Alphabétiquement     [«   »]
ζῶντες 2
ζῶσιν 1
4
ἢ 112
27
4
45
Fréquences     [«    »]
107 δ
92 τοῦ
92
112 ἢ
118
119 ἔφη
148 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I


Pages
[353]   ἀπεργάσεται στερομένη τῆς οἰκείας ἀρετῆς,     ἀδύνατον; ἀδύνατον. ἀνάγκη ἄρα κακῇ
[348]   τὴν ἀδικίαν ἐτίθεσο, κακίαν μέντοι     αἰσχρὸν αὐτὸ ὡμολόγεις εἶναι ὥσπερ
[342]   αὐτὴ ἰατρική ἐστιν πονηρά,     ἄλλη τις τέχνη ἔσθ' ὅτι
[351]   στρατόπεδον λῃστὰς κλέπτας     ἄλλο τι ἔθνος, ὅσα κοινῇ
[347]   ὠφελεῖσθαι μᾶλλον ἕλοιτο ὑπ' ἄλλου     ἄλλον ὠφελῶν πράγματα ἔχειν. τοῦτο
[342]   ἐκείνῳ τῷ ἀκριβεῖ λόγῳ· οὕτως     ἄλλως ἔχει; οὕτως, ἔφη, φαίνεται.
[351]   δικαιοσύνης τὴν δύναμιν ταύτην ἕξει,     ἀνάγκη αὐτῇ μετὰ δικαιοσύνης; (εἰ
[350]   ἐθέλειν ἄν τι ἰατρικοῦ πλεονεκτεῖν     ἀνδρὸς πράγματος; οὐ δῆτα.
[331]   ὀφείλοντα θεῷ θυσίας τινὰς     ἀνθρώπῳ χρήματα ἔπειτα ἐκεῖσε ἀπιέναι
[349]   καὶ ἀνέσει τῶν χορδῶν πλεονεκτεῖν     ἀξιοῦν πλέον ἔχειν; οὐκ ἔμοιγε.
[333]   ὅταν δέῃ ἀργυρίου κοινῇ πρίασθαι     ἀποδόσθαι ἵππον· τότε (δέ, ὡς
[336]   ἐγνωκὼς τοῦτο, ὅτι ῥᾷον ἐρωτᾶν     ἀποκρίνεσθαι, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἀπόκριναι
[337]   δὲ καὶ πάντα μᾶλλον ποιήσοις     ἀποκρινοῖο, εἴ τίς τί σε
[347]   ὑπάρχειν τοῖς μέλλουσιν ἐθελήσειν ἄρχειν,     ἀργύριον τιμήν, ζημίαν
[352]   μόνῳ ἐκείνῳ ποιῇ τις     ἄριστα; οὐ μανθάνω, ἔφη. ἀλλ'
[340]   δημιουργός· ὥστε δημιουργὸς σοφὸς     ἄρχων οὐδεὶς ἁμαρτάνει τότε ὅταν
[345]   μέλλοντα ἑστιάσεσθαι, πρὸς τὴν εὐωχίαν,     αὖ πρὸς τὸ (ἀποδόσθαι, ὥσπερ
[342]   τοιαύτης, καὶ τοῦτ' ἔστιν ἀπέραντον;  (ἢ   αὐτὴ αὑτῇ τὸ συμφέρον σκέψεται;
[335]   τις αὐτὸ φῇ Σιμωνίδην     Βίαντα Πιττακὸν εἰρηκέναι
[345]   ἂν εἴπῃς, ἔμμενε τούτοις,     ἐὰν μετατιθῇ, φανερῶς μετατίθεσο καὶ
[346]   τὴν κυβερνητικὴν τὴν αὐτὴν καλεῖς;     ἐάνπερ βούλῃ ἀκριβῶς διορίζειν, ὥσπερ
[335]   εἰς τὴν τῶν κυνῶν ἀρετήν,     εἰς τὴν τῶν ἵππων; εἰς
[345]   πέπεισαι, τί σοι ἔτι ποιήσω;     εἰς τὴν ψυχὴν φέρων ἐνθῶ
[336]   εἰ μὴ πρότερος ἑωράκη αὐτὸν     ἐκεῖνος ἐμέ, ἄφωνος ἂν γενέσθαι.
[342]   τέχνῃ ἄλλῳ τὸ συμφέρον ζητεῖν     ἐκείνῳ οὗ τέχνη ἐστίν, αὐτὴ
[345]   μηδενὶ ἄλλῳ τὸ βέλτιστον σκοπεῖσθαι     ἐκείνῳ, τῷ (ἀρχομένῳ τε καὶ
[330]   ὧν κέκτησαι τὰ πλείω παρέλαβες     ἐπεκτήσω; (ποῖ' ἐπεκτησάμην, ἔφη,
[354]   ἔχων αὐτὸ οὐκ εὐδαίμων ἐστὶν     εὐδαίμων.
[345]   οὐ δήπου ἄλλου του μέλει     ἐφ' τέτακται, ὅπως τούτῳ
[347]   ἄρχειν, ἀργύριον τιμήν,     ζημίαν ἐὰν μὴ ἄρχῃ. πῶς
[331]   ψεύσασθαι, μηδ' αὖ ὀφείλοντα     θεῷ θυσίας τινὰς ἀνθρώπῳ
[336]   εἶναι Περδίκκου Ξέρξου     Ἰσμηνίου τοῦ Θηβαίου τινος
[331]   τίς τι παρά του λάβῃ,     καὶ αὐτὰ ταῦτα ἔστιν ἐνίοτε
[335]   δικαιοσύνῃ δὴ οἱ δίκαιοι ἀδίκους;     καὶ (συλλήβδην ἀρετῇ οἱ ἀγαθοὶ
[330]   ὑπὸ τῆς τοῦ γήρως ἀσθενείας     καὶ ὥσπερ ἤδη ἐγγυτέρω ὢν
[353]   ἂν μόνον τι     κάλλιστα τῶν ἄλλων ἀπεργάζηται. ἀλλά,
[351]   πόλιν στρατόπεδον λῃστὰς     κλέπτας ἄλλο τι ἔθνος,
[333]   τὴν δικαιοσύνην πρὸς τίνος χρείαν     κτῆσιν ἐν εἰρήνῃ φαίης ἂν
[350]   ὅσα ἄλλος ἐπιστήμων πράττειν     λέγειν, καὶ οὐ ταὐτὰ τῷ
[351]   ἂν πόλιν στρατόπεδον     λῃστὰς κλέπτας ἄλλο
[340]   κατ' αὐτὸ τοῦτο ἐξαμαρτάνει;     λογιστικόν, ὃς ἂν ἐν λογισμῷ
[344]   ἔχεις ἀπιέναι πρὶν διδάξαι ἱκανῶς     μαθεῖν εἴτε οὕτως εἴτε ἄλλως
[327]   τοίνυν τούτων, ἔφη, κρείττους γένεσθε     μένετ' αὐτοῦ. οὐκοῦν, ἦν δ'
[339]   λέγεις· εἰ δὲ ἀληθὲς     μή, πειράσομαι μαθεῖν. τὸ συμφέρον
[353]   ἑκάστου εἴη ἔργον ἂν     μόνον τι κάλλιστα τῶν
[352]   ἄλλου ὁτουοῦν ἔργον, ἂν     μόνῳ ἐκείνῳ ποιῇ τις
[341]   ὀρθῶς κυβερνήτης ναυτῶν ἄρχων ἐστὶν     ναύτης; ναυτῶν ἄρχων. (οὐδὲν οἶμαι
[336]   αὐτὸ Περιάνδρου εἶναι Περδίκκου     Ξέρξου Ἰσμηνίου τοῦ Θηβαίου
[333]   ὅταν γε πλοῖον, ναυπηγὸς     κυβερνήτης; ἔοικεν. ὅταν οὖν
[333]   χρήσιμος κοινωνὸς εἰς πεττῶν θέσιν,     πεττευτικός; πεττευτικός. ἀλλ'
[339]   οὑτωσί, δίκαιον εἶναι ποιεῖν τοὐναντίον     σὺ λέγεις; τὸ γὰρ
[330]   κτήσωνται· οἱ δὲ κτησάμενοι διπλῇ     οἱ ἄλλοι ἀσπάζονται αὐτά. ὥσπερ
[339]   ἄρχοντες ἐν ταῖς πόλεσιν ἑκάσταις     οἷοί τι καὶ ἁμαρτεῖν; πάντως
[337]   τί ἄλλο, ἦν δ' ἐγώ,     ὅπερ προσήκει πάσχειν τῷ μὴ
[350]   ὁστισοῦν πλείω ἂν ἐθέλειν αἱρεῖσθαι     ὅσα ἄλλος ἐπιστήμων πράττειν
[341]   τεχνῶν ἔστιν τι συμφέρον ἄλλο     ὅτι μάλιστα τελέαν εἶναι; (πῶς
[350]   καὶ ἰσχυρὸν εἶναι τὴν ἀδικίαν.     οὐ μέμνησαι, Θρασύμαχε; μέμνημαι,
[333]   δικαιοσύνη; ~(χρήσιμον. καὶ γὰρ γεωργία·     οὔ; ναί. πρός γε καρποῦ
[341]   ἔφην, ἂν εἰπεῖν οὕτω λέγων,     οὔ; ὀρθῶς, ἔφη. ~(τί δὲ
[351]   μὴ ἀπολεῖ τὴν αὑτῆς δύναμιν,     οὐδὲν ἧττον ἕξει; μηδὲν ἧττον
[349]   πλεονεκτεῖν καὶ ἡγοῖτο δίκαιον εἶναι,     οὐκ ἂν ἡγοῖτο; ἡγοῖτ' ἄν,
[347]   οἱ ἐπιεικέστατοι, ὅταν ἐθέλωσιν ἄρχειν.     οὐκ οἶσθα ὅτι τὸ φιλότιμόν
[350]   ὅτι (δημηγορεῖν ἄν με φαίης.     οὖν ἔα με εἰπεῖν ὅσα
[342]   αὐτὴ αὑτῇ τὸ συμφέρον σκέψεται;     οὔτε αὑτῆς οὔτε ἄλλης προσδεῖται
[350]   ἀνομοίου τε καὶ ὁμοίου πλεονεκτεῖ;     οὐχ οὕτως ἔλεγες; ἔγωγε, ἔφη.
[342]   εἶναι ἄρχων ἀλλ' οὐ χρηματιστής.     οὐχ ὡμολόγηται; συνέφη. οὐκοῦν καὶ
[352]   ἔσθ' ὅτῳ ἂν ἄλλῳ ἴδοις     ὀφθαλμοῖς; οὐ δῆτα. τί δέ;
[330]   ἀλλὰ βραχεῖ γέ τινι πλείω     παρέλαβον. οὗ τοι ἕνεκα ἠρόμην,
[336]   ἔφη. οἶμαι αὐτὸ Περιάνδρου εἶναι     Περδίκκου Ξέρξου Ἰσμηνίου
[335]   φῇ Σιμωνίδην Βίαντα     Πιττακὸν εἰρηκέναι τιν' ἄλλον
[351]   χάρισαι καὶ λέγε· δοκεῖς ἂν     πόλιν στρατόπεδον λῃστὰς
[350]   δὲ ἰατρικός; ἐν τῇ ἐδωδῇ     πόσει ἐθέλειν ἄν τι ἰατρικοῦ
[350]   τι ἰατρικοῦ πλεονεκτεῖν ἀνδρὸς     πράγματος; οὐ δῆτα. μὴ ἰατρικοῦ
[350]   αἱρεῖσθαι ὅσα ἄλλος ἐπιστήμων     πράττειν λέγειν, καὶ οὐ
[341]   εἰ ἐξαρκεῖ σώματι εἶναι σώματι     προσδεῖταί τινος, εἴποιμ' ἂν ὅτι
[339]   τὸ δὲ μὴ ὀρθῶς ἀσύμφορα;     πῶς λέγεις; οὕτως. δ'
[328]   διαδώσουσιν ἀλλήλοις ἁμιλλώμενοι τοῖς ἵπποις;     πῶς λέγεις; οὕτως, ἔφη
[337]   ἕτερον εἴπω τι (τοῦ ἀληθοῦς;     πῶς λέγεις; τί ἂν αὐτῷ
[328]   ποιηταί, πότερον χαλεπὸν τοῦ βίου,     πῶς σὺ αὐτὸ ἐξαγγέλλεις. ~(ἐγώ
[328]   τίς ἐστιν, τραχεῖα καὶ χαλεπή,     ῥᾳδία καὶ εὔπορος. καὶ δὴ
[335]   σύ, ἐάν τις αὐτὸ φῇ     Σιμωνίδην Βίαντα Πιττακὸν
[344]   εἴτε οὕτως εἴτε ἄλλως (ἔχει;     σμικρὸν οἴει ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα διορίζεσθαι
[340]   οὐκ ἔστι δημιουργός· ὥστε δημιουργὸς     σοφὸς ἄρχων οὐδεὶς ἁμαρτάνει
[351]   λέγε· δοκεῖς ἂν πόλιν     στρατόπεδον λῃστὰς κλέπτας
[346]   αὕτη γὰρ αὐτῆς δύναμις·     τὴν ἰατρικὴν σὺ καὶ τὴν
[347]   μέλλουσιν ἐθελήσειν ἄρχειν, ἀργύριον     τιμήν, ζημίαν ἐὰν μὴ
[344]   συμφέρει ἰδίᾳ αὑτῷ ἄδικον εἶναι     τὸ δίκαιον. πάντων δὲ ῥᾷστα
[340]   κρείττονος συμφέρον δίκαιον ἂν εἴη     τὸ μὴ συμφέρον. ἀλλ' ἔφη
[332]   δ' ὅς. ἄλλο δή τι     τὸ τοιοῦτον, ὡς ἔοικεν, λέγει
[338]   τὸ δίκαιον οὐκ ἄλλο τι     τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον. ἀλλὰ
[343]   τοὺς βουκόλους τὸ τῶν προβάτων     τὸ τῶν βοῶν ἀγαθὸν σκοπεῖν
[343]   θεραπεύειν πρὸς ἄλλο τι βλέποντας     τὸ τῶν δεσποτῶν ἀγαθὸν καὶ
[343]   ἐγώ· οὐκ ἀποκρίνεσθαι χρῆν μᾶλλον     τοιαῦτα ἐρωτᾶν; ὅτι τοί σε,
[327]   ὅσοι ἐσμέν; πῶς γὰρ οὔ;     τοίνυν τούτων, ἔφη, κρείττους γένεσθε
[341]   κρείττονα, τὸν ὡς ἔπος εἰπεῖν     τὸν ἀκριβεῖ λόγῳ, νυνδὴ
[330]   εἰσίν, οὐδὲν ἐθέλοντες ἐπαινεῖν ἀλλ'     τὸν πλοῦτον. ἀληθῆ, ἔφη, λέγεις.
[334]   καὶ οὕτως ἐροῦμεν αὐτὸ τοὐναντίον     τὸν Σιμωνίδην ἔφαμεν λέγειν. καὶ
[347]   ἀδίκου βίον φάσκων εἶναι κρείττω     τὸν τοῦ δικαίου. σὺ οὖν
[343]   ἐγώ. (ὅτι οἴει τοὺς ποιμένας     τοὺς βουκόλους τὸ τῶν προβάτων
[334]   τοὺς δοκοῦντας ἑκάστῳ χρηστοὺς εἶναι,     τοὺς ὄντας, κἂν μὴ δοκῶσι,
[343]   αὐτοὺς διὰ νυκτὸς καὶ ἡμέρας     τοῦτο, (ὅθεν αὐτοὶ ὠφελήσονται. καὶ
[345]   δὲ ἀδικεῖν τῷ λανθάνειν     τῷ διαμάχεσθαι, ὅμως ἐμέ γε
[345]   μὲν ἄδικος, δυνάσθω δὲ ἀδικεῖν     τῷ λανθάνειν τῷ διαμάχεσθαι,
[341]   ἄρτι ἔλεγες, πότερον χρηματιστής ἐστιν     τῶν καμνόντων θεραπευτής; καὶ λέγε
[337]   που ὑπὸ ὑμῶν τῶν δεινῶν     χαλεπαίνεσθαι. καὶ ὃς ἀκούσας ἀνεκάγχασέ
[335]   βλάπτειν. βλαπτόμενοι δ' ἵπποι βελτίους     χείρους γίγνονται; χείρους. ἆρα εἰς
[333]   ὅταν οὖν τί δέῃ ἀργυρίῳ     χρυσίῳ κοινῇ χρῆσθαι, δίκαιος
[331]   γὰρ μηδὲ ἄκοντά τινα ἐξαπατῆσαι     ψεύσασθαι, μηδ' αὖ ὀφείλοντα
[353]   τοιαῦτα πάντα, ἔσθ' ὅτῳ ἄλλῳ     ψυχῇ δικαίως ἂν αὐτὰ ἀποδοῖμεν
[335]   δὴ ἡμᾶς προσθεῖναι τῷ δικαίῳ     ὡς τὸ πρῶτον ἐλέγομεν, λέγοντες
[352]   δῆτα. τί δέ; ἀκούσαις ἄλλῳ     ὠσίν; οὐδαμῶς. οὐκοῦν δικαίως (ἂν)
[343]   ἡγῇ διανοεῖσθαι πρὸς τοὺς ἀρχομένους     ὥσπερ ἄν τις πρὸς πρόβατα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005