Alphabétiquement     [«   »]
ἡμῖν 13
ἡμῶν 7
ἢν 1
ἦν 73
ἣν 5
ἠνάγκασαν 1
ἡνίκα 1
Fréquences     [«    »]
73 ἀλλὰ
65 μὴ
72 οὖν
73 ἦν
74 ἐγώ
75 ἂν
75 ὅτι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

ἦν


Pages
[349]   οὐδαμῶς, ἔφη· οὐ γὰρ ἂν  ἦν   ἀστεῖος, ὥσπερ νῦν, καὶ εὐήθης.
[350]   ἄλλο βούλει; οὐδὲν μὰ Δία,  ἦν   δ' ἐγώ, ἀλλ' εἴπερ τοῦτο
[330]   ἔφη, λέγεις. (πάνυ μὲν οὖν,  ἦν   δ' ἐγώ. ἀλλά μοι ἔτι
[338]   τὸν λόγον. οὐδαμῶς, ἄριστε,  ἦν   δ' ἐγώ· ἀλλὰ σαφέστερον εἰπὲ
[349]   οὐ τὸν λόγον ἐλέγχεις; (οὐδέν,  ἦν   δ' ἐγώ. ἀλλὰ τόδε μοι
[348]   δ' ὅς. ἂν μὲν τοίνυν,  ἦν   δ' ἐγώ, ἀντικατατείναντες λέγωμεν αὐτῷ
[349]   ἔφη, μαντεύῃ. ἀλλ' οὐ μέντοι,  ἦν   δ' ἐγώ, ἀποκνητέον γε τῷ
[348]   οὖν, ἔφη. ὁποτέρως οὖν σοι,  ἦν   δ' ἐγώ, ἀρέσκει. οὕτως, ἔφη.
[353]   λέγεις ἀντὶ τῆς ὄψεως. ἥτις,  ἦν   δ' ἐγώ, αὐτῶν ἀρετή·
[334]   λόγος. τοὺς ἀδίκους ἄρα,  ἦν   δ' ἐγώ, δίκαιον βλάπτειν, τοὺς
[335]   δοκεῖ καλῶς λέγεσθαι. ἔστιν ἄρα,  ἦν   δ' ἐγώ, δικαίου ἀνδρὸς βλάπτειν
[337]   τοῦτο ἐκείνῳ. οὐδέν γε κωλύει,  ἦν   δ' ἐγώ· εἰ δ' οὖν
[332]   οἴει; ἔφη. πρὸς Διός,  ἦν   δ' ἐγώ, εἰ οὖν τις
[337]   τι ἀποκρινῇ; οὐκ ἂν θαυμάσαιμι,  ἦν   δ' ἐγώ· εἴ μοι σκεψαμένῳ
[339]   τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον. νῦν,  ἦν   δ' ἐγώ, ἔμαθον λέγεις·
[336]   ἀνδρός. ἀληθέστατα, ἔφη, λέγεις. εἶεν,  ἦν   δ' ἐγώ· ἐπειδὴ δὲ οὐδὲ
[341]   γε. οὐ καὶ τέχνη,  ἦν   δ' ἐγώ, ἐπὶ τούτῳ πέφυκεν,
[349]   ἂν δύναιτο. ἀλλ' οὐ τοῦτο,  ἦν   δ' ἐγώ, ἐρωτῶ, ἀλλ' εἰ
[327]   γένεσθε μένετ' αὐτοῦ. οὐκοῦν,  ἦν   δ' ἐγώ, ἔτι ἓν λείπεται,
[337]   τί ἀξιοῖς παθεῖν; τί ἄλλο,  ἦν   δ' ἐγώ, ὅπερ προσήκει
[348]   ἀλλὰ πάνυ οὕτω τίθημι. τοῦτο,  ἦν   δ' ἐγώ, ἤδη στερεώτερον,
[344]   Θρασύμαχος, τουτὶ ἄλλως ἔχειν; ἔοικας,  ἦν   δ' ἐγώ ἤτοι ἡμῶν γε
[342]   οὕτως, ἔφη, φαίνεται. (οὐκ ἄρα,  ἦν   δ' ἐγώ, ἰατρικὴ ἰατρικῇ τὸ
[349]   καὶ τοῦτ' ἔφη, εὖ. οὐκοῦν,  ἦν   δ' ἐγώ, καὶ ἔοικε τῷ
[339]   δή. σκόπει, ἔφη. ταῦτ' ἔσται,  ἦν   δ' ἐγώ. καί μοι εἰπέ·
[352]   ζῆν. σκόπει δή, ἔφη. σκοπῶ,  ἦν   δ' ἐγώ. καί μοι λέγε·
[352]   μὴ τοῖσδε ἀπέχθωμαι. ἴθι δή,  ἦν   δ' ἐγώ, καὶ τὰ λοιπά
[339]   οἶμαι ἔγωγε, ἔφη. (οἴου τοίνυν,  ἦν   δ' ἐγώ, καὶ τὸ ἀσύμφορα
[328]   ἵππων τῇ θεῷ; ἀφ' ἵππων;  ἦν   δ' ἐγώ· καινόν γε τοῦτο.
[335]   δ' ὅς. μαχούμεθα ἄρα,  ἦν   δ' ἐγώ, κοινῇ ἐγώ τε
[331]   Σώκρατες, πλοῦτον χρησιμώτατον εἶναι. (παγκάλως,  ἦν   δ' ἐγώ, λέγεις, Κέφαλε.
[338]   μηδὲ χάριν ἀποδιδόναι. ὅτι μέν,  ἦν   δ' ἐγώ, μανθάνω παρὰ τῶν
[334]   φίλον εἶναι. νῦν δὲ πῶς,  ἦν   δ' ἐγώ, μεταθώμεθα; τὸν δοκοῦντά
[345]   ἐνθῶ τὸν λόγον; μὰ Δί'  ἦν   δ' ἐγώ, μὴ σύ γε·
[350]   ἐναντίου. φαίνεται. οὐκοῦν, Θρασύμαχε,  ἦν   δ' ἐγώ, ἄδικος ἡμῖν
[350]   δὲ ἀνομοίου; ναί. ἔοικεν ἄρα,  ἦν   δ' ἐγώ, μὲν δίκαιος
[327]   ἀπιόντες. οὐ γὰρ κακῶς δοξάζεις,  ἦν   δ' ἐγώ. ὁρᾷς οὖν ἡμᾶς,
[348]   ἔγωγε λυσιτελέστερον βίον εἶναι. ~(ἤκουσας,  ἦν   δ' ἐγώ, ὅσα ἄρτι Θρασύμαχος
[330]   παρέλαβον. οὗ τοι ἕνεκα ἠρόμην,  ἦν   δ' ἐγώ, ὅτι μοι ἔδοξας
[343]   γιγνώσκεις. ὅτι δὴ τί μάλιστα;  ἦν   δ' ἐγώ. (ὅτι οἴει τοὺς
[332]   δρᾶν, κακὸν δὲ μηδέν. μανθάνω,  ἦν   δ' ἐγώ ὅτι οὐ τὰ
[336]   κοινωνεῖν τῆς μάχης. ~(ἀλλ' οἶσθα,  ἦν   δ' ἐγώ, οὗ μοι δοκεῖ
[342]   δὲ ὡμολόγησεν, ἄλλο τι οὖν,  ἦν   δ' ἐγώ, οὐδὲ ἰατρὸς οὐδείς,
[343]   τίτθη σοι ἔστιν; τί δέ;  ἦν   δ' ἐγώ· οὐκ ἀποκρίνεσθαι χρῆν
[353]   ἑκάστου (πράγματος ἔργον εἶναι. εἶεν,  ἦν   δ' ἐγώ. οὐκοῦν καὶ ἀρετὴ
[347]   ἔγωγε, ἔφη. διὰ ταῦτα τοίνυν,  ἦν   δ' ἐγώ, οὔτε χρημάτων ἕνεκα
[328]   μενετέον εἶναι. ἀλλ' εἰ δοκεῖ,  ἦν   δ' ἐγώ, οὕτω χρὴ ποιεῖν.
[350]   καὶ κατανεύσομαι καὶ ἀνανεύσομαι. μηδαμῶς,  ἦν   δ' ἐγώ, παρά γε τὴν
[331]   ἔμοιγε καλῶς λέγειν. ἀλλὰ μέντοι,  ἦν   δ' ἐγώ, Σιμωνίδῃ γε οὐ
[350]   κακίαν τε καὶ ἀμαθίαν, εἶεν,  ἦν   δ' ἐγώ, τοῦτο μὲν ἡμῖν
[341]   οὐδὲν ὢν καὶ ταῦτα. ἅδην,  ἦν   δ' ἐγώ, τῶν τοιούτων. ἀλλ'
[347]   τοῦ δικαίου. σὺ οὖν ποτέρως,  ἦν   δ' ἐγώ, Γλαύκων, αἱρῇ;
[348]   ἀρέσκει. οὕτως, ἔφη. ἴθι δή,  ἦν   δ' ἐγώ, Θρασύμαχε, ἀπόκριναι
[341]   τοῦ κρείττονος ποιεῖν συμφέρον. εἶεν,  ἦν   δ' ἐγώ, Θρασύμαχε· δοκῶ
[354]   τοῖς Βενδιδίοις. ὑπὸ σοῦ γε,  ἦν   δ' ἐγώ, Θρασύμαχε, ἐπειδή
[337]   σε ἐρωτᾷ. σοφὸς γὰρ εἶ,  ἦν   δ' ἐγώ, Θρασύμαχε· εὖ
[351]   ἔλεγον, μετὰ ἀδικίας. πάνυ ἄγαμαι,  ἦν   δ' ἐγώ, Θρασύμαχε, ὅτι
[342]   καὶ ἀρχομένῳ. συνέφησε μόγις. οὐκοῦν,  ἦν   δ' ἐγώ, Θρασύμαχε, οὐδὲ
[345]   ἀλλ' εὖ οἶδα. τί δέ,  ἦν   δ' ἐγώ, Θρασύμαχε; τὰς
[328]   καὶ πάνυ οἰκείους. καὶ μήν,  ἦν   δ' ἐγώ, Κέφαλε, χαίρω
[330]   ἂν ἑαυτῷ γένοιτο. πότερον δέ,  ἦν   δ' ἐγώ, Κέφαλε, ὧν
[341]   δύναιο. οὐδέ γ' ἂν ἐπιχειρήσαιμι,  ἦν   δ' ἐγώ, μακάριε. ἀλλ'
[340]   ὃς Πολέμαρχος, ἐλέγετο. (οὐδέν,  ἦν   δ' ἐγώ, Πολέμαρχε, διαφέρει,
[332]   προσήκει, κακόν τι. ἠινίξατο ἄρα,  ἦν   δ' ἐγώ, ὡς ἔοικεν,
[328]   Παιανιᾶ καὶ Κλειτοφῶντα τὸν Ἀριστωνύμου·  ἦν   δ' ἔνδον καὶ πατὴρ
[338]   καὶ Θρασύμαχος φανερὸς μὲν  ἦν   ἐπιθυμῶν εἰπεῖν ἵν' εὐδοκιμήσειεν, ἡγούμενος
[351]   μανθάνω, ἔφην, ὅτι σὸς οὗτος  ἦν   λόγος. ἀλλὰ τόδε περὶ
[340]   μοι εἰπέ, Θρασύμαχε· τοῦτο  ἦν   ἐβούλου λέγειν τὸ δίκαιον,
[343]   τοῦ λόγου καὶ πᾶσι καταφανὲς  ἦν   ὅτι τοῦ δικαίου λόγος
[337]   τοιαῦτα φλυαρῇς” δῆλον οἶμαί σοι  ἦν   ὅτι οὐδεὶς ἀποκρινοῖτο τῷ οὕτως
[335]   τοῖς δὲ φίλοις ὠφελίαν, οὐκ  ἦν   σοφὸς ταῦτα εἰπών. οὐ
[353]   καὶ ἀρετή. τί δέ; ὤτων  ἦν   τι ἔργον; ναί. οὐκοῦν καὶ
[329]   τὸ αἴτιον αἰτιᾶσθαι. εἰ γὰρ  ἦν   τοῦτ' αἴτιον, κἂν ἐγὼ τὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005