Alphabétiquement     [«   »]
ὅσων 1
ὅταν 23
ὅτε 1
ὅτι 75
ὅτου 1
ὁτουοῦν 1
ὅτῳ 2
Fréquences     [«    »]
75 ἂν
74 ἐγώ
73 ἦν
75 ὅτι
77 οὐ
83 γὰρ
83 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

ὅτι


Pages
[336]   τε καὶ ὅδε, εὖ ἴσθι  ὅτι   ἄκοντες ἁμαρτάνομεν. μὴ γὰρ δὴ
[345]   ἐνδείξασθαι ~οὔτοι (κακῶς σοι κείσεται  ὅτι   ἂν ἡμᾶς τοσούσδε ὄντας εὐεργετήσῃς
[336]   σαφῶς μοι καὶ ἀκριβῶς λέγε  ὅτι   ἂν λέγῃς· ὡς ἐγὼ οὐκ
[332]   τί δέ; τοῖς ἐχθροῖς ἀποδοτέον  ὅτι   ἂν τύχῃ ὀφειλόμενον; παντάπασι μὲν
[338]   ἄλλων, ἀληθῆ εἶπες, Θρασύμαχε,  ὅτι   δὲ οὔ με φῂς χάριν
[343]   οὐδὲ πρόβατα οὐδὲ ποιμένα γιγνώσκεις.  ὅτι   δὴ τί μάλιστα; ἦν δ'
[350]   εἰ οὖν λέγοιμι, εὖ οἶδ'  ὅτι   (δημηγορεῖν ἄν με φαίης.
[343]   εὐηθέστατε Σώκρατες, οὑτωσὶ χρή,  ὅτι   δίκαιος ἀνὴρ ἀδίκου πανταχοῦ ἔλαττον
[337]   Θρασύμαχε· εὖ οὖν ᾔδησθα  ὅτι   εἴ τινα ἔροιο ὁπόσα ἐστὶν
[334]   ἔφη, ἀλλ' οὐκέτι οἶδα ἔγωγε  ὅτι   ἔλεγον· τοῦτο μέντοι ἔμοιγε δοκεῖ
[328]   δεῦρο ἰέναι. ὡς εὖ ἴσθι  ὅτι   ἔμοιγε ὅσον αἱ ἄλλαι αἱ
[352]   κομιδῇ ὄντες ἄδικοι, ἀλλὰ δῆλον  ὅτι   ἐνῆν τις αὐτοῖς δικαιοσύνη,
[337]   μηδ' ὅτι τρὶς τέτταρα μηδ'  ὅτι   ἑξάκις δύο μηδ' ὅτι τετράκις
[330]   γὰρ ἴσθι, ἔφη, Σώκρατες,  ὅτι,   ἐπειδάν τις ἐγγὺς τοῦ
[336]   ἀληθῶς βούλει εἰδέναι τὸ δίκαιον  ὅτι   ἔστι, μὴ μόνον ἐρώτα μηδὲ
[335]   νῦν πρὸς τούτῳ ὧδε λέγειν,  ὅτι   ἔστιν δίκαιον τὸν μὲν φίλον
[337]   μοι, ἄνθρωπε, μὴ ἐρεῖς  ὅτι   ἔστιν τὰ δώδεκα δὶς ἓξ
[332]   οἴει ἡμῖν αὐτὸν ἀποκρίνασθαι; δῆλον  ὅτι,   ἔφη, σώμασιν φάρμακά τε
[331]   λέγοντα ὀρθῶς λέγειν περὶ δικαιοσύνης;  ὅτι,   δ' ὅς, τὸ τὰ
[343]   τε καὶ ἀδικίας, ὥστε ἀγνοεῖς  ὅτι   μὲν δικαιοσύνη καὶ τὸ
[351]   πρὸς ἀδικίαν. ἐλέχθη γάρ που  ὅτι   καὶ δυνατώτερον καὶ ἰσχυρότερον εἴη
[346]   ὠφελοῦνται πάντες οἱ δημιουργοί, δῆλον  ὅτι   κοινῇ τινι τῷ αὐτῷ προσχρώμενοι
[328]   δ' ὅς, οὐδ' ἴστε  ὅτι   λαμπὰς ἔσται πρὸς ἑσπέραν ἀφ'
[354]   καὶ ἐμπεσόντος αὖ ὕστερον λόγου,  ὅτι   λυσιτελέστερον ἀδικία τῆς δικαιοσύνης,
[341]   ἔστιν τι συμφέρον ἄλλο  ὅτι   μάλιστα τελέαν εἶναι; (πῶς τοῦτο
[336]   ὑπείκειν ἀλλήλοις καὶ οὐ σπουδάζειν  ὅτι   μάλιστα φανῆναι αὐτό. οἴου γε
[352]   ἀποπλήρωσον ἀποκρινόμενος ὥσπερ καὶ νῦν.  ὅτι   μὲν γὰρ καὶ σοφώτεροι καὶ
[338]   καὶ τούτων μηδὲ χάριν ἀποδιδόναι.  ὅτι   μέν, ἦν δ' ἐγώ, μανθάνω
[339]   δῆλον οὐδ' εἰ μεγάλη· ἀλλ'  ὅτι   μὲν τοῦτο σκεπτέον εἰ ἀληθῆ
[330]   ἕνεκα ἠρόμην, ἦν δ' ἐγώ,  ὅτι   μοι ἔδοξας οὐ σφόδρα (ἀγαπᾶν
[340]   οἶμαι λέγομεν τῷ ῥήματι οὕτως,  ὅτι   ἰατρὸς ἐξήμαρτεν καὶ
[340]   ἀλλὰ πᾶς γ' ἂν εἴποι  ὅτι   ἰατρὸς ἥμαρτεν καὶ
[347]   μεταχειρίζεσθαι ἀνορθοῦντα, ~(ἀλλὰ μισθὸν αἰτεῖν,  ὅτι   μέλλων καλῶς τῇ τέχνῃ
[343]   λόγου καὶ πᾶσι καταφανὲς ἦν  ὅτι   τοῦ δικαίου λόγος εἰς
[343]   τί μάλιστα; ἦν δ' ἐγώ.  (ὅτι   οἴει τοὺς ποιμένας τοὺς
[331]   Σώκρατες, τοῦτ' ἐκεῖνος εἶπεν,  ὅτι   ὃς ἂν δικαίως καὶ ὁσίως
[330]   τῷ Σεριφίῳ λοιδορουμένῳ καὶ λέγοντι  (ὅτι   οὐ δι' αὑτὸν ἀλλὰ διὰ
[345]   σοι λέγω τό γ' ἐμόν,  ὅτι   οὐ πείθομαι οὐδ' οἶμαι ἀδικίαν
[332]   μηδέν. μανθάνω, ἦν δ' ἐγώ  ὅτι   οὐ τὰ ὀφειλόμενα ἀποδίδωσιν ὃς
[331]   ἐγὼ δὲ ἀγνοῶ· δῆλον γὰρ  ὅτι   οὐ τοῦτο λέγει, ὅπερ ἄρτι
[337]   φλυαρῇς” δῆλον οἶμαί σοι ἦν  ὅτι   οὐδεὶς ἀποκρινοῖτο τῷ οὕτως πυνθανομένῳ.
[345]   τὰς ἄλλας ἀρχὰς οὐκ ἐννοεῖς  ὅτι   οὐδεὶς ἐθέλει ἄρχειν ἑκών, ἀλλὰ
[346]   Θρασύμαχε, τοῦτο ἤδη δῆλον,  ὅτι   οὐδεμία τέχνη οὐδὲ ἀρχὴ τὸ
[351]   ἦν δ' ἐγώ, Θρασύμαχε,  ὅτι   οὐκ ἐπινεύεις μόνον καὶ ἀνανεύεις,
[345]   οὖν, μακάριε, ἱκανῶς ἡμᾶς  ὅτι   οὐκ ὀρθῶς βουλευόμεθα δικαιοσύνην ἀδικίας
[330]   διὰ τὴν πόλιν εὐδοκιμοῖ, ἀπεκρίνατο  ὅτι   οὔτ' ἂν αὐτὸς Σερίφιος ὢν
[330]   εὖ ἔχει αὐτὸς λόγος,  ὅτι   οὔτ' ἂν ἐπιεικὴς πάνυ
[331]   σωφρονοῦντος ὅπλα, εἰ μανεὶς ἀπαιτοῖ,  ὅτι   οὔτε χρὴ τὰ τοιαῦτα ἀποδιδόναι,
[352]   πράττειν ἀδύνατοι ταῦτα (μὲν οὖν  ὅτι   οὕτως ἔχει μανθάνω, ἀλλ' οὐχ
[341]   προσδεῖταί τινος, εἴποιμ' ἂν  ὅτι   παντάπασι μὲν οὖν προσδεῖται. διὰ
[341]   ἄρχων. (οὐδὲν οἶμαι τοῦτο ὑπολογιστέον,  ὅτι   πλεῖ ἐν τῇ νηί, οὐδ'
[354]   πρῶτον ἐσκοποῦμεν εὑρεῖν, τὸ δίκαιον  ὅτι   ποτ' ἐστίν, ἀφέμενος ἐκείνου ὁρμῆσαι
[331]   καὶ θεῖος ἀνήρ τοῦτο μέντοι  ὅτι   ποτὲ λέγει, σὺ μέν,
[342]   ἄλλη τις τέχνη ἔσθ'  ὅτι   προσδεῖταί τινος ἀρετῆς ὥσπερ ὀφθαλμοὶ
[336]   τίς τι ἀποκρίνηται, ἐγνωκὼς τοῦτο,  ὅτι   ῥᾷον ἐρωτᾶν ἀποκρίνεσθαι, ἀλλὰ
[328]   καὶ σοῦ ἡδέως ἂν πυθοίμην  ὅτι   σοι φαίνεται τοῦτο, ἐπειδὴ ἐνταῦθα
[351]   τελεώτατα οὖσα ἄδικος. μανθάνω, ἔφην,  ὅτι   σὸς οὗτος ἦν λόγος.
[337]   ᾔδη τε καὶ τούτοις προύλεγον,  ὅτι   σὺ ἀποκρίνασθαι μὲν οὐκ ἐθελήσοις,
[341]   ἐστὶν ἰατρικὴ νῦν ηὑρημένη,  ὅτι   σῶμά ἐστιν πονηρὸν καὶ οὐκ
[337]   μηδ' ὅτι ἑξάκις δύο μηδ'  ὅτι   τετράκις τρία· ὡς οὐκ ἀποδέξομαί
[348]   ἑταῖρε, καὶ οὐκέτι ῥᾴδιον ἔχειν  ὅτι   τις εἴπῃ. εἰ γὰρ λυσιτελεῖν
[336]   καὶ ὅπως μοι μὴ ἐρεῖς  ὅτι   τὸ (δέον ἐστὶν μηδ' ὅτι
[336]   μηδ' ὅτι τὸ λυσιτελοῦν μηδ'  ὅτι   τὸ κερδαλέον μηδ' ὅτι τὸ
[336]   μηδ' ὅτι τὸ ὠφέλιμον μηδ'  ὅτι   τὸ λυσιτελοῦν μηδ' ὅτι τὸ
[336]   μηδ' ὅτι τὸ κερδαλέον μηδ'  ὅτι   τὸ συμφέρον, ἀλλὰ σαφῶς μοι
[347]   ἐθέλωσιν ἄρχειν. οὐκ οἶσθα  ὅτι   τὸ φιλότιμόν τε καὶ φιλάργυρον
[336]   ὅτι τὸ (δέον ἐστὶν μηδ'  ὅτι   τὸ ὠφέλιμον μηδ' ὅτι τὸ
[343]   χρῆν μᾶλλον τοιαῦτα ἐρωτᾶν;  ὅτι   τοί σε, ἔφη, κορυζῶντα περιορᾷ
[345]   ἔτι (γὰρ τὰ ἔμπροσθεν ἐπισκεψώμεθα  ὅτι   τὸν ὡς ἀληθῶς ἰατρὸν τὸ
[332]   διενοεῖτο μὲν γάρ, ὡς φαίνεται,  ὅτι   τοῦτ' εἴη δίκαιον, τὸ προσῆκον
[337]   τὰ δώδεκα δὶς ἓξ μηδ'  ὅτι   τρὶς τέτταρα μηδ' ὅτι ἑξάκις
[347]   καὶ ἐνταῦθ' ἂν καταφανὲς γενέσθαι  ὅτι   τῷ ὄντι ἀληθινὸς ἄρχων οὐ
[338]   λέγεις. εἶτ' οὐκ οἶσθ' ἔφη,  ὅτι   τῶν πόλεων αἱ μὲν τυραννοῦνται,
[348]   λέγοντες· νῦν δὲ δῆλος εἶ  ὅτι   φήσεις αὐτὸ καὶ καλὸν καὶ
[346]   μὴ μισθὸς αὐτῇ προσγίγνηται, ἔσθ'  ὅτι   ὠφελεῖται δημιουργὸς ἀπὸ τῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005