HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


β  =  46 formes différentes pour 77 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[344]   ἐν νῷ εἶχεν ἀπιέναι, ὥσπερ  βαλανεὺς   ἡμῶν καταντλήσας κατὰ τῶν ὤτων
[348]   οἴει με ἴσως τοὺς τὰ  βαλλάντια   ἀποτέμνοντας λέγειν. λυσιτελεῖ μὲν οὖν,
[338]   ἐκείνου συμφέρον ἅμα καὶ δίκαιον.  βδελυρὸς   γὰρ εἶ, ἔφη, Σώκρατες,
[344]   τι φροντίζειν εἴτε χεῖρον εἴτε  βέλτιον   βιωσόμεθα ἀγνοοῦντες σὺ φῂς
[339]   λέγεις, ἔμοιγε δοκῶ· σκοπῶμεν δὲ  βέλτιον.   οὐχ ὡμολόγηται τοὺς ἄρχοντας τοῖς
[352]   ὧν εἰρήκαμεν· ὅμως δ' ἔτι  βέλτιον   σκεπτέον. οὐ γὰρ περὶ τοῦ
[347]   ἀναγκαῖον καὶ οὐκ ἔχοντες ἑαυτῶν  βελτίοσιν   ἐπιτρέψαι οὐδὲ ὁμοίοις. ἐπεὶ κινδυνεύει
[335]   δεῖ βλάπτειν. βλαπτόμενοι δ' ἵπποι  βελτίους   χείρους γίγνονται; χείρους. ἆρα
[338]   ἀδικοῦντα. τοῦτ' οὖν ἐστιν,  βέλτιστε,   λέγω ~ἐν ἁπάσαις (ταῖς
[337]   γὰρ ἄν, ἔφην ἐγώ,  βέλτιστε,   τὶς ἀποκρίναιτο πρῶτον μὲν μὴ
[345]   τά γε αὑτῆς ὥστ' εἶναι  βελτίστη   ἱκανῶς δήπου ἐκπεπόρισται, ἕως γ'
[345]   οὐ πρὸς τὸ τῶν προβάτων  βέλτιστον   βλέποντα ἀλλ' ὥσπερ δαιτυμόνα τινὰ
[345]   τέτακται, ὅπως τούτῳ τὸ  βέλτιστον   ἐκποριεῖ ἐπεὶ τά γε αὑτῆς
[347]   τέχνῃ πράξειν οὐδέποτε αὑτῷ τὸ  βέλτιστον   πράττει οὐδ' ἐπιτάττει κατὰ τὴν
[345]   ὅσον ἀρχή, μηδενὶ ἄλλῳ τὸ  βέλτιστον   σκοπεῖσθαι ἐκείνῳ, τῷ (ἀρχομένῳ
[341]   μὴ ἁμαρτάνοντα δὲ τὸ αὑτῷ  βέλτιστον   τίθεσθαι, τοῦτο δὲ τῷ ἀρχομένῳ
[339]   ἄττα ἐνίοτε διαμαρτάνειν τοῦ ἑαυτοῖς  βελτίστου,   δ' ἂν προστάττωσιν οἱ
[347]   εἴρηκας, οὐ συνῆκα. τὸν τῶν  βελτίστων   ἄρα μισθόν, ἔφην, οὐ συνιεῖς,
[337]   παρὰ πάσας ταύτας περὶ δικαιοσύνης,  βελτίω   τούτων; τί ἀξιοῖς παθεῖν; τί
[354]   Σώκρατες, εἱστιάσθω ἐν τοῖς  Βενδιδίοις.   ὑπὸ σοῦ γε, ἦν δ'
[344]   σμικρὸν τἀλλότρια καὶ λάθρᾳ καὶ  βίᾳ   ἀφαιρεῖται, καὶ ἱερὰ καὶ ὅσια
[335]   αὐτὸ φῇ Σιμωνίδην  Βίαντα   Πιττακὸν εἰρηκέναι τιν'
[341]   λάθοις κακουργῶν, οὔτε μὴ λαθὼν  βιάσασθαι   τῷ λόγῳ δύναιο. οὐδέ γ'
[331]   ἂν δικαίως καὶ ὁσίως τὸν  βίον   διαγάγῃ, γλυκεῖά οἱ καρδίαν ἀτάλλοισα
[347]   τὸν τοῦ δικαίου ἔγωγε λυσιτελέστερον  βίον   εἶναι. ~(ἤκουσας, ἦν δ' ἐγώ,
[347]   λέγει Θρασύμαχος, τὸν τοῦ ἀδίκου  βίον   φάσκων εἶναι κρείττω τὸν
[344]   οἴει ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα διορίζεσθαι ὅλου  βίου   διαγωγήν, ἂν διαγόμενος ἕκαστος
[328]   οἱ ποιηταί, πότερον χαλεπὸν τοῦ  βίου,   πῶς σὺ αὐτὸ ἐξαγγέλλεις.
[330]   οὖν εὑρίσκων ἑαυτοῦ ἐν τῷ  βίῳ   πολλὰ ἀδικήματα καὶ ἐκ τῶν
[353]   καὶ δίκαιος ἀνὴρ εὖ  βιώσεται,   κακῶς δὲ ἄδικος. φαίνεται,
[344]   φροντίζειν εἴτε χεῖρον εἴτε βέλτιον  βιωσόμεθα   ἀγνοοῦντες σὺ φῂς εἰδέναι.
[332]   καὶ ἐχθροῖς ὠφελίας τε καὶ  βλάβας   ἀποδιδοῦσα. τὸ τοὺς φίλους ἄρα
[332]   ἀπόδοσις (καὶ λῆψις  βλαβερὰ   γίγνηται, φίλοι δὲ ὦσιν
[343]   τοῦ πειθομένου τε καὶ ὑπηρετοῦντος  βλάβη,   δὲ ἀδικία τοὐναντίον, καὶ
[334]   μέντοι τῶν φίλων καὶ ἐπὶ  βλάβῃ   τῶν ἐχθρῶν. οὐχ οὕτως ἔλεγες;
[335]   νοεῖ αὐτῷ τοῖς μὲν ἐχθροῖς  βλάβην   ὀφείλεσθαι παρὰ τοῦ δικαίου ἀνδρός,
[335]   γε. οὐδὲ δὴ τοῦ ἀγαθοῦ  βλάπτειν   ἀλλὰ τοῦ ἐναντίου. φαίνεται.
[335]   πονηρούς τε καὶ ἐχθροὺς δεῖ  βλάπτειν.   βλαπτόμενοι δ' ἵπποι βελτίους
[334]   μὲν τοὺς φίλους δικαιοσύνη,  βλάπτειν   δὲ τοὺς ἐχθρούς. (φίλους δὲ
[332]   δυνατώτατος φίλους ὠφελεῖν καὶ ἐχθροὺς  βλάπτειν;   ἐν τῷ προσπολεμεῖν καὶ ἐν
[335]   γε. οὐκ ἄρα τοῦ δικαίου  βλάπτειν   ἔργον, Πολέμαρχε, οὔτε φίλον
[335]   ἦν δ' ἐγώ, δικαίου ἀνδρὸς  βλάπτειν   καὶ ὁντινοῦν ἀνθρώπων; καὶ πάνυ
[335]   τὸν δ' ἐχθρὸν κακὸν ὄντα  βλάπτειν;   (πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, οὕτως
[334]   δίκαιον εἶναι τοὺς μὲν φίλους  βλάπτειν   πονηροὶ γὰρ αὐτοῖς εἰσιν τοὺς
[335]   δίκαιον οὐδένα ἡμῖν ἐφάνη ὂν  βλάπτειν.   συγχωρῶ, δ' ὅς. μαχούμεθα
[336]   φίλους ὠφελεῖν, τοὺς δ' ἐχθροὺς  βλάπτειν;   τίνος; ἔφη. οἶμαι αὐτὸ Περιάνδρου
[334]   ἄρα, ἦν δ' ἐγώ, δίκαιον  βλάπτειν,   τοὺς δὲ δικαίους ὠφελεῖν; οὗτος
[334]   πονηροὺς (ὠφελεῖν, τοὺς δὲ ἀγαθοὺς  βλάπτειν;   φαίνεται. ἀλλὰ μὴν οἵ γε
[335]   τε καὶ ἐχθροὺς δεῖ βλάπτειν.  βλαπτόμενοι   δ' ἵπποι βελτίους χείρους
[335]   ἵππων. ἆρ' οὖν καὶ κύνες  βλαπτόμενοι   χείρους γίγνονται εἰς τὴν τῶν
[335]   καὶ τοῦτ' ἀνάγκη. καὶ τοὺς  βλαπτομένους   ἄρα, φίλε, τῶν ἀνθρώπων
[335]   ἑταῖρε, μὴ οὕτω φῶμεν,  βλαπτομένους   εἰς τὴν ἀνθρωπείαν ἀρετὴν χείρους
[345]   πρὸς τὸ τῶν προβάτων βέλτιστον  βλέποντα   ἀλλ' ὥσπερ δαιτυμόνα τινὰ καὶ
[343]   καὶ θεραπεύειν πρὸς ἄλλο τι  βλέποντας   τὸ τῶν δεσποτῶν ἀγαθὸν
[342]   αὐτὸς δημιουργῇ, καὶ πρὸς ἐκεῖνο  βλέπων   καὶ τὸ ἐκείνῳ συμφέρον καὶ
[338]   παγκρατιαστὴς καὶ αὐτῷ συμφέρει τὰ  βόεια   κρέα πρὸς τὸ σῶμα, τοῦτο
[343]   οἴει τοὺς ποιμένας τοὺς  βουκόλους   τὸ τῶν προβάτων τὸ
[336]   αὐτοῖς; ἀλλ' εἴπερ ὡς ἀληθῶς  βούλει   εἰδέναι τὸ δίκαιον ὅτι ἔστι,
[350]   εἰπεῖν ὅσα βούλομαι, ἤ, εἰ  βούλει   ἐρωτᾶν, ἐρώτα· ἐγὼ δέ σοι,
[344]   πλεονεκτεῖν· τοῦτον οὖν σκόπει, εἴπερ  βούλει   κρίνειν ὅσῳ μᾶλλον συμφέρει ἰδίᾳ
[348]   μέν, ἔφην, οὐκ ἀγνοῶ  βούλει   λέγειν, ἀλλὰ τόδε ἐθαύμασα, εἰ
[350]   ἐᾷς λέγειν. καίτοι τί ἄλλο  βούλει;   οὐδὲν μὰ Δία, ἦν δ'
[348]   ἤκουσα, ἔφη, ἀλλ' οὐ πείθομαι.  βούλει   οὖν αὐτὸν πείθωμεν, ἂν δυνώμεθά
[345]   καὶ μὴ διακωλύῃ πράττειν  βούλεται.   ἀλλ' ὠγαθέ, ἔστω μὲν ἄδικος,
[349]   μὴ ἀξιοῖ πλέον ἔχειν μηδὲ  βούλεται   δίκαιος, τοῦ δὲ ἀδίκου;
[353]   τὸ ἐπιμελεῖσθαι καὶ ἄρχειν καὶ  βουλεύεσθαι   καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, ἔσθ'
[334]   τὰ τῶν πολεμίων κλέψαι καὶ  βουλεύματα   καὶ τὰς ἄλλας πράξεις; πάνυ
[345]   ἱκανῶς ἡμᾶς ὅτι οὐκ ὀρθῶς  βουλευόμεθα   δικαιοσύνην ἀδικίας περὶ πλείονος ποιούμενοι.
[346]   τὴν αὐτὴν καλεῖς; ἐάνπερ  βούλῃ   ἀκριβῶς διορίζειν, ὥσπερ ὑπέθου, οὐδέν
[350]   οὖν ἔα με εἰπεῖν ὅσα  βούλομαι,   ἤ, εἰ βούλει ἐρωτᾶν, ἐρώτα·
[348]   ἀληθῆ λέγει; πῶς γὰρ οὐ  βούλομαι;   δ' ὅς. ἂν μὲν
[329]   ἐγὼ ἀγασθεὶς αὐτοῦ εἰπόντος ταῦτα,  βουλόμενος   ἔτι (λέγειν αὐτὸν ἐκίνουν καὶ
[327]   θεῷ καὶ ἅμα τὴν ἑορτὴν  βουλόμενος   θεάσασθαι τίνα τρόπον ποιήσουσιν ἅτε
[336]   ἔπειτα ὑπὸ τῶν παρακαθημένων διεκωλύετο  βουλομένων   διακοῦσαι τὸν λόγον· ὡς δὲ
[347]   τῆς ἀρχῆς ἕνεκα μισθὸν μισθωτοὶ  βούλονται   κεκλῆσθαι, οὔτε λάθρᾳ αὐτοὶ ἐκ
[343]   τῶν προβάτων τὸ τῶν  βοῶν   ἀγαθὸν σκοπεῖν καὶ παχύνειν αὐτοὺς
[330]   μὴ ἐλάττω καταλίπω τούτοισιν, ἀλλὰ  βραχεῖ   γέ τινι πλείω παρέλαβον.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005