HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


γ  =  38 formes différentes pour 268 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[340]   ὅταν ἄρχων ᾖ, ἀλλὰ πᾶς  γ'   ἂν εἴποι ὅτι ἰατρὸς
[341]   βιάσασθαι τῷ λόγῳ δύναιο. οὐδέ  γ'   ἂν ἐπιχειρήσαιμι, ἦν δ' ἐγώ,
[345]   βελτίστη ἱκανῶς δήπου ἐκπεπόρισται, ἕως  γ'   ἂν μηδὲν ἐνδέῃ τοῦ ποιμενικὴ
[353]   πῶς γὰρ οὔ; ἀλλ' οὐδενί  γ'   ἂν οἶμαι οὕτω καλῶς ὡς
[352]   γάρ; ναί. δίκαιοι δέ  γ'   εἰσίν, φίλε, καὶ οἱ
[345]   γὰρ δή σοι λέγω τό  γ'   ἐμόν, ὅτι οὐ πείθομαι οὐδ'
[340]   Πολέμαρχος, σαφέστατά γε. ἐὰν σύ  γ'   ἔφη, αὐτῷ μαρτυρήσῃς, Κλειτοφῶν
[353]   ψυχῆς φήσομεν ἔργον εἶναι; μάλιστά  γ'   ἔφη. οὐκοῦν καὶ ἀρετήν φαμέν
[348]   τὴν δὲ ἀδικίαν κακίαν; εἰκός  γ'   ἔφη, ἥδιστε, ἐπειδή γε
[351]   εἴη ἀδικία δικαιοσύνης· νῦν δέ  γ'   ἔφην, εἴπερ σοφία τε καὶ
[333]   εἰς ἀργυρίου, ἔμοιγε δοκεῖ. πλήν  γ'   ἴσως, Πολέμαρχε, πρὸς τὸ
[346]   ἰατρικήν; οὐ δῆτα, ἔφη. οὐδέ  γ'   οἶμαι, τὴν μισθωτικήν, ἐὰν ὑγιαίνῃ
[335]   σοφὸς ταῦτα εἰπών. οὐ  γὰρ   ἀληθῆ ἔλεγεν· οὐδαμοῦ γὰρ δίκαιον
[337]   λαμβάνῃ λόγον καὶ ἐλέγχῃ. πῶς  γὰρ   ἄν, ἔφην ἐγώ, βέλτιστε,
[341]   μὴ οἷός τ' ᾖς. (οἴει  γὰρ   ἄν με, εἶπον, οὕτω μανῆναι
[341]   γέ σοι πλέον ἔσται· (οὔτε  γὰρ   ἄν με λάθοις κακουργῶν, οὔτε
[352]   οὐ παντάπασιν ἀληθὲς λέγομεν· οὐ  γὰρ   ἂν ἀπείχοντο ἀλλήλων κομιδῇ ὄντες
[349]   πλέον ἔχειν; οὐδαμῶς, ἔφη· οὐ  γὰρ   ἂν ἦν ἀστεῖος, ὥσπερ νῦν,
[329]   εἶναι. ἀληθῆ, ἔφη, λέγεις· οὐ  γὰρ   ἀποδέχονται. καὶ λέγουσι μέν τι,
[346]   (οὐκοῦν καὶ μισθωτικὴ μισθόν; αὕτη  γὰρ   αὐτῆς δύναμις· τὴν
[334]   τοὺς μὲν φίλους βλάπτειν πονηροὶ  γὰρ   αὐτοῖς εἰσιν τοὺς δ' ἐχθροὺς
[333]   ἐν εἰρήνῃ δικαιοσύνη; ~(χρήσιμον. καὶ  γὰρ   γεωργία· οὔ; ναί. πρός
[336]   ἴσθι ὅτι ἄκοντες ἁμαρτάνομεν. μὴ  γὰρ   δὴ οἴου, εἰ μὲν χρυσίον
[345]   ἡμᾶς τοσούσδε ὄντας εὐεργετήσῃς ἐγὼ  γὰρ   δή σοι λέγω τό γ'
[338]   δὴ μᾶλλον (εἰκὸς λέγειν· σὺ  γὰρ   δὴ φῂς εἰδέναι καὶ ἔχειν
[335]   οὐ γὰρ ἀληθῆ ἔλεγεν· οὐδαμοῦ  γὰρ   δίκαιον οὐδένα ἡμῖν ἐφάνη ὂν
[328]   ἐκαθεζόμεθα οὖν παρ' αὐτόν· ἔκειντο  γὰρ   δίφροι τινὲς αὐτόθι κύκλῳ. εὐθὺς
[349]   ὑπολαμβάνω λέγειν ἅπερ διανοῇ. ἐμοὶ  γὰρ   δοκεῖς σύ, Θρασύμαχε, ἀτεχνῶς
[347]   ἔφη Γλαύκων· τοὺς μὲν  γὰρ   δύο μισθοὺς γιγνώσκω, τὴν δὲ
[338]   δή, δ' ὅς. φημὶ  γὰρ   ἐγὼ εἶναι τὸ δίκαιον οὐκ
[328]   Πειραιᾶ. χρῆν μέντοι. εἰ μὲν  γὰρ   ἐγὼ ἔτι ἐν δυνάμει
[352]   τοῦ λόγου, ἔφη, θαρρῶν· οὐ  γὰρ   ἔγωγέ σοι ἐναντιώσομαι, ἵνα μὴ
[337]   οὖν τοῦτο ἀξιῶ παθεῖν. ἡδὺς  γὰρ   εἶ, ἔφη· ἀλλὰ πρὸς τῷ
[340]   ἀλλά τι καὶ ἐξαμαρτάνειν. (συκοφάντης  γὰρ   εἶ, ἔφη, Σώκρατες, ἐν
[338]   συμφέρον ἅμα καὶ δίκαιον. βδελυρὸς  γὰρ   εἶ, ἔφη, Σώκρατες, καὶ
[337]   τίς τί σε ἐρωτᾷ. σοφὸς  γὰρ   εἶ, ἦν δ' ἐγώ,
[347]   οὐδ' αὖ τιμῆς ἕνεκα· οὐ  γάρ   εἰσι φιλότιμοι. δεῖ δὴ (αὐτοῖς
[334]   παρ' Ὁμήρου μεμαθηκέναι αὐτό· καὶ  γὰρ   ἐκεῖνος (τὸν τοῦ Ὀδυσσέως πρὸς
[334]   μηδαμῶς, ἔφη, Σώκρατες· πονηρὸς  γὰρ   ἔοικεν εἶναι λόγος. τοὺς
[340]   οὐδεὶς τῶν δημιουργῶν ἁμαρτάνει. ἐπιλειπούσης  γὰρ   ἐπιστήμης ἁμαρτάνων ἁμαρτάνει, ἐν
[351]   δικαιοσύνη ὁμόνοιαν καὶ φιλίαν·  γάρ;   ἔστω, δ' ὅς, ἵνα
[328]   προσκεφαλαίου τε καὶ δίφρου· τεθυκὼς  γὰρ   ἐτύγχανεν ἐν τῇ αὐλῇ. ἐκαθεζόμεθα
[351]   καὶ ἀποκρίνῃ πάνυ καλῶς. σοὶ  γάρ,   ἔφη, χαρίζομαι. εὖ γε σὺ
[353]   δικαιοσύνην, κακίαν δὲ ἀδικίαν; συνεχωρήσαμεν  γάρ.   μὲν ἄρα δικαία ψυχὴ
[337]   ἀργυρίου, Θρασύμαχε, λέγε· πάντες  γὰρ   ἡμεῖς Σωκράτει εἰσοίσομεν. (πάνυ γε
[329]   οὐ τὸ αἴτιον αἰτιᾶσθαι. εἰ  γὰρ   ἦν τοῦτ' αἴτιον, κἂν ἐγὼ
[335]   ἀγαθοὶ κακούς; ἀλλὰ ἀδύνατον. οὐ  γὰρ   θερμότητος οἶμαι ἔργον ψύχειν ἀλλὰ
[340]   τί, ἔφη, δεῖται μάρτυρος; αὐτὸς  γὰρ   Θρασύμαχος ὁμολογεῖ τοὺς μὲν ἄρχοντας
[344]   ὀνείδη ἔχει τὰ μέγιστα καὶ  γὰρ   ἱερόσυλοι καὶ ἀνδραποδισταὶ καὶ τοιχωρύχοι
[330]   ἂν πολλοὺς πείσαιμι λέγων. εὖ  γὰρ   ἴσθι, ἔφη, Σώκρατες, ὅτι,
[353]   καὶ πῶς ἄν; ἔφη· τυφλότητα  γὰρ   ἴσως λέγεις ἀντὶ τῆς ὄψεως.
[328]   μοι ἔδοξεν εἶναι· διὰ χρόνου  γὰρ   καὶ (ἑωράκη αὐτόν. καθῆστο δὲ
[331]   γε οὐ ῥᾴδιον ἀπιστεῖν σοφὸς  γὰρ   καὶ θεῖος ἀνήρ τοῦτο μέντοι
[334]   τοὺς δ' ἐχθροὺς ὠφελεῖν ἀγαθοὶ  γάρ·   καὶ οὕτως ἐροῦμεν αὐτὸ τοὐναντίον
[352]   ὥσπερ καὶ νῦν. ὅτι μὲν  γὰρ   καὶ σοφώτεροι καὶ ἀμείνους καὶ
[327]   ἄστυ ὡρμῆσθαι ὡς ἀπιόντες. οὐ  γὰρ   κακῶς δοξάζεις, ἦν δ' ἐγώ.
[341]   οὐδ' ἐστὶν κλητέος ναύτης· οὐ  γὰρ   κατὰ τὸ πλεῖν κυβερνήτης καλεῖται,
[329]   τρόπος τῶν ἀνθρώπων. ἂν μὲν  γὰρ   κόσμιοι καὶ εὔκολοι ὦσιν, καὶ
[330]   ἔμπροσθεν οὐκ εἰσῄει. οἵ τε  γὰρ   λεγόμενοι μῦθοι περὶ τῶν ἐν
[348]   ἔχειν ὅτι τις εἴπῃ. εἰ  γὰρ   λυσιτελεῖν μὲν τὴν ἀδικίαν ἐτίθεσο,
[341]   πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. οἴει  γάρ   με ἐξ ἐπιβουλῆς ἐν τοῖς
[331]   παραδίδωμι ὑμῖν τὸν λόγον· δεῖ  γάρ   με ἤδη τῶν ἱερῶν ἐπιμεληθῆναι.
[328]   ποιήσουσιν, ἣν ἄξιον θεάσασθαι· ἐξαναστησόμεθα  γὰρ   μετὰ τὸ δεῖπνον καὶ τὴν
[331]   τῷ ἐπιεικεῖ καὶ κοσμίῳ. τὸ  γὰρ   μηδὲ ἄκοντά τινα ἐξαπατῆσαι
[328]   διαλεγόμενος (τοῖς σφόδρα πρεσβύταις· δοκεῖ  γάρ   μοι χρῆναι παρ' αὐτῶν πυνθάνεσθαι,
[332]   ἐστιν τοῦτο παρακατέθετο·  γάρ;   ναί. ἀποδοτέον δέ γε οὐδ'
[352]   ἑαυτῷ καὶ τοῖς δικαίοις·  γάρ;   ναί. δίκαιοι δέ γ' εἰσίν,
[342]   ἀλλὰ τὸ τῷ κάμνοντι; ὡμολόγηται  γὰρ   ἀκριβὴς ἰατρὸς σωμάτων εἶναι
[350]   τοιοῦτον καὶ ἑκάτερον εἶναι. ὡμολογοῦμεν  γάρ.   μὲν ἄρα δίκαιος ἡμῖν
[330]   οἱ ἄλλοι ἀσπάζονται αὐτά. ὥσπερ  γὰρ   οἱ ποιηταὶ τὰ αὑτῶν ποιήματα
[344]   ἡμῶν λυσιτελεστάτην ζωὴν ζῴη; ἐγὼ  γὰρ   οἶμαι, ἔφη Θρασύμαχος, τουτὶ
[345]   πῶς, ἔφη, σὲ πείσω; εἰ  γὰρ   οἷς νυνδὴ ἔλεγον μὴ πέπεισαι,
[344]   πάντα τούτων τἀναντία ὑπάρχει. ~λέγω  γὰρ   (ὅνπερ νυνδὴ ἔλεγον, τὸν μεγάλα
[338]   φῂς χάριν ἐκτίνειν, ψεύδῃ· ἐκτίνω  γὰρ   ὅσην δύναμαι. δύναμαι δὲ ἐπαινεῖν
[343]   δὲ πολλὰ κερδαίνει. καὶ  γὰρ   ὅταν ἀρχήν τινα ἄρχῃ ἑκάτερος,
[331]   γιγνώσκεις, ἐγὼ δὲ ἀγνοῶ· δῆλον  γὰρ   ὅτι οὐ τοῦτο λέγει, ὅπερ
[348]   ὡς οὐκ ἀληθῆ λέγει; πῶς  γὰρ   οὐ βούλομαι; δ' ὅς.
[349]   δὲ δίκαιος οὐκ ἔοικεν; πῶς  γὰρ   οὐ μέλλει, ἔφη, τοιοῦτος
[353]   σμίλῃ καὶ ἄλλοις πολλοῖς; πῶς  γὰρ   οὔ; ἀλλ' οὐδενί γ' ἂν
[327]   ἡμᾶς, ἔφη, ὅσοι ἐσμέν; πῶς  γὰρ   οὔ; τοίνυν τούτων, ἔφη,
[354]   δὲ μὴ τἀναντία. πῶς  γὰρ   οὔ; μὲν δίκαιος ἄρα
[339]   τοῦτό ἐστι τὸ δίκαιον; πῶς  γὰρ   οὔ; (οὐ μόνον ἄρα δίκαιόν
[354]   οὐ λυσιτελεῖ, εὐδαίμονα δέ. πῶς  γὰρ   οὔ; οὐδέποτ' ἄρα, μακάριε
[348]   καλεῖς, τὸ δὲ κακίαν; πῶς  γὰρ   οὔ; οὐκοῦν τὴν μὲν δικαιοσύνην
[338]   δημοκρατοῦνται, αἱ δὲ ἀριστοκρατοῦνται; πῶς  γὰρ   οὔ; οὐκοῦν τοῦτο κρατεῖ ἐν
[338]   δύναμαι δὲ ἐπαινεῖν μόνον· χρήματα  γὰρ   οὐκ ἔχω. ὡς δὲ προθύμως
[334]   οὕτω συμβαίνει. ἀλλὰ μεταθώμεθα· κινδυνεύομεν  γὰρ   οὐκ ὀρθῶς τὸν φίλον καὶ
[351]   ὑφ' ἑαυτῇ ἔχειν δουλωσαμένην; πῶς  γὰρ   οὔκ; ἔφη. καὶ τοῦτό γε
[349]   καὶ τῆς δικαίας πράξεως; πῶς  γὰρ   οὔκ; ἔφη, ὅς γε πάντων
[338]   πρῶτον, ἔφην, τί λέγεις· νῦν  γὰρ   οὔπω οἶδα. τὸ τοῦ κρείττονος
[330]   καὶ τοῦ πατρός. μὲν  γὰρ   πάππος τε καὶ ὁμώνυμος ἐμοὶ
[352]   δ' ἔτι βέλτιον σκεπτέον. οὐ  γὰρ   περὶ τοῦ ἐπιτυχόντος λόγος,
[329]   τὸ πολλὴν οὐσίαν κεκτῆσθαι· τοῖς  γὰρ   πλουσίοις πολλὰ παραμύθιά φασιν εἶναι.
[342]   πονηρίαν τὸ συμφέρον σκοπεῖν· οὔτε  γὰρ   πονηρία οὔτε ἁμαρτία οὐδεμία οὐδεμιᾷ
[351]   ὂν δικαιοσύνη πρὸς ἀδικίαν. ἐλέχθη  γάρ   που ὅτι καὶ δυνατώτερον καὶ
[338]   Θρασύμαχε, τί ποτε λέγεις; οὐ  γάρ   που τό γε τοιόνδε φῄς·
[351]   οὐ μᾶλλον; πάνυ γε. στάσεις  γάρ   που, Θρασύμαχε, γε
[342]   ἄλλη τέχνη οὐδεμία ἑαυτῇ οὐδὲ  γὰρ   προσδεῖται ἀλλ' ἐκείνῳ οὗ τέχνη
[353]   ἐγώ, αὐτῶν ἀρετή· οὐ  γάρ   πω τοῦτο ἐρωτῶ, ἀλλ' εἰ
[338]   δὴ μάλα, ἐπειδὰν ἀποκρίνῃ· οἶμαι  γάρ   σε εὖ ἐρεῖν. (ἄκουε δή,
[339]   εἰ ἀληθῆ λέγεις, δῆλον. ἐπειδὴ  γὰρ   συμφέρον γέ τι εἶναι καὶ
[329]   οἷόν γέ μοι φαίνεται. πολλάκις  γὰρ   συνερχόμεθά τινες εἰς ταὐτὸν παραπλησίαν
[345]   δὲ ὁρᾷς, Θρασύμαχε ἔτι  (γὰρ   τὰ ἔμπροσθεν ἐπισκεψώμεθα ὅτι τὸν
[340]   δίκαιον εἶναι ταῦτα ποιεῖν. τὸ  γὰρ   τὰ κελευόμενα ποιεῖν, Πολέμαρχε,
[336]   μὴ χαλεπὸς ἡμῖν ἴσθι· εἰ  γάρ   τι ἐξαμαρτάνομεν ἐν τῇ τῶν
[354]   τοῦ διαλόγου μηδὲν (εἰδέναι· ὁπότε  γὰρ   τὸ δίκαιον μὴ οἶδα
[344]   τὴν ὅλην ἀδικίαν ἠδικηκότα· οὐ  γὰρ   τὸ ποιεῖν τὰ ἄδικα ἀλλὰ
[340]   δίκαιον εἶναι ἔθετο Θρασύμαχος. καὶ  γὰρ   τὸ τοῦ κρείττονος, Κλειτοφῶν,
[331]   ὡς καὶ Πίνδαρος λέγει. χαριέντως  γάρ   τοι, Σώκρατες, τοῦτ' ἐκεῖνος
[339]   σὺ λέγεις; τὸ  γὰρ   τοῦ κρείττονος ἀσύμφορον δήπου προστάττεται
[329]   καὶ νῦν οὐχ ἧττον. παντάπασι  γὰρ   τῶν γε τοιούτων ἐν τῷ
[333]   ἐγὼ οἶμαι, ἱππικός.  γάρ;   φαίνεται. καὶ μὴν ὅταν γε
[347]   οἱ ἀγαθοὶ οὔτε τιμῆς· οὔτε  γὰρ   φανερῶς πραττόμενοι τῆς ἀρχῆς ἕνεκα
[332]   μέντοι νὴ Δί' ἔφη· τοῖς  γὰρ   φίλοις οἴεται ὀφείλειν τοὺς φίλους
[332]   δίκαιον εἴη. διενοεῖτο μὲν  γάρ,   ὡς φαίνεται, ὅτι τοῦτ' εἴη
[334]   βλάπτειν; φαίνεται. ἀλλὰ μὴν οἵ  γε   ἀγαθοὶ δίκαιοί τε καὶ οἷοι
[351]   γάρ που, Θρασύμαχε,  γε   ἀδικία καὶ μίση καὶ μάχας
[342]   ἀλλὰ μήν, Θρασύμαχε, ἄρχουσί  γε   αἱ τέχναι καὶ κρατοῦσιν ἐκείνου
[334]   οἱ δὲ κακοὶ φίλοι; πάνυ  γε.   ἀλλ' ὅμως δίκαιον τότε τούτοις
[345]   ἦν δ' ἐγώ, μὴ σύ  γε·   ἀλλὰ πρῶτον μέν, ἂν
[331]   ἄλλας χρείας πολλάς· ἀλλὰ ἕν  γε   ἀνθ' ἑνὸς οὐκ ἐλάχιστον ἔγωγε
[349]   ἔχειν ἀξιοῖ; οὐκοῦν καὶ ἀδίκου  γε   ἀνθρώπου τε καὶ πράξεως
[333]   ἄλλῃ, οὗτος καὶ φυλάξασθαι; πάνυ  γε.   ἆρ' οὖν καὶ νόσον ὅστις
[343]   καὶ οὐκ ἀπομύττει δεόμενον, ὅς  γε   αὐτῇ οὐδὲ πρόβατα οὐδὲ ποιμένα
[345]   τὸ βέλτιστον ἐκποριεῖ ἐπεὶ τά  γε   αὑτῆς ὥστ' εἶναι βελτίστη ἱκανῶς
[344]   τὸν λόγον· οὐ μὴν εἴασάν  γε   αὐτὸν οἱ παρόντες, ἀλλ' ἠνάγκασαν
[329]   τὰ αὐτὰ ταῦτα ἐπεπόνθη, ἕνεκά  γε   γήρως, καὶ οἱ ἄλλοι πάντες
[328]   δ' ἐγώ, Κέφαλε, χαίρω  γε   διαλεγόμενος (τοῖς σφόδρα πρεσβύταις· δοκεῖ
[335]   τοῦ ἐναντίου. φαίνεται. δέ  γε   δίκαιος ἀγαθός; πάνυ γε. οὐκ
[350]   ἔλεγες; ἔγωγε, ἔφη. (ὁ δέ  γε   δίκαιος τοῦ μὲν ὁμοίου οὐ
[340]   Σώκρατες, Πολέμαρχος, σαφέστατά  γε.   ἐὰν σύ γ' ἔφη, αὐτῷ
[354]   ἔστω, ἔφη. ἀλλὰ μὴν ἄθλιόν  γε   εἶναι οὐ λυσιτελεῖ, εὐδαίμονα δέ.
[354]   χαλεπαίνων ἐπαύσω. οὐ μέντοι καλῶς  γε   (εἱστίαμαι, δι' ἐμαυτὸν ἀλλ' οὐ
[354]   σὸν λόγον. ~(ἀλλὰ μὴν  γε   εὖ ζῶν μακάριός τε καὶ
[340]   οὕτω σε φῶμεν λέγειν; ἥκιστά  γε,   ἔφη· ἀλλὰ κρείττω με οἴει
[335]   καὶ ὁντινοῦν ἀνθρώπων; καὶ πάνυ  γε,   ἔφη· τούς γε πονηρούς τε
[349]   ἄριστα, ἔφη, εἴρηκας. ἔστιν δέ  γε,   ἔφην, φρόνιμός τε καὶ ἀγαθὸς
[328]   διανοεῖσθε. ~(καὶ Ἀδείμαντος, ἆρά  γε,   δ' ὅς, οὐδ' ἴστε
[331]   τῶν γε σῶν κληρονόμος; πάνυ  γε,   δ' ὃς γελάσας, καὶ
[351]   γὰρ οὔκ; ἔφη. καὶ τοῦτό  γε   ἀρίστη μάλιστα ποιήσει καὶ
[354]   ἐν τοῖς Βενδιδίοις. ὑπὸ σοῦ  γε,   ἦν δ' ἐγώ, Θρασύμαχε,
[339]   αὐτόθι τὸ τοῦ κρείττονος. (σμικρά  γε   ἴσως, ἔφη, προσθήκη. οὔπω δῆλον
[349]   ἡμεῖς τῷ δικαίῳ προσετίθεμεν, ἐπειδή  γε   καὶ ἐν ἀρετῇ αὐτὸ καὶ
[352]   τῷ δικαίῳ; οὐχ οὕτως; πάνυ  γε.   καὶ ἐν ἑνὶ δὴ οἶμαι
[352]   αὐτοὺς ἐποίει μήτοι καὶ ἀλλήλους  γε   καὶ ἐφ' οὓς ᾖσαν ἅμα
[348]   γ' ἔφη, ἥδιστε, ἐπειδή  γε   καὶ λέγω ἀδικίαν μὲν λυσιτελεῖν,
[333]   γεωργία· οὔ; ναί. πρός  γε   καρποῦ κτῆσιν; ναί. καὶ μὴν
[337]   δὴ ὅμοιον τοῦτο ἐκείνῳ. οὐδέν  γε   κωλύει, ἦν δ' ἐγώ· εἰ
[353]   δὲ κακῶς. ἀληθές, ἔφη, τοῦτό  γε   λέγεις. οὐκοῦν καὶ ὦτα στερόμενα
[332]   ἔμοιγε δοκεῖ. εἶεν· μὴ κάμνουσί  γε   μήν, φίλε Πολέμαρχε, ἰατρὸς
[352]   μὲν οὖν καὶ νῦν, ὥς  γέ   μοι δοκεῖ, ἐξ ὧν εἰρήκαμεν·
[329]   Δία ἐρῶ, Σώκρατες, οἷόν  γέ   μοι φαίνεται. πολλάκις γὰρ συνερχόμεθά
[334]   ἔμοιγε δοκεῖ. ~(ἀλλὰ μὴν στρατοπέδου  γε   αὐτὸς φύλαξ ἀγαθός, ὅσπερ
[343]   εἰ μηδεμία ἄλλη ζημία, τά  γε   οἰκεῖα δι' ἀμέλειαν μοχθηροτέρως ἔχειν,
[337]   γὰρ ἡμεῖς Σωκράτει εἰσοίσομεν. (πάνυ  γε   οἶμαι, δ' ὅς· ἵνα
[332]   γε ὀφείλεται αὐτοῖς, ὀφείλεται δέ  γε   οἶμαι παρά γε τοῦ ἐχθροῦ
[350]   κινδυνεύει. ἀλλὰ μὴν ὡμολογοῦμεν,  γε   ὅμοιος ἑκάτερος εἴη, τοιοῦτον καὶ
[329]   λέγουσι μέν τι, οὐ μέντοι  γε   ὅσον οἴονται· ~ἀλλὰ τὸ τοῦ
[333]   αὐτῷ χρῆσθαι ἀλλὰ κεῖσθαι; πάνυ  γε.   ὅταν ἄρα ἄχρηστον ἀργύριον,
[334]   καὶ τὰς ἄλλας πράξεις; πάνυ  γε.   ὅτου τις ἄρα δεινὸς φύλαξ,
[341]   τούτων ἔστιν τι συμφέρον; πάνυ  γε.   οὐ καὶ τέχνη, ἦν
[345]   τῷ διαμάχεσθαι, ὅμως ἐμέ  γε   οὐ πείθει ὡς ἔστι τῆς
[331]   μέντοι, ἦν δ' ἐγώ, Σιμωνίδῃ  γε   οὐ ῥᾴδιον ἀπιστεῖν σοφὸς γὰρ
[332]   γάρ; ναί. ἀποδοτέον δέ  γε   οὐδ' ὁπωστιοῦν τότε ὁπότε τις
[335]   ὑγραίνειν ἀλλὰ τοῦ ἐναντίου. πάνυ  γε.   οὐδὲ δὴ τοῦ ἀγαθοῦ βλάπτειν
[342]   μάλα μόγις. οὐκ ἄρα ἐπιστήμη  γε   οὐδεμία τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον
[344]   ἦν δ' ἐγώ ἤτοι ἡμῶν  γε   οὐδὲν κήδεσθαι, οὐδέ τι φροντίζειν
[335]   δέ γε δίκαιος ἀγαθός; πάνυ  γε.   οὐκ ἄρα τοῦ δικαίου βλάπτειν
[346]   καὶ αἱ ἄλλαι οὕτω; πάνυ  γε.   (οὐκοῦν καὶ μισθωτικὴ μισθόν; αὕτη
[350]   ἀλλ' ἴσως, ἔφη, ἀνάγκη τοῦτό  γε   οὕτως ἔχειν. τί δὲ
[332]   παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη,  γε   ὀφείλεται αὐτοῖς, ὀφείλεται δέ γε
[332]   μὴ σωφρόνως ἀπαιτοῦντι (ἀποδιδόναι. ~καίτοι  γε   ὀφειλόμενόν πού ἐστιν τοῦτο
[352]   ἀδικίᾳ ἡμιμόχθηροι ὄντες, ἐπεὶ οἵ  γε   παμπόνηροι καὶ τελέως ἄδικοι τελέως
[328]   ἔφη Πολέμαρχος. καὶ πρός  γε   παννυχίδα ποιήσουσιν, ἣν ἄξιον θεάσασθαι·
[349]   πῶς γὰρ οὔκ; ἔφη, ὅς  γε   πάντων πλέον ἔχειν ἀξιοῖ; οὐκοῦν
[333]   γάρ; φαίνεται. καὶ μὴν ὅταν  γε   πλοῖον, ναυπηγὸς
[335]   καὶ πάνυ γε, ἔφη· τούς  γε   πονηρούς τε καὶ ἐχθροὺς δεῖ
[329]   καὶ τούτων πέρι καὶ τῶν  γε   πρὸς τοὺς οἰκείους μία τις
[338]   ἀλλ' οὐκ ἐθελήσεις. ἐὰν μάθω  γε   πρῶτον, ἔφην, τί λέγεις· νῦν
[341]   οὖν οἶδα, ἔφη. καὶ οὐδέν  γέ   σοι πλέον ἔσται· (οὔτε γὰρ
[351]   μὴ ἀδικοῖεν; οὐ μᾶλλον; πάνυ  γε.   στάσεις γάρ που, Θρασύμαχε,
[351]   σοὶ γάρ, ἔφη, χαρίζομαι. εὖ  γε   σὺ ποιῶν· ἀλλὰ δὴ καὶ
[351]   σοι μὴ διαφέρωμαι. ἀλλ' εὖ  γε   σὺ ποιῶν, ἄριστε. τόδε
[336]   ὅτι μάλιστα φανῆναι αὐτό. οἴου  γε   σύ, φίλε. ἀλλ' οἶμαι
[353]   εὖ πράττειν. ἀνάγκη. οὐκοῦν ἀρετήν  γε   συνεχωρήσαμεν ψυχῆς εἶναι δικαιοσύνην, κακίαν
[331]   ἔφη, ἐγώ, Πολέμαρχος, τῶν  γε   σῶν κληρονόμος; πάνυ γε,
[348]   καὶ ἀγαθοὶ οἱ ἄδικοι; οἵ  γε   τελέως, ἔφη, οἷοί τε ἀδικεῖν,
[350]   μηδαμῶς, ἦν δ' ἐγώ, παρά  γε   τὴν σαυτοῦ δόξαν. ὥστε σοί,
[351]   κοινῇ μετ' (ἀλλήλων πράττειν; πάνυ  γε.   τί δὲ ἂν ἐν δυοῖν
[333]   ἂν οἶμαι φαίης κτῆσιν; πάνυ  γε.   τί δὲ δή; τὴν δικαιοσύνην
[352]   τούτων φαμὲν ἔργα εἶναι; πάνυ  γε.   ~(τί δέ; μαχαίρᾳ ἂν ἀμπέλου
[339]   λέγεις, δῆλον. ἐπειδὴ γὰρ συμφέρον  γέ   τι εἶναι καὶ ἐγὼ ὁμολογῶ
[333]   ἂν οὖν, φίλε, πάνυ  γέ   τι σπουδαῖον εἴη δικαιοσύνη,
[331]   Σώκρατες, ὑπολαβὼν Πολέμαρχος, εἴπερ  γέ   τι χρὴ Σιμωνίδῃ πείθεσθαι. καὶ
[353]   τὸ αὑτῶν ἔργον ἀπεργάσεται; πάνυ  γε.   (τίθεμεν οὖν καὶ τἆλλα πάντα
[338]   ἑκάστῃ πόλει, τὸ ἄρχον; πάνυ  γε.   (τίθεται δέ γε τοὺς νόμους
[330]   ἐλάττω καταλίπω τούτοισιν, ἀλλὰ βραχεῖ  γέ   τινι πλείω παρέλαβον. οὗ
[346]   ὠφελοῦνται. ἔοικεν, ἔφη. φαμὲν δέ  γε   τὸ μισθὸν ἀρνυμένους ὠφελεῖσθαι τοὺς
[338]   λέγεις; οὐ γάρ που τό  γε   τοιόνδε φῄς· εἰ Πουλυδάμας ἡμῶν
[342]   ναύτης; (ὡμολόγηται. οὐκ ἄρα  γε   τοιοῦτος κυβερνήτης τε καὶ ἄρχων
[329]   οὐχ ἧττον. παντάπασι γὰρ τῶν  γε   τοιούτων ἐν τῷ γήρᾳ πολλὴ
[332]   ὀφείλεται δέ γε οἶμαι παρά  γε   τοῦ ἐχθροῦ τῷ ἐχθρῷ ὅπερ
[338]   ἄρχον; πάνυ γε. (τίθεται δέ  γε   τοὺς νόμους ἑκάστη ἀρχὴ
[328]   ἵππων; ἦν δ' ἐγώ· καινόν  γε   τοῦτο. λαμπάδια ἔχοντες διαδώσουσιν ἀλλήλοις
[349]   μέντοι, ἦν δ' ἐγώ, ἀποκνητέον  γε   τῷ λόγῳ ἐπεξελθεῖν σκοπούμενον, ἕως
[333]   μὴν καὶ σκυτοτομική; ναί. πρός  γε   ὑποδημάτων ἂν οἶμαι φαίης κτῆσιν;
[346]   μισθαρνῇ; (οὐκ ἔφη. οὐκοῦν τήν  γε   ὠφελίαν ἑκάστης τῆς τέχνης ἰδίαν
[330]   ἔφη, Σώκρατες; μέσος τις  γέγονα   χρηματιστὴς τοῦ τε πάππου καὶ
[354]   ἀπ' ἐκείνου, ὥστε μοι νυνὶ  γέγονεν   ἐκ τοῦ διαλόγου μηδὲν (εἰδέναι·
[331]   πάνυ γε, δ' ὃς  γελάσας,   καὶ ἅμα ᾔει πρὸς τὰ
[351]   ἐγγένηται, εἴτε πόλει τινὶ εἴτε  γένει   εἴτε στρατοπέδῳ ~εἴτε (ἄλλῳ ὁτῳοῦν,
[336]   ἐκεῖνος ἐμέ, ἄφωνος ἂν  γενέσθαι.   νῦν δὲ ἡνίκα ὑπὸ τοῦ
[347]   ἄρχειν, καὶ ἐνταῦθ' ἂν καταφανὲς  γενέσθαι   ὅτι τῷ ὄντι ἀληθινὸς ἄρχων
[327]   τοίνυν τούτων, ἔφη, κρείττους  γένεσθε   μένετ' αὐτοῦ. οὐκοῦν, ἦν
[337]   ἀπότεισον ἀργύριον. οὐκοῦν ἐπειδάν μοι  γένηται,   εἶπον. ἀλλ' ἔστιν, ἔφη
[348]   δικαιοσύνην κακίαν; οὔκ, ἀλλὰ πάνυ  γενναίαν   εὐήθειαν. (τὴν ἀδικίαν ἄρα κακοήθειαν
[347]   κινδυνεύει πόλις ἀνδρῶν ἀγαθῶν εἰ  γένοιτο,   περιμάχητον ἂν εἶναι τὸ μὴ
[330]   πλουτήσας εὔκολός ποτ' ἂν ἑαυτῷ  γένοιτο.   πότερον δέ, ἦν δ' ἐγώ,
[333]   εἰρήνῃ δικαιοσύνη; ~(χρήσιμον. καὶ γὰρ  γεωργία·   οὔ; ναί. πρός γε
[329]   τῶν γε τοιούτων ἐν τῷ  γήρᾳ   πολλὴ εἰρήνη γίγνεται καὶ ἐλευθερία·
[328]   τῆς ἡλικίας δὴ ἐπὶ  γήραος   οὐδῷ” φασιν εἶναι οἱ ποιηταί,
[330]   ἐπιεικὴς πάνυ τι ῥᾳδίως  γῆρας   μετὰ πενίας ἐνέγκοι οὔθ'
[329]   καὶ εὔκολοι ὦσιν, καὶ τὸ  γῆρας   μετρίως ἐστὶν ἐπίπονον· εἰ δὲ
[329]   καὶ ἐπὶ τούτῳ δὴ τὸ  γῆρας   ὑμνοῦσιν ὅσων κακῶν σφίσιν αἴτιον.
[329]   ἀλλ' ἡγεῖσθαί σε ῥᾳδίως τὸ  γῆρας   φέρειν οὐ διὰ τὸν τρόπον
[330]   μὴ πλουσίοις, χαλεπῶς δὲ τὸ  γῆρας   φέρουσιν, εὖ ἔχει αὐτὸς
[329]   τις αἰτία ἐστίν, οὐ τὸ  γῆρας,   Σώκρατες, ἀλλ' τρόπος
[329]   ἐπίπονον· εἰ δὲ μή, καὶ  γῆρας,   Σώκρατες, καὶ νεότης χαλεπὴ
[331]   διαγάγῃ, γλυκεῖά οἱ καρδίαν ἀτάλλοισα  γηροτρόφος   συναορεῖ ἐλπὶς μάλιστα θνατῶν
[331]   ἐλπὶς ἀεὶ πάρεστι καὶ ἀγαθὴ  γηροτρόφος,   ὡς καὶ Πίνδαρος λέγει. χαριέντως
[330]   αὐτός ἤτοι ὑπὸ τῆς τοῦ  γήρως   ἀσθενείας καὶ ὥσπερ ἤδη
[329]   αὐτὰ ταῦτα ἐπεπόνθη, ἕνεκά γε  γήρως,   καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ὅσοι
[329]   τὰς τῶν οἰκείων προπηλακίσεις τοῦ  γήρως   ὀδύρονται, καὶ ἐπὶ τούτῳ δὴ
[346]   τοῦ προσχρῆσθαι τῇ μισθωτικῇ τέχνῃ  γίγνεσθαι   αὐτοῖς. συνέφη μόγις. (οὐκ ἄρα
[335]   φίλε, τῶν ἀνθρώπων ἀνάγκη ἀδικωτέρους  γίγνεσθαι.   ἔοικεν. ἆρ' οὖν τῇ μουσικῇ
[335]   εἰς τὴν ἀνθρωπείαν ἀρετὴν χείρους  γίγνεσθαι;   πάνυ μὲν οὖν. ἀλλ'
[329]   χαλάσωσιν, παντάπασιν τὸ τοῦ Σοφοκλέους  γίγνεται,   (δεσποτῶν πάνυ πολλῶν ἐστι καὶ
[330]   δ' οὖν καὶ δείματος μεστὸς  γίγνεται   καὶ ἀναλογίζεται ἤδη καὶ σκοπεῖ
[329]   ἐν τῷ γήρᾳ πολλὴ εἰρήνη  γίγνεται   καὶ ἐλευθερία· ἐπειδὰν αἱ ἐπιθυμίαι
[346]   μᾶλλον, ἐάν τις κυβερνῶν ὑγιὴς  γίγνηται   διὰ τὸ συμφέρον αὐτῷ πλεῖν
[332]   ἀπόδοσις (καὶ λῆψις βλαβερὰ  γίγνηται,   φίλοι δὲ ὦσιν τε
[344]   δεσποτικώτερον ἀδικία δικαιοσύνης ἐστὶν ἱκανῶς  γιγνομένη,   καὶ ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον,
[351]   αὐτοῦ σκοπῶ· πότερον κρείττων  γιγνομένη   πόλις πόλεως ἄνευ δικαιοσύνης τὴν
[335]   οὖν καὶ κύνες βλαπτόμενοι χείρους  γίγνονται   εἰς τὴν τῶν κυνῶν ἀλλ'
[335]   δ' ἵπποι βελτίους χείρους  γίγνονται;   χείρους. ἆρα εἰς τὴν τῶν
[331]   σὺ μέν, Πολέμαρχε, ἴσως  γιγνώσκεις,   ἐγὼ δὲ ἀγνοῶ· δῆλον γὰρ
[343]   αὐτῇ οὐδὲ πρόβατα οὐδὲ ποιμένα  γιγνώσκεις.   ὅτι δὴ τί μάλιστα; ἦν
[347]   τοὺς μὲν γὰρ δύο μισθοὺς  γιγνώσκω,   τὴν δὲ ζημίαν ἥντινα λέγεις
[347]   ἀρχομένῳ· ὥστε πᾶς ἂν  γιγνώσκων   τὸ ὠφελεῖσθαι μᾶλλον ἕλοιτο ὑπ'
[347]   ποτέρως, ἦν δ' ἐγώ,  Γλαύκων,   αἱρῇ; καὶ πότερον ἀληθεστέρως δοκεῖ
[337]   εἶπον. ἀλλ' ἔστιν, ἔφη  Γλαύκων.   ἀλλ' ἕνεκα ἀργυρίου, Θρασύμαχε,
[328]   μὴ ἄλλως ποιεῖτε. καὶ  Γλαύκων,   ἔοικεν, ἔφη, μενετέον εἶναι. ἀλλ'
[338]   δέ μου ταῦτα, τε  Γλαύκων   καὶ οἱ ἄλλοι ἐδέοντο αὐτοῦ
[327]   περιμενοῦμεν, δ' ὃς  Γλαύκων.   (καὶ ὀλίγῳ ὕστερον τε
[347]   λέγεις, Σώκρατες; ἔφη  Γλαύκων·   τοὺς μὲν γὰρ δύο μισθοὺς
[327]   μὴ ἀκούοντας; οὐδαμῶς, ἔφη  Γλαύκων.   ὡς τοίνυν μὴ ἀκουσομένων, οὕτω
[338]   ἀποκρινόμενος καὶ μὴ φθονήσῃς καὶ  Γλαύκωνα   τόνδε διδάξαι καὶ τοὺς ἄλλους.
[327]   ἧκε καὶ Ἀδείμαντος τοῦ  Γλαύκωνος   ἀδελφὸς καὶ Νικήρατος Νικίου
[327]   κατέβην χθὲς εἰς Πειραιᾶ μετὰ  Γλαύκωνος   τοῦ Ἀρίστωνος προσευξόμενός τε τῇ
[331]   καὶ ὁσίως τὸν βίον διαγάγῃ,  γλυκεῖά   οἱ καρδίαν ἀτάλλοισα γηροτρόφος συναορεῖ
[331]   ἐλπὶς μάλιστα θνατῶν πολύστροφον  γνώμαν   κυβερνᾷ. εὖ οὖν λέγει θαυμαστῶς
[343]   τοῖς τε οἰκείοις καὶ τοῖς  γνωρίμοις,   ὅταν μηδὲν ἐθέλῃ αὐτοῖς ὑπηρετεῖν
[341]   λέοντα καὶ συκοφαντεῖν Θρασύμαχον; νῦν  γοῦν,   ἔφη, ἐπεχείρησας, οὐδὲν ὢν καὶ
[335]   τε καὶ μακαρίων ἀνδρῶν. ἐγὼ  γοῦν,   ἔφη, ἕτοιμός εἰμι κοινωνεῖν τῆς
[334]   φυλάττειν, καὶ κλέπτειν δεινός. ὡς  γοῦν   λόγος, ἔφη, σημαίνει. κλέπτης
[340]   λογιστὴς ἐξήμαρτεν καὶ  γραμματιστής·   τὸ δ' οἶμαι ἕκαστος τούτων,
[350]   ἐγὼ δέ σοι, ὥσπερ ταῖς  γραυσὶν   ταῖς τοὺς μύθους λεγούσαις, εἶεν”
[329]   τἀφροδίσια; ἔτι οἷός τε εἶ  γυναικὶ   συγγίγνεσθαι” καὶ ὅς, εὐφήμει, ἔφη,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005