεθα· πολὺ
[328]   τοὺς τοῦ Πολεμάρχου ἀδελφούς, καὶ  δὴ   καὶ Θρασύμαχον τὸν Καλχηδόνιον καὶ
[350]   ἡμῖν οὕτω κείσθω, ἔφαμεν δὲ  δὴ   καὶ ἰσχυρὸν εἶναι τὴν ἀδικίαν.
[330]   τοὺς παῖδας ἀγαπῶσιν, ταύτῃ τε  δὴ   καὶ οἱ χρηματισάμενοι περὶ τὰ
[352]   μετ' ἀλλήλων οἷοί (τε ἀλλὰ  δὴ   καὶ οὕς φαμεν ἐρρωμένως πώποτέ
[328]   ῥᾳδία καὶ εὔπορος. καὶ  δὴ   καὶ σοῦ ἡδέως ἂν πυθοίμην
[329]   οὕτως ἔχουσιν καὶ ἄλλοις, καὶ  δὴ   καὶ Σοφοκλεῖ ποτε τῷ ποιητῇ
[351]   εὖ γε σὺ ποιῶν· ἀλλὰ  δὴ   καὶ τόδε μοι χάρισαι καὶ
[343]   ἀγαθὸν καὶ τὸ αὑτῶν, καὶ  δὴ   καὶ τοὺς ἐν ταῖς πόλεσιν
[333]   οἰκοδομικοῦ; οὐδαμῶς. ἀλλ' εἰς τίνα  δὴ   κοινωνίαν δίκαιος ἀμείνων κοινωνὸς
[332]   ἄχρηστος. ἀληθῆ. καὶ μὴ πλέουσι  δὴ   κυβερνήτης. ναί. ἆρα καὶ τοῖς
[349]   αὐτὸς λάβῃ; ἔστι ταῦτα. ὧδε  δὴ   λέγωμεν, ἔφην· δίκαιος τοῦ
[338]   εὖ λέγειν, εὖ εἴσῃ αὐτίκα  δὴ   μάλα, ἐπειδὰν ἀποκρίνῃ· οἶμαι γάρ
[338]   ἀνδρὸς οὐ φαύλου; ~ἀλλὰ σὲ  δὴ   μᾶλλον (εἰκὸς λέγειν· σὺ γὰρ
[330]   οὔτ' ἐκεῖνος Ἀθηναῖος. καὶ τοῖς  δὴ   μὴ πλουσίοις, χαλεπῶς δὲ τὸ
[335]   τις δίκαιον εἶναι, τοῦτο δὲ  δὴ   νοεῖ αὐτῷ τοῖς μὲν ἐχθροῖς
[349]   οὕτως, ἔφη, ἔχει. τί δὲ  δὴ   ἄδικος; ἆρα ἀξιοῖ τοῦ
[335]   οὐκ ἔστιν. ἀλλὰ τῇ δικαιοσύνῃ  δὴ   οἱ δίκαιοι ἀδίκους; καὶ
[353]   θήσομεν; θήσομεν μὲν οὖν. νῦν  δὴ   οἶμαι ἄμεινον ἂν μάθοις
[352]   πάνυ γε. καὶ ἐν ἑνὶ  δὴ   οἶμαι ἐνοῦσα ταὐτὰ ταῦτα ποιήσει
[336]   ὅτι ἄκοντες ἁμαρτάνομεν. μὴ γὰρ  δὴ   οἴου, εἰ μὲν χρυσίον ἐζητοῦμεν,
[337]   πρὸς ταῦτα; εἶεν, ἔφη· ὡς  δὴ   ὅμοιον τοῦτο ἐκείνῳ. οὐδέν γε
[350]   ἰατρικοῦ δέ; ναί. περὶ πάσης  δὴ   ὅρα ἐπιστήμης τε καὶ ἀνεπιστημοσύνης
[333]   μουσικήν; ἀνάγκη. καὶ περὶ τἆλλα  δὴ   πάντα δικαιοσύνη ἑκάστου ἐν
[330]   διδόναι (δίκην, καταγελώμενοι τέως, τότε  δὴ   στρέφουσιν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν μὴ
[346]   οὐ τὸ τοῦ κρείττονος. διὰ  δὴ   ταῦτα ἔγωγε, φίλε Θρασύμαχε,
[343]   πρόβατα οὐδὲ ποιμένα γιγνώσκεις. ὅτι  δὴ   τί μάλιστα; ἦν δ' ἐγώ.
[332]   τὰ ἡδύσματα. εἶεν· οὖν  δὴ   τίσιν τί ἀποδιδοῦσα τέχνη δικαιοσύνη
[329]   γήρως ὀδύρονται, καὶ ἐπὶ τούτῳ  δὴ   τὸ γῆρας ὑμνοῦσιν ὅσων κακῶν
[334]   οἷοι μὴ ἀδικεῖν; ἀληθῆ. κατὰ  δὴ   τὸν σὸν λόγον τοὺς μηδὲν
[335]   τοῦ ἐναντίου. πάνυ γε. οὐδὲ  δὴ   τοῦ ἀγαθοῦ βλάπτειν ἀλλὰ τοῦ
[331]   λέγει θαυμαστῶς ὡς σφόδρα. πρὸς  δὴ   τοῦτ' ἔγωγε τίθημι τὴν τῶν
[338]   μᾶλλον (εἰκὸς λέγειν· σὺ γὰρ  δὴ   φῂς εἰδέναι καὶ ἔχειν εἰπεῖν.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005