Alphabétiquement     [«   »]
γάρ 20
γὰρ 83
γέ 7
γε 85
γέγονα 1
γέγονεν 1
γελάσας 1
Fréquences     [«    »]
83 γὰρ
83 μὲν
84 τε
85 γε
88 εἶναι
92 τοῦ
92
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

γε


Pages
[334]   βλάπτειν; φαίνεται. ἀλλὰ μὴν οἵ  γε   ἀγαθοὶ δίκαιοί τε καὶ οἷοι
[351]   γάρ που, Θρασύμαχε,  γε   ἀδικία καὶ μίση καὶ μάχας
[342]   ἀλλὰ μήν, Θρασύμαχε, ἄρχουσί  γε   αἱ τέχναι καὶ κρατοῦσιν ἐκείνου
[334]   οἱ δὲ κακοὶ φίλοι; πάνυ  γε.   ἀλλ' ὅμως δίκαιον τότε τούτοις
[345]   ἦν δ' ἐγώ, μὴ σύ  γε·   ἀλλὰ πρῶτον μέν, ἂν
[331]   ἄλλας χρείας πολλάς· ἀλλὰ ἕν  γε   ἀνθ' ἑνὸς οὐκ ἐλάχιστον ἔγωγε
[349]   ἔχειν ἀξιοῖ; οὐκοῦν καὶ ἀδίκου  γε   ἀνθρώπου τε καὶ πράξεως
[333]   ἄλλῃ, οὗτος καὶ φυλάξασθαι; πάνυ  γε.   ἆρ' οὖν καὶ νόσον ὅστις
[343]   καὶ οὐκ ἀπομύττει δεόμενον, ὅς  γε   αὐτῇ οὐδὲ πρόβατα οὐδὲ ποιμένα
[345]   τὸ βέλτιστον ἐκποριεῖ ἐπεὶ τά  γε   αὑτῆς ὥστ' εἶναι βελτίστη ἱκανῶς
[344]   τὸν λόγον· οὐ μὴν εἴασάν  γε   αὐτὸν οἱ παρόντες, ἀλλ' ἠνάγκασαν
[329]   τὰ αὐτὰ ταῦτα ἐπεπόνθη, ἕνεκά  γε   γήρως, καὶ οἱ ἄλλοι πάντες
[328]   δ' ἐγώ, Κέφαλε, χαίρω  γε   διαλεγόμενος (τοῖς σφόδρα πρεσβύταις· δοκεῖ
[335]   τοῦ ἐναντίου. φαίνεται. δέ  γε   δίκαιος ἀγαθός; πάνυ γε. οὐκ
[350]   ἔλεγες; ἔγωγε, ἔφη. (ὁ δέ  γε   δίκαιος τοῦ μὲν ὁμοίου οὐ
[340]   Σώκρατες, Πολέμαρχος, σαφέστατά  γε.   ἐὰν σύ γ' ἔφη, αὐτῷ
[354]   ἔστω, ἔφη. ἀλλὰ μὴν ἄθλιόν  γε   εἶναι οὐ λυσιτελεῖ, εὐδαίμονα δέ.
[354]   χαλεπαίνων ἐπαύσω. οὐ μέντοι καλῶς  γε   (εἱστίαμαι, δι' ἐμαυτὸν ἀλλ' οὐ
[354]   σὸν λόγον. ~(ἀλλὰ μὴν  γε   εὖ ζῶν μακάριός τε καὶ
[340]   οὕτω σε φῶμεν λέγειν; ἥκιστά  γε,   ἔφη· ἀλλὰ κρείττω με οἴει
[335]   καὶ ὁντινοῦν ἀνθρώπων; καὶ πάνυ  γε,   ἔφη· τούς γε πονηρούς τε
[349]   ἄριστα, ἔφη, εἴρηκας. ἔστιν δέ  γε,   ἔφην, φρόνιμός τε καὶ ἀγαθὸς
[328]   διανοεῖσθε. ~(καὶ Ἀδείμαντος, ἆρά  γε,   δ' ὅς, οὐδ' ἴστε
[331]   τῶν γε σῶν κληρονόμος; πάνυ  γε,   δ' ὃς γελάσας, καὶ
[351]   γὰρ οὔκ; ἔφη. καὶ τοῦτό  γε   ἀρίστη μάλιστα ποιήσει καὶ
[354]   ἐν τοῖς Βενδιδίοις. ὑπὸ σοῦ  γε,   ἦν δ' ἐγώ, Θρασύμαχε,
[339]   αὐτόθι τὸ τοῦ κρείττονος. (σμικρά  γε   ἴσως, ἔφη, προσθήκη. οὔπω δῆλον
[349]   ἡμεῖς τῷ δικαίῳ προσετίθεμεν, ἐπειδή  γε   καὶ ἐν ἀρετῇ αὐτὸ καὶ
[352]   τῷ δικαίῳ; οὐχ οὕτως; πάνυ  γε.   καὶ ἐν ἑνὶ δὴ οἶμαι
[352]   αὐτοὺς ἐποίει μήτοι καὶ ἀλλήλους  γε   καὶ ἐφ' οὓς ᾖσαν ἅμα
[348]   γ' ἔφη, ἥδιστε, ἐπειδή  γε   καὶ λέγω ἀδικίαν μὲν λυσιτελεῖν,
[333]   γεωργία· οὔ; ναί. πρός  γε   καρποῦ κτῆσιν; ναί. καὶ μὴν
[337]   δὴ ὅμοιον τοῦτο ἐκείνῳ. οὐδέν  γε   κωλύει, ἦν δ' ἐγώ· εἰ
[353]   δὲ κακῶς. ἀληθές, ἔφη, τοῦτό  γε   λέγεις. οὐκοῦν καὶ ὦτα στερόμενα
[332]   ἔμοιγε δοκεῖ. εἶεν· μὴ κάμνουσί  γε   μήν, φίλε Πολέμαρχε, ἰατρὸς
[334]   ἔμοιγε δοκεῖ. ~(ἀλλὰ μὴν στρατοπέδου  γε   αὐτὸς φύλαξ ἀγαθός, ὅσπερ
[343]   εἰ μηδεμία ἄλλη ζημία, τά  γε   οἰκεῖα δι' ἀμέλειαν μοχθηροτέρως ἔχειν,
[337]   γὰρ ἡμεῖς Σωκράτει εἰσοίσομεν. (πάνυ  γε   οἶμαι, δ' ὅς· ἵνα
[332]   γε ὀφείλεται αὐτοῖς, ὀφείλεται δέ  γε   οἶμαι παρά γε τοῦ ἐχθροῦ
[350]   κινδυνεύει. ἀλλὰ μὴν ὡμολογοῦμεν,  γε   ὅμοιος ἑκάτερος εἴη, τοιοῦτον καὶ
[329]   λέγουσι μέν τι, οὐ μέντοι  γε   ὅσον οἴονται· ~ἀλλὰ τὸ τοῦ
[333]   αὐτῷ χρῆσθαι ἀλλὰ κεῖσθαι; πάνυ  γε.   ὅταν ἄρα ἄχρηστον ἀργύριον,
[334]   καὶ τὰς ἄλλας πράξεις; πάνυ  γε.   ὅτου τις ἄρα δεινὸς φύλαξ,
[341]   τούτων ἔστιν τι συμφέρον; πάνυ  γε.   οὐ καὶ τέχνη, ἦν
[345]   τῷ διαμάχεσθαι, ὅμως ἐμέ  γε   οὐ πείθει ὡς ἔστι τῆς
[331]   μέντοι, ἦν δ' ἐγώ, Σιμωνίδῃ  γε   οὐ ῥᾴδιον ἀπιστεῖν σοφὸς γὰρ
[332]   γάρ; ναί. ἀποδοτέον δέ  γε   οὐδ' ὁπωστιοῦν τότε ὁπότε τις
[335]   ὑγραίνειν ἀλλὰ τοῦ ἐναντίου. πάνυ  γε.   οὐδὲ δὴ τοῦ ἀγαθοῦ βλάπτειν
[342]   μάλα μόγις. οὐκ ἄρα ἐπιστήμη  γε   οὐδεμία τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον
[344]   ἦν δ' ἐγώ ἤτοι ἡμῶν  γε   οὐδὲν κήδεσθαι, οὐδέ τι φροντίζειν
[335]   δέ γε δίκαιος ἀγαθός; πάνυ  γε.   οὐκ ἄρα τοῦ δικαίου βλάπτειν
[346]   καὶ αἱ ἄλλαι οὕτω; πάνυ  γε.   (οὐκοῦν καὶ μισθωτικὴ μισθόν; αὕτη
[350]   ἀλλ' ἴσως, ἔφη, ἀνάγκη τοῦτό  γε   οὕτως ἔχειν. τί δὲ
[332]   παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη,  γε   ὀφείλεται αὐτοῖς, ὀφείλεται δέ γε
[332]   μὴ σωφρόνως ἀπαιτοῦντι (ἀποδιδόναι. ~καίτοι  γε   ὀφειλόμενόν πού ἐστιν τοῦτο
[352]   ἀδικίᾳ ἡμιμόχθηροι ὄντες, ἐπεὶ οἵ  γε   παμπόνηροι καὶ τελέως ἄδικοι τελέως
[328]   ἔφη Πολέμαρχος. καὶ πρός  γε   παννυχίδα ποιήσουσιν, ἣν ἄξιον θεάσασθαι·
[349]   πῶς γὰρ οὔκ; ἔφη, ὅς  γε   πάντων πλέον ἔχειν ἀξιοῖ; οὐκοῦν
[333]   γάρ; φαίνεται. καὶ μὴν ὅταν  γε   πλοῖον, ναυπηγὸς
[335]   καὶ πάνυ γε, ἔφη· τούς  γε   πονηρούς τε καὶ ἐχθροὺς δεῖ
[329]   καὶ τούτων πέρι καὶ τῶν  γε   πρὸς τοὺς οἰκείους μία τις
[338]   ἀλλ' οὐκ ἐθελήσεις. ἐὰν μάθω  γε   πρῶτον, ἔφην, τί λέγεις· νῦν
[351]   μὴ ἀδικοῖεν; οὐ μᾶλλον; πάνυ  γε.   στάσεις γάρ που, Θρασύμαχε,
[351]   σοὶ γάρ, ἔφη, χαρίζομαι. εὖ  γε   σὺ ποιῶν· ἀλλὰ δὴ καὶ
[351]   σοι μὴ διαφέρωμαι. ἀλλ' εὖ  γε   σὺ ποιῶν, ἄριστε. τόδε
[336]   ὅτι μάλιστα φανῆναι αὐτό. οἴου  γε   σύ, φίλε. ἀλλ' οἶμαι
[353]   εὖ πράττειν. ἀνάγκη. οὐκοῦν ἀρετήν  γε   συνεχωρήσαμεν ψυχῆς εἶναι δικαιοσύνην, κακίαν
[331]   ἔφη, ἐγώ, Πολέμαρχος, τῶν  γε   σῶν κληρονόμος; πάνυ γε,
[348]   καὶ ἀγαθοὶ οἱ ἄδικοι; οἵ  γε   τελέως, ἔφη, οἷοί τε ἀδικεῖν,
[350]   μηδαμῶς, ἦν δ' ἐγώ, παρά  γε   τὴν σαυτοῦ δόξαν. ὥστε σοί,
[351]   κοινῇ μετ' (ἀλλήλων πράττειν; πάνυ  γε.   τί δὲ ἂν ἐν δυοῖν
[333]   ἂν οἶμαι φαίης κτῆσιν; πάνυ  γε.   τί δὲ δή; τὴν δικαιοσύνην
[352]   τούτων φαμὲν ἔργα εἶναι; πάνυ  γε.   ~(τί δέ; μαχαίρᾳ ἂν ἀμπέλου
[353]   τὸ αὑτῶν ἔργον ἀπεργάσεται; πάνυ  γε.   (τίθεμεν οὖν καὶ τἆλλα πάντα
[338]   ἑκάστῃ πόλει, τὸ ἄρχον; πάνυ  γε.   (τίθεται δέ γε τοὺς νόμους
[346]   ὠφελοῦνται. ἔοικεν, ἔφη. φαμὲν δέ  γε   τὸ μισθὸν ἀρνυμένους ὠφελεῖσθαι τοὺς
[338]   λέγεις; οὐ γάρ που τό  γε   τοιόνδε φῄς· εἰ Πουλυδάμας ἡμῶν
[342]   ναύτης; (ὡμολόγηται. οὐκ ἄρα  γε   τοιοῦτος κυβερνήτης τε καὶ ἄρχων
[329]   οὐχ ἧττον. παντάπασι γὰρ τῶν  γε   τοιούτων ἐν τῷ γήρᾳ πολλὴ
[332]   ὀφείλεται δέ γε οἶμαι παρά  γε   τοῦ ἐχθροῦ τῷ ἐχθρῷ ὅπερ
[338]   ἄρχον; πάνυ γε. (τίθεται δέ  γε   τοὺς νόμους ἑκάστη ἀρχὴ
[328]   ἵππων; ἦν δ' ἐγώ· καινόν  γε   τοῦτο. λαμπάδια ἔχοντες διαδώσουσιν ἀλλήλοις
[349]   μέντοι, ἦν δ' ἐγώ, ἀποκνητέον  γε   τῷ λόγῳ ἐπεξελθεῖν σκοπούμενον, ἕως
[333]   μὴν καὶ σκυτοτομική; ναί. πρός  γε   ὑποδημάτων ἂν οἶμαι φαίης κτῆσιν;
[346]   μισθαρνῇ; (οὐκ ἔφη. οὐκοῦν τήν  γε   ὠφελίαν ἑκάστης τῆς τέχνης ἰδίαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005