Alphabétiquement     [«   »]
ἀμπελουργική 1
ἀμφότερα 1
ἄν 20
ἂν 75
ἀναγκαῖον 3
ἀνάγκη 9
ἀνάγκην 2
Fréquences     [«    »]
73 ἀλλὰ
74 ἐγώ
73 ἦν
75 ἂν
75 ὅτι
77 οὐ
83 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

ἂν


Pages
[351]   τῇδέ πῃ σκέψασθαι· (πόλιν φαίης  ἂν   ἄδικον εἶναι καὶ ἄλλας πόλεις
[336]   ὂν οὐδὲ τὸ δίκαιον, τί  ἂν   ἄλλο τις αὐτὸ φαίη εἶναι;
[352]   ἔφη. ἀλλ' ὧδε· ἔσθ' ὅτῳ  ἂν   ἄλλῳ ἴδοις ὀφθαλμοῖς; οὐ
[353]   πάνυ γε. ~(τί δέ; μαχαίρᾳ  ἂν   ἀμπέλου κλῆμα ἀποτέμοις καὶ σμίλῃ
[352]   παντάπασιν ἀληθὲς λέγομεν· οὐ γὰρ  ἂν   ἀπείχοντο ἀλλήλων κομιδῇ ὄντες ἄδικοι,
[353]   ὅτῳ ἄλλῳ ψυχῇ δικαίως  ἂν   αὐτὰ ἀποδοῖμεν καὶ φαῖμεν ἴδια
[342]   τὸ τῷ ἀρχομένῳ καὶ  ἂν   αὐτὸς δημιουργῇ, καὶ πρὸς ἐκεῖνο
[330]   πόλιν εὐδοκιμοῖ, ἀπεκρίνατο ὅτι οὔτ'  ἂν   αὐτὸς Σερίφιος ὢν ὀνομαστὸς ἐγένετο
[337]   ἀληθοῦς; πῶς λέγεις; τί  ἂν   αὐτῷ εἶπες πρὸς ταῦτα; εἶεν,
[336]   αὐτὸν ἐκεῖνος ἐμέ, ἄφωνος  ἂν   γενέσθαι. νῦν δὲ ἡνίκα ὑπὸ
[348]   δικαστῶν τινων τῶν διακρινούντων δεησόμεθα·  ἂν   δὲ ὥσπερ ἄρτι ἀνομολογούμενοι πρὸς
[344]   διορίζεσθαι ὅλου βίου διαγωγήν,  ἂν   διαγόμενος ἕκαστος ἡμῶν λυσιτελεστάτην ζωὴν
[331]   τοῦτ' ἐκεῖνος εἶπεν, ὅτι ὃς  ἂν   δικαίως καὶ ὁσίως τὸν βίον
[349]   ὅς, καὶ ἀξιοῖ, ἀλλ' οὐκ  ἂν   δύναιτο. ἀλλ' οὐ τοῦτο, ἦν
[348]   πείθομαι. βούλει οὖν αὐτὸν πείθωμεν,  ἂν   δυνώμεθά πῃ ἐξευρεῖν, ὡς οὐκ
[330]   μὴ ἐπιεικὴς πλουτήσας εὔκολός ποτ'  ἂν   ἑαυτῷ γένοιτο. πότερον δέ, ἦν
[351]   ἔχουσα τὴν δύναμιν, οἵαν,  ἂν   ἐγγένηται, εἴτε πόλει τινὶ εἴτε
[337]   οὕτω δόξειεν. (τί οὖν, ἔφη,  ἂν   ἐγὼ δείξω ἑτέραν ἀπόκρισιν παρὰ
[350]   σοι δοκεῖ ἐπιστήμων ὁστισοῦν πλείω  ἂν   ἐθέλειν αἱρεῖσθαι ὅσα ἄλλος
[349]   τοῦ δικαίου δοκεῖ τί σοι  ἂν   ἐθέλειν πλέον ἔχειν; οὐδαμῶς, ἔφη·
[344]   δὲ ἀδικηθέντας καὶ ἀδικῆσαι οὐκ  ἂν   ἐθέλοντας ἀθλιωτάτους. ἔστιν δὲ τοῦτο
[340]   τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον δίκαιον  ἂν   εἴη τὸ μὴ συμφέρον.
[331]   τὰ τοιαῦτα ἀποδιδόναι, οὔτε δίκαιος  ἂν   εἴη ἀποδιδούς, οὐδ' αὖ
[347]   ἀνδρῶν ἀγαθῶν εἰ γένοιτο, περιμάχητον  ἂν   εἶναι τὸ μὴ ἄρχειν ὥσπερ
[341]   ὀρθῶς σοι δοκῶ, ἔφην,  ἂν   εἰπεῖν οὕτω λέγων, οὔ;
[345]   γε· ἀλλὰ πρῶτον μέν,  ἂν   εἴπῃς, ἔμμενε τούτοις, ἐὰν
[340]   ἄρχων ᾖ, ἀλλὰ πᾶς γ'  ἂν   εἴποι ὅτι ἰατρὸς ἥμαρτεν
[331]   ἑνὸς οὐκ ἐλάχιστον ἔγωγε θείην  ἂν   εἰς τοῦτο ἀνδρὶ νοῦν ἔχοντι,
[351]   πράττειν; πάνυ γε. τί δὲ  ἂν   ἐν δυοῖν ἐγγένηται; οὐ διοίσονται
[340]   ἐξαμαρτάνει; λογιστικόν, ὃς  ἂν   ἐν λογισμῷ ἁμαρτάνῃ, τότε ὅταν
[351]   ἔργον ἀδικίας, μῖσος ἐμποιεῖν ὅπου  ἂν   ἐνῇ, οὐ καὶ ἐν ἐλευθέροις
[353]   ἄλλῳ τῶν ὄντων οὐδ'  ἂν   ἑνὶ πράξαις, οἷον τὸ τοιόνδε·
[341]   τῷ λόγῳ δύναιο. οὐδέ γ'  ἂν   ἐπιχειρήσαιμι, ἦν δ' ἐγώ,
[351]   ἐστὶν ἀμαθία ἀδικία οὐδεὶς  ἂν   ἔτι τοῦτο ἀγνοήσειεν ἀλλ' οὔ
[343]   τοιοῦτος τῷ τοιούτῳ κοινωνήσῃ, οὐδαμοῦ  ἂν   εὕροις ἐν τῇ διαλύσει τῆς
[353]   τοῦτο ἑκάστου εἴη ἔργον  ἂν   μόνον τι κάλλιστα
[352]   καὶ ἄλλου ὁτουοῦν ἔργον,  ἂν   μόνῳ ἐκείνῳ ποιῇ τις
[351]   μοι χάρισαι καὶ λέγε· δοκεῖς  ἂν   πόλιν στρατόπεδον
[342]   ἀκέραιός ἐστιν ὀρθὴ οὖσα, ἕωσπερ  ἂν   ἑκάστη ἀκριβὴς ὅλη ἥπερ
[349]   ἡγοῖτο δίκαιον εἶναι, οὐκ  ἂν   ἡγοῖτο; ἡγοῖτ' ἄν, δ'
[345]   ~οὔτοι (κακῶς σοι κείσεται ὅτι  ἂν   ἡμᾶς τοσούσδε ὄντας εὐεργετήσῃς ἐγὼ
[349]   ἔχειν; οὐδαμῶς, ἔφη· οὐ γὰρ  ἂν   ἦν ἀστεῖος, ὥσπερ νῦν, καὶ
[337]   ἀπεῖπον, τούτων τι ἀποκρινῇ; οὐκ  ἂν   θαυμάσαιμι, ἦν δ' ἐγώ· εἴ
[352]   ἔργον; (ἔμοιγε. ἆρ' οὖν τοῦτο  ἂν   θείης καὶ ἵππου καὶ ἄλλου
[339]   πῶς λέγεις; οὕτως. δ'  ἂν   θῶνται ποιητέον τοῖς ἀρχομένοις, καὶ
[338]   Σώκρατες, καὶ ταύτῃ ὑπολαμβάνεις  ἂν   κακουργήσαις μάλιστα τὸν λόγον. οὐδαμῶς,
[332]   τίσιν τί ἀποδιδοῦσα τέχνη δικαιοσύνη  ἂν   καλοῖτο; εἰ μέν τι, ἔφη,
[347]   νυνὶ τὸ ἄρχειν, καὶ ἐνταῦθ'  ἂν   καταφανὲς γενέσθαι ὅτι τῷ ὄντι
[331]   ἀληθῆ τε λέγειν καὶ  ἂν   λάβῃ τις ἀποδιδόναι. πάνυ μὲν
[336]   μοι καὶ ἀκριβῶς λέγε ὅτι  ἂν   λέγῃς· ὡς ἐγὼ οὐκ ἀποδέξομαι
[353]   οὖν. νῦν δὴ οἶμαι ἄμεινον  ἂν   μάθοις ἄρτι ἠρώτων, πυνθανόμενος
[329]   ἀλλ' τρόπος τῶν ἀνθρώπων.  ἂν   μὲν γὰρ κόσμιοι καὶ εὔκολοι
[348]   οὐ βούλομαι; δ' ὅς.  ἂν   μὲν τοίνυν, ἦν δ' ἐγώ,
[330]   ποιοῦσιν ὡς τὸ πολὺ οἳ  ἂν   μὴ αὐτοὶ κτήσωνται· οἱ δὲ
[345]   ἱκανῶς δήπου ἐκπεπόρισται, ἕως γ'  ἂν   μηδὲν ἐνδέῃ τοῦ ποιμενικὴ εἶναι
[347]   τὸ τῷ ἀρχομένῳ· ὥστε πᾶς  ἂν   γιγνώσκων τὸ ὠφελεῖσθαι μᾶλλον
[330]   αὐτὸς λόγος, ὅτι οὔτ'  ἂν   ἐπιεικὴς πάνυ τι ῥᾳδίως
[343]   τοῖς πρὸς ἀλλήλους συμβολαίοις, ὅπου  ἂν   τοιοῦτος τῷ τοιούτῳ κοινωνήσῃ,
[332]   προσῆκον τέχνη ἰατρικὴ καλεῖται; τί  ἂν   οἴει ἡμῖν αὐτὸν ἀποκρίνασθαι; δῆλον
[353]   γὰρ οὔ; ἀλλ' οὐδενί γ'  ἂν   οἶμαι οὕτω καλῶς ὡς δρεπάνῳ
[333]   σκυτοτομική; ναί. πρός γε ὑποδημάτων  ἂν   οἶμαι φαίης κτῆσιν; πάνυ γε.
[341]   σώματι προσδεῖταί τινος, εἴποιμ'  ἂν   ὅτι παντάπασι μὲν οὖν προσδεῖται.
[349]   ἰατρικόν; οὐχ οὕτως; οὕτως. δοκεῖ  ἂν   οὖν τίς σοι, ἄριστε,
[333]   δὲ ἀχρηστίᾳ χρήσιμος; κινδυνεύει. (οὐκ  ἂν   οὖν, φίλε, πάνυ γέ
[328]   ἔδει δεῦρο (ἰέναι, ἀλλ' ἡμεῖς  ἂν   παρὰ σὲ ᾖμεν· νῦν δέ
[349]   τοῦ δὲ ἀδίκου πότερον ἀξιοῖ  ἂν   πλεονεκτεῖν καὶ ἡγοῖτο δίκαιον εἶναι,
[330]   δ' ὅς, ἴσως οὐκ  ἂν   πολλοὺς πείσαιμι λέγων. εὖ γὰρ
[334]   ἡγῆται χρηστοὺς φιλεῖν, οὓς δ'  ἂν   πονηροὺς μισεῖν. ἆρ' οὖν οὐχ
[339]   τοῦ ἑαυτοῖς βελτίστου, δ'  ἂν   προστάττωσιν οἱ ἄρχοντες δίκαιον εἶναι
[328]   καὶ δὴ καὶ σοῦ ἡδέως  ἂν   πυθοίμην ὅτι σοι φαίνεται τοῦτο,
[344]   καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ὅσοι  ἂν   πύθωνται αὐτὸν τὴν ὅλην ἀδικίαν
[328]   πορεύεσθαι πρὸς τὸ ἄστυ, οὐδὲν  ἂν   σὲ ἔδει δεῦρο (ἰέναι, ἀλλ'
[352]   ὠσίν; οὐδαμῶς. οὐκοῦν δικαίως  (ἂν)   ταῦτα τούτων φαμὲν ἔργα εἶναι;
[332]   δέ; τοῖς ἐχθροῖς ἀποδοτέον ὅτι  ἂν   τύχῃ ὀφειλόμενον; παντάπασι μὲν οὖν,
[333]   κτῆσιν ἐν εἰρήνῃ φαίης  ἂν   χρήσιμον εἶναι; πρὸς τὰ συμβόλαια,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005