HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


υ  =  34 formes différentes pour 54 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[346]   γ' οἶμαι, τὴν μισθωτικήν, ἐὰν  ὑγιαίνῃ   τις μισθαρνῶν. οὐ δῆτα. τί
[332]   ἐχθροὺς κακῶς πρὸς νόσον καὶ  ὑγίειαν;   ἰατρός. (τίς δὲ πλέοντας πρὸς
[346]   οὐ κοινήν, οἷον ἰατρικὴ μὲν  ὑγίειαν,   κυβερνητικὴ δὲ σωτηρίαν ἐν τῷ
[346]   ἀκριβῶς σκοπεῖσθαι, μὲν ἰατρικὴ  ὑγίειαν   ποιεῖ, δὲ μισθαρνητικὴ μισθόν,
[346]   τι μᾶλλον, ἐάν τις κυβερνῶν  ὑγιὴς   γίγνηται διὰ τὸ συμφέρον αὐτῷ
[335]   τοῦ ἐναντίου. ναί. οὐδὲ ξηρότητος  ὑγραίνειν   ἀλλὰ τοῦ ἐναντίου. πάνυ γε.
[336]   ὡς ἐγὼ οὐκ ἀποδέξομαι ἐὰν  ὕθλους   τοιούτους λέγῃς. καὶ ἐγὼ ἀκούσας
[327]   παῖς λαβόμενος τοῦ ἱματίου, κελεύει  ὑμᾶς,   ἔφη, Πολέμαρχος περιμεῖναι. καὶ ἐγὼ
[336]   τὸ μέσον φθεγξάμενος, τίς, ἔφη,  ὑμᾶς   πάλαι φλυαρία (ἔχει, Σώκρατες;
[327]   ἓν λείπεται, τὸ ἢν πείσωμεν  ὑμᾶς   ὡς χρὴ ἡμᾶς ἀφεῖναι;
[336]   τί εὐηθίζεσθε πρὸς ἀλλήλους ὑποκατακλινόμενοι  ὑμῖν   αὐτοῖς; ἀλλ' εἴπερ ὡς ἀληθῶς
[331]   ἔφη Κέφαλος, καὶ παραδίδωμι  ὑμῖν   τὸν λόγον· δεῖ γάρ με
[329]   ἐπὶ τούτῳ δὴ τὸ γῆρας  ὑμνοῦσιν   ὅσων κακῶν σφίσιν αἴτιον. ἐμοὶ
[337]   (μᾶλλον εἰκός ἐστίν που ὑπὸ  ὑμῶν   τῶν δεινῶν χαλεπαίνεσθαι. καὶ
[347]   γιγνώσκων τὸ ὠφελεῖσθαι μᾶλλον ἕλοιτο  ὑπ'   ἄλλου ἄλλον ὠφελῶν πράγματα
[337]   ὅπως μηδὲν ἐρεῖ ὧν ἡγεῖται  ὑπ'   ἀνδρὸς οὐ φαύλου; ~ἀλλὰ σὲ
[343]   ἄρχῃ ἑκάτερος, τῷ μὲν δικαίῳ  ὑπάρχει,   καὶ εἰ μηδεμία ἄλλη ζημία,
[343]   δὲ ἀδίκῳ πάντα τούτων τἀναντία  ὑπάρχει.   ~λέγω γὰρ (ὅνπερ νυνδὴ ἔλεγον,
[347]   ἕνεκα, ὡς ἔοικε, μισθὸν δεῖν  ὑπάρχειν   τοῖς μέλλουσιν ἐθελήσειν ἄρχειν,
[346]   ἐάνπερ βούλῃ ἀκριβῶς διορίζειν, ὥσπερ  ὑπέθου,   οὐδέν τι μᾶλλον, ἐάν τις
[336]   χρυσίων τιμιώτερον, ἔπειθ' οὕτως ἀνοήτως  ὑπείκειν   ἀλλήλοις καὶ οὐ σπουδάζειν ὅτι
[343]   γνωρίμοις, ὅταν μηδὲν ἐθέλῃ αὐτοῖς  ὑπηρετεῖν   παρὰ τὸ δίκαιον· τῷ δὲ
[343]   ὄντος, καὶ εὐδαίμονα ἐκεῖνον ποιοῦσιν  ὑπηρετοῦντες   (αὐτῷ, ἑαυτοὺς δὲ οὐδ' ὁπωστιοῦν.
[343]   δὲ τοῦ πειθομένου τε καὶ  ὑπηρετοῦντος   βλάβη, δὲ ἀδικία τοὐναντίον,
[330]   πολλὰ ἀδικήματα καὶ ἐκ τῶν  ὕπνων,   ὥσπερ οἱ παῖδες, θαμὰ ἐγειρόμενος
[342]   τοῦ ἥττονός τε καὶ ἀρχομένου  (ὑπὸ   ἑαυτῆς. συνωμολόγησε μὲν καὶ ταῦτα
[347]   τῆς δὲ ζημίας μεγίστη τὸ  ὑπὸ   πονηροτέρου ἄρχεσθαι, ἐὰν μὴ αὐτὸς
[354]   Σώκρατες, εἱστιάσθω ἐν τοῖς Βενδιδίοις.  ὑπὸ   σοῦ γε, ἦν δ' ἐγώ,
[330]   ἀληθεῖς ὦσιν· καὶ αὐτός ἤτοι  ὑπὸ   τῆς τοῦ γήρως ἀσθενείας
[329]   ποτε τῷ ποιητῇ παρεγενόμην ἐρωτωμένῳ  ὑπό   τινος· πῶς, ἔφη, (ὦ Σοφόκλεις,
[336]   ἂν γενέσθαι. νῦν δὲ ἡνίκα  ὑπὸ   τοῦ λόγου ἤρχετο ἐξαγριαίνεσθαι, προσέβλεψα
[344]   ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἀλλὰ καὶ  ὑπὸ   τῶν ἄλλων ὅσοι ἂν πύθωνται
[340]   τὰ κελευόμενα ποιεῖν, Πολέμαρχε,  ὑπὸ   τῶν ἀρχόντων δίκαιον εἶναι ἔθετο
[336]   ὥρμα ἀντιλαμβάνεσθαι τοῦ λόγου, ἔπειτα  ὑπὸ   τῶν παρακαθημένων διεκωλύετο βουλομένων διακοῦσαι
[344]   καὶ μακάριοι (κέκληνται, οὐ μόνον  ὑπὸ   τῶν πολιτῶν ἀλλὰ καὶ ὑπὸ
[337]   πολὺ (μᾶλλον εἰκός ἐστίν που  ὑπὸ   ὑμῶν τῶν δεινῶν χαλεπαίνεσθαι.
[333]   καὶ σκυτοτομική; ναί. πρός γε  ὑποδημάτων   ἂν οἶμαι φαίης κτῆσιν; πάνυ
[336]   ἄν ποτε ἡμᾶς ἑκόντας εἶναι  ὑποκατακλίνεσθαι   ἀλλήλοις ἐν τῇ ζητήσει καὶ
[336]   καὶ τί εὐηθίζεσθε πρὸς ἀλλήλους  ὑποκατακλινόμενοι   ὑμῖν αὐτοῖς; ἀλλ' εἴπερ ὡς
[340]   οὖν δή σοι καὶ ἐμὲ  ὑπόλαβε   νυνδὴ ἀποκρίνεσθαι· τὸ δὲ ἀκριβέστατον
[340]   ἔφη, αὐτῷ μαρτυρήσῃς, Κλειτοφῶν  ὑπολαβών.   καὶ τί, ἔφη, δεῖται μάρτυρος;
[331]   μὲν οὖν, ἔφη, Σώκρατες,  ὑπολαβὼν   Πολέμαρχος, εἴπερ γέ τι
[338]   ἔφη, Σώκρατες, καὶ ταύτῃ  ὑπολαμβάνεις   ἂν κακουργήσαις μάλιστα τὸν
[349]   ἐπεξελθεῖν σκοπούμενον, ἕως ἄν σε  ὑπολαμβάνω   λέγειν ἅπερ διανοῇ. ἐμοὶ γὰρ
[341]   ναυτῶν ἄρχων. (οὐδὲν οἶμαι τοῦτο  ὑπολογιστέον,   ὅτι πλεῖ ἐν τῇ νηί,
[344]   αὐτὸν οἱ παρόντες, ἀλλ' ἠνάγκασαν  ὑπομεῖναί   τε καὶ παρασχεῖν τῶν εἰρημένων
[336]   τ' ἐγενόμην ἀποκρίνασθαι, καὶ εἶπον  ὑποτρέμων·   Θρασύμαχε, μὴ χαλεπὸς ἡμῖν
[330]   ἐκεῖ μᾶλλόν τι καθορᾷ αὐτά  ὑποψίας   δ' οὖν καὶ δείματος μεστὸς
[345]   ἀληθῶς ποιμένα οὐκέτι ᾤου δεῖν  ὕστερον   ἀκριβῶς φυλάξαι, ἀλλὰ πιαίνειν οἴει
[354]   καὶ ἀρετή, καὶ ἐμπεσόντος αὖ  ὕστερον   λόγου, ὅτι λυσιτελέστερον ἀδικία
[327]   ὃς Γλαύκων. (καὶ ὀλίγῳ  ὕστερον   τε Πολέμαρχος ἧκε καὶ
[352]   καὶ εὐδαιμονέστεροί εἰσιν, ὅπερ τὸ  ὕστερον   προυθέμεθα σκέψασθαι, σκεπτέον. φαίνονται μὲν
[351]   καὶ καταδεδουλῶσθαι, πολλὰς δὲ καὶ  ὑφ'   ἑαυτῇ ἔχειν δουλωσαμένην; πῶς γὰρ
[348]   τε καὶ ἔθνη δυνάμενοι ἀνθρώπων  ὑφ'   ἑαυτοὺς ποιεῖσθαι· σὺ δὲ οἴει
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005