HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


φ  =  65 formes différentes pour 134 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[336]   τί ἂν ἄλλο τις αὐτὸ  φαίη   εἶναι; (καὶ Θρασύμαχος πολλάκις
[351]   ἀλλὰ τῇδέ πῃ σκέψασθαι· (πόλιν  φαίης   ἂν ἄδικον εἶναι καὶ ἄλλας
[333]   χρείαν κτῆσιν ἐν εἰρήνῃ  φαίης   ἂν χρήσιμον εἶναι; πρὸς τὰ
[350]   οἶδ' ὅτι (δημηγορεῖν ἄν με  φαίης.   οὖν ἔα με εἰπεῖν
[333]   πρός γε ὑποδημάτων ἂν οἶμαι  φαίης   κτῆσιν; πάνυ γε. τί δὲ
[353]   δικαίως ἂν αὐτὰ ἀποδοῖμεν καὶ  φαῖμεν   ἴδια ἐκείνης εἶναι; οὐδενὶ ἄλλῳ.
[334]   (ὠφελεῖν, τοὺς δὲ ἀγαθοὺς βλάπτειν;  φαίνεται.   ἀλλὰ μὴν οἵ γε ἀγαθοὶ
[337]   οὖν καὶ μὴ ἔστιν ὅμοιον,  φαίνεται   δὲ τῷ ἐρωτηθέντι τοιοῦτον, ἧττόν
[346]   δημιουργὸς ἀπὸ τῆς τέχνης; οὐ  φαίνεται,   ἔφη. (ἆρ' οὖν οὐδ' ὠφελεῖ
[353]   βιώσεται, κακῶς δὲ ἄδικος.  φαίνεται,   ἔφη, κατὰ τὸν σὸν λόγον.
[342]   ἀλλ' ἐκείνῳ οὗ τέχνη ἐστίν.  φαίνεται,   ἔφη, οὕτως. ἀλλὰ μήν,
[351]   ἐχέτω, ἔφη. οὐκοῦν τοιάνδε τινὰ  φαίνεται   ἔχουσα τὴν δύναμιν, οἵαν,
[333]   οἶμαι, ἱππικός. γάρ;  φαίνεται.   καὶ μὴν ὅταν γε πλοῖον,
[335]   ἀγαθοῦ βλάπτειν ἀλλὰ τοῦ ἐναντίου.  φαίνεται.   δέ γε δίκαιος ἀγαθός;
[332]   εἴη. διενοεῖτο μὲν γάρ, ὡς  φαίνεται,   ὅτι τοῦτ' εἴη δίκαιον, τὸ
[342]   ἄλλως ἔχει; οὕτως, ἔφη,  φαίνεται.   (οὐκ ἄρα, ἦν δ' ἐγώ,
[350]   τε ὁμοίου καὶ τοῦ ἐναντίου.  φαίνεται.   οὐκοῦν, Θρασύμαχε, ἦν δ'
[329]   Σώκρατες, οἷόν γέ μοι  φαίνεται.   πολλάκις γὰρ συνερχόμεθά τινες εἰς
[334]   δικαίους ὠφελεῖν; οὗτος ἐκείνου καλλίων  φαίνεται.   πολλοῖς ἄρα, Πολέμαρχε, συμβήσεται,
[328]   ἡδέως ἂν πυθοίμην ὅτι σοι  φαίνεται   τοῦτο, ἐπειδὴ ἐνταῦθα ἤδη εἶ
[333]   ὅταν δὲ χρῆσθαι, ἀμπελουργική;  φαίνεται.   φήσεις δὲ καὶ ἀσπίδα καὶ
[337]   τι αὐτὸν οἴει ἀποκρινεῖσθαι τὸ  φαινόμενον   ἑαυτῷ, ἐάντε ἡμεῖς ἀπαγορεύωμεν ἐάντε
[347]   ἐθέλῃ ἄρχειν· ἣν δείσαντές μοι  φαίνονται   ἄρχειν, ὅταν ἄρχωσιν, οἱ ἐπιεικεῖς,
[352]   τὸ ὕστερον προυθέμεθα σκέψασθαι, σκεπτέον.  φαίνονται   μὲν οὖν καὶ νῦν, ὥς
[352]   καὶ δυνατώτεροι πράττειν οἱ δίκαιοι  φαίνονται,   οἱ δὲ ἄδικοι οὐδὲ πράττειν
[353]   ἀρετήν φαμέν τινα ψυχῆς εἶναι;  φαμέν.   (ἆρ' οὖν ποτε, Θρασύμαχε,
[346]   ἀπ' ἐκείνου ὠφελοῦνται. ἔοικεν, ἔφη.  φαμὲν   δέ γε τὸ μισθὸν ἀρνυμένους
[346]   τοσόνδε εἰπέ· οὐχὶ ἑκάστην μέντοι  φαμὲν   ἑκάστοτε τῶν τεχνῶν τούτῳ ἑτέραν
[352]   οὐκοῦν δικαίως (ἂν) ταῦτα τούτων  φαμὲν   ἔργα εἶναι; πάνυ γε. ~(τί
[352]   (τε ἀλλὰ δὴ καὶ οὕς  φαμεν   ἐρρωμένως πώποτέ τι μετ' ἀλλήλων
[353]   ἐπὶ τὰ αὐτὰ πάλιν· ὀφθαλμῶν,  φαμέν,   ἔστι τι ἔργον; ἔστιν. ἆρ'
[353]   γ' ἔφη. οὐκοῦν καὶ ἀρετήν  φαμέν   τινα ψυχῆς εἶναι; φαμέν. (ἆρ'
[336]   δοκεῖ εἶναι τὸ ῥῆμα, τὸ  φάναι   δίκαιον εἶναι τοὺς μὲν φίλους
[338]   ἄλλως ποιεῖν. καὶ Θρασύμαχος  φανερὸς   μὲν ἦν ἐπιθυμῶν εἰπεῖν ἵν'
[345]   ἔμμενε τούτοις, ἐὰν μετατιθῇ,  φανερῶς   μετατίθεσο καὶ ἡμᾶς μὴ ἐξαπάτα.
[347]   ἀγαθοὶ οὔτε τιμῆς· οὔτε γὰρ  φανερῶς   πραττόμενοι τῆς ἀρχῆς ἕνεκα μισθὸν
[336]   καὶ οὐ σπουδάζειν ὅτι μάλιστα  φανῆναι   αὐτό. οἴου γε σύ,
[351]   ἀρετή ἐστιν δικαιοσύνη, ῥᾳδίως οἶμαι  φανήσεται   καὶ ἰσχυρότερον ἀδικίας, ἐπειδήπερ ἐστὶν
[332]   δῆλον ὅτι, ἔφη, σώμασιν  φάρμακά   τε καὶ σιτία καὶ ποτά.
[329]   τοῖς γὰρ πλουσίοις πολλὰ παραμύθιά  φασιν   εἶναι. ἀληθῆ, ἔφη, λέγεις· οὐ
[328]   δὴ ἐπὶ γήραος οὐδῷ”  φασιν   εἶναι οἱ ποιηταί, πότερον χαλεπὸν
[337]   πρῶτον μὲν μὴ εἰδὼς μηδὲ  φάσκων   εἰδέναι, ἔπειτα, εἴ τι καὶ
[347]   Θρασύμαχος, τὸν τοῦ ἀδίκου βίον  φάσκων   εἶναι κρείττω τὸν τοῦ
[337]   ὧν ἡγεῖται ὑπ' ἀνδρὸς οὐ  φαύλου;   ~ἀλλὰ σὲ δὴ μᾶλλον (εἰκὸς
[348]   ἔφη, καὶ δι' ἅ, εἴρηκα.  φέρε   δή, τὸ τοιόνδε περὶ αὐτῶν
[329]   ἡγεῖσθαί σε ῥᾳδίως τὸ γῆρας  φέρειν   οὐ διὰ τὸν τρόπον ἀλλὰ
[330]   πλουσίοις, χαλεπῶς δὲ τὸ γῆρας  φέρουσιν,   εὖ ἔχει αὐτὸς λόγος,
[345]   ποιήσω; εἰς τὴν ψυχὴν  φέρων   ἐνθῶ τὸν λόγον; μὰ Δί'
[335]   καὶ σύ, ἐάν τις αὐτὸ  φῇ   Σιμωνίδην Βίαντα
[338]   (ἄκουε δή, δ' ὅς.  φημὶ   γὰρ ἐγὼ εἶναι τὸ δίκαιον
[348]   εἶναι; (πάνυ μὲν οὖν καὶ  φημί,   ἔφη, καὶ δι' ἅ, εἴρηκα.
[350]   φημί. δὲ σοφὸς ἀγαθός;  φημί.   ἄρα ἀγαθός τε καὶ
[350]   ἴσως. δὲ ἐπιστήμων σοφός;  φημί.   δὲ σοφὸς ἀγαθός; φημί.
[338]   γάρ που τό γε τοιόνδε  φῄς·   εἰ Πουλυδάμας ἡμῶν κρείττων
[344]   βέλτιον βιωσόμεθα ἀγνοοῦντες σὺ  φῂς   εἰδέναι. ἀλλ' ὠγαθέ, προθυμοῦ καὶ
[338]   (εἰκὸς λέγειν· σὺ γὰρ δὴ  φῂς   εἰδέναι καὶ ἔχειν εἰπεῖν. μὴ
[339]   πείθεσθαι μέντοι τοῖς ἄρχουσιν δίκαιον  φῂς   εἶναι; ἔγωγε. (πότερον δὲ ἀναμάρτητοί
[348]   ἀδικίαν τελέας οὔσης δικαιοσύνης λυσιτελεστέραν  φῂς   εἶναι; (πάνυ μὲν οὖν καὶ
[336]   αὐτὸς ἀπόκριναι καὶ εἰπὲ τί  φῂς   εἶναι τὸ δίκαιον. καὶ ὅπως
[339]   σὺ δὲ προστιθεῖς καὶ αὐτὸ  φῂς   εἶναι τὸ τοῦ κρείττονος, ἐγὼ
[338]   οὔπω οἶδα. τὸ τοῦ κρείττονος  φῂς   συμφέρον δίκαιον εἶναι. καὶ τοῦτο,
[339]   προστάττωσιν, τοῖς δὲ δίκαιον εἶναι  φῇς   ταῦτα ποιεῖν ἐκεῖνοι προσέταξαν
[331]   τοῦ λόγου κληρονόμος, τί  φῂς   τὸν Σιμωνίδην λέγοντα ὀρθῶς λέγειν
[332]   ἀποδιδούς οὐχ οὕτω λέγειν  φῂς   τὸν Σιμωνίδην; πάνυ μὲν οὖν.
[338]   Θρασύμαχε, ὅτι δὲ οὔ με  φῂς   χάριν ἐκτίνειν, ψεύδῃ· ἐκτίνω γὰρ
[348]   νῦν δὲ δῆλος εἶ ὅτι  φήσεις   αὐτὸ καὶ καλὸν καὶ ἰσχυρὸν
[333]   δὲ χρῆσθαι, ἀμπελουργική; φαίνεται.  φήσεις   δὲ καὶ ἀσπίδα καὶ λύραν
[334]   πάππον Αὐτόλυκον ἀγαπᾷ τε καί  φησιν   αὐτὸν πάντας ἀνθρώπους κεκάσθαι κλεπτοσύνῃ
[335]   ἄρα τὰ ὀφειλόμενα ἑκάστῳ ἀποδιδόναι  φησίν   τις δίκαιον εἶναι, τοῦτο δὲ
[331]   δικαιοσύνην, πότερα τὴν ἀλήθειαν αὐτὸ  φήσομεν   εἶναι ἁπλῶς οὕτως καὶ τὸ
[353]   αὖ τὸ ζῆν; οὐ ψυχῆς  φήσομεν   ἔργον εἶναι; μάλιστά γ' ἔφη.
[336]   δ' εἰς τὸ μέσον  φθεγξάμενος,   τίς, ἔφη, ὑμᾶς πάλαι φλυαρία
[338]   τε χαρίζου ἀποκρινόμενος καὶ μὴ  φθονήσῃς   καὶ Γλαύκωνα τόνδε διδάξαι καὶ
[347]   ὅτι τὸ φιλότιμόν τε καὶ  φιλάργυρον   εἶναι ὄνειδος λέγεταί τε καὶ
[336]   αὐτό. οἴου γε σύ,  φίλε.   ἀλλ' οἶμαι οὐ δυνάμεθα· ~ἐλεεῖσθαι
[346]   διὰ δὴ ταῦτα ἔγωγε,  φίλε   Θρασύμαχε, καὶ ἄρτι ἔλεγον μηδένα
[352]   δίκαιοι δέ γ' εἰσίν,  φίλε,   καὶ οἱ θεοί; ἔστω, ἔφη.
[333]   κινδυνεύει. (οὐκ ἂν οὖν,  φίλε,   πάνυ γέ τι σπουδαῖον εἴη
[332]   μὴ κάμνουσί γε μήν,  φίλε   Πολέμαρχε, ἰατρὸς ἄχρηστος. ἀληθῆ. καὶ
[335]   καὶ τοὺς βλαπτομένους ἄρα,  φίλε,   τῶν ἀνθρώπων ἀνάγκη ἀδικωτέρους γίγνεσθαι.
[334]   οὓς ἄν τις ἡγῆται χρηστοὺς  φιλεῖν,   οὓς δ' ἂν πονηροὺς μισεῖν.
[351]   δὲ δικαιοσύνη ὁμόνοιαν καὶ  φιλίαν·   γάρ; ἔστω, δ'
[332]   (καὶ λῆψις βλαβερὰ γίγνηται,  φίλοι   δὲ ὦσιν τε ἀπολαμβάνων
[334]   ἀγαθοὶ ἐχθροί, οἱ δὲ κακοὶ  φίλοι;   πάνυ γε. ἀλλ' ὅμως δίκαιον
[332]   νὴ Δί' ἔφη· τοῖς γὰρ  φίλοις   οἴεται ὀφείλειν τοὺς φίλους ἀγαθὸν
[332]   τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένοις, τοῖς  φίλοις   τε καὶ ἐχθροῖς ὠφελίας τε
[335]   τοῦ δικαίου ἀνδρός, τοῖς δὲ  φίλοις   ὠφελίαν, οὐκ ἦν σοφὸς
[335]   ὅτι ἔστιν δίκαιον τὸν μὲν  φίλον   ἀγαθὸν ὄντα εὖ ποιεῖν, τὸν
[334]   Πολέμαρχε; τὸν δοκοῦντα χρηστόν, τοῦτον  φίλον   εἶναι. νῦν δὲ πῶς, ἦν
[335]   λέγοντες δίκαιον εἶναι τὸν μὲν  φίλον   εὖ ποιεῖν, τὸν δ' ἐχθρὸν
[334]   κινδυνεύομεν γὰρ οὐκ ὀρθῶς τὸν  φίλον   καὶ ἐχθρὸν θέσθαι. πῶς θέμενοι,
[335]   μή, δοκεῖν ἀλλὰ μὴ εἶναι  φίλον.   καὶ περὶ τοῦ ἐχθροῦ δὲ
[335]   βλάπτειν ἔργον, Πολέμαρχε, οὔτε  φίλον   οὔτ' ἄλλον οὐδένα, ἀλλὰ τοῦ
[334]   ὅς, καὶ τὸν ὄντα χρηστὸν  φίλον·   ~(τὸν δὲ δοκοῦντα μέν, ὄντα
[338]   ἔχειν ἀπόκρισιν παγκάλην· προσεποιεῖτο δὲ  φιλονικεῖν   πρὸς τὸ ἐμὲ εἶναι τὸν
[352]   Θρασύμαχε, δὲ δίκαιος  φίλος.   εὐωχοῦ τοῦ λόγου, ἔφη, θαρρῶν·
[335]   ἐχθροῦ δὲ αὐτὴ θέσις.  φίλος   μὲν δή, ὡς ἔοικε, τούτῳ
[347]   τιμῆς ἕνεκα· οὐ γάρ εἰσι  φιλότιμοι.   δεῖ δὴ (αὐτοῖς ἀνάγκην προσεῖναι
[347]   οὐκ οἶσθα ὅτι τὸ  φιλότιμόν   τε καὶ φιλάργυρον εἶναι ὄνειδος
[336]   ἔστι, μὴ μόνον ἐρώτα μηδὲ  φιλοτιμοῦ   ἐλέγχων ἐπειδάν τίς τι ἀποκρίνηται,
[331]   εἴποι, εἴ τις λάβοι παρὰ  φίλου   ἀνδρὸς σωφρονοῦντος ὅπλα, εἰ μανεὶς
[332]   γὰρ φίλοις οἴεται ὀφείλειν τοὺς  φίλους   ἀγαθὸν μέν τι δρᾶν, κακὸν
[332]   καὶ βλάβας ἀποδιδοῦσα. τὸ τοὺς  φίλους   ἄρα εὖ ποιεῖν καὶ τοὺς
[334]   ἀνθρώπων, δίκαιον εἶναι τοὺς μὲν  φίλους   βλάπτειν πονηροὶ γὰρ αὐτοῖς εἰσιν
[334]   δικαιοσύνη, βλάπτειν δὲ τοὺς ἐχθρούς.  (φίλους   δὲ λέγεις εἶναι πότερον τοὺς
[332]   μοι. τίς οὖν δυνατώτατος κάμνοντας  φίλους   εὖ ποιεῖν καὶ ἐχθροὺς κακῶς
[334]   δοκεῖ ἔτι, ὠφελεῖν μὲν τοὺς  φίλους   δικαιοσύνη, βλάπτειν δὲ τοὺς
[328]   παρ' ἡμᾶς φοίτα ὡς παρὰ  φίλους   τε καὶ πάνυ οἰκείους. καὶ
[332]   καὶ πρὸς τί ἔργον δυνατώτατος  φίλους   ὠφελεῖν καὶ ἐχθροὺς βλάπτειν; ἐν
[336]   φάναι δίκαιον εἶναι τοὺς μὲν  φίλους   ὠφελεῖν, τοὺς δ' ἐχθροὺς βλάπτειν;
[334]   εἶναι, ἐπ' ὠφελίᾳ μέντοι τῶν  φίλων   καὶ ἐπὶ βλάβῃ τῶν ἐχθρῶν.
[337]   οὐκ ἀποδέξομαί σου ἐὰν τοιαῦτα  φλυαρῇς”   δῆλον οἶμαί σοι ἦν ὅτι
[336]   φθεγξάμενος, τίς, ἔφη, ὑμᾶς πάλαι  φλυαρία   (ἔχει, Σώκρατες; καὶ τί
[344]   τὰ ἄδικα ἀλλὰ τὸ πάσχειν  φοβούμενοι   ὀνειδίζουσιν οἱ ὀνειδίζοντες τὴν ἀδικίαν.
[328]   σύνισθι καὶ δεῦρο παρ' ἡμᾶς  φοίτα   ὡς παρὰ φίλους τε καὶ
[348]   ἀλλ' εὐβουλίαν, ἔφη. καὶ  φρόνιμοί   σοι, Θρασύμαχε, δοκοῦσιν εἶναι
[349]   ἄμουσον ἄφρονα. οὐκοῦν καὶ ἅπερ  φρόνιμον,   ἀγαθόν, δὲ ἄφρονα, κακόν;
[349]   ἕτερον δὲ (ἄμουσον; ἔγωγε. πότερον  φρόνιμον   καὶ πότερον ἄφρονα; τὸν μὲν
[349]   ἄφρονα; τὸν μὲν μουσικὸν δήπου  φρόνιμον,   τὸν δὲ ἄμουσον ἄφρονα. οὐκοῦν
[349]   εἴρηκας. ἔστιν δέ γε, ἔφην,  φρόνιμός   τε καὶ ἀγαθὸς ἄδικος,
[349]   δ' ἐγώ, καὶ ἔοικε τῷ  φρονίμῳ   καὶ τῷ ἀγαθῷ ἄδικος,
[344]   γε οὐδὲν κήδεσθαι, οὐδέ τι  φροντίζειν   εἴτε χεῖρον εἴτε βέλτιον βιωσόμεθα
[330]   τελευτήσειν, εἰσέρχεται αὐτῷ δέος καὶ  φροντὶς   περὶ ὧν ἔμπροσθεν οὐκ εἰσῄει.
[334]   μὴν στρατοπέδου γε αὐτὸς  φύλαξ   ἀγαθός, ὅσπερ καὶ τὰ τῶν
[334]   γε. ὅτου τις ἄρα δεινὸς  φύλαξ,   τούτου καὶ φὼρ δεινός. ἔοικεν.
[345]   οὐκέτι ᾤου δεῖν ὕστερον ἀκριβῶς  φυλάξαι,   ἀλλὰ πιαίνειν οἴει αὐτὸν τὰ
[333]   οὖν καὶ νόσον ὅστις δεινὸς  φυλάξασθαι,   καὶ λαθεῖν οὗτος δεινότατος ἐμποιήσας;
[333]   τινὶ καὶ ἄλλῃ, οὗτος καὶ  φυλάξασθαι;   πάνυ γε. ἆρ' οὖν καὶ
[333]   καὶ ὅταν δὴ δρέπανον δέῃ  φυλάττειν,   δικαιοσύνη χρήσιμος καὶ κοινῇ
[334]   ἄρα δίκαιος ἀργύριον δεινὸς  φυλάττειν,   καὶ κλέπτειν δεινός. ὡς γοῦν
[333]   ἀσπίδα καὶ λύραν ὅταν δέῃ  φυλάττειν   καὶ μηδὲν χρῆσθαι, χρήσιμον εἶναι
[335]   δέ, ἑταῖρε, μὴ οὕτω  φῶμεν,   βλαπτομένους εἰς τὴν ἀνθρωπείαν ἀρετὴν
[340]   συμφέρῃ ἐάντε μή; οὕτω σε  φῶμεν   λέγειν; ἥκιστά γε, ἔφη· ἀλλὰ
[334]   ἄρα δεινὸς φύλαξ, τούτου καὶ  φὼρ   δεινός. ἔοικεν. εἰ ἄρα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005