HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ν  =  25 formes différentes pour 77 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[332]   τοῦτο παρακατέθετο· γάρ;  ναί.   ἀποδοτέον δέ γε οὐδ' ὁπωστιοῦν
[332]   καὶ μὴ πλέουσι δὴ κυβερνήτης.  ναί.   ἆρα καὶ τοῖς μὴ πολεμοῦσιν
[352]   καὶ τοῖς δικαίοις· γάρ;  ναί.   δίκαιοι δέ γ' εἰσίν,
[350]   οὐ πλεονεκτήσει, τοῦ δὲ ἀνομοίου;  ναί.   ἔοικεν ἄρα, ἦν δ' ἐγώ,
[342]   τὸ συμφέρον σκοπεῖ ἀλλὰ σώματι.  ναί,   ἔφη. οὐδὲ ἱππικὴ ἱππικῇ ἀλλ'
[333]   ναί. πρός γε καρποῦ κτῆσιν;  ναί.   καὶ μὴν καὶ σκυτοτομική; ναί.
[335]   ἔσται, ἐχθρὸς δὲ πονηρός.  ναί.   κελεύεις δὴ ἡμᾶς προσθεῖναι τῷ
[340]   δήπου προστάττεται τοῖς ἥττοσιν ποιεῖν.  ~(ναὶ   μὰ Δί' ἔφη, Σώκρατες,
[335]   ἔργον ψύχειν ἀλλὰ τοῦ ἐναντίου.  ναί.   οὐδὲ ξηρότητος ὑγραίνειν ἀλλὰ τοῦ
[353]   δέ; ὤτων ἦν τι ἔργον;  ναί.   οὐκοῦν καὶ ἀρετή; καὶ ἀρετή.
[350]   οὐ δῆτα. μὴ ἰατρικοῦ δέ;  ναί.   περὶ πάσης δὴ ὅρα ἐπιστήμης
[333]   καὶ γὰρ γεωργία· οὔ;  ναί.   πρός γε καρποῦ κτῆσιν; ναί.
[333]   ναί. καὶ μὴν καὶ σκυτοτομική;  ναί.   πρός γε ὑποδημάτων ἂν οἶμαι
[349]   ἀγαθόν, δὲ ἄφρονα, κακόν;  ναί.   τί δὲ ἰατρικόν; οὐχ οὕτως;
[333]   μὴν ὅταν γε πλοῖον,  ναυπηγὸς   κυβερνήτης; ἔοικεν. ὅταν
[342]   καὶ προστάξει, ἀλλὰ τὸ τῷ  ναύτῃ   τε καὶ ἀρχομένῳ. συνέφησε μόγις.
[341]   κυβερνήτης ναυτῶν ἄρχων ἐστὶν  ναύτης;   ναυτῶν ἄρχων. (οὐδὲν οἶμαι τοῦτο
[341]   τῇ νηί, οὐδ' ἐστὶν κλητέος  ναύτης·   οὐ γὰρ κατὰ τὸ πλεῖν
[342]   ναυτῶν εἶναι ἄρχων ἀλλ' οὐ  ναύτης;   (ὡμολόγηται. οὐκ ἄρα γε
[341]   τὴν τέχνην καὶ τὴν τῶν  ναυτῶν   ἀρχήν. ἀληθῆ, ἔφη. οὐκοῦν ἑκάστῳ
[341]   δὲ κυβερνήτης; ὀρθῶς κυβερνήτης  ναυτῶν   ἄρχων ἐστὶν ναύτης; ναυτῶν
[341]   ναυτῶν ἄρχων ἐστὶν ναύτης;  ναυτῶν   ἄρχων. (οὐδὲν οἶμαι τοῦτο ὑπολογιστέον,
[342]   καὶ κυβερνήτης ἀκριβὴς  ναυτῶν   εἶναι ἄρχων ἀλλ' οὐ ναύτης;
[328]   ποίει, ἀλλὰ τοῖσδέ τε τοῖς  νεανίσκοις   σύνισθι καὶ δεῦρο παρ' ἡμᾶς
[347]   ἀλλὰ μὴ ἀνάγκην περιμένειν αἰσχρὸν  νενομίσθαι   τῆς δὲ ζημίας μεγίστη τὸ
[329]   καὶ γῆρας, Σώκρατες, καὶ  νεότης   χαλεπὴ τῷ τοιούτῳ συμβαίνει. καὶ
[329]   ὀλοφύρονται συνιόντες, τὰς ἐν τῇ  νεότητι   ἡδονὰς ποθοῦντες καὶ ἀναμιμνῃσκόμενοι περί
[328]   καὶ συνεσόμεθά τε πολλοῖς τῶν  νέων   αὐτόθι καὶ διαλεξόμεθα. ἀλλὰ μένετε
[332]   δίκαιον εἶναι ἀποδιδόναι. ἄλλο μέντοι  νὴ   Δί' ἔφη· τοῖς γὰρ φίλοις
[329]   αὐτὸ ἐξαγγέλλεις. ~(ἐγώ σοι, ἔφη,  νὴ   τὸν Δία ἐρῶ, Σώκρατες,
[341]   ὑπολογιστέον, ὅτι πλεῖ ἐν τῇ  νηί,   οὐδ' ἐστὶν κλητέος ναύτης· οὐ
[327]   τοῦ Γλαύκωνος ἀδελφὸς καὶ  Νικήρατος   Νικίου καὶ ἄλλοι τινὲς
[327]   Γλαύκωνος ἀδελφὸς καὶ Νικήρατος  Νικίου   καὶ ἄλλοι τινὲς ὡς ἀπὸ
[335]   δίκαιον εἶναι, τοῦτο δὲ δὴ  νοεῖ   αὐτῷ τοῖς μὲν ἐχθροῖς βλάβην
[348]   ἄν τι λέγειν κατὰ τὰ  νομιζόμενα   λέγοντες· νῦν δὲ δῆλος εἶ
[338]   γε. (τίθεται δέ γε τοὺς  νόμους   ἑκάστη ἀρχὴ πρὸς τὸ
[339]   τι καὶ ἁμαρτεῖν. οὐκοῦν ἐπιχειροῦντες  νόμους   τιθέναι τοὺς μὲν ὀρθῶς τιθέασιν,
[332]   ποιεῖν καὶ ἐχθροὺς κακῶς πρὸς  νόσον   καὶ ὑγίειαν; ἰατρός. (τίς δὲ
[333]   πάνυ γε. ἆρ' οὖν καὶ  νόσον   ὅστις δεινὸς φυλάξασθαι, καὶ λαθεῖν
[331]   θείην ἂν εἰς τοῦτο ἀνδρὶ  νοῦν   ἔχοντι, Σώκρατες, πλοῦτον χρησιμώτατον
[343]   ἄλλο τι σκοπεῖν αὐτοὺς διὰ  νυκτὸς   καὶ ἡμέρας τοῦτο, (ὅθεν
[338]   γε πρῶτον, ἔφην, τί λέγεις·  νῦν   γὰρ οὔπω οἶδα. τὸ τοῦ
[341]   ἐπιχειρεῖν λέοντα καὶ συκοφαντεῖν Θρασύμαχον;  νῦν   γοῦν, ἔφη, ἐπεχείρησας, οὐδὲν ὢν
[329]   πάντες ὅσοι ἐνταῦθα ἦλθον ἡλικίας.  νῦν   δ' ἔγωγε ἤδη ἐντετύχηκα οὐχ
[351]   καὶ ἰσχυρότερον εἴη ἀδικία δικαιοσύνης·  νῦν   δέ γ' ἔφην, εἴπερ σοφία
[348]   λέγειν κατὰ τὰ νομιζόμενα λέγοντες·  νῦν   δὲ δῆλος εἶ ὅτι φήσεις
[336]   ἐκεῖνος ἐμέ, ἄφωνος ἂν γενέσθαι.  νῦν   δὲ ἡνίκα ὑπὸ τοῦ λόγου
[345]   μετατίθεσο καὶ ἡμᾶς μὴ ἐξαπάτα.  νῦν   δὲ ὁρᾷς, Θρασύμαχε ἔτι
[329]   καὶ τότε μὲν εὖ ζῶντες,  νῦν   δὲ οὐδὲ ζῶντες. (ἔνιοι δὲ
[334]   δοκοῦντα χρηστόν, τοῦτον φίλον εἶναι.  νῦν   δὲ πῶς, ἦν δ' ἐγώ,
[328]   ἡμεῖς ἂν παρὰ σὲ ᾖμεν·  νῦν   δέ σε χρὴ πυκνότερον δεῦρο
[353]   ἔργον θήσομεν; θήσομεν μὲν οὖν.  νῦν   δὴ οἶμαι ἄμεινον ἂν μάθοις
[339]   δίκαιον, τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον.  νῦν,   ἦν δ' ἐγώ, ἔμαθον
[341]   τέχνη ἐστὶν ἰατρικὴ  νῦν   ηὑρημένη, ὅτι σῶμά ἐστιν πονηρὸν
[349]   γὰρ ἂν ἦν ἀστεῖος, ὥσπερ  νῦν,   καὶ εὐήθης. τί δέ; τῆς
[347]   μοι δοκεῖ μεῖζον εἶναι  νῦν   λέγει Θρασύμαχος, τὸν τοῦ ἀδίκου
[350]   ἔφη· ἀλλ' ἔμοιγε οὐδὲ  νῦν   λέγεις ἀρέσκει, καὶ ἔχω περὶ
[352]   ἑστιάσεως ἀποπλήρωσον ἀποκρινόμενος ὥσπερ καὶ  νῦν.   ὅτι μὲν γὰρ καὶ σοφώτεροι
[349]   δοκεῖς σύ, Θρασύμαχε, ἀτεχνῶς  νῦν   οὐ σκώπτειν, ἀλλὰ τὰ δοκοῦντα
[330]   ἔτι ἐλάττω αὐτὴν ἐποίησε τῆς  νῦν   οὔσης· ἐγὼ δὲ ἀγαπῶ ἐὰν
[330]   ἐμοὶ σχεδόν τι ὅσην ἐγὼ  νῦν   οὐσίαν κέκτημαι παραλαβὼν πολλάκις τοσαύτην
[340]   Πολέμαρχε, διαφέρει, ἀλλ' εἰ  νῦν   οὕτω λέγει Θρασύμαχος, οὕτως αὐτοῦ
[329]   τότε ἔδοξεν ἐκεῖνος εἰπεῖν, καὶ  νῦν   οὐχ ἧττον. παντάπασι γὰρ τῶν
[335]   ποιεῖν, τὸν δ' ἐχθρὸν κακῶς·  νῦν   πρὸς τούτῳ ὧδε λέγειν, ὅτι
[327]   θεάσασθαι τίνα τρόπον ποιήσουσιν ἅτε  νῦν   πρῶτον ἄγοντες. καλὴ μὲν οὖν
[350]   πάντα ταῦτα, οὐχ (ὡς ἐγὼ  νῦν   ῥᾳδίως λέγω, ἀλλ' ἑλκόμενος καὶ
[352]   σκεπτέον. φαίνονται μὲν οὖν καὶ  νῦν,   ὥς γέ μοι δοκεῖ, ἐξ
[345]   εἶναι οὕτω δὲ ᾤμην ἔγωγε  νυνδὴ   ἀναγκαῖον εἶναι ἡμῖν ὁμολογεῖν πᾶσαν
[340]   δή σοι καὶ ἐμὲ ὑπόλαβε  νυνδὴ   ἀποκρίνεσθαι· τὸ δὲ ἀκριβέστατον ἐκεῖνο
[341]   τὸν ἀκριβεῖ λόγῳ,  νυνδὴ   ἔλεγες, οὗ τὸ συμφέρον κρείττονος
[345]   σὲ πείσω; εἰ γὰρ οἷς  νυνδὴ   ἔλεγον μὴ πέπεισαι, τί σοι
[344]   τἀναντία ὑπάρχει. ~λέγω γὰρ (ὅνπερ  νυνδὴ   ἔλεγον, τὸν μεγάλα δυνάμενον πλεονεκτεῖν·
[348]   οὐκ ἄξια λόγου, ἀλλ'  νυνδὴ   ἔλεγον. (τοῦτο μέν, ἔφην, οὐκ
[354]   ἐλθεῖν ἀπ' ἐκείνου, ὥστε μοι  νυνὶ   γέγονεν ἐκ τοῦ διαλόγου μηδὲν
[347]   εἶναι τὸ μὴ ἄρχειν ὥσπερ  νυνὶ   τὸ ἄρχειν, καὶ ἐνταῦθ' ἂν
[344]   (ταῦτα εἰπὼν Θρασύμαχος ἐν  νῷ   εἶχεν ἀπιέναι, ὥσπερ βαλανεὺς ἡμῶν
[344]   Θρασύμαχε, οἷον ἐμβαλὼν λόγον ἐν  νῷ   ἔχεις ἀπιέναι πρὶν διδάξαι ἱκανῶς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005