Alphabétiquement     [«   »]
ὅθεν 4
ὀθνείοις 1
ὀθνείους 1
οἱ 186
Οἱ 2
οἵ 8
οἳ 18
Fréquences     [«    »]
175 εἰς
168 ἐπὶ
170 πρὸς
186 οἱ
188 τὰς
221 τὸν
229 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

οἱ


Livre, Chap.
[6, 84]   γενεὰς τὰς ἑαυτῶν ἐνέχυρα· ἔπειτα  οἱ   ἄλλοι βουλευταί, ὅσοι τῷ ψηφίσματι
[6, 35]   Ἐμοί, βουλή, μὲν  οἱ   ἄλλοι δοκοῦσιν εἶναι φοβερὰ καὶ
[6, 93]   ἄξιοι μὲν δὴ λόγου καὶ  οἱ   ἄλλοι Ῥωμαῖοι ἐν ταύτῃ τῇ
[6, 43]   ἀρχηγόν, δὲ μάλιστα ἠγάλλοντο  οἱ   ἄνδρες ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας τῶν
[6, 43]   ἵνα μὴ τὰς ὑποσχέσεις ἀπαιτοῖεν  οἱ   ἄποροι· εἰς δὲ τὴν δορίκτητον,
[6, 33]   τάξεις. ὡς δ´ ἅπαξ ἀνεκόπησαν  οἱ   βάρβαροι, θάρσος ἐνέπεσε τοῖς Ῥωμαίοις,
[6, 95]   τοῖς ἄλλοις ἐπισήμοις, οἷς εἶχον  οἱ   βασιλεῖς. ~Οὐ πολλῷ δ´ ὕστερον
[6, 28]   γυναικείων ὀδυρμῶν ἐνεπίμπλατο. ~Ταῦθ´ ὁρῶντες  οἱ   βουλευταὶ τὸν ἕτερον τῶν ὑπάτων
[6, 17]   ἐδέησε δ´ οὐδὲν αὐτῷ μάχης·  οἱ   γὰρ ἡγεμόνες τῶν Οὐολούσκων πολλῆς
[6, 84]   γραφήσεταί τι κατὰ τοῦ δήμου.  οἱ   γὰρ ἡγούμενοι τοῦ συνεδρίου καὶ
[6, 72]   ἤδη μάθετε διδασκάλοις χρησάμενοι τούτοις.  οἱ   γὰρ ὑπερήφανοι καὶ βαρεῖς οὐκ
[6, 25]   ἱκετηρίας ἀναλαβόντες ἐκ τῶν πόλεων  οἱ   γεραίτατοι προῄεσαν ἐπιτρέποντες τῷ Σερουϊλίῳ
[6, 62]   καὶ τὰ τελευταῖα ἐν Συρακούσαις  οἱ   γεωμόροι πρὸς τῶν πελατῶν ἐξηλάθησαν.
[6, 64]   ὅσῳπερ ἂν μείζονα ἔχωσι πόνον.  οἱ   δ´ ἀγαθοὶ στρατηλάται, κἂν μικρὰς
[6, 92]   καὶ θαρρεῖν καὶ αὑτῷ ἕπεσθαι.  οἱ   δ´ αἰδεσθέντες ἐπὶ τῷ ἔργῳ
[6, 57]   ἐπὶ τῶν ἐγνωσμένων οὐ δυνάμενοι·  οἱ   δ´ ἀκέραιοί τε καὶ τῶν
[6, 29]   πρὸς τῷ χάρακι μαχόμενοι κατεκόπησαν·  οἱ   δ´ ἄλλοι φεύγοντες προτροπάδην καὶ
[6, 93]   μέσην αὐτῶν τὴν φάλαγγα ὠθεῖται.  οἱ   δ´ Ἀντιάται συστάδην μὲν οὐκέτι
[6, 69]   πρεσβυτέρων, ἐκτὸς ἑνὸς ἅπαντας ὑπατικούς.  οἱ   δ´ ἀποδειχθέντες ἦσαν οἵδε· Ἀγρίππας
[6, 57]   γνώμης ἀνδρῶν ἀριστοκρατικῶν τὸν ἐπιφανέστατον·  οἱ   δ´ ἀριστοκρατικοὶ καὶ περὶ παντὸς
[6, 21]   μὲν ἐν τῇ Κύμῃ κατέμειναν,  οἱ   δ´ εἰς ἄλλας τινὰς πόλεις
[6, 86]   περὶ αὐτῶν πρὸς τοὺς πολεμίους,  οἱ   δ´ ἐμπορεύονται πολλὰς διὰ θαλάσσης
[6, 34]   καὶ πόλεις τινὰς ἤδη διηρπακέναι·  οἱ   δ´ ἐν Κρουστομερείᾳ φρουροὶ πλησίον
[6, 47]   φυλακῆς ἕνεκα τῶν ἐρυμάτων ἐξῄεσαν,  οἱ   δ´ ἐν τοῖς προκειμένοις τῆς
[6, 47]   ἥξειν ἐνόμιζον τοὺς πολεμίους παρεβοήθουν,  οἱ   δ´ ἐπὶ τὰ φρούρια φυλακῆς
[6, 17]   θυσίας καταστήσεσθαι καθ´ ἕκαστον ἐνιαυτόν.  οἱ   δ´ ὑπακούσαντες τήν τε γῆν
[6, 80]   τῇ Λατίνων γῇ πόλιν ᾤκισαν,  οἱ   δ´ ὕστερον ἐξ Ἄλβας ἀναστάντες
[6, 79]   ἁλύσει δεθέντες, οἱ δὲ πέδαις,  οἱ   δ´ ὥσπερ τὰ χαλεπώτατα τῶν
[6, 91]   οἱ μὲν τὰς πύλας διακόψαντες,  οἱ   δὲ διὰ κλιμάκων ἐπὶ τὸ
[6, 1]   τὸν ὑπατεύσαντα τῷ πρόσθεν ἐνιαυτῷ,  οἱ   δὲ καὶ βασιλέα Ταρκύνιον τὸν
[6, 92]   πολλοὺς τόπους ἐποιεῖτο τὰς προσβολάς·  οἱ   δὲ Κοριολάνοι μέγα φρονοῦντες ἐπὶ
[6, 86]   μὲν γὰρ τοὺς ἀγροὺς γεωργοῦσιν,  οἱ   δὲ μάχονται περὶ αὐτῶν πρὸς
[6, 7]   τῶν στρατηγῶν ἐπὶ τῆς στρατολογίας,  οἱ   δὲ μελλήσουσι μᾶλλον βοηθήσουσι
[6, 7]   ἐν ταῖς ἐλπίσι τὸν χρόνον,  οἱ   δὲ νῦν ὄντες ἐν παρασκευαῖς
[6, 56]   προσαναφέροντας· αὐτοὶ γὰρ εἴσονται τοῦτο.  οἱ   δὲ νῦν ὑπεροπτικοὶ δοκοῦντες εἶναι
[6, 27]   ἤδη. καὶ οἱ μὲν ταῦτα,  οἱ   δὲ πατρίκιοι καὶ τὸ τῶν
[6, 79]   ὄντες, οἱ μὲν ἁλύσει δεθέντες,  οἱ   δὲ πέδαις, οἱ δ´ ὥσπερ
[6, 29]   οἱ δὲ τοῦ στρατηλάτου χάριτι,  οἱ   δὲ πλεῖστοι τὸν Ἄππιον καὶ
[6, 62]   οὔτ´ ἐν κοινῷ χρήματά ἐστιν·  οἱ   δὲ πόλεμοι ταῖς περιουσίαις τῶν
[6, 96]   τοῖς ταμίαις ἐπιτρέψασα τὴν ἐπιμέλειαν.  οἱ   δὲ πολλῶν πάνυ μισθώσαντες χρημάτων
[6, 88]   παρεκάλει συγχωρῆσαι σφίσι καὶ τοῦτο.  οἱ   δὲ πρέσβεις μεταστάντες ἐκ τῆς
[6, 80]   οἰκείων τῶν ἀλλοτρίων ἐλαύνεσθαι.  οἱ   δὲ Ῥωμύλῳ συναράμενοι τῆς στρατείας
[6, 94]   ὃς ἔτυχεν αὐτῷ ξένος ὤν.  οἱ   δὲ στρατιῶται καὶ πρότερον ἀγάμενοι
[6, 86]   ἐμπορεύονται πολλὰς διὰ θαλάσσης ὠφελείας,  οἱ   δὲ τὰς ἀναγκαίας ἐργάζονται τέχνας.
[6, 4]   ἁλῶναι τῆς κρατίστης νεότητος ἐξεληλυθυίας·  οἱ   δὲ τὰς Οὐολούσκων τε καὶ
[6, 50]   κρατούμενον, ἧς ἅπαντες γλίχονται, μεταβολῆς·  οἱ   δὲ τέως ἐπιστρατοπεδεύοντες ἑτέροις, νῦν
[6, 65]   νεότης ταύτης εἴχετο τῆς προαιρέσεως.  οἱ   δὲ τῆς εἰρήνης ἐπιθυμοῦντες τῇ
[6, 11]   οὖν πάλιν ἀναλαβόντες αὑτοὺς ἐμάχοντο,  οἱ   δὲ τῆς φάλαγγος ἡγεμόνες ἑκατέρας
[6, 33]   χάρακα φεύγουσιν ἑπόμενοι πολλοὺς ἀπέκτειναν,  οἱ   δὲ τοῖς ἔτι μαχομένοις κατὰ
[6, 29]   οἱ μὲν ἐλπίσιν ὠφελειῶν ὑπαχθέντες,  οἱ   δὲ τοῦ στρατηλάτου χάριτι, οἱ
[6, 4]   τῶν ἐχυρῶν κατάληψιν, ἀλλὰ δειλίας·  οἱ   δὲ τοὺς μὲν ἀποταφρεύσαντας ὀλίγῃ
[6, 14]   αὐτὸς χρὴ πράττειν παραγγείλῃ.  οἱ   δὲ τῶν Οὐολούσκων ἡγεμόνες ἐξ
[6, 86]   ὠφελήματα παρέχουσιν εἰς τὸ κοινόν·  οἱ   δὲ ὦμοι, ὅτι τὰ ἄχθη
[6, 79]   τελευτῶντες ἠναγκαζόμεθα τοὺς ἑαυτῶν κλήρους  οἱ   δείλαιοι γεωργεῖν, σκάπτοντες φυτεύοντες ἀροῦντες
[6, 96]   δῆμος εἴασεν, ἀλλὰ συναγαγόντες  οἱ   δήμαρχοι τὸ πλῆθος εἰς ἐκκλησίαν
[6, 23]   ὡς δ´ οὐχ ὑπήκουον αὐτοῖς  οἱ   δημοτικοὶ καλούμενοι πολλάκις ἐπὶ τὸν
[6, 2]   αὐτομολεῖν· κωλύειν γὰρ οὐκ ἠξίουν  οἱ   δι´ ἑαυτῶν πεποιημένοι τὰς πόλεις,
[6, 66]   ταύτης εἰσὶ τῆς τιμῆς τυγχάνειν  οἱ   διαμένοντες εὖνοι τῇ πόλει καὶ
[6, 74]   τ´ ἐν τῇ πόλει καὶ  οἱ   ἐπὶ στρατοπέδου τοὺς μὲν ἐξηλάσαμεν,
[6, 48]   γε αὐτοὶ δεόμενοι τῆς πολιτικῆς  οἱ   ἐπὶ τοὺς ὀθνείους πολέμους οὐκ
[6, 38]   δ´ οὐ τὰ χρέα ἀπαιτοῦσιν  οἱ   καιροί, μεγάλην δὲ βοήθειαν,
[6, 25]   καταλόγου προσηναγκασμένην, ἀλλ´ ἑκούσιον, ὡς  οἱ   καιροὶ παρεκάλουν, ἐξῆλθεν ἐπὶ τὸν
[6, 62]   μάλιστα οὐδὲ πιστευθήσονται πρὸς αὐτῶν  οἱ   κακῶς αὑτῶν τὴν πατρίδα καὶ
[6, 34]   τοῖς ὑπάτοις, ἐπειδὴ οὐ προσῄεσαν  οἱ   καλούμενοι πρὸς τὴν στρατολογίαν. συναρπάσαι
[6, 11]   ἀγῶνος τύχαι. ~Πρῶτον μὲν οὖν  οἱ   κατὰ μέσην τὴν φάλαγγα τεταγμένοι
[6, 31]   δ´ ἔγνωσαν αὐτῶν τὴν ἔφοδον  οἱ   κατὰ πόλιν θεωροῦντες μεταξὺ καὶ
[6, 75]   ἀξιοῦν μεγάλα φρονούσας, τίνες ἦσαν  οἱ   καταδουλωσάμενοι καὶ παρασχόντες ὑπὲρ ἀνδραποδισμοῦ
[6, 8]   πλείους τοῖς ἀριθμοῖς κατορθοῦσιν, ἀλλ´  οἱ   κρείττους ἀρετῇ. πολὺ ἂν ἔργον
[6, 12]   καὶ τρισχιλίων ἱππέων, ὥσπερ ἔφην,  οἱ   λειφθέντες ἐλάττους μυρίων ἐσώθησαν ἐπὶ
[6, 40]   καὶ ἐξ ἀρχῆς αὐτὸ ἐδώκαμεν,  οἱ   λόγοι ἔσονται, ἀλλὰ παρακλήσεως μετρίας,
[6, 92]   δὲ συχνοὺς αὐτῶν, ὡς ἐνέκλιναν  οἱ   λοιποὶ καὶ πρὸς τὴν πόλιν
[6, 88]   πρεσβείας, Οὐαλέριος δὲ πορεύσεται καὶ  οἱ   λοιποὶ σὺν αὐτῷ. ἐδόκει ταῦτα·
[6, 88]   ἵππους ἤλαυνον εἰς τὴν πόλιν  οἱ   μέλλοντες δηλώσειν τῇ βουλῇ τὰ
[6, 92]   τὸν τρόπον ἁλούσης τῆς πόλεως  οἱ   μὲν ἄλλοι Ῥωμαῖοι πρὸς ἁρπαγὴν
[6, 79]   τοῖς ἑαυτῶν δορικτήτοις ἀνδραπόδοις ὄντες,  οἱ   μὲν ἁλύσει δεθέντες, οἱ δὲ
[6, 65]   πολλοῦ χρόνου κατεῖχε τὸ συνέδριον.  οἱ   μὲν γὰρ ἀριστοκρατικοὶ δοκοῦντες εἶναι
[6, 7]   ἔχοντα κενὰς καὶ ἐλπίδας ἀτελεῖς.  οἱ   μὲν γὰρ ἐγκαταλελοίπασιν αὐτῶν τὴν
[6, 4]   πολέμου· καὶ πολλαὶ γνῶμαι ἐλέχθησαν.  οἱ   μὲν γὰρ ἐξ ἐφόδου χωρεῖν
[6, 86]   τὰ μέλη τῷ σώματι παρέχεται.  οἱ   μὲν γὰρ τοὺς ἀγροὺς γεωργοῦσιν,
[6, 80]   καὶ πρόφασις δικαιοτέρα τῆς μεταναστάσεως.  οἱ   μέν γε ἐξ Ἰλίου μεταναστάντες
[6, 29]   πάντες εἰς τὸν πόλεμον ὥρμηντο,  οἱ   μὲν ἐλπίσιν ὠφελειῶν ὑπαχθέντες, οἱ
[6, 21]   τῶν δὲ σὺν ἐκείνῳ φυγάδων  οἱ   μὲν ἐν τῇ Κύμῃ κατέμειναν,
[6, 47]   σὺν τοῖς οἰκείοις ἕκαστοι πελάταις,  οἱ   μὲν ἐπὶ τὰς ὁδοὺς ἃς
[6, 88]   δὲ παρὰ τῆς βουλῆς ἀφιγμένων  οἱ   μὲν ἡμίσεις ἅμα τοῖς περὶ
[6, 80]   τε καὶ ἡμῶν πρόγονοι· ὧν  οἱ   μὲν μετ´ Αἰνείου συναναστάντες ἐκ
[6, 57]   καὶ διελάλουν ἕκαστοι κατὰ συμμορίας,  οἱ   μὲν οἰκείως διακείμενοι πρὸς τοὺς
[6, 45]   δὲ μετὰ τοῦτο τάδε ἐγίνετο·  οἱ   μὲν πένητες οὐκέτι κρύφα οὐδὲ
[6, 86]   τὴν γαστέρα μόνην, καὶ λέγοιεν  οἱ   μὲν πόδες, ὅτι πᾶν ἐπ´
[6, 48]   πολλὰς καὶ χαλεπὰς ἀπειλὰς ἐπανατειναμένων·  οἱ   μὲν πρέσβεις οὐδὲν ἔτι πρὸς
[6, 93]   ἦν. ἐπεὶ δὲ συνεσκόταζεν ἤδη,  οἱ   μὲν Ῥωμαῖοι ἀνεχώρουν ἐπὶ τὸ
[6, 91]   τοῖς τείχεσι· τῶν δὲ στρατιωτῶν  οἱ   μὲν τὰς πύλας διακόψαντες, οἱ
[6, 27]   τοῖς ἑαυτῶν ὁρίοις ἤδη. καὶ  οἱ   μὲν ταῦτα, οἱ δὲ πατρίκιοι
[6, 33]   πολεμίων ἕως τοῦ λόφου· καὶ  οἱ   μὲν τοῖς περὶ τὸν χάρακα
[6, 48]   ἐδόκει εἶναι. τούτων δὲ γενομένων  οἱ   μὲν ὕπατοι· καὶ γὰρ ἦν
[6, 69]   μετὰ ταῦτα τῆς βουλῆς διαλυθείσης  οἱ   μὲν ὕπατοι προελθόντες εἰς ἐκκλησίαν
[6, 46]   τὴν γῆν ἄχρι τῆς πόλεως.  οἱ   μέντοι ἀποστάται τὸν ἀναγκαῖον ἐπισιτισμὸν
[6, 52]   ἡμᾶς μεταναστησόμενοι τίνες ἔσονται; πότερον  οἱ   οἰκήσεις τε καὶ ἐφέστια καὶ
[6, 25]   τῶν Ῥωμαίων στρατεύματος ἐξήπτοντο πάλιν  οἱ   Οὐολοῦσκοι τοῦ πολέμου τάς τε
[6, 94]   τοῖς ὅπλοις ἤδη ὄντες, καὶ  οἱ   παρασκευαζόμενοι τὸν πόλεμον ἐπέπαυντο. οἷς
[6, 83]   λόγου. ~Ὡς δ´ ἐπαύσατο, πάντες  οἱ   παρόντες ἐπεθορύβησαν ὡς τὰ δέοντα
[6, 8]   τὰ ἔθνη πολλαῖς ἐνίκων μάχαις  οἱ   πατέρες ἡμῶν. ἆρ´ οὖν λόγον
[6, 34]   πυνθανόμενοι δὲ τὴν διάνοιαν αὐτῶν  οἱ   πατρίκιοι παρεσκευάζοντο διὰ ταχέων ἐξιέναι
[6, 92]   κατὰ τὸ συγγενὲς καὶ εἰσὶν  οἱ   πεμφθέντες ἐν ὁδῷ ἤδη, μερίσας
[6, 34]   τῶν ἐκ τοῦ δήμου κελευσάντων  οἱ   πένητες ἀθρόοι συστραφέντες τόν τε
[6, 29]   συνέβαλον. ὡς δὲ ταῦτ´ ἤκουσαν  οἱ   πένητες, αὐτίκα συνέγνωσάν τε καὶ
[6, 60]   ἔφη καὶ ὡς οὐκ ἀγαπήσουσιν  οἱ   πένητες ἀφεθέντες τῶν χρεῶν, ἀλλὰ
[6, 1]   ἐντὸς τείχους νεωτερισμούς, οὓς ἐποιοῦντο  οἱ   πένητες ἀφεῖσθαι τῶν χρεῶν ἀξιοῦντες
[6, 89]   τὴν δημαρχικὴν ἐξουσίαν πρῶτοι παρέλαβον  οἱ   πέντε ἄνδρες ἡμέρᾳ τετάρτῃ πρότερον
[6, 11]   δὲ Τίτου μικρὸν ἀγωνισάμενοι χρόνον  οἱ   περὶ αὐτὸν καὶ τὸ σῶμα
[6, 24]   τιμωρίας, ἃς κατὰ τῶν ἐκλιπόντων  οἱ   περὶ αὐτῶν νόμοι δεδώκασιν, ἀναπράττεσθαι,
[6, 11]   χρῆσθαι. Λικίννιος μὲν γὰρ καὶ  οἱ   περὶ Γέλλιον οὐδὲν ἐξητακότες οὔτε
[6, 33]   ἄλλο πολεμιστήριον χρῆμα ἦν. ταῦτα  οἱ   περὶ Σερουίλιον καὶ Ἄππιον ὕπατοι
[6, 89]   δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ παρῆσαν μὲν  οἱ   περὶ τὸν Βροῦτον πεποιημένοι τὰς
[6, 47]   ὅτι συνοίδασιν αὑτοῖς κακῶς βεβουλευμένοις  οἱ   πλείους καὶ ζητοῦσιν ἀναλύσασθαι τὰς
[6, 8]   ὅτι τοὺς πολέμους ἅπαντας οὐχ  οἱ   πλείους τοῖς ἀριθμοῖς κατορθοῦσιν, ἀλλ´
[6, 66]   ὑμῶν· τι δ´ ἂν  οἱ   πλείους ψηφίσωνται, τοῦθ´ ἡγησόμεθα κύριον.
[6, 26]   δουλωθέντες ἐξώρμων κομῶντες, ἁλύσεις ἔχοντες  οἱ   πλεῖστοι καὶ πέδας οὐδενὸς ἀντιλαμβάνεσθαι
[6, 29]   τῶν σφετέρων ἀπολέσαντες τραυματίαι τε  οἱ   πλεῖστοι καὶ τὰ ὅπλα ἀπολωλεκότες
[6, 29]   τὸν στρατόν, ἵνα μηδένα χρόνον  οἱ   πολέμιοι διαναπαύσαιντο μήθ´ ὕπνον αἱρούμενοι
[6, 26]   εἰσφοράς, ὡς τὸ μὲν χωρίον  οἱ   πολέμιοι κατέδραμον, τὰ δὲ κατὰ
[6, 12]   τὸ μανικὸν αὐτῶν καὶ τεθηριωμένον  οἱ   πολέμιοι τρέπονται καὶ πίπτουσι συχνοί.
[6, 85]   ἀγενήτους καὶ πίστεις ἀπίστους, ὥσπερ  οἱ   πολεμιώτατοι καὶ πάντα ὑποπτεύοντες ἐπὶ
[6, 79]   πόνων ἐλευθερία· ἐπεὶ τὰ μὲν  οἱ   πολλοὶ πόλεμοι διέφθειραν, τὰ δ´
[6, 84]   βουλῆς ἐξενεχθήσεσθαι, πρῶτον μὲν ἡμεῖς  οἱ   πρέσβεις ἀνάδοχοι, διδόντες ὑμῖν σώματα
[6, 88]   ἀσφάλειαν, ἣν ᾐτεῖτο, ἐπιτρέπειν. ταῦθ´  οἱ   πρέσβεις διοικησάμενοι τῇ κατόπιν ἡμέρᾳ
[6, 70]   τὰ σφέτερα ἐν τάχει. ~Ταύτας  οἱ   πρέσβεις παρ´ αὐτῶν λαβόντες τὰς
[6, 81]   τῆς βουλῆς ἥκουσιν. οὐδὲ γὰρ  οἱ   πρέσβεις τὰ δάκρυα κατέχειν ἴσχυον
[6, 21]   παρῆσαν εἰσκληθέντες εἰς τὸ συνέδριον  οἱ   πρέσβεις τὰς ἀποκρίσεις ληψόμενοι· καὶ
[6, 48]   ἀμοιβὰς καλὰς καὶ λυσιτελεῖς. ταύτας  οἱ   πρέσβεις τὰς ἐντολὰς κομισάμενοι ἀπέδοσαν
[6, 21]   οὐδενὸς ἀτυχήσοντες τῶν μετρίων. ἀπῄεσαν  οἱ   πρέσβεις ταύτας τὰς ἀποκρίσεις λαβόντες
[6, 88]   βουλῆς, τά τε ἄλλα, ὅσα  οἱ   πρέσβεις ὑπέσχοντο τῷ δήμῳ, πάντα
[6, 47]   πρεπωδέστατοι ταῖς παρούσαις τύχαις, οὓς  οἱ   πρεσβύτατοι αὐτῶν ἔλεξαν διδάσκοντες, ὡς
[6, 93]   μάχῃ ἐγένοντο, κράτιστοι δ´ αὐτῶν  οἱ   προασπίσαντες τὸν Μάρκιον· ὑπὲρ ἅπαντας
[6, 65]   Οὐαλερίου γνώμῃ προσέκειντο καὶ μάλιστα  οἱ   προβεβηκότες ταῖς ἡλικίαις ἐνθυμούμενοι τὰς
[6, 48]   δυσφημιῶν δὲ καὶ κατηγοριῶν, ἃς  οἱ   προεστηκότες αὐτῆς ἐποιοῦντο κατ´ ἀλλήλων,
[6, 54]   πλείονος τοὔλαττον καθίσταται· ἐν αἷς  οἱ   προεστηκότες τοῦ κοινοῦ μετριάσαντες μὲν
[6, 26]   ἀξιούντων· ἔκ τε τῶν οἰκιῶν  οἱ   πρὸς τὰ χρέα δουλωθέντες ἐξώρμων
[6, 30]   τριακοσίους, ἵνα δι´ εὐλαβείας ἔχοιεν  οἱ   προσθέμενοι σφίσι πίστεις ὁμηρειῶν μὴ
[6, 62]   τῶν ἴσων, ὥστε οὐ δήπου  οἱ   προὔχοντες ἐν ἑκάστῃ πόλει τὸν
[6, 16]   ταύτῃ προσέθεντο τῇ γνώμῃ καὶ  οἱ   προχειρισθέντες ὑπ´ αὐτῶν πρέσβεις ἀφικόμενοι
[6, 9]   δεινὰ μέγιστον παρακέλευσμα, ὅτι πάντες  οἱ   πρωτεύοντες τοῦ βουλευτικοῦ συνεδρίου πάρεισιν,
[6, 5]   ἵππον ἐπὶ τὸν χάρακα· καὶ  οἱ   Ῥωμαῖοι βεβαίως κρατοῦντες τὸ χωρίον
[6, 32]   πρέσβεις, Ἀρούγκοις, ὅτι ἡμεῖς  οἱ   Ῥωμαῖοι δικαιοῦμεν ὅσα κτᾶταί τις
[6, 12]   ὑπὸ τῶν φυλάκων ἅλωσις, ὅθεν  οἱ   Ῥωμαῖοι πολλὰς καὶ καλὰς ἔλαβον
[6, 31]   ἀντέχειν ταῖς ταλαιπωρίαις ἐποίουν. ἔπειτα  οἱ   Ῥωμαῖοι προσγενομένης σφίσι τῆς ἵππου
[6, 2]   χάριν ᾔδεσαν. ὑποδεχόμενοι δ´ αὐτοὺς  οἱ   Ῥωμαῖοι τοὺς μὲν ἅμα γυναιξὶ
[6, 77]   καταφυγεῖν τοὺς ταπεινοὺς καὶ φαύλους  οἱ   σεμνοὶ καὶ βαρεῖς, πάντα ὑπισχνούμενοι
[6, 3]   πρὸς τὸν πόλεμον ἧκον ἀγγέλλοντες  οἱ   σκοποὶ πανστρατιᾷ Λατίνους ἐξεληλυθότας· καὶ
[6, 5]   ἐγκρατὴς τοῦ λόφου. ~Μαθόντες δ´  οἱ   στρατηγοὶ τῶν πολεμίων καταλαμβανόμενα καὶ
[6, 45]   πρόσω ἀπ´ ἀλλήλων ἔθεντο, συνελθόντες  οἱ   στρατιῶται εἰς ἓν ἅπαντες, ὅπλων
[6, 42]   πολλὰ καὶ σώματα καὶ χρήματα  οἱ   στρατιῶται ἔλαβον. Αἰκανοὶ δὲ τὰ
[6, 75]   θάλατταν δυναστείᾳ περιουσιάζουσαν, τίνες ἦσαν  οἱ   συγκατακτησάμενοι καὶ ποιήσαντες αὐτὴν ὑμῖν
[6, 77]   δεήσεις ὑμῶν τραπέσθαι, οὐδ´ ὥσπερ  οἱ   τὰ δεινὰ δεδρακότες ἐπ´ ἀδείᾳ
[6, 9]   ἐν τῇ μάχῃ διαπραξαμένῳ μαρτυρήσωσιν  οἱ   τὰ ἔργα συνειδότες τάς τ´
[6, 1]   ἐμπύρους ἀπαρχὰς ἔθυον Ἑλληνικοῖς ἔθεσιν  οἱ   τὰ ἱερὰ παρ´ ἐκείνου παραλαβόντες·
[6, 9]   δὲ καὶ ζηλωτοὶ τῆς ἀρετῆς  οἱ   τὰ σώματα χαριούμενοι τῇ πατρίδι.
[6, 55]   φειδόμενοι τοῖς φίλοις πολεμήσετε, καὶ  οἱ   τὰ ὑποχείρια γενόμενα μεθιέντες ἀζήμια
[6, 46]   ἤδη γινομένους. οὐ γὰρ μόνον  οἱ   τὰ χρέα καὶ τὰς καταδίκας
[6, 76]   καὶ ὑποσχέσεις ἐποιήσασθε; τί οὖν  οἱ   ταπεινοὶ καὶ πρὸς ὑμῶν ὑβρισμένοι
[6, 52]   τὴν ἐπικουρίαν; ἔτι δὲ δή,  οἱ   τὰς ἑαυτῶν πατρίδας ἐκλείψοντες καὶ
[6, 46]   οὔτε ἀξίωσιν ἀρετῆς. ἐπειδὴ δ´  οἱ   ταχθέντες ὑπὸ τῆς βουλῆς φρουρεῖν
[6, 18]   ἐξ ἁπασῶν τῶν πόλεων ἐπιλεχθέντες  οἱ   τὴν ἐναντίαν ἔχοντες περὶ τοῦ
[6, 95]   οἱ τῶν δημάρχων ὑπηρέται παρέλαβον,  οἱ   τὴν νῦν ἀγορανομικὴν ἔχοντες ἐξουσίαν,
[6, 26]   ἐκ τῶν πολέμων, ἐπειδὴ κατέσχον  οἱ   τὴν πόλιν εἰς τὰς ἐσχάτας
[6, 68]   τοῦτον ἀνίσταντο καλούμενοι καθ´ ἡλικίαν  οἱ   τὴν ὑπατικὴν ἐσχηκότες ἀρχήν, οἷς
[6, 27]   ἦσαν αὐτῶν ἄποροι, μάλιστα δ´  οἱ   τοῖς δανείοις πιεζόμενοι, οὔθ´ ὅπλων
[6, 41]   εἰσιν, ὧν πολλάκις ἐκρατήσατε μαχομένων,  οἱ   τὸν πόλεμον ἐπάγοντες ὑμῖν, οὔτε
[6, 51]   ταύτῃ μέγα φρονεῖν. τί οὖν  οἱ   τὸν πόλεμον ὑπομένειν εἰσηγούμενοι ληροῦσι
[6, 13]   ἄν τις, ὡς θεοφιλεῖς ἦσαν  οἱ   τότε ἄνθρωποι, σὺν ἄλλοις πολλοῖς
[6, 69]   διεφύλαττον ἄλλοι παρ´ ἄλλων μεταλαμβάνοντες  οἱ   τοῦ γένους ὄντες τοῦ Ναυτίων·
[6, 80]   πολλοί τε βάρβαροι, μάλιστα δ´  οἱ   τούτων τε καὶ ἡμῶν πρόγονοι·
[6, 74]   ἐβούλοντο εἶναι, ποιοῦσιν ἅπαντες  οἱ   τυραννικῶς ἐξάγοντες τὰς δυναστείας, κρατήσαντες
[6, 95]   γινομένων θυσιῶν τε καὶ ἀγώνων  οἱ   τῶν δημάρχων ὑπηρέται παρέλαβον, οἱ
[6, 13]   παρὰ τοῦ δικτάτορος ἐπιστολὰς ἔλαβον  οἱ   τῶν κοινῶν προεστῶτες, καὶ σὺν
[6, 19]   οὐ μεθίενται. εἰ δ´ ἀνιάτως  οἱ   τῶν κρατίστων ὀρεχθέντες, ἐὰν διαμάρτωσι
[6, 55]   οὐδὲν ἠλάττωται τοῦ ἀσφαλοῦς. ἔπειτα  οἱ   τῶν πολεμίων φειδόμενοι τοῖς φίλοις
[6, 69]   συγγενῶν ἐπαινέσαντες τὴν εὐκοσμίαν αὐτῶν  οἱ   ὕπατοι καὶ παρακαλέσαντες εἰς πάντα
[6, 39]   Ἀππίου γνώμη. καὶ μετὰ ταῦτα  οἱ   ὕπατοι κοινῇ γνώμῃ χρησάμενοι τῶν
[6, 37]   ἑξῆς ἡμέρᾳ συναγαγόντες τὴν βουλὴν  οἱ   ὕπατοι περὶ τῆς ἐπανορθώσεως τῶν
[6, 45]   δὲ προῆλθον ἔξω τῆς πόλεως  οἱ   ὕπατοι τὰς δυνάμεις ἔχοντες καὶ
[6, 66]   χρόνῳ διαλεχθέντες τι πρὸς αὑτοὺς  οἱ   ὕπατοι τέλος ἐξήνεγκαν τῆς ἑαυτῶν
[6, 60]   ἴστε, ὅτι οὐκ ἂν ἐτόλμησαν  οἱ   φαῦλοι καὶ ταπεινοὶ τηλικαῦτα ἐξαμαρτεῖν,
[6, 52]   δημοτικῷ, καὶ μὰ Δί´ οὐχ  οἱ   φαυλότατοι. εἰς τοῦτο γὰρ ἤδη
[6, 5]   Ῥωμαίων οἵ τε αὐτόμολοι καὶ  οἱ   φυγάδες ἐτάχθησαν. δ´ ἵππος
[6, 17]   ὅτι τούτους ἐξιλάσασθαι τοὺς θεοὺς  οἱ   χρησμοὶ κελεύουσιν, εὐχὰς αὐτοῖς ἐποιήσατο
[6, 10]   ἐχώρουν ἀλαλάξαντες ὁμόσε, πρῶτον μὲν  οἱ   ψιλοί τε καὶ ἱππεῖς ἀφ´
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007