HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ι  =  48 formes différentes pour 99 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[342]   ~(τί δὲ δή; αὐτὴ  ἰατρική   ἐστιν πονηρά, ἄλλη τις
[342]   (οὐκ ἄρα, ἦν δ' ἐγώ,  ἰατρικὴ   ἰατρικῇ τὸ συμφέρον σκοπεῖ ἀλλὰ
[332]   ἀποδιδοῦσα ὀφειλόμενον καὶ προσῆκον τέχνη  ἰατρικὴ   καλεῖται; τί ἂν οἴει ἡμῖν
[346]   παρέχεται ἀλλ' οὐ κοινήν, οἷον  ἰατρικὴ   μὲν ὑγίειαν, κυβερνητικὴ δὲ σωτηρίαν
[341]   καὶ τέχνη ἐστὶν  ἰατρικὴ   νῦν ηὑρημένη, ὅτι σῶμά ἐστιν
[342]   ἄρα, ἦν δ' ἐγώ, ἰατρικὴ  ἰατρικῇ   τὸ συμφέρον σκοπεῖ ἀλλὰ σώματι.
[346]   δεῖ ἀκριβῶς σκοπεῖσθαι, μὲν  ἰατρικὴ   ὑγίειαν ποιεῖ, δὲ μισθαρνητικὴ
[346]   οὐ δῆτα. τί δέ; τὴν  ἰατρικὴν   μισθαρνητικήν, ἐὰν ἰώμενός τις μισθαρνῇ;
[346]   ἕνεκα τούτου καλεῖς μᾶλλον αὐτὴν  ἰατρικήν;   οὐ δῆτα, ἔφη. οὐδέ γ'
[346]   αὐτῆς δύναμις· τὴν  ἰατρικὴν   σὺ καὶ τὴν κυβερνητικὴν τὴν
[349]   ἄφρονα, κακόν; ναί. τί δὲ  ἰατρικόν;   οὐχ οὕτως; οὕτως. δοκεῖ ἂν
[350]   ἀμούσου; ἀνάγκη, ἔφη. ~(τί δὲ  ἰατρικός;   ἐν τῇ ἐδωδῇ πόσει
[350]   πράγματος; οὐ δῆτα. μὴ  ἰατρικοῦ   δέ; ναί. περὶ πάσης δὴ
[350]   πόσει ἐθέλειν ἄν τι  ἰατρικοῦ   πλεονεκτεῖν ἀνδρὸς πράγματος;
[340]   ἐν τοῖς λόγοις· ἐπεὶ αὐτίκα  ἰατρὸν   καλεῖς σὺ τὸν ἐξαμαρτάνοντα περὶ
[341]   καὶ λέγε τὸν τῷ ὄντι  ἰατρὸν   ὄντα. τῶν καμνόντων, ἔφη, θεραπευτής.
[345]   ἐπισκεψώμεθα ὅτι τὸν ὡς ἀληθῶς  ἰατρὸν   τὸ πρῶτον ὁριζόμενος τὸν ὡς
[332]   γε μήν, φίλε Πολέμαρχε,  ἰατρὸς   ἄχρηστος. ἀληθῆ. καὶ μὴ πλέουσι
[340]   τῷ ῥήματι οὕτως, ὅτι  ἰατρὸς   ἐξήμαρτεν καὶ λογιστὴς ἐξήμαρτεν
[340]   γ' ἂν εἴποι ὅτι  ἰατρὸς   ἥμαρτεν καὶ ἄρχων ἥμαρτεν.
[341]   μοι· τῷ ἀκριβεῖ λόγῳ  ἰατρός,   ὃν ἄρτι ἔλεγες, πότερον χρηματιστής
[342]   οὖν, ἦν δ' ἐγώ, οὐδὲ  ἰατρὸς   οὐδείς, καθ' ὅσον ἰατρός, τὸ
[342]   κάμνοντι; ὡμολόγηται γὰρ ἀκριβὴς  ἰατρὸς   σωμάτων εἶναι ἄρχων ἀλλ' οὐ
[332]   κακῶς πρὸς νόσον καὶ ὑγίειαν;  ἰατρός.   (τίς δὲ πλέοντας πρὸς τὸν
[342]   οὐδὲ ἰατρὸς οὐδείς, καθ' ὅσον  ἰατρός,   τὸ τῷ ἰατρῷ συμφέρον σκοπεῖ
[342]   καθ' ὅσον ἰατρός, τὸ τῷ  ἰατρῷ   συμφέρον σκοπεῖ οὐδ' ἐπιτάττει, ἀλλὰ
[344]   βούλει κρίνειν ὅσῳ μᾶλλον συμφέρει  ἰδίᾳ   αὑτῷ ἄδικον εἶναι τὸ
[333]   δικαιοσύνη χρήσιμος καὶ κοινῇ καὶ  ἰδίᾳ·   ὅταν δὲ χρῆσθαι, ἀμπελουργική;
[353]   ἂν αὐτὰ ἀποδοῖμεν καὶ φαῖμεν  ἴδια   ἐκείνης εἶναι; οὐδενὶ ἄλλῳ. τί
[344]   καὶ ἱερὰ καὶ ὅσια καὶ  ἴδια   καὶ δημόσια, ἀλλὰ (συλλήβδην· ὧν
[346]   οὐκοῦν καὶ ὠφελίαν ἑκάστη τούτων  ἰδίαν   τινὰ ἡμῖν παρέχεται ἀλλ' οὐ
[346]   γε ὠφελίαν ἑκάστης τῆς τέχνης  ἰδίαν   ὡμολογήσαμεν εἶναι; ἔστω, ἔφη. ἥντινα
[345]   θεραπευομένῳ, ἔν τε πολιτικῇ καὶ  ἰδιωτικῇ   ἀρχῇ. σὺ δὲ τοὺς ἄρχοντας
[352]   ὧδε· ἔσθ' ὅτῳ ἂν ἄλλῳ  ἴδοις   ὀφθαλμοῖς; οὐ δῆτα. τί
[350]   ἀλλ' ἑλκόμενος καὶ μόγις, μετὰ  ἱδρῶτος   θαυμαστοῦ ὅσου, ἅτε καὶ θέρους
[328]   αὐτόθι κύκλῳ. εὐθὺς οὖν με  ἰδὼν   Κέφαλος ἠσπάζετό τε καὶ
[328]   οὐδὲν ἂν σὲ ἔδει δεῦρο  (ἰέναι,   ἀλλ' ἡμεῖς ἂν παρὰ σὲ
[347]   τὸ ἑκόντα ἐπὶ τὸ ἄρχειν  ἰέναι   ἀλλὰ μὴ ἀνάγκην περιμένειν αἰσχρὸν
[328]   δέ σε χρὴ πυκνότερον δεῦρο  ἰέναι.   ὡς εὖ ἴσθι ὅτι ἔμοιγε
[344]   λάθρᾳ καὶ βίᾳ ἀφαιρεῖται, καὶ  ἱερὰ   καὶ ὅσια καὶ ἴδια καὶ
[331]   καὶ ἅμα ᾔει πρὸς τὰ  ἱερά.   (λέγε δή, εἶπον ἐγώ, σὺ
[344]   ἔχει τὰ μέγιστα καὶ γὰρ  ἱερόσυλοι   καὶ ἀνδραποδισταὶ καὶ τοιχωρύχοι καὶ
[331]   δεῖ γάρ με ἤδη τῶν  ἱερῶν   ἐπιμεληθῆναι. οὐκοῦν, ἔφη, ἐγώ,
[352]   ἐναντιώσομαι, ἵνα μὴ τοῖσδε ἀπέχθωμαι.  ἴθι   δή, ἦν δ' ἐγώ, καὶ
[348]   δ' ἐγώ, ἀρέσκει. οὕτως, ἔφη.  ἴθι   δή, ἦν δ' ἐγώ,
[353]   τὸν αὐτὸν λόγον; ἔμοιγε δοκεῖ.  ἴθι   δή, μετὰ ταῦτα τόδε σκέψαι.
[344]   καὶ δεσποτικώτερον ἀδικία δικαιοσύνης ἐστὶν  ἱκανῶς   γιγνομένη, καὶ ὅπερ ἐξ ἀρχῆς
[345]   γε αὑτῆς ὥστ' εἶναι βελτίστη  ἱκανῶς   δήπου ἐκπεπόρισται, ἕως γ' ἂν
[344]   νῷ ἔχεις ἀπιέναι πρὶν διδάξαι  ἱκανῶς   μαθεῖν εἴτε οὕτως εἴτε
[345]   ἐγώ· πεῖσον οὖν, μακάριε,  ἱκανῶς   ἡμᾶς ὅτι οὐκ ὀρθῶς βουλευόμεθα
[327]   ὄπισθεν παῖς λαβόμενος τοῦ  ἱματίου,   κελεύει ὑμᾶς, ἔφη, Πολέμαρχος περιμεῖναι.
[338]   φανερὸς μὲν ἦν ἐπιθυμῶν εἰπεῖν  ἵν'   εὐδοκιμήσειεν, ἡγούμενος ἔχειν ἀπόκρισιν παγκάλην·
[351]   τοῦτο τοίνυν ἐρωτῶ, ὅπερ ἄρτι,  ~ἵνα   καὶ ἑξῆς διασκεψώμεθα (τὸν λόγον,
[341]   δ' ἐγώ, μακάριε. ἀλλ'  ἵνα   μὴ αὖθις ἡμῖν τοιοῦτον ἐγγένηται,
[352]   οὐ γὰρ ἔγωγέ σοι ἐναντιώσομαι,  ἵνα   μὴ τοῖσδε ἀπέχθωμαι. ἴθι δή,
[351]   γάρ; ἔστω, δ' ὅς,  ἵνα   σοι μὴ διαφέρωμαι. ἀλλ' εὖ
[337]   γε οἶμαι, δ' ὅς·  ἵνα   Σωκράτης τὸ εἰωθὸς διαπράξηται· αὐτὸς
[346]   μακάριε, μὴ παρὰ δόξαν ἀποκρίνου,  ἵνα   τι καὶ περαίνωμεν. ἀλλὰ τούτῳ,
[347]   οὐχ ὡς ἐπ' ἀγαθόν τι  ἰόντες   οὐδ' ὡς εὐπαθήσοντες ἐν αὐτῷ,
[342]   σώματι. ναί, ἔφη. οὐδὲ ἱππικὴ  ἱππικῇ   ἀλλ' ἵπποις· οὐδὲ ἄλλη τέχνη
[342]   ἀλλὰ σώματι. ναί, ἔφη. οὐδὲ  ἱππικὴ   ἱππικῇ ἀλλ' ἵπποις· οὐδὲ ἄλλη
[335]   δύνανται ποιεῖν; ἀδύνατον. ἀλλὰ τῇ  ἱππικῇ   οἱ ἱππικοὶ ἀφίππους; οὐκ ἔστιν.
[335]   ἀδύνατον. ἀλλὰ τῇ ἱππικῇ οἱ  ἱππικοὶ   ἀφίππους; οὐκ ἔστιν. ἀλλὰ τῇ
[333]   (δέ, ὡς ἐγὼ οἶμαι,  ἱππικός.   γάρ; φαίνεται. καὶ μὴν
[335]   ἐχθροὺς δεῖ βλάπτειν. βλαπτόμενοι δ'  ἵπποι   βελτίους χείρους γίγνονται; χείρους.
[328]   ἔχοντες διαδώσουσιν ἀλλήλοις ἁμιλλώμενοι τοῖς  ἵπποις;   πῶς λέγεις; οὕτως, ἔφη
[342]   ἔφη. οὐδὲ ἱππικὴ ἱππικῇ ἀλλ'  ἵπποις·   οὐδὲ ἄλλη τέχνη οὐδεμία ἑαυτῇ
[333]   ἀργυρίου κοινῇ πρίασθαι ἀποδόσθαι  ἵππον·   τότε (δέ, ὡς ἐγὼ οἶμαι,
[352]   λέγε· δοκεῖ τί σοι εἶναι  ἵππου   ἔργον; (ἔμοιγε. ἆρ' οὖν τοῦτο
[352]   οὖν τοῦτο ἂν θείης καὶ  ἵππου   καὶ ἄλλου ὁτουοῦν ἔργον,
[335]   τῶν ἵππων; εἰς τὴν τῶν  ἵππων.   ἆρ' οὖν καὶ κύνες βλαπτόμενοι
[335]   ἀλλ' οὐκ εἰς τὴν τῶν  ἵππων   ἀρετήν; ἀνάγκη. (ἀνθρώπους δέ,
[335]   ἀρετήν, εἰς τὴν τῶν  ἵππων;   εἰς τὴν τῶν ἵππων. ἆρ'
[328]   ἀφ' ἵππων τῇ θεῷ; ἀφ'  ἵππων;   ἦν δ' ἐγώ· καινόν γε
[328]   λαμπὰς ἔσται πρὸς ἑσπέραν ἀφ'  ἵππων   τῇ θεῷ; ἀφ' ἵππων; ἦν
[336]   Θρασύμαχε, μὴ χαλεπὸς ἡμῖν  ἴσθι·   εἰ γάρ τι ἐξαμαρτάνομεν ἐν
[330]   πολλοὺς πείσαιμι λέγων. εὖ γὰρ  ἴσθι,   ἔφη, Σώκρατες, ὅτι, ἐπειδάν
[336]   ἐγώ τε καὶ ὅδε, εὖ  ἴσθι   ὅτι ἄκοντες ἁμαρτάνομεν. μὴ γὰρ
[328]   πυκνότερον δεῦρο ἰέναι. ὡς εὖ  ἴσθι   ὅτι ἔμοιγε ὅσον αἱ ἄλλαι
[336]   Περδίκκου Ξέρξου  Ἰσμηνίου   τοῦ Θηβαίου τινος ἄλλου
[328]   γε, δ' ὅς, οὐδ'  ἴστε   ὅτι λαμπὰς ἔσται πρὸς ἑσπέραν
[348]   φήσεις αὐτὸ καὶ καλὸν καὶ  ἰσχυρὸν   εἶναι καὶ τἆλλα αὐτῷ πάντα
[350]   κείσθω, ἔφαμεν δὲ δὴ καὶ  ἰσχυρὸν   εἶναι τὴν ἀδικίαν. οὐ
[351]   δικαιοσύνη, ῥᾳδίως οἶμαι φανήσεται καὶ  ἰσχυρότερον   ἀδικίας, ἐπειδήπερ ἐστὶν ἀμαθία
[351]   που ὅτι καὶ δυνατώτερον καὶ  ἰσχυρότερον   εἴη ἀδικία δικαιοσύνης· νῦν δέ
[344]   ἀδικίαν. οὕτως, Σώκρατες, καὶ  ἰσχυρότερον   καὶ ἐλευθεριώτερον καὶ δεσποτικώτερον ἀδικία
[343]   μὲν δίκαιος ἀπὸ τῶν  ἴσων   πλέον εἰσφέρει, δ' ἔλαττον,
[331]   λέγει, σὺ μέν, Πολέμαρχε,  ἴσως   γιγνώσκεις, ἐγὼ δὲ ἀγνοῶ· δῆλον
[328]   ὁδὸν προεληλυθότων ἣν καὶ ἡμᾶς  ἴσως   δεήσει πορεύεσθαι, ποία τίς ἐστιν,
[350]   εἰς τὴν αὐτὴν πρᾶξιν. ἀλλ'  ἴσως,   ἔφη, ἀνάγκη τοῦτό γε οὕτως
[339]   τὸ τοῦ κρείττονος. (σμικρά γε  ἴσως,   ἔφη, προσθήκη. οὔπω δῆλον οὐδ'
[353]   πῶς ἄν; ἔφη· τυφλότητα γὰρ  ἴσως   λέγεις ἀντὶ τῆς ὄψεως. ἥτις,
[350]   (πλεονεκτήσειεν ἄν, ὁμοίως δὲ ἀνεπιστήμονος;  ἴσως.   δὲ ἐπιστήμων σοφός; φημί.
[330]   κεκτῆσθαι; ὅ, δ' ὅς,  ἴσως   οὐκ ἂν πολλοὺς πείσαιμι λέγων.
[345]   κερδαλεώτερον. ταῦτ' οὖν (καὶ ἕτερος  ἴσως   τις ἡμῶν πέπονθεν, οὐ μόνος
[348]   ποιεῖσθαι· σὺ δὲ οἴει με  ἴσως   τοὺς τὰ βαλλάντια ἀποτέμνοντας λέγειν.
[333]   ἀργυρίου, ἔμοιγε δοκεῖ. πλήν γ'  ἴσως,   Πολέμαρχε, πρὸς τὸ χρῆσθαι
[353]   ᾧπερ καὶ ἔργον τι προστέτακται;  ἴωμεν   δὲ ἐπὶ τὰ αὐτὰ πάλιν·
[346]   δέ; τὴν ἰατρικὴν μισθαρνητικήν, ἐὰν  ἰώμενός   τις μισθαρνῇ; (οὐκ ἔφη. οὐκοῦν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005