HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ω  =  43 formes différentes pour 259 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[329]   συγγίγνεσθαι” καὶ ὅς, εὐφήμει, ἔφη,     ἄνθρωπε· ἁσμενέστατα μέντοι αὐτὸ ἀπέφυγον,
[337]   ἐρόμενος προείποις (αὐτῷ ὅπως μοι,     ἄνθρωπε, μὴ ἐρεῖς ὅτι ἔστιν
[338]   κακουργήσαις μάλιστα τὸν λόγον. οὐδαμῶς,     ἄριστε, ἦν δ' ἐγώ· ἀλλὰ
[349]   δοκεῖ ἂν οὖν τίς σοι,     ἄριστε, μουσικὸς ἀνὴρ ἁρμοττόμενος λύραν
[351]   ἀλλ' εὖ γε σὺ ποιῶν,     ἄριστε. τόδε δέ μοι λέγε·
[338]   καὶ ἀδικοῦντα. τοῦτ' οὖν ἐστιν,     βέλτιστε, λέγω ~ἐν ἁπάσαις
[337]   πῶς γὰρ ἄν, ἔφην ἐγώ,     βέλτιστε, τὶς ἀποκρίναιτο πρῶτον μὲν
[347]   οὖν ποτέρως, ἦν δ' ἐγώ,     Γλαύκων, αἱρῇ; καὶ πότερον ἀληθεστέρως
[344]   πάνυ ἐδεόμην τε καὶ εἶπον·     δαιμόνιε Θρασύμαχε, οἷον ἐμβαλὼν λόγον
[348]   ἦν δ' ἐγώ, ἤδη στερεώτερον,     ἑταῖρε, καὶ οὐκέτι ῥᾴδιον ἔχειν
[335]   ἵππων ἀρετήν; ἀνάγκη. (ἀνθρώπους δέ,     ἑταῖρε, μὴ οὕτω φῶμεν, βλαπτομένους
[343]   δὲ οὐδ' ὁπωστιοῦν. σκοπεῖσθαι δέ,     εὐηθέστατε Σώκρατες, οὑτωσὶ χρή, ὅτι
[348]   ἀδικίαν κακίαν; εἰκός γ' ἔφη,     ἥδιστε, ἐπειδή γε καὶ λέγω
[337]   τε μάλα σαρδάνιον καὶ εἶπεν·     Ἡράκλεις, ἔφη, αὕτη κείνη
[351]   ἔσονται, ἔφη. ἐὰν δὲ δή,     θαυμάσιε, ἐν ἑνὶ ἐγγένηται ἀδικία,
[337]   ἀποκρίνωμαι ὧν προεῖπες μηδέν; πότερον,     θαυμάσιε, μηδ' εἰ τούτων τι
[348]   ἴθι δή, ἦν δ' ἐγώ,     Θρασύμαχε, ἀπόκριναι ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς.
[342]   φαίνεται, ἔφη, οὕτως. ἀλλὰ μήν,     Θρασύμαχε, ἄρχουσί γε αἱ τέχναι
[349]   διανοῇ. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖς σύ,     Θρασύμαχε, ἀτεχνῶς νῦν οὐ σκώπτειν,
[348]   ἔφη. καὶ φρόνιμοί σοι,     Θρασύμαχε, δοκοῦσιν εἶναι καὶ ἀγαθοὶ
[341]   συμφέρον. εἶεν, ἦν δ' ἐγώ,     Θρασύμαχε· δοκῶ σοι συκοφαντεῖν; πάνυ
[351]   ἀλλ' οὔ τι οὕτως ἁπλῶς,     Θρασύμαχε, ἔγωγε ἐπιθυμῶ, ἀλλὰ τῇδέ
[354]   σοῦ γε, ἦν δ' ἐγώ,     Θρασύμαχε, ἐπειδή μοι πρᾷος ἐγένου
[345]   μὴ ἐξαπάτα. νῦν δὲ ὁρᾷς,     Θρασύμαχε ἔτι (γὰρ τὰ ἔμπροσθεν
[337]   γὰρ εἶ, ἦν δ' ἐγώ,     Θρασύμαχε· εὖ οὖν ᾔδησθα ὅτι
[351]   πάνυ γε. στάσεις γάρ που,     Θρασύμαχε, γε ἀδικία καὶ
[350]   καὶ τοῦ ἐναντίου. φαίνεται. οὐκοῦν,     Θρασύμαχε, ἦν δ' ἐγώ,
[339]   μαθεῖν. τὸ συμφέρον μὲν οὖν,     Θρασύμαχε, καὶ σὺ ἀπεκρίνω δίκαιον
[337]   Γλαύκων. ἀλλ' ἕνεκα ἀργυρίου,     Θρασύμαχε, λέγε· πάντες γὰρ ἡμεῖς
[350]   τὴν ἀδικίαν. οὐ μέμνησαι,     Θρασύμαχε; μέμνημαι, ἔφη· ἀλλ' ἔμοιγε
[336]   ἐγενόμην ἀποκρίνασθαι, καὶ εἶπον ὑποτρέμων·     Θρασύμαχε, μὴ χαλεπὸς ἡμῖν ἴσθι·
[349]   ἀλλὰ τί μέλλει; ἔφη. εἶεν,     Θρασύμαχε· μουσικὸν δέ τινα λέγεις,
[352]   ἄρα ἐχθρὸς ἔσται ἄδικος,     Θρασύμαχε, δὲ δίκαιος φίλος.
[338]   παρὰ τῶν ἄλλων, ἀληθῆ εἶπες,     Θρασύμαχε, ὅτι δὲ οὔ με
[351]   πάνυ ἄγαμαι, ἦν δ' ἐγώ,     Θρασύμαχε, ὅτι οὐκ ἐπινεύεις μόνον
[342]   μόγις. οὐκοῦν, ἦν δ' ἐγώ,     Θρασύμαχε, οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς ἐν
[337]   πυνθανομένῳ. ἀλλ' εἴ σοι εἶπεν·     Θρασύμαχε, πῶς λέγεις; μὴ ἀποκρίνωμαι
[345]   τί δέ, ἦν δ' ἐγώ,     Θρασύμαχε; τὰς ἄλλας ἀρχὰς οὐκ
[338]   συμφέρον δίκαιον εἶναι. καὶ τοῦτο,     Θρασύμαχε, τί ποτε λέγεις; οὐ
[346]   προῖκα ἐργάζηται; οἶμαι ἔγωγε. οὐκοῦν,     Θρασύμαχε, τοῦτο ἤδη δῆλον, ὅτι
[340]   αὐτοῦ ἀποδεχώμεθα. καί μοι εἰπέ,     Θρασύμαχε· τοῦτο ἦν ἐβούλου
[353]   εἶναι; φαμέν. (ἆρ' οὖν ποτε,     Θρασύμαχε, ψυχὴ τὰ αὑτῆς ἔργα
[329]   (λέγειν αὐτὸν ἐκίνουν καὶ εἶπον·     Κέφαλε, οἶμαί σου τοὺς πολλούς,
[331]   (παγκάλως, ἦν δ' ἐγώ, λέγεις,     Κέφαλε. τοῦτο δ' αὐτό, τὴν
[328]   καὶ μήν, ἦν δ' ἐγώ,     Κέφαλε, χαίρω γε διαλεγόμενος (τοῖς
[330]   πότερον δέ, ἦν δ' ἐγώ,     Κέφαλε, ὧν κέκτησαι τὰ πλείω
[340]   καὶ γὰρ τὸ τοῦ κρείττονος,     Κλειτοφῶν, συμφέρον (δίκαιον εἶναι ἔθετο.
[341]   ἂν ἐπιχειρήσαιμι, ἦν δ' ἐγώ,     μακάριε. ἀλλ' ἵνα μὴ αὖθις
[354]   πῶς γὰρ οὔ; οὐδέποτ' ἄρα,     μακάριε Θρασύμαχε, λυσιτελέστερον ἀδικία δικαιοσύνης.
[345]   οὐ μόνος ἐγώ· πεῖσον οὖν,     μακάριε, ἱκανῶς ἡμᾶς ὅτι οὐκ
[346]   ἑτέραν τὴν δύναμιν ἔχειν; καί,     μακάριε, μὴ παρὰ δόξαν ἀποκρίνου,
[340]   ἐλέγετο. (οὐδέν, ἦν δ' ἐγώ,     Πολέμαρχε, διαφέρει, ἀλλ' εἰ νῦν
[331]   ὅτι ποτὲ λέγει, σὺ μέν,     Πολέμαρχε, ἴσως γιγνώσκεις, ἐγὼ δὲ
[335]   ἄρα τοῦ δικαίου βλάπτειν ἔργον,     Πολέμαρχε, οὔτε φίλον οὔτ' ἄλλον
[333]   ἔμοιγε δοκεῖ. πλήν γ' ἴσως,     Πολέμαρχε, πρὸς τὸ χρῆσθαι ἀργυρίῳ,
[334]   ἐκείνου καλλίων φαίνεται. πολλοῖς ἄρα,     Πολέμαρχε, συμβήσεται, ὅσοι διημαρτήκασιν (τῶν
[334]   καὶ ἐχθρὸν θέσθαι. πῶς θέμενοι,     Πολέμαρχε; τὸν δοκοῦντα χρηστόν, τοῦτον
[340]   τὸ γὰρ τὰ κελευόμενα ποιεῖν,     Πολέμαρχε, ὑπὸ τῶν ἀρχόντων δίκαιον
[332]   ὀφειλόμενον. ἀλλὰ τί οἴει; ἔφη.     πρὸς Διός, ἦν δ' ἐγώ,
[332]   εἰ οὖν τις αὐτὸν ἤρετο·     Σιμωνίδη, τίσιν οὖν τί
[329]   ἐρωτωμένῳ ὑπό τινος· πῶς, ἔφη,  (ὦ   Σοφόκλεις, ἔχεις πρὸς τἀφροδίσια; ἔτι
[339]   ἐκεῖνοι προσέταξαν ἆρα τότε,     σοφώτατε Θρασύμαχε, οὐκ ἀναγκαῖον συμβαίνειν
[329]   αἰτία ἐστίν, οὐ τὸ γῆρας,     Σώκρατες, ἀλλ' τρόπος τῶν
[327]   πομπῆς. οὖν Πολέμαρχος ἔφη·     Σώκρατες, δοκεῖτέ μοι πρὸς ἄστυ
[335]   μοι δοκεῖς ἀληθῆ λέγειν, ἔφη,     Σώκρατες. (εἰ ἄρα τὰ ὀφειλόμενα
[354]   δικαιοσύνης. ταῦτα δή σοι, ἔφη,     Σώκρατες, εἱστιάσθω ἐν τοῖς Βενδιδίοις.
[340]   ἐξαμαρτάνειν. (συκοφάντης γὰρ εἶ, ἔφη,     Σώκρατες, ἐν τοῖς λόγοις· ἐπεὶ
[347]   μὴ ἄρχῃ. πῶς τοῦτο λέγεις,     Σώκρατες; ἔφη Γλαύκων· τοὺς
[344]   οἱ ὀνειδίζοντες τὴν ἀδικίαν. οὕτως,     Σώκρατες, καὶ ἰσχυρότερον καὶ ἐλευθεριώτερον
[329]   εἰ δὲ μή, καὶ γῆρας,     Σώκρατες, καὶ νεότης χαλεπὴ τῷ
[338]   δίκαιον. βδελυρὸς γὰρ εἶ, ἔφη,     Σώκρατες, καὶ ταύτῃ ὑπολαμβάνεις
[336]   ἔφη, ὑμᾶς πάλαι φλυαρία (ἔχει,     Σώκρατες; καὶ τί εὐηθίζεσθε πρὸς
[330]   ἐπεκτήσω; (ποῖ' ἐπεκτησάμην, ἔφη,     Σώκρατες; μέσος τις γέγονα χρηματιστὴς
[340]   ποιεῖν. ~(ναὶ μὰ Δί' ἔφη,     Σώκρατες, Πολέμαρχος, σαφέστατά γε.
[329]   ἔφη, νὴ τὸν Δία ἐρῶ,     Σώκρατες, οἷόν γέ μοι φαίνεται.
[330]   λέγων. εὖ γὰρ ἴσθι, ἔφη,     Σώκρατες, ὅτι, ἐπειδάν τις ἐγγὺς
[328]   Κέφαλος ἠσπάζετό τε καὶ εἶπεν·     Σώκρατες, οὐ δὲ θαμίζεις ἡμῖν
[333]   ὅταν παρακαταθέσθαι καὶ σῶν εἶναι,     Σώκρατες. οὐκοῦν λέγεις ὅταν μηδὲν
[329]   σφίσιν αἴτιον. ἐμοὶ δὲ δοκοῦσιν,     Σώκρατες, οὗτοι οὐ τὸ αἴτιον
[331]   εἰς τοῦτο ἀνδρὶ νοῦν ἔχοντι,     Σώκρατες, πλοῦτον χρησιμώτατον εἶναι. (παγκάλως,
[334]   δίκαιον κακῶς ποιεῖν. μηδαμῶς, ἔφη,     Σώκρατες· πονηρὸς γὰρ ἔοικεν εἶναι
[333]   χρήσιμον εἶναι; πρὸς τὰ συμβόλαια,     Σώκρατες. συμβόλαια δὲ λέγεις κοινωνήματα
[343]   τοῦ ἀποκρίνεσθαι, εἰπέ μοι, ἔφη,     Σώκρατες, τίτθη σοι ἔστιν; τί
[332]   μέν τι, ἔφη, δεῖ ἀκολουθεῖν,     Σώκρατες, τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένοις,
[331]   Πίνδαρος λέγει. χαριέντως γάρ τοι,     Σώκρατες, τοῦτ' ἐκεῖνος εἶπεν, ὅτι
[331]   ἀποδιδόναι. πάνυ μὲν οὖν, ἔφη,     Σώκρατες, ὑπολαβὼν Πολέμαρχος, εἴπερ
[336]   φανῆναι αὐτό. οἴου γε σύ,     φίλε. ἀλλ' οἶμαι οὐ δυνάμεθα·
[346]   κρείττονος. διὰ δὴ ταῦτα ἔγωγε,     φίλε Θρασύμαχε, καὶ ἄρτι ἔλεγον
[352]   ναί. δίκαιοι δέ γ' εἰσίν,     φίλε, καὶ οἱ θεοί; ἔστω,
[333]   χρήσιμος; κινδυνεύει. (οὐκ ἂν οὖν,     φίλε, πάνυ γέ τι σπουδαῖον
[332]   εἶεν· μὴ κάμνουσί γε μήν,     φίλε Πολέμαρχε, ἰατρὸς ἄχρηστος. ἀληθῆ.
[335]   ἀνάγκη. καὶ τοὺς βλαπτομένους ἄρα,     φίλε, τῶν ἀνθρώπων ἀνάγκη ἀδικωτέρους
[342]   ἀλλὰ τὸ τῷ ἀρχομένῳ καὶ     ἂν αὐτὸς δημιουργῇ, καὶ πρὸς
[351]   φαίνεται ἔχουσα τὴν δύναμιν, οἵαν,     ἂν ἐγγένηται, εἴτε πόλει τινὶ
[350]   ἀμαθεῖ. κινδυνεύει. ἀλλὰ μὴν ὡμολογοῦμεν,     γε ὅμοιος ἑκάτερος εἴη, τοιοῦτον
[340]   ἐπιστήμης ἁμαρτάνων ἁμαρτάνει, ἐν     οὐκ ἔστι δημιουργός· ὥστε δημιουργὸς
[346]   ἐργάζεται καὶ ὠφελεῖ ἐκεῖνο ἐφ'     τέτακται. ἐὰν δὲ μὴ μισθὸς
[345]   ἄλλου του μέλει ἐφ'     τέτακται, ὅπως τούτῳ τὸ βέλτιστον
[345]   διακωλύῃ πράττειν βούλεται. ἀλλ'  ὠγαθέ,   ἔστω μὲν ἄδικος, δυνάσθω δὲ
[344]   σὺ φῂς εἰδέναι. ἀλλ'  ὠγαθέ,   προθυμοῦ καὶ ἡμῖν ἐνδείξασθαι ~οὔτοι
[349]   πλεῖστον αὐτὸς λάβῃ; ἔστι ταῦτα.  ὧδε   δὴ λέγωμεν, ἔφην· δίκαιος
[352]   ἄριστα; οὐ μανθάνω, ἔφη. ἀλλ'  ὧδε·   ἔσθ' ὅτῳ ἂν ἄλλῳ ἴδοις
[335]   ἐχθρὸν κακῶς· νῦν πρὸς τούτῳ  ὧδε   λέγειν, ὅτι ἔστιν δίκαιον τὸν
[345]   τοῦ ποιμενικὴ εἶναι οὕτω δὲ  ᾤμην   ἔγωγε νυνδὴ ἀναγκαῖον εἶναι ἡμῖν
[340]   ἐξαμαρτάνοντα ὅταν ἐξαμαρτάνῃ; ἔγωγε, εἶπον,  ᾤμην   σε τοῦτο λέγειν ὅτε τοὺς
[348]   κακίαν μέντοι αἰσχρὸν αὐτὸ  ὡμολόγεις   εἶναι ὥσπερ ἄλλοι τινές, εἴχομεν
[340]   τοῦτο λέγειν ὅτε τοὺς ἄρχοντας  ὡμολόγεις   οὐκ ἀναμαρτήτους εἶναι ἀλλά τι
[346]   ὠφελίαν ἑκάστης τῆς τέχνης ἰδίαν  ὡμολογήσαμεν   εἶναι; ἔστω, ἔφη. ἥντινα ἄρα
[350]   καὶ κακός. δὴ Θρασύμαχος  ὡμολόγησε   μὲν πάντα ταῦτα, οὐχ (ὡς
[342]   περὶ αὐτὰ μάχεσθαι· ἐπειδὴ δὲ  ὡμολόγησεν,   ἄλλο τι οὖν, ἦν δ'
[340]   ἔθετο. ταῦτα δὲ ἀμφότερα θέμενος  ὡμολόγησεν   αὖ ἐνίοτε τοὺς κρείττους τὰ
[339]   τε καὶ κρείττοσι δίκαιον εἶναι  ὡμολογῆσθαί   σοι, ὅταν οἱ μὲν ἄρχοντες
[342]   ἐπιτάττει, ἀλλὰ τὸ τῷ κάμνοντι;  ὡμολόγηται   γὰρ ἀκριβὴς ἰατρὸς σωμάτων
[339]   τοῖς ἀρχομένοις ποιεῖν; ταῦτ' οὐχ  ὡμολόγηται;   οἶμαι ἔγωγε, ἔφη. (οἴου τοίνυν,
[342]   εἶναι ἄρχων ἀλλ' οὐ ναύτης;  (ὡμολόγηται.   οὐκ ἄρα γε τοιοῦτος
[342]   ἀλλ' οὐ χρηματιστής. οὐχ  ὡμολόγηται;   συνέφη. οὐκοῦν καὶ κυβερνήτης
[339]   δοκῶ· σκοπῶμεν δὲ βέλτιον. οὐχ  ὡμολόγηται   τοὺς ἄρχοντας τοῖς ἀρχομένοις προστάττοντας
[350]   εἴη, τοιοῦτον καὶ ἑκάτερον εἶναι.  ὡμολογοῦμεν   γάρ. μὲν ἄρα δίκαιος
[350]   καὶ ἀμαθεῖ. κινδυνεύει. ἀλλὰ μὴν  ὡμολογοῦμεν,   γε ὅμοιος ἑκάτερος εἴη,
[350]   μὲν ἄρα δίκαιος ἡμῖν ἀναπέφανται  ὢν   ἀγαθός τε καὶ σοφός,
[349]   οὐ μέλλει, ἔφη, τοιοῦτος  ὢν   καὶ ἐοικέναι τοῖς τοιούτοις,
[341]   νῦν γοῦν, ἔφη, ἐπεχείρησας, οὐδὲν  ὢν   καὶ ταῦτα. ἅδην, ἦν δ'
[330]   ὅτι οὔτ' ἂν αὐτὸς Σερίφιος  ὢν   ὀνομαστὸς ἐγένετο οὔτ' ἐκεῖνος Ἀθηναῖος.
[330]   καὶ ὥσπερ ἤδη ἐγγυτέρω  ὢν   τῶν ἐκεῖ μᾶλλόν τι καθορᾷ
[347]   τέχνην ἐπιτάττων, ἀλλὰ τῷ ἀρχομένῳ·  ὧν   δὴ ἕνεκα, ὡς ἔοικε, μισθὸν
[337]   ἔφη, καὶ σὺ οὕτω ποιήσεις·  ὧν   ἐγὼ ἀπεῖπον, τούτων τι ἀποκρινῇ;
[352]   ὥς γέ μοι δοκεῖ, ἐξ  ὧν   εἰρήκαμεν· ὅμως δ' ἔτι βέλτιον
[330]   αὐτῷ δέος καὶ φροντὶς περὶ  ὧν   ἔμπροσθεν οὐκ εἰσῄει. οἵ τε
[344]   ἴδια καὶ δημόσια, ἀλλὰ (συλλήβδην·  ὧν   ἐφ' ἑκάστῳ μέρει ὅταν τις
[337]   αὐτῷ εἴη ὅπως μηδὲν ἐρεῖ  ὧν   ἡγεῖται ὑπ' ἀνδρὸς οὐ φαύλου;
[330]   ἦν δ' ἐγώ, Κέφαλε,  ὧν   κέκτησαι τὰ πλείω παρέλαβες
[337]   Θρασύμαχε, πῶς λέγεις; μὴ ἀποκρίνωμαι  ὧν   προεῖπες μηδέν; πότερον, θαυμάσιε,
[332]   προσῆκον ἑκάστῳ ἀποδιδόναι, τοῦτο δὲ  ὠνόμασεν   ὀφειλόμενον. ἀλλὰ τί οἴει; ἔφη.
[345]   τὸν ὡς ἀληθῶς ποιμένα οὐκέτι  ᾤου   δεῖν ὕστερον ἀκριβῶς φυλάξαι, ἀλλὰ
[353]   ἀρετὴ δοκεῖ σοι εἶναι ἑκάστῳ  ᾧπερ   καὶ ἔργον τι προστέτακται; ἴωμεν
[336]   μὲν καὶ διαλεγομένων ἡμῶν μεταξὺ  ὥρμα   ἀντιλαμβάνεσθαι τοῦ λόγου, ἔπειτα ὑπὸ
[327]   κατιδὼν οὖν πόρρωθεν ἡμᾶς οἴκαδε  ὡρμημένους   Πολέμαρχος Κεφάλου ἐκέλευσε δραμόντα
[352]   δι' ἣν ἔπραξαν ἔπραξαν,  ὥρμησαν   δὲ ἐπὶ τὰ ἄδικα ἀδικίᾳ
[327]   Σώκρατες, δοκεῖτέ μοι πρὸς ἄστυ  ὡρμῆσθαι   ὡς ἀπιόντες. οὐ γὰρ κακῶς
[345]   ἄρχοντας ἐν ταῖς πόλεσιν, τοὺς  ὡς   ἀληθῶς ἄρχοντας, ἑκόντας οἴει ἄρχειν;
[343]   ἐν ταῖς πόλεσιν ἄρχοντας, οἳ  ὡς   ἀληθῶς ἄρχουσιν, ἄλλως πως ἡγῇ
[336]   ὑποκατακλινόμενοι ὑμῖν αὐτοῖς; ἀλλ' εἴπερ  ὡς   ἀληθῶς βούλει εἰδέναι τὸ δίκαιον
[343]   ἀδικία τοὐναντίον, καὶ ἄρχει τῶν  ὡς   ἀληθῶς εὐηθικῶν τε καὶ δικαίων,
[345]   τὰ ἔμπροσθεν ἐπισκεψώμεθα ὅτι τὸν  ὡς   ἀληθῶς ἰατρὸν τὸ πρῶτον ὁριζόμενος
[345]   ἰατρὸν τὸ πρῶτον ὁριζόμενος τὸν  ὡς   ἀληθῶς ποιμένα οὐκέτι ᾤου δεῖν
[349]   ἄδικος πλεονεκτήσει καὶ ἁμιλλήσεται  ὡς   ἁπάντων πλεῖστον αὐτὸς λάβῃ; ἔστι
[327]   δοκεῖτέ μοι πρὸς ἄστυ ὡρμῆσθαι  ὡς   ἀπιόντες. οὐ γὰρ κακῶς δοξάζεις,
[327]   Νικίου καὶ ἄλλοι τινὲς  ὡς   ἀπὸ τῆς πομπῆς. οὖν
[334]   δεινὸς φυλάττειν, καὶ κλέπτειν δεινός.  ὡς   γοῦν λόγος, ἔφη, σημαίνει.
[336]   διεκωλύετο βουλομένων διακοῦσαι τὸν λόγον·  ὡς   δὲ διεπαυσάμεθα καὶ ἐγὼ ταῦτ'
[338]   μόνον· χρήματα γὰρ οὐκ ἔχω.  ὡς   δὲ προθύμως τοῦτο δρῶ, ἐάν
[337]   εἶπες πρὸς ταῦτα; εἶεν, ἔφη·  ὡς   δὴ ὅμοιον τοῦτο ἐκείνῳ. οὐδέν
[336]   ὥσπερ θηρίον ἧκεν ἐφ' ἡμᾶς  ὡς   διαρπασόμενος. καὶ ἐγώ τε καὶ
[353]   γ' ἂν οἶμαι οὕτω καλῶς  ὡς   δρεπάνῳ τῷ ἐπὶ τούτῳ ἐργασθέντι.
[351]   σοφία μετὰ δικαιοσύνης· εἰ δ'  ὡς   ἐγὼ ἔλεγον, μετὰ ἀδικίας. πάνυ
[350]   ὡμολόγησε μὲν πάντα ταῦτα, οὐχ  (ὡς   ἐγὼ νῦν ῥᾳδίως λέγω, ἀλλ'
[333]   ἀποδόσθαι ἵππον· τότε (δέ,  ὡς   ἐγὼ οἶμαι, ἱππικός.
[336]   ἀκριβῶς λέγε ὅτι ἂν λέγῃς·  ὡς   ἐγὼ οὐκ ἀποδέξομαι ἐὰν ὕθλους
[347]   δὲ ζημίαν ἥντινα λέγεις καὶ  ὡς   ἐν μισθοῦ μέρει εἴρηκας, οὐ
[347]   τῷ ἀρχομένῳ· ὧν δὴ ἕνεκα,  ὡς   ἔοικε, μισθὸν δεῖν ὑπάρχειν τοῖς
[335]   αὐτὴ θέσις. φίλος μὲν δή,  ὡς   ἔοικε, τούτῳ τῷ λόγῳ
[334]   κλέπτης ἄρα τις δίκαιος,  ὡς   ἔοικεν, ἀναπέφανται, καὶ κινδυνεύεις παρ'
[332]   δή τι τὸ τοιοῦτον,  ὡς   ἔοικεν, λέγει Σιμωνίδης τὸ τὰ
[332]   ἠινίξατο ἄρα, ἦν δ' ἐγώ,  ὡς   ἔοικεν, Σιμωνίδης ποιητικῶς (τὸ
[347]   ἔρχονται ἐπὶ τὸ ἄρχειν οὐχ  ὡς   ἐπ' ἀγαθόν τι ἰόντες οὐδ'
[347]   ὡς εὐπαθήσοντες ἐν αὐτῷ, ἀλλ'  (ὡς   ἐπ' ἀναγκαῖον καὶ οὐκ ἔχοντες
[341]   τε καὶ τὸν κρείττονα, τὸν  ὡς   ἔπος εἰπεῖν τὸν ἀκριβεῖ
[330]   χρηματισάμενοι περὶ τὰ χρήματα σπουδάζουσιν  ὡς   ἔργον ἑαυτῶν, καὶ κατὰ τὴν
[345]   ὅμως ἐμέ γε οὐ πείθει  ὡς   ἔστι τῆς δικαιοσύνης κερδαλεώτερον. ταῦτ'
[328]   σε χρὴ πυκνότερον δεῦρο ἰέναι.  ὡς   εὖ ἴσθι ὅτι ἔμοιγε ὅσον
[347]   ἐπ' ἀγαθόν τι ἰόντες οὐδ'  ὡς   εὐπαθήσοντες ἐν αὐτῷ, ἀλλ' (ὡς
[341]   τοῖς λόγοις κακουργοῦντά σε ἐρέσθαι  ὡς   ἠρόμην; εὖ μὲν οὖν οἶδα,
[331]   ἀεὶ πάρεστι καὶ ἀγαθὴ γηροτρόφος,  ὡς   καὶ Πίνδαρος λέγει. χαριέντως γάρ
[329]   τῶν τοιούτων ἔχεται, καὶ ἀγανακτοῦσιν  ὡς   μεγάλων τινῶν ἀπεστερημένοι καὶ τότε
[348]   πείθωμεν, ἂν δυνώμεθά πῃ ἐξευρεῖν,  ὡς   οὐκ ἀληθῆ λέγει; πῶς γὰρ
[337]   δύο μηδ' ὅτι τετράκις τρία·  ὡς   οὐκ ἀποδέξομαί σου ἐὰν τοιαῦτα
[345]   ἄρχειν ἑκών, ἀλλὰ μισθὸν αἰτοῦσιν,  ὡς   οὐχὶ αὐτοῖσιν ὠφελίαν ἐσομένην ἐκ
[328]   καὶ δεῦρο παρ' ἡμᾶς φοίτα  ὡς   παρὰ φίλους τε καὶ πάνυ
[338]   καὶ τὸν τούτου ἐκβαίνοντα κολάζουσιν  ὡς   παρανομοῦντά τε καὶ ἀδικοῦντα. τοῦτ'
[351]   μετὰ δικαιοσύνης; (εἰ μέν, ἔφη,  ὡς   σὺ ἄρτι ἔλεγες ἔχει
[352]   οὕτως ἔχει μανθάνω, ἀλλ' οὐχ  ὡς   σὺ τὸ πρῶτον ἐτίθεσο· εἰ
[331]   κυβερνᾷ. εὖ οὖν λέγει θαυμαστῶς  ὡς   σφόδρα. πρὸς δὴ τοῦτ' ἔγωγε
[347]   οὖν ἔγωγε οὐδαμῇ συγχωρῶ (Θρασυμάχῳ,  ὡς   τὸ δίκαιόν ἐστιν τὸ τοῦ
[330]   τὰ χρήματα, τοῦτο δὲ ποιοῦσιν  ὡς   τὸ πολὺ οἳ ἂν μὴ
[335]   ἡμᾶς προσθεῖναι τῷ δικαίῳ  ὡς   τὸ πρῶτον ἐλέγομεν, λέγοντες δίκαιον
[327]   ἀκούοντας; οὐδαμῶς, ἔφη Γλαύκων.  ὡς   τοίνυν μὴ ἀκουσομένων, οὕτω διανοεῖσθε.
[330]   μῦθοι περὶ τῶν ἐν Ἅιδου,  ὡς   τὸν ἐνθάδε ἀδικήσαντα δεῖ ἐκεῖ
[332]   εἴη. διενοεῖτο μὲν γάρ,  ὡς   φαίνεται, ὅτι τοῦτ' εἴη δίκαιον,
[327]   λείπεται, τὸ ἢν πείσωμεν ὑμᾶς  ὡς   χρὴ ἡμᾶς ἀφεῖναι; καὶ
[352]   φαίνονται μὲν οὖν καὶ νῦν,  ὥς   γέ μοι δοκεῖ, ἐξ ὧν
[334]   κἂν μὴ δοκῶσι, καὶ ἐχθροὺς  ὡσαύτως;   εἰκὸς μέν, ἔφη, οὓς ἄν
[352]   τί δέ; ἀκούσαις ἄλλῳ  ὠσίν;   οὐδαμῶς. οὐκοῦν δικαίως (ἂν) ταῦτα
[330]   αὐτοῦ τὴν ψυχὴν μὴ ἀληθεῖς  ὦσιν·   καὶ αὐτός ἤτοι ὑπὸ τῆς
[329]   μὲν γὰρ κόσμιοι καὶ εὔκολοι  ὦσιν,   καὶ τὸ γῆρας μετρίως ἐστὶν
[343]   πόλιν, ὅταν τέ τινες εἰσφοραὶ  ὦσιν,   μὲν δίκαιος ἀπὸ τῶν
[332]   λῆψις βλαβερὰ γίγνηται, φίλοι δὲ  ὦσιν   τε ἀπολαμβάνων καὶ
[348]   αἰσχρὸν αὐτὸ ὡμολόγεις εἶναι  ὥσπερ   ἄλλοι τινές, εἴχομεν ἄν τι
[343]   διανοεῖσθαι πρὸς τοὺς ἀρχομένους  ὥσπερ   ἄν τις πρὸς πρόβατα διατεθείη,
[348]   τῶν διακρινούντων δεησόμεθα· ἂν δὲ  ὥσπερ   ἄρτι ἀνομολογούμενοι πρὸς ἀλλήλους σκοπῶμεν,
[344]   Θρασύμαχος ἐν νῷ εἶχεν ἀπιέναι,  ὥσπερ   βαλανεὺς ἡμῶν καταντλήσας κατὰ τῶν
[330]   οἱ ἄλλοι ἀσπάζονται αὐτά.  ὥσπερ   γὰρ οἱ ποιηταὶ τὰ αὑτῶν
[345]   τῶν προβάτων βέλτιστον βλέποντα ἀλλ'  ὥσπερ   δαιτυμόνα τινὰ καὶ μέλλοντα ἑστιάσεσθαι,
[341]   τελέαν εἶναι; (πῶς τοῦτο ἐρωτᾷς;  ὥσπερ,   ἔφην ἐγώ, εἴ με ἔροιο
[330]   τοῦ γήρως ἀσθενείας καὶ  ὥσπερ   ἤδη ἐγγυτέρω ὢν τῶν ἐκεῖ
[336]   ἡσυχίαν ἦγεν, ἀλλὰ συστρέψας ἑαυτὸν  ὥσπερ   θηρίον ἧκεν ἐφ' ἡμᾶς ὡς
[352]   μοι τῆς ἑστιάσεως ἀποπλήρωσον ἀποκρινόμενος  ὥσπερ   καὶ νῦν. ὅτι μὲν γὰρ
[329]   ἄνθρωπε· ἁσμενέστατα μέντοι αὐτὸ ἀπέφυγον,  ὥσπερ   λυττῶντά τινα καὶ ἄγριον δεσπότην
[349]   οὐ γὰρ ἂν ἦν ἀστεῖος,  ὥσπερ   νῦν, καὶ εὐήθης. τί δέ;
[347]   ἂν εἶναι τὸ μὴ ἄρχειν  ὥσπερ   νυνὶ τὸ ἄρχειν, καὶ ἐνταῦθ'
[333]   τοῦ οἰκοδομικοῦ τε καὶ κιθαριστικοῦ,  ὥσπερ   κιθαριστικὸς τοῦ δικαίου εἰς
[354]   ἀλλ' οὐ διὰ σέ· ἀλλ'  ὥσπερ   οἱ λίχνοι τοῦ ἀεὶ παραφερομένου
[330]   ἀδικήματα καὶ ἐκ τῶν ὕπνων,  ὥσπερ   οἱ παῖδες, θαμὰ ἐγειρόμενος δειμαίνει
[342]   ἔσθ' ὅτι προσδεῖταί τινος ἀρετῆς  ὥσπερ   ὀφθαλμοὶ ὄψεως καὶ ὦτα ἀκοῆς
[350]   ἐρωτᾶν, ἐρώτα· ἐγὼ δέ σοι,  ὥσπερ   ταῖς γραυσὶν ταῖς τοὺς μύθους
[328]   μοι χρῆναι παρ' αὐτῶν πυνθάνεσθαι,  ὥσπερ   τινὰ ὁδὸν προεληλυθότων ἣν καὶ
[346]   ἐάνπερ βούλῃ ἀκριβῶς διορίζειν,  ὥσπερ   ὑπέθου, οὐδέν τι μᾶλλον, ἐάν
[345]   αὖ πρὸς τὸ (ἀποδόσθαι,  ὥσπερ   χρηματιστὴν ἀλλ' οὐ ποιμένα. τῇ
[345]   ἐκποριεῖ ἐπεὶ τά γε αὑτῆς  ὥστ'   εἶναι βελτίστη ἱκανῶς δήπου ἐκπεπόρισται,
[343]   καὶ ἀδίκου τε καὶ ἀδικίας,  ὥστε   ἀγνοεῖς ὅτι μὲν δικαιοσύνη
[336]   ἤρχετο ἐξαγριαίνεσθαι, προσέβλεψα αὐτὸν πρότερος,  (ὥστε   αὐτῷ οἷός τ' ἐγενόμην ἀποκρίνασθαι,
[340]   ἐν οὐκ ἔστι δημιουργός·  ὥστε   δημιουργὸς σοφὸς ἄρχων
[334]   ἁμαρτάνουσιν οἱ ἄνθρωποι περὶ τοῦτο,  ὥστε   δοκεῖν αὐτοῖς πολλοὺς μὲν χρηστοὺς
[340]   (ὃ προσαγορεύομεν αὐτόν, οὐδέποτε ἁμαρτάνει·  ὥστε   κατὰ τὸν ἀκριβῆ λόγον, ἐπειδὴ
[354]   ἐπὶ τοῦτο ἐλθεῖν ἀπ' ἐκείνου,  ὥστε   μοι νυνὶ γέγονεν ἐκ τοῦ
[341]   ἄν με, εἶπον, οὕτω μανῆναι  ὥστε   ξυρεῖν ἐπιχειρεῖν λέοντα καὶ συκοφαντεῖν
[341]   τοῦτο δὲ τῷ ἀρχομένῳ ποιητέον.  ὥστε   ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον δίκαιον
[347]   σκοπεῖσθαι ἀλλὰ τὸ τῷ ἀρχομένῳ·  ὥστε   πᾶς ἂν γιγνώσκων τὸ
[350]   παρά γε τὴν σαυτοῦ δόξαν.  ὥστε   σοί, ἔφη, ἀρέσκειν, ἐπειδήπερ οὐκ
[339]   συμφέρον· αὕτη δέ που κρατεῖ,  ὥστε   συμβαίνει τῷ ὀρθῶς λογιζομένῳ πανταχοῦ
[342]   ἀρετῆς ὥσπερ ὀφθαλμοὶ ὄψεως καὶ  ὦτα   ἀκοῆς καὶ διὰ ταῦτα ἐπ'
[353]   τοῦτό γε λέγεις. οὐκοῦν καὶ  ὦτα   στερόμενα τῆς αὑτῶν ἀρετῆς κακῶς
[344]   βαλανεὺς ἡμῶν καταντλήσας κατὰ τῶν  ὤτων   ἁθρόον καὶ πολὺν τὸν λόγον·
[353]   ἔστιν; καὶ ἀρετή. τί δέ;  ὤτων   ἦν τι ἔργον; ναί. οὐκοῦν
[346]   αὑτῆς ἑκάστη ἔργον ἐργάζεται καὶ  ὠφελεῖ   ἐκεῖνο ἐφ' τέτακται. ἐὰν
[346]   φαίνεται, ἔφη. (ἆρ' οὖν οὐδ'  ὠφελεῖ   τότε, ὅταν προῖκα ἐργάζηται; οἶμαι
[334]   αὐτοῖς εἰσιν τοὺς δ' ἐχθροὺς  ὠφελεῖν   ἀγαθοὶ γάρ· καὶ οὕτως ἐροῦμεν
[332]   πρὸς τί ἔργον δυνατώτατος φίλους  ὠφελεῖν   καὶ ἐχθροὺς βλάπτειν; ἐν τῷ
[334]   τοῦτο μέντοι ἔμοιγε δοκεῖ ἔτι,  ὠφελεῖν   μὲν τοὺς φίλους δικαιοσύνη,
[334]   δίκαιον βλάπτειν, τοὺς δὲ δικαίους  ὠφελεῖν;   οὗτος ἐκείνου καλλίων φαίνεται. πολλοῖς
[336]   δίκαιον εἶναι τοὺς μὲν φίλους  ὠφελεῖν,   τοὺς δ' ἐχθροὺς βλάπτειν; τίνος;
[334]   τότε τούτοις τοὺς μὲν πονηροὺς  (ὠφελεῖν,   τοὺς δὲ ἀγαθοὺς βλάπτειν; φαίνεται.
[343]   ἐκ δὲ τοῦ δημοσίου μηδὲν  ὠφελεῖσθαι   διὰ τὸ δίκαιον εἶναι, πρὸς
[347]   πᾶς ἂν γιγνώσκων τὸ  ὠφελεῖσθαι   μᾶλλον ἕλοιτο ὑπ' ἄλλου
[346]   δέ γε τὸ μισθὸν ἀρνυμένους  ὠφελεῖσθαι   τοὺς δημιουργοὺς ἀπὸ τοῦ προσχρῆσθαι
[346]   μισθὸς αὐτῇ προσγίγνηται, ἔσθ' ὅτι  ὠφελεῖται   δημιουργὸς ἀπὸ τῆς τέχνης;
[343]   ἡμέρας τοῦτο, (ὅθεν αὐτοὶ  ὠφελήσονται.   καὶ οὕτω πόρρω εἶ περί
[346]   αὑτοῦ τέχνης ἑκάστῳ αὕτη  ὠφελία   ἐστίν, τοῦ μισθοῦ λῆψις,
[334]   Σιμωνίδην κλεπτική τις εἶναι, ἐπ'  ὠφελίᾳ   μέντοι τῶν φίλων καὶ ἐπὶ
[346]   τούτῳ, ἔφη, ἑτέρα. οὐκοῦν καὶ  ὠφελίαν   ἑκάστη τούτων ἰδίαν τινὰ ἡμῖν
[346]   (οὐκ ἔφη. οὐκοῦν τήν γε  ὠφελίαν   ἑκάστης τῆς τέχνης ἰδίαν ὡμολογήσαμεν
[345]   μισθὸν αἰτοῦσιν, ὡς οὐχὶ αὐτοῖσιν  ὠφελίαν   ἐσομένην ἐκ τοῦ ἄρχειν ~ἀλλὰ
[346]   εἶναι; ἔστω, ἔφη. ἥντινα ἄρα  ὠφελίαν   κοινῇ ὠφελοῦνται πάντες οἱ δημιουργοί,
[335]   δικαίου ἀνδρός, τοῖς δὲ φίλοις  ὠφελίαν,   οὐκ ἦν σοφὸς ταῦτα
[332]   τοῖς φίλοις τε καὶ ἐχθροῖς  ὠφελίας   τε καὶ βλάβας ἀποδιδοῦσα. τὸ
[336]   (δέον ἐστὶν μηδ' ὅτι τὸ  ὠφέλιμον   μηδ' ὅτι τὸ λυσιτελοῦν μηδ'
[346]   τέχνη οὐδὲ ἀρχὴ τὸ αὑτῇ  ὠφέλιμον   παρασκευάζει, ἀλλ' ὅπερ πάλαι ἐλέγομεν,
[346]   τῷ αὐτῷ προσχρώμενοι ἀπ' ἐκείνου  ὠφελοῦνται.   ἔοικεν, ἔφη. φαμὲν δέ γε
[346]   ἔφη. ἥντινα ἄρα ὠφελίαν κοινῇ  ὠφελοῦνται   πάντες οἱ δημιουργοί, δῆλον ὅτι
[347]   ἕλοιτο ὑπ' ἄλλου ἄλλον  ὠφελῶν   πράγματα ἔχειν. τοῦτο μὲν οὖν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005