HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


λ  =  62 formes différentes pour 185 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[349]   ἁμιλλήσεται ὡς ἁπάντων πλεῖστον αὐτὸς  λάβῃ;   ἔστι ταῦτα. ὧδε δὴ λέγωμεν,
[331]   ἄν τίς τι παρά του  λάβῃ,   καὶ αὐτὰ ταῦτα ἔστιν
[331]   τε λέγειν καὶ ἂν  λάβῃ   τις ἀποδιδόναι. πάνυ μὲν οὖν,
[331]   ἄν που εἴποι, εἴ τις  λάβοι   παρὰ φίλου ἀνδρὸς σωφρονοῦντος ὅπλα,
[327]   καί μου ὄπισθεν παῖς  λαβόμενος   τοῦ ἱματίου, κελεύει ὑμᾶς, ἔφη,
[333]   νόσον ὅστις δεινὸς φυλάξασθαι, καὶ  λαθεῖν   οὗτος δεινότατος ἐμποιήσας; ἔμοιγε δοκεῖ.
[344]   μέρει ὅταν τις ἀδικήσας μὴ  λάθῃ,   ζημιοῦταί τε καὶ ὀνείδη ἔχει
[341]   ἔσται· (οὔτε γὰρ ἄν με  λάθοις   κακουργῶν, οὔτε μὴ λαθὼν βιάσασθαι
[347]   μισθὸν μισθωτοὶ βούλονται κεκλῆσθαι, οὔτε  λάθρᾳ   αὐτοὶ ἐκ τῆς ἀρχῆς λαμβάνοντες
[344]   οὐ κατὰ σμικρὸν τἀλλότρια καὶ  λάθρᾳ   καὶ βίᾳ ἀφαιρεῖται, καὶ ἱερὰ
[341]   με λάθοις κακουργῶν, οὔτε μὴ  λαθὼν   βιάσασθαι τῷ λόγῳ δύναιο. οὐδέ
[337]   μὴ ἀποκρίνηται, ἄλλου δ' ἀποκρινομένου  λαμβάνῃ   λόγον καὶ ἐλέγχῃ. πῶς γὰρ
[347]   λάθρᾳ αὐτοὶ ἐκ τῆς ἀρχῆς  λαμβάνοντες   κλέπται. οὐδ' αὖ τιμῆς ἕνεκα·
[328]   δ' ἐγώ· καινόν γε τοῦτο.  λαμπάδια   ἔχοντες διαδώσουσιν ἀλλήλοις ἁμιλλώμενοι τοῖς
[328]   δ' ὅς, οὐδ' ἴστε ὅτι  λαμπὰς   ἔσται πρὸς ἑσπέραν ἀφ' ἵππων
[345]   δυνάσθω δὲ ἀδικεῖν τῷ  λανθάνειν   τῷ διαμάχεσθαι, ὅμως ἐμέ
[348]   ὅς, καὶ τὰ τοιαῦτα, ἐάνπερ  λανθάνῃ·   ἔστι δὲ οὐκ ἄξια λόγου,
[351]   ἄριστε. τόδε δέ μοι  λέγε·   ἆρα εἰ τοῦτο ἔργον ἀδικίας,
[331]   ἅμα ᾔει πρὸς τὰ ἱερά.  (λέγε   δή, εἶπον ἐγώ, σὺ
[352]   ἦν δ' ἐγώ. καί μοι  λέγε·   δοκεῖ τί σοι εἶναι ἵππου
[351]   καὶ τόδε μοι χάρισαι καὶ  λέγε·   δοκεῖς ἂν πόλιν
[336]   ἀλλὰ σαφῶς μοι καὶ ἀκριβῶς  λέγε   ὅτι ἂν λέγῃς· ὡς ἐγὼ
[337]   ἀλλ' ἕνεκα ἀργυρίου, Θρασύμαχε,  λέγε·   πάντες γὰρ ἡμεῖς Σωκράτει εἰσοίσομεν.
[341]   τῶν καμνόντων θεραπευτής; καὶ  λέγε   τὸν τῷ ὄντι ἰατρὸν ὄντα.
[342]   ἐκείνῳ συμφέρον καὶ πρέπον, καὶ  λέγει   λέγει καὶ ποιεῖ
[332]   καὶ τοὺς ἐχθροὺς κακῶς δικαιοσύνην  λέγει;   δοκεῖ μοι. τίς οὖν δυνατώτατος
[331]   πολύστροφον γνώμαν κυβερνᾷ. εὖ οὖν  λέγει   θαυμαστῶς ὡς σφόδρα. πρὸς δὴ
[340]   διαφέρει, ἀλλ' εἰ νῦν οὕτω  λέγει   Θρασύμαχος, οὕτως αὐτοῦ ἀποδεχώμεθα. καί
[347]   δοκεῖ μεῖζον εἶναι νῦν  λέγει   Θρασύμαχος, τὸν τοῦ ἀδίκου βίον
[342]   καὶ πρέπον, καὶ λέγει  λέγει   καὶ ποιεῖ ποιεῖ ἅπαντα.
[331]   δῆλον γὰρ ὅτι οὐ τοῦτο  λέγει,   ὅπερ ἄρτι ἐλέγομεν, τό τινος
[348]   πῃ ἐξευρεῖν, ὡς οὐκ ἀληθῆ  λέγει;   πῶς γὰρ οὐ βούλομαι;
[332]   τὸ τοιοῦτον, ὡς ἔοικεν,  λέγει   Σιμωνίδης τὸ τὰ ὀφειλόμενα δίκαιον
[331]   ἀνήρ τοῦτο μέντοι ὅτι ποτὲ  λέγει,   σὺ μέν, Πολέμαρχε, ἴσως
[331]   ἀγαθὴ γηροτρόφος, ὡς καὶ Πίνδαρος  λέγει.   χαριέντως γάρ τοι, Σώκρατες,
[331]   τοῦτο λέγων δοκεῖ ἔμοιγε καλῶς  λέγειν.   ἀλλὰ μέντοι, ἦν δ' ἐγώ,
[348]   ἔφην, οὐκ ἀγνοῶ βούλει  λέγειν,   ἀλλὰ τόδε ἐθαύμασα, εἰ ἐν
[349]   σκοπούμενον, ἕως ἄν σε ὑπολαμβάνω  λέγειν   ἅπερ διανοῇ. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖς
[329]   αὐτοῦ εἰπόντος ταῦτα, βουλόμενος ἔτι  (λέγειν   αὐτὸν ἐκίνουν καὶ εἶπον·
[350]   ἀρέσκει, καὶ ἔχω περὶ αὐτῶν  λέγειν.   εἰ οὖν λέγοιμι, εὖ οἶδ'
[338]   ἐάν τίς μοι δοκῇ εὖ  λέγειν,   εὖ εἴσῃ αὐτίκα δὴ μάλα,
[335]   ἀδίκου. παντάπασί μοι δοκεῖς ἀληθῆ  λέγειν,   ἔφη, Σώκρατες. (εἰ ἄρα
[340]   ἐάντε μή; οὕτω σε φῶμεν  λέγειν;   ἥκιστά γε, ἔφη· ἀλλὰ κρείττω
[331]   ὅρος ἐστὶν δικαιοσύνης, ἀληθῆ τε  λέγειν   καὶ ἂν λάβῃ τις
[334]   τοὐναντίον τὸν Σιμωνίδην ἔφαμεν  λέγειν.   καὶ μάλα, ἔφη, οὕτω συμβαίνει.
[350]   ἄλλος ἐπιστήμων πράττειν  λέγειν,   καὶ οὐ ταὐτὰ τῷ ὁμοίῳ
[350]   ἔφη, ἀρέσκειν, ἐπειδήπερ οὐκ ἐᾷς  λέγειν.   καίτοι τί ἄλλο βούλει; οὐδὲν
[348]   ἄλλοι τινές, εἴχομεν ἄν τι  λέγειν   κατὰ τὰ νομιζόμενα λέγοντες· νῦν
[348]   ἴσως τοὺς τὰ βαλλάντια ἀποτέμνοντας  λέγειν.   λυσιτελεῖ μὲν οὖν, δ'
[331]   οὕτως ἔχοντα πάντα ἐθέλων τἀληθῆ  λέγειν.   (ὀρθῶς, ἔφη, λέγεις. οὐκ ἄρα
[340]   ἔγωγε, εἶπον, ᾤμην σε τοῦτο  λέγειν   ὅτε τοὺς ἄρχοντας ὡμολόγεις οὐκ
[335]   κακῶς· νῦν πρὸς τούτῳ ὧδε  λέγειν,   ὅτι ἔστιν δίκαιον τὸν μὲν
[331]   φῂς τὸν Σιμωνίδην λέγοντα ὀρθῶς  λέγειν   περὶ δικαιοσύνης; ὅτι, δ'
[338]   ~ἀλλὰ σὲ δὴ μᾶλλον (εἰκὸς  λέγειν·   σὺ γὰρ δὴ φῂς εἰδέναι
[349]   τὰ δοκοῦντα περὶ τῆς ἀληθείας  λέγειν.   τί δέ σοι, ἔφη, τοῦτο
[340]   Θρασύμαχε· τοῦτο ἦν ἐβούλου  λέγειν   τὸ δίκαιον, τὸ τοῦ κρείττονος
[332]   καὶ ἀποδιδούς οὐχ οὕτω  λέγειν   φῂς τὸν Σιμωνίδην; πάνυ μὲν
[353]   ἄν; ἔφη· τυφλότητα γὰρ ἴσως  λέγεις   ἀντὶ τῆς ὄψεως. ἥτις, ἦν
[350]   ἀλλ' ἔμοιγε οὐδὲ νῦν  λέγεις   ἀρέσκει, καὶ ἔχω περὶ αὐτῶν
[339]   μὲν τοῦτο σκεπτέον εἰ ἀληθῆ  λέγεις,   δῆλον. ἐπειδὴ γὰρ συμφέρον γέ
[339]   ἦν δ' ἐγώ, ἔμαθον  λέγεις·   εἰ δὲ ἀληθὲς μή,
[336]   δύνασθαι πλουσίου ἀνδρός. ἀληθέστατα, ἔφη,  λέγεις.   εἶεν, ἦν δ' ἐγώ· ἐπειδὴ
[334]   δὲ τοὺς ἐχθρούς. (φίλους δὲ  λέγεις   εἶναι πότερον τοὺς δοκοῦντας ἑκάστῳ
[338]   ἐγώ· ἀλλὰ σαφέστερον εἰπὲ τί  λέγεις.   εἶτ' οὐκ οἶσθ' ἔφη, ὅτι
[339]   λέγεις σύ; ἔφη. σὺ  λέγεις,   ἔμοιγε δοκῶ· σκοπῶμεν δὲ βέλτιον.
[349]   Θρασύμαχε· μουσικὸν δέ τινα  λέγεις,   ἕτερον δὲ (ἄμουσον; ἔγωγε. πότερον
[347]   γιγνώσκω, τὴν δὲ ζημίαν ἥντινα  λέγεις   καὶ ὡς ἐν μισθοῦ μέρει
[333]   συμβόλαια, Σώκρατες. συμβόλαια δὲ  λέγεις   κοινωνήματα τι ἄλλο; κοινωνήματα
[337]   σοι εἶπεν· Θρασύμαχε, πῶς  λέγεις;   μὴ ἀποκρίνωμαι ὧν προεῖπες μηδέν;
[338]   μάθω γε πρῶτον, ἔφην, τί  λέγεις·   νῦν γὰρ οὔπω οἶδα. τὸ
[333]   σῶν εἶναι, Σώκρατες. οὐκοῦν  λέγεις   ὅταν μηδὲν δέῃ αὐτῷ χρῆσθαι
[329]   παραμύθιά φασιν εἶναι. ἀληθῆ, ἔφη,  λέγεις·   οὐ γὰρ ἀποδέχονται. καὶ λέγουσι
[338]   τοῦτο, Θρασύμαχε, τί ποτε  λέγεις;   οὐ γάρ που τό γε
[331]   ἐθέλων τἀληθῆ λέγειν. (ὀρθῶς, ἔφη,  λέγεις.   οὐκ ἄρα οὗτος ὅρος ἐστὶν
[353]   κακῶς. ἀληθές, ἔφη, τοῦτό γε  λέγεις.   οὐκοῦν καὶ ὦτα στερόμενα τῆς
[339]   μὴ ὀρθῶς ἀσύμφορα; πῶς  λέγεις;   οὕτως. δ' ἂν θῶνται
[328]   ἁμιλλώμενοι τοῖς ἵπποις; πῶς  λέγεις;   οὕτως, ἔφη Πολέμαρχος. καὶ
[330]   τὸν πλοῦτον. ἀληθῆ, ἔφη,  λέγεις.   (πάνυ μὲν οὖν, ἦν δ'
[339]   τοὐναντίον, τὸ μὴ συμφέρον. τί  λέγεις   σύ; ἔφη. σὺ λέγεις,
[337]   τι (τοῦ ἀληθοῦς; πῶς  λέγεις;   τί ἂν αὐτῷ εἶπες πρὸς
[339]   ποιεῖν τοὐναντίον σὺ  λέγεις;   τὸ γὰρ τοῦ κρείττονος ἀσύμφορον
[348]   τὸ τοιόνδε περὶ αὐτῶν πῶς  λέγεις;   τὸ μέν που ἀρετὴν αὐτοῖν
[341]   ἡμῖν τοιοῦτον ἐγγένηται, διόρισαι ποτέρως  λέγεις   τὸν ἄρχοντά τε καὶ τὸν
[331]   εἶναι. (παγκάλως, ἦν δ' ἐγώ,  λέγεις,   Κέφαλε. τοῦτο δ' αὐτό,
[347]   ἐὰν μὴ ἄρχῃ. πῶς τοῦτο  λέγεις,   Σώκρατες; ἔφη Γλαύκων·
[335]   οὕτως ἄν μοι δοκεῖ καλῶς  λέγεσθαι.   ἔστιν ἄρα, ἦν δ' ἐγώ,
[347]   καὶ πότερον ἀληθεστέρως δοκεῖ σοι  λέγεσθαι;   τὸν τοῦ δικαίου ἔγωγε λυσιτελέστερον
[347]   τε καὶ φιλάργυρον εἶναι ὄνειδος  λέγεταί   τε καὶ ἔστιν; ἔγωγε, ἔφη.
[336]   οὐκ ἀποδέξομαι ἐὰν ὕθλους τοιούτους  λέγῃς.   καὶ ἐγὼ ἀκούσας ἐξεπλάγην καὶ
[329]   σου τοὺς πολλούς, ὅταν ταῦτα  λέγῃς,   οὐκ ἀποδέχεσθαι ἀλλ' ἡγεῖσθαί σε
[336]   καὶ ἀκριβῶς λέγε ὅτι ἂν  λέγῃς·   ὡς ἐγὼ οὐκ ἀποδέξομαι ἐὰν
[350]   περὶ αὐτῶν λέγειν. εἰ οὖν  λέγοιμι,   εὖ οἶδ' ὅτι (δημηγορεῖν ἄν
[348]   μετρεῖν ὅσα ἑκάτεροι ἐν ἑκατέρῳ  λέγομεν,   καὶ ἤδη δικαστῶν τινων τῶν
[352]   ὄντας, τοῦτο οὐ παντάπασιν ἀληθὲς  λέγομεν·   οὐ γὰρ ἂν ἀπείχοντο ἀλλήλων
[340]   ταύτην τὴν ἁμαρτίαν; ἀλλ' οἶμαι  λέγομεν   τῷ ῥήματι οὕτως, ὅτι
[330]   οὐκ εἰσῄει. οἵ τε γὰρ  λεγόμενοι   μῦθοι περὶ τῶν ἐν Ἅιδου,
[331]   κληρονόμος, τί φῂς τὸν Σιμωνίδην  λέγοντα   ὀρθῶς λέγειν περὶ δικαιοσύνης; ὅτι,
[335]   ὡς τὸ πρῶτον ἐλέγομεν,  λέγοντες   δίκαιον εἶναι τὸν μὲν φίλον
[348]   τι λέγειν κατὰ τὰ νομιζόμενα  λέγοντες·   νῦν δὲ δῆλος εἶ ὅτι
[330]   ὃς τῷ Σεριφίῳ λοιδορουμένῳ καὶ  λέγοντι   (ὅτι οὐ δι' αὑτὸν ἀλλὰ
[350]   ταῖς γραυσὶν ταῖς τοὺς μύθους  λεγούσαις,   εἶεν” ἐρῶ καὶ κατανεύσομαι καὶ
[329]   λέγεις· οὐ γὰρ ἀποδέχονται. καὶ  λέγουσι   μέν τι, οὐ μέντοι γε
[348]   ἥδιστε, ἐπειδή γε καὶ  λέγω   ἀδικίαν μὲν λυσιτελεῖν, δικαιοσύνην δ'
[350]   οὐχ (ὡς ἐγὼ νῦν ῥᾳδίως  λέγω,   ἀλλ' ἑλκόμενος καὶ μόγις, μετὰ
[344]   ἀδίκῳ πάντα τούτων τἀναντία ὑπάρχει.  ~λέγω   γὰρ (ὅνπερ νυνδὴ ἔλεγον, τὸν
[338]   οὖν ἐστιν, βέλτιστε,  λέγω   ~ἐν ἁπάσαις (ταῖς πόλεσιν ταὐτὸν
[331]   δὲ ἀδίκως ποιεῖν; οἷον τοιόνδε  λέγω·   πᾶς ἄν που εἴποι, εἴ
[345]   εὐεργετήσῃς ἐγὼ γὰρ δή σοι  λέγω   τό γ' ἐμόν, ὅτι οὐ
[341]   ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον δίκαιον  λέγω,   τὸ τοῦ κρείττονος ποιεῖν συμφέρον.
[348]   τοίνυν, ἦν δ' ἐγώ, ἀντικατατείναντες  λέγωμεν   αὐτῷ λόγον παρὰ λόγον, ὅσα
[349]   λάβῃ; ἔστι ταῦτα. ὧδε δὴ  λέγωμεν,   ἔφην· δίκαιος τοῦ μὲν
[331]   ἑκάστῳ ἀποδιδόναι δίκαιόν ἐστι· τοῦτο  λέγων   δοκεῖ ἔμοιγε καλῶς λέγειν. ἀλλὰ
[330]   ἴσως οὐκ ἂν πολλοὺς πείσαιμι  λέγων.   εὖ γὰρ ἴσθι, ἔφη,
[341]   δοκῶ, ἔφην, ἂν εἰπεῖν οὕτω  λέγων,   οὔ; ὀρθῶς, ἔφη. ~(τί
[327]   ἦν δ' ἐγώ, ἔτι ἓν  λείπεται,   τὸ ἢν πείσωμεν ὑμᾶς ὡς
[341]   οὕτω μανῆναι ὥστε ξυρεῖν ἐπιχειρεῖν  λέοντα   καὶ συκοφαντεῖν Θρασύμαχον; νῦν γοῦν,
[351]   πόλιν στρατόπεδον  λῃστὰς   κλέπτας ἄλλο τι
[343]   δ' ἔλαττον, ὅταν τε  λήψεις,   (ὁ μὲν οὐδέν, δὲ
[346]   ὠφελία ἐστίν, τοῦ μισθοῦ  λῆψις,   ἀλλ' εἰ δεῖ ἀκριβῶς σκοπεῖσθαι,
[332]   ἐάνπερ ἀπόδοσις (καὶ  λῆψις   βλαβερὰ γίγνηται, φίλοι δὲ ὦσιν
[333]   πεττευτικός. ἀλλ' εἰς πλίνθων καὶ  λίθων   θέσιν δίκαιος χρησιμώτερός τε
[354]   διὰ σέ· ἀλλ' ὥσπερ οἱ  λίχνοι   τοῦ ἀεὶ παραφερομένου ἀπογεύονται ἁρπάζοντες,
[339]   κρατεῖ, ὥστε συμβαίνει τῷ ὀρθῶς  λογιζομένῳ   πανταχοῦ εἶναι τὸ αὐτὸ δίκαιον,
[340]   λογιστικόν, ὃς ἂν ἐν  λογισμῷ   ἁμαρτάνῃ, τότε ὅταν ἁμαρτάνῃ, κατὰ
[340]   ἰατρὸς ἐξήμαρτεν καὶ  λογιστὴς   ἐξήμαρτεν καὶ γραμματιστής· τὸ
[340]   αὐτὸ τοῦτο ἐξαμαρτάνει;  λογιστικόν,   ὃς ἂν ἐν λογισμῷ ἁμαρτάνῃ,
[340]   ἔφη, Σώκρατες, ἐν τοῖς  λόγοις·   ἐπεὶ αὐτίκα ἰατρὸν καλεῖς σὺ
[341]   με ἐξ ἐπιβουλῆς ἐν τοῖς  λόγοις   κακουργοῦντά σε ἐρέσθαι ὡς ἠρόμην;
[353]   φαίνεται, ἔφη, κατὰ τὸν σὸν  λόγον.   ~(ἀλλὰ μὴν γε εὖ
[331]   Κέφαλος, καὶ παραδίδωμι ὑμῖν τὸν  λόγον·   δεῖ γάρ με ἤδη τῶν
[349]   εἴτε μή, ἀλλ' οὐ τὸν  λόγον   ἐλέγχεις; (οὐδέν, ἦν δ' ἐγώ.
[353]   τἆλλα πάντα εἰς τὸν αὐτὸν  λόγον;   ἔμοιγε δοκεῖ. ἴθι δή, μετὰ
[344]   δαιμόνιε Θρασύμαχε, οἷον ἐμβαλὼν  λόγον   ἐν νῷ ἔχεις ἀπιέναι πρὶν
[340]   ἁμαρτάνει· ὥστε κατὰ τὸν ἀκριβῆ  λόγον,   ἐπειδὴ καὶ σὺ ἀκριβολογῇ, οὐδεὶς
[344]   τε καὶ παρασχεῖν τῶν εἰρημένων  λόγον.   καὶ δὴ ἔγωγε καὶ αὐτὸς
[337]   ἀποκρίνηται, ἄλλου δ' ἀποκρινομένου λαμβάνῃ  λόγον   καὶ ἐλέγχῃ. πῶς γὰρ ἄν,
[345]   τὴν ψυχὴν φέρων ἐνθῶ τὸν  λόγον;   μὰ Δί' ἦν δ' ἐγώ,
[351]   ~ἵνα καὶ ἑξῆς διασκεψώμεθα (τὸν  λόγον,   ὁποῖόν τι τυγχάνει ὂν δικαιοσύνη
[348]   ἀντικατατείναντες λέγωμεν αὐτῷ λόγον παρὰ  λόγον,   ὅσα αὖ ἀγαθὰ ἔχει τὸ
[344]   ὤτων ἁθρόον καὶ πολὺν τὸν  λόγον·   οὐ μὴν εἴασάν γε αὐτὸν
[338]   ἂν κακουργήσαις μάλιστα τὸν  λόγον.   οὐδαμῶς, ἄριστε, ἦν δ'
[348]   δ' ἐγώ, ἀντικατατείναντες λέγωμεν αὐτῷ  λόγον   παρὰ λόγον, ὅσα αὖ ἀγαθὰ
[339]   δίκαιόν ἐστιν κατὰ τὸν σὸν  λόγον   τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον ποιεῖν
[334]   ἀληθῆ. κατὰ δὴ τὸν σὸν  λόγον   τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας δίκαιον κακῶς
[336]   παρακαθημένων διεκωλύετο βουλομένων διακοῦσαι τὸν  λόγον·   ὡς δὲ διεπαυσάμεθα καὶ ἐγὼ
[352]   γὰρ περὶ τοῦ ἐπιτυχόντος  λόγος,   ἀλλὰ περὶ τοῦ ὅντινα τρόπον
[351]   ὅτι σὸς οὗτος ἦν  λόγος.   ἀλλὰ τόδε περὶ αὐτοῦ σκοπῶ·
[343]   ἦν ὅτι τοῦ δικαίου  λόγος   εἰς τοὐναντίον περιειστήκει, Θρασύμαχος
[334]   κλέπτειν δεινός. ὡς γοῦν  λόγος,   ἔφη, σημαίνει. κλέπτης ἄρα τις
[330]   φέρουσιν, εὖ ἔχει αὐτὸς  λόγος,   ὅτι οὔτ' ἂν ἐπιεικὴς
[334]   πονηρὸς γὰρ ἔοικεν εἶναι  λόγος.   τοὺς ἀδίκους ἄρα, ἦν δ'
[348]   λανθάνῃ· ἔστι δὲ οὐκ ἄξια  λόγου,   ἀλλ' νυνδὴ ἔλεγον. (τοῦτο
[336]   ἡμῶν μεταξὺ ὥρμα ἀντιλαμβάνεσθαι τοῦ  λόγου,   ἔπειτα ὑπὸ τῶν παρακαθημένων διεκωλύετο
[352]   δὲ δίκαιος φίλος. εὐωχοῦ τοῦ  λόγου,   ἔφη, θαρρῶν· οὐ γὰρ ἔγωγέ
[336]   νῦν δὲ ἡνίκα ὑπὸ τοῦ  λόγου   ἤρχετο ἐξαγριαίνεσθαι, προσέβλεψα αὐτὸν πρότερος,
[343]   ~(ἐπειδὴ οὖν ἐνταῦθα ἦμεν τοῦ  λόγου   καὶ πᾶσι καταφανὲς ἦν ὅτι
[331]   εἶπον ἐγώ, σὺ τοῦ  λόγου   κληρονόμος, τί φῂς τὸν Σιμωνίδην
[354]   ἀρετή, καὶ ἐμπεσόντος αὖ ὕστερον  λόγου,   ὅτι λυσιτελέστερον ἀδικία τῆς
[328]   τοσοῦτον αὔξονται αἱ περὶ τοὺς  λόγους   ἐπιθυμίαι τε καὶ ἡδοναί. μὴ
[341]   ποιεῖν. τὸν τῷ ἀκριβεστάτῳ, ἔφη,  λόγῳ   ἄρχοντα ὄντα. πρὸς ταῦτα κακούργει
[341]   οὔτε μὴ λαθὼν βιάσασθαι τῷ  λόγῳ   δύναιο. οὐδέ γ' ἂν ἐπιχειρήσαιμι,
[349]   δ' ἐγώ, ἀποκνητέον γε τῷ  λόγῳ   ἐπεξελθεῖν σκοπούμενον, ἕως ἄν σε
[341]   εἰπέ μοι· τῷ ἀκριβεῖ  λόγῳ   ἰατρός, ὃν ἄρτι ἔλεγες, πότερον
[335]   δή, ὡς ἔοικε, τούτῳ τῷ  λόγῳ   ἀγαθὸς ἔσται, ἐχθρὸς δὲ
[341]   ἔπος εἰπεῖν τὸν ἀκριβεῖ  λόγῳ,   νυνδὴ ἔλεγες, οὗ τὸ
[342]   καὶ σκόπει ἐκείνῳ τῷ ἀκριβεῖ  λόγῳ·   οὕτως ἄλλως ἔχει; οὕτως,
[336]   τι ἐξαμαρτάνομεν ἐν τῇ τῶν  λόγων   σκέψει ἐγώ τε καὶ ὅδε,
[330]   εὖ ἔχει, ὃς τῷ Σεριφίῳ  λοιδορουμένῳ   καὶ λέγοντι (ὅτι οὐ δι'
[352]   ἦν δ' ἐγώ, καὶ τὰ  λοιπά   μοι τῆς ἑστιάσεως ἀποπλήρωσον ἀποκρινόμενος
[349]   ἄριστε, μουσικὸς ἀνὴρ ἁρμοττόμενος  λύραν   ἐθέλειν μουσικοῦ ἀνδρὸς ἐν τῇ
[333]   φήσεις δὲ καὶ ἀσπίδα καὶ  λύραν   ὅταν δέῃ φυλάττειν καὶ μηδὲν
[330]   κέκτημαι παραλαβὼν πολλάκις τοσαύτην ἐποίησεν,  Λυσανίας   δὲ πατὴρ ἔτι ἐλάττω
[328]   οἴκαδε εἰς τοῦ Πολεμάρχου, καὶ  Λυσίαν   τε αὐτόθι κατελάβομεν καὶ Εὐθύδημον,
[354]   μὴν ἄθλιόν γε εἶναι οὐ  λυσιτελεῖ,   εὐδαίμονα δέ. πῶς γὰρ οὔ;
[348]   τοὺς τὰ βαλλάντια ἀποτέμνοντας λέγειν.  λυσιτελεῖ   μὲν οὖν, δ' ὅς,
[348]   γε καὶ λέγω ἀδικίαν μὲν  λυσιτελεῖν,   δικαιοσύνην δ' οὔ. ἀλλὰ τί
[348]   ὅτι τις εἴπῃ. εἰ γὰρ  λυσιτελεῖν   μὲν τὴν ἀδικίαν ἐτίθεσο, κακίαν
[344]   ἂν διαγόμενος ἕκαστος ἡμῶν  λυσιτελεστάτην   ζωὴν ζῴη; ἐγὼ γὰρ οἶμαι,
[348]   τελέαν ἀδικίαν τελέας οὔσης δικαιοσύνης  λυσιτελεστέραν   φῂς εἶναι; (πάνυ μὲν οὖν
[354]   οὐδέποτ' ἄρα, μακάριε Θρασύμαχε,  λυσιτελέστερον   ἀδικία δικαιοσύνης. ταῦτα δή σοι,
[347]   λέγεσθαι; τὸν τοῦ δικαίου ἔγωγε  λυσιτελέστερον   βίον εἶναι. ~(ἤκουσας, ἦν δ'
[354]   ἐμπεσόντος αὖ ὕστερον λόγου, ὅτι  λυσιτελέστερον   ἀδικία τῆς δικαιοσύνης, οὐκ
[336]   τὸ ὠφέλιμον μηδ' ὅτι τὸ  λυσιτελοῦν   μηδ' ὅτι τὸ κερδαλέον μηδ'
[344]   ὄν, τὸ δ' ἄδικον ἑαυτῷ  λυσιτελοῦν   τε καὶ συμφέρον. (ταῦτα εἰπὼν
[329]   ἁσμενέστατα μέντοι αὐτὸ ἀπέφυγον, ὥσπερ  λυττῶντά   τινα καὶ ἄγριον δεσπότην ἀποδράς.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005