HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


θ  =  43 formes différentes pour 91 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[334]   αὐτὸν πάντας ἀνθρώπους κεκάσθαι κλεπτοσύνῃ  θ'   ὅρκῳ τε. ἔοικεν οὖν
[346]   συμφέρον αὐτῷ πλεῖν ἐν τῇ  θαλάττῃ,   ἕνεκα τούτου καλεῖς μᾶλλον αὐτὴν
[332]   δὲ πλέοντας πρὸς τὸν τῆς  θαλάττης   κίνδυνον; κυβερνήτης. τί δὲ
[330]   τῶν ὕπνων, ὥσπερ οἱ παῖδες,  θαμὰ   ἐγειρόμενος δειμαίνει (καὶ ζῇ μετὰ
[328]   εἶπεν· Σώκρατες, οὐ δὲ  θαμίζεις   ἡμῖν καταβαίνων εἰς τὸν Πειραιᾶ.
[352]   φίλος. εὐωχοῦ τοῦ λόγου, ἔφη,  θαρρῶν·   οὐ γὰρ ἔγωγέ σοι ἐναντιώσομαι,
[337]   τούτων τι ἀποκρινῇ; οὐκ ἂν  θαυμάσαιμι,   ἦν δ' ἐγώ· εἴ μοι
[351]   ἔφη. ἐὰν δὲ δή,  θαυμάσιε,   ἐν ἑνὶ ἐγγένηται ἀδικία, μῶν
[337]   ὧν προεῖπες μηδέν; πότερον,  θαυμάσιε,   μηδ' εἰ τούτων τι τυγχάνει
[350]   ἑλκόμενος καὶ μόγις, μετὰ ἱδρῶτος  θαυμαστοῦ   ὅσου, ἅτε καὶ θέρους ὄντος
[331]   γνώμαν κυβερνᾷ. εὖ οὖν λέγει  θαυμαστῶς   ὡς σφόδρα. πρὸς δὴ τοῦτ'
[328]   γε παννυχίδα ποιήσουσιν, ἣν ἄξιον  θεάσασθαι·   ἐξαναστησόμεθα γὰρ μετὰ τὸ δεῖπνον
[327]   καὶ ἅμα τὴν ἑορτὴν βουλόμενος  θεάσασθαι   τίνα τρόπον ποιήσουσιν ἅτε νῦν
[328]   τὸ δεῖπνον καὶ τὴν παννυχίδα  θεασόμεθα.   καὶ συνεσόμεθά τε πολλοῖς τῶν
[331]   ἀνθ' ἑνὸς οὐκ ἐλάχιστον ἔγωγε  θείην   ἂν εἰς τοῦτο ἀνδρὶ νοῦν
[352]   (ἔμοιγε. ἆρ' οὖν τοῦτο ἂν  θείης   καὶ ἵππου καὶ ἄλλου ὁτουοῦν
[349]   ἀρετῇ αὐτὸ καὶ σοφίᾳ ἐτόλμησας  θεῖναι.   ἀληθέστατα, ἔφη, μαντεύῃ. ἀλλ' οὐ
[331]   ῥᾴδιον ἀπιστεῖν σοφὸς γὰρ καὶ  θεῖος   ἀνήρ τοῦτο μέντοι ὅτι ποτὲ
[338]   τυραννικούς, καὶ αἱ ἄλλαι οὕτως·  θέμεναι   δὲ ἀπέφηναν τοῦτο δίκαιον τοῖς
[334]   φίλον καὶ ἐχθρὸν θέσθαι. πῶς  θέμενοι,   Πολέμαρχε; τὸν δοκοῦντα χρηστόν,
[340]   εἶναι ἔθετο. ταῦτα δὲ ἀμφότερα  θέμενος   ὡμολόγησεν αὖ ἐνίοτε τοὺς κρείττους
[330]   ὅσον οἴονται· ~ἀλλὰ τὸ τοῦ  Θεμιστοκλέους   εὖ ἔχει, ὃς τῷ Σεριφίῳ
[352]   εἰσίν, φίλε, καὶ οἱ  θεοί;   ἔστω, ἔφη. (καὶ θεοῖς ἄρα
[352]   οἱ θεοί; ἔστω, ἔφη. (καὶ  θεοῖς   ἄρα ἐχθρὸς ἔσται ἄδικος,
[343]   σκοπεῖν καὶ παχύνειν αὐτοὺς καὶ  θεραπεύειν   πρὸς ἄλλο τι βλέποντας
[345]   ἐκείνῳ, τῷ (ἀρχομένῳ τε καὶ  θεραπευομένῳ,   ἔν τε πολιτικῇ καὶ ἰδιωτικῇ
[341]   χρηματιστής ἐστιν τῶν καμνόντων  θεραπευτής;   καὶ λέγε τὸν τῷ ὄντι
[341]   ἰατρὸν ὄντα. τῶν καμνόντων, ἔφη,  θεραπευτής.   τί δὲ κυβερνήτης; ὀρθῶς
[335]   κακούς; ἀλλὰ ἀδύνατον. οὐ γὰρ  θερμότητος   οἶμαι ἔργον ψύχειν ἀλλὰ τοῦ
[350]   ἱδρῶτος θαυμαστοῦ ὅσου, ἅτε καὶ  θέρους   ὄντος τότε καὶ εἶδον ἐγώ,
[334]   ὀρθῶς τὸν φίλον καὶ ἐχθρὸν  θέσθαι.   πῶς θέμενοι, Πολέμαρχε; τὸν
[333]   καὶ χρήσιμος κοινωνὸς εἰς πεττῶν  θέσιν,   πεττευτικός; πεττευτικός.
[333]   ἀλλ' εἰς πλίνθων καὶ λίθων  θέσιν   δίκαιος χρησιμώτερός τε καὶ
[335]   τοῦ ἐχθροῦ δὲ αὐτὴ  θέσις.   φίλος μὲν δή, ὡς ἔοικε,
[328]   πρὸς ἑσπέραν ἀφ' ἵππων τῇ  θεῷ;   ἀφ' ἵππων; ἦν δ' ἐγώ·
[331]   ψεύσασθαι, μηδ' αὖ ὀφείλοντα  θεῷ   θυσίας τινὰς ἀνθρώπῳ χρήματα
[327]   τοῦ Ἀρίστωνος προσευξόμενός τε τῇ  θεῷ   καὶ ἅμα τὴν ἑορτὴν βουλόμενος
[327]   Θρᾷκες ἔπεμπον. (προσευξάμενοι δὲ καὶ  θεωρήσαντες   ἀπῇμεν πρὸς τὸ ἄστυ. κατιδὼν
[336]   Ξέρξου Ἰσμηνίου τοῦ  Θηβαίου   τινος ἄλλου μέγα οἰομένου
[336]   ἦγεν, ἀλλὰ συστρέψας ἑαυτὸν ὥσπερ  θηρίον   ἧκεν ἐφ' ἡμᾶς ὡς διαρπασόμενος.
[353]   οὖν οὐ τοῦτο τούτου ἔργον  θήσομεν;   θήσομεν μὲν οὖν. νῦν δὴ
[353]   οὐ τοῦτο τούτου ἔργον θήσομεν;  θήσομεν   μὲν οὖν. νῦν δὴ οἶμαι
[331]   γηροτρόφος συναορεῖ ἐλπὶς μάλιστα  θνατῶν   πολύστροφον γνώμαν κυβερνᾷ. εὖ οὖν
[327]   ἧττον ἐφαίνετο πρέπειν ἣν οἱ  Θρᾷκες   ἔπεμπον. (προσευξάμενοι δὲ καὶ θεωρήσαντες
[348]   δή, ἦν δ' ἐγώ,  Θρασύμαχε,   ἀπόκριναι ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς. τὴν
[342]   ἔφη, οὕτως. ἀλλὰ μήν,  Θρασύμαχε,   ἄρχουσί γε αἱ τέχναι καὶ
[349]   ἐμοὶ γὰρ δοκεῖς σύ,  Θρασύμαχε,   ἀτεχνῶς νῦν οὐ σκώπτειν, ἀλλὰ
[348]   καὶ φρόνιμοί σοι,  Θρασύμαχε,   δοκοῦσιν εἶναι καὶ ἀγαθοὶ οἱ
[341]   εἶεν, ἦν δ' ἐγώ,  Θρασύμαχε·   δοκῶ σοι συκοφαντεῖν; πάνυ μὲν
[351]   οὔ τι οὕτως ἁπλῶς,  Θρασύμαχε,   ἔγωγε ἐπιθυμῶ, ἀλλὰ τῇδέ πῃ
[354]   γε, ἦν δ' ἐγώ,  Θρασύμαχε,   ἐπειδή μοι πρᾷος ἐγένου καὶ
[345]   ἐξαπάτα. νῦν δὲ ὁρᾷς,  Θρασύμαχε   ἔτι (γὰρ τὰ ἔμπροσθεν ἐπισκεψώμεθα
[337]   εἶ, ἦν δ' ἐγώ,  Θρασύμαχε·   εὖ οὖν ᾔδησθα ὅτι εἴ
[351]   γε. στάσεις γάρ που,  Θρασύμαχε,   γε ἀδικία καὶ μίση
[350]   τοῦ ἐναντίου. φαίνεται. οὐκοῦν,  Θρασύμαχε,   ἦν δ' ἐγώ, ἄδικος
[346]   δὴ ταῦτα ἔγωγε, φίλε  Θρασύμαχε,   καὶ ἄρτι ἔλεγον μηδένα ἐθέλειν
[339]   τὸ συμφέρον μὲν οὖν,  Θρασύμαχε,   καὶ σὺ ἀπεκρίνω δίκαιον εἶναι
[337]   Γλαύκων. ἀλλ' ἕνεκα ἀργυρίου,  Θρασύμαχε,   λέγε· πάντες γὰρ ἡμεῖς Σωκράτει
[354]   οὔ; οὐδέποτ' ἄρα, μακάριε  Θρασύμαχε,   λυσιτελέστερον ἀδικία δικαιοσύνης. ταῦτα δή
[350]   ἀδικίαν. οὐ μέμνησαι,  Θρασύμαχε;   μέμνημαι, ἔφη· ἀλλ' ἔμοιγε οὐδὲ
[336]   ἀποκρίνασθαι, καὶ εἶπον ὑποτρέμων·  Θρασύμαχε,   μὴ χαλεπὸς ἡμῖν ἴσθι· εἰ
[349]   τί μέλλει; ἔφη. εἶεν,  Θρασύμαχε·   μουσικὸν δέ τινα λέγεις, ἕτερον
[352]   ἐχθρὸς ἔσται ἄδικος,  Θρασύμαχε,   δὲ δίκαιος φίλος. εὐωχοῦ
[344]   τε καὶ εἶπον· δαιμόνιε  Θρασύμαχε,   οἷον ἐμβαλὼν λόγον ἐν νῷ
[338]   τῶν ἄλλων, ἀληθῆ εἶπες,  Θρασύμαχε,   ὅτι δὲ οὔ με φῂς
[351]   ἄγαμαι, ἦν δ' ἐγώ,  Θρασύμαχε,   ὅτι οὐκ ἐπινεύεις μόνον καὶ
[342]   οὐκοῦν, ἦν δ' ἐγώ,  Θρασύμαχε,   οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς ἐν οὐδεμιᾷ
[339]   προσέταξαν ἆρα τότε, σοφώτατε  Θρασύμαχε,   οὐκ ἀναγκαῖον συμβαίνειν αὐτὸ οὑτωσί,
[337]   ἀλλ' εἴ σοι εἶπεν·  Θρασύμαχε,   πῶς λέγεις; μὴ ἀποκρίνωμαι ὧν
[345]   δέ, ἦν δ' ἐγώ,  Θρασύμαχε;   τὰς ἄλλας ἀρχὰς οὐκ ἐννοεῖς
[338]   δίκαιον εἶναι. καὶ τοῦτο,  Θρασύμαχε,   τί ποτε λέγεις; οὐ γάρ
[346]   ἐργάζηται; οἶμαι ἔγωγε. οὐκοῦν,  Θρασύμαχε,   τοῦτο ἤδη δῆλον, ὅτι οὐδεμία
[340]   ἀποδεχώμεθα. καί μοι εἰπέ,  Θρασύμαχε·   τοῦτο ἦν ἐβούλου λέγειν
[353]   φαμέν. (ἆρ' οὖν ποτε,  Θρασύμαχε,   ψυχὴ τὰ αὑτῆς ἔργα εὖ
[350]   εἶδον ἐγώ, πρότερον δὲ οὔπω,  Θρασύμαχον   ἐρυθριῶντα ἐπειδὴ δὲ οὖν διωμολογησάμεθα
[341]   ξυρεῖν ἐπιχειρεῖν λέοντα καὶ συκοφαντεῖν  Θρασύμαχον;   νῦν γοῦν, ἔφη, ἐπεχείρησας, οὐδὲν
[328]   Πολεμάρχου ἀδελφούς, καὶ δὴ καὶ  Θρασύμαχον   τὸν Καλχηδόνιον καὶ Χαρμαντίδην τὸν
[348]   ἦν δ' ἐγώ, ὅσα ἄρτι  Θρασύμαχος   ἀγαθὰ διῆλθεν τῷ τοῦ ἀδίκου;
[343]   λόγος εἰς τοὐναντίον περιειστήκει,  Θρασύμαχος   ἀντὶ τοῦ ἀποκρίνεσθαι, εἰπέ μοι,
[344]   καὶ συμφέρον. (ταῦτα εἰπὼν  Θρασύμαχος   ἐν νῷ εἶχεν ἀπιέναι, ὥσπερ
[340]   τῶν ἀρχόντων δίκαιον εἶναι ἔθετο  Θρασύμαχος.   καὶ γὰρ τὸ τοῦ κρείττονος,
[340]   ἔφη, δεῖται μάρτυρος; αὐτὸς γὰρ  Θρασύμαχος   ὁμολογεῖ τοὺς μὲν ἄρχοντας ἐνίοτε
[340]   ἀλλ' εἰ νῦν οὕτω λέγει  Θρασύμαχος,   οὕτως αὐτοῦ ἀποδεχώμεθα. καί μοι
[336]   αὐτὸ φαίη εἶναι; (καὶ  Θρασύμαχος   πολλάκις μὲν καὶ διαλεγομένων ἡμῶν
[347]   μεῖζον εἶναι νῦν λέγει  Θρασύμαχος,   τὸν τοῦ ἀδίκου βίον φάσκων
[344]   ἐγὼ γὰρ οἶμαι, ἔφη  Θρασύμαχος,   τουτὶ ἄλλως ἔχειν; ἔοικας, ἦν
[338]   μὴ ἄλλως ποιεῖν. καὶ  Θρασύμαχος   φανερὸς μὲν ἦν ἐπιθυμῶν εἰπεῖν
[350]   τε καὶ κακός. δὴ  Θρασύμαχος   ὡμολόγησε μὲν πάντα ταῦτα, οὐχ
[347]   μὲν οὖν ἔγωγε οὐδαμῇ συγχωρῶ  (Θρασυμάχῳ,   ὡς τὸ δίκαιόν ἐστιν τὸ
[331]   μηδ' αὖ ὀφείλοντα θεῷ  θυσίας   τινὰς ἀνθρώπῳ χρήματα ἔπειτα
[339]   λέγεις; οὕτως. δ' ἂν  θῶνται   ποιητέον τοῖς ἀρχομένοις, καὶ τοῦτό
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005