Alphabétiquement     [«   »]
δήπου 6
δήσαντες 1
Δί´ 1
δι´ 36
Δία 3
διὰ 74
διάβαλλε 1
Fréquences     [«    »]
33 πόλεμον
35 χρόνον
35
36 δι´
36 Λατίνων
37 τοῦτο
38 καθ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

δι´


Livre, Chap.
[6, 80]   βαρεῖαν στέλλομεν ἀποικίαν, {ἀλλ´} οὐδὲ  δι´   αἵματος καὶ φόνων ἐμφυλίων ἐλθόντες
[6, 25]   μάλιστα μὲν βούλεσθαι αὐτοὺς ᾤετο,  δι´   αἰσχύνης δ´ ἔχειν αἰτήσασθαι, τοῦτ´
[6, 96]   μαθοῦσα δὲ τοῦθ´ βουλὴ  δι´   αἰσχύνης τὸ πρᾶγμα ἔλαβε καὶ
[6, 43]   φαινομένη. τῇ τε γὰρ βουλῇ  δι´   αἰτίας εἰμὶ ὡς τὸ ὑμέτερον
[6, 85]   τὸ κοινὸν συμφέρον εἰσάγουσα καὶ  δι´   ἀλλήλων ἀμφότερα ποιοῦσα σώζεσθαι τὰ
[6, 46]   φθονερὸς ταῖς ἑτέρων εὐτυχίαις  δι´   ἄλλην τινὰ συμφορὰν αἰτίαν
[6, 85]   κατὰ πολέμους. καὶ εἴ τι  δι´   ἀνάγκην τῆς πίστεως καὶ ἐλπίδος
[6, 81]   καθ´ ἡδονὰς ζῆν ἐφεικὸς καὶ  δι´   ἁρπαγῆς ἐκ τῶν ἀλλοτρίων ὑπηρετεῖν
[6, 62]   δὲ τὰ ἐπιτήδεια οὐχ ὅπως  δι´   ἁρπαγῆς ἔτι δυνησομένη ἐπειδὰν τὰ
[6, 48]   ὧν δῆμος δεῖται καὶ  δι´   ἃς ἀνάγκας ἀπ´ αὐτῶν ἀπέστη,
[6, 61]   ἂν πλημμελήσῃ καὶ τὸ τιμᾶσθαι  δι´   αὐτὰ προσλάβῃ, πῶς δοκεῖτε αὔθαδες
[6, 86]   ὡς ἀλῆται καὶ πτωχοὶ περιέρχεσθε  δι´   αὐτήν. οὐδὲν γὰρ ὑμᾶς εἴργασται
[6, 2]   κωλύειν γὰρ οὐκ ἠξίουν οἱ  δι´   ἑαυτῶν πεποιημένοι τὰς πόλεις, ἀλλὰ
[6, 26]   τῶν κακῶν ἦν αἴτιος, καὶ  δι´   ἐκεῖνον ἐδόκει ταῦτα γεγονέναι, φεύγων
[6, 58]   ἡγεμόνα, μισόδημον ἄνδρα καὶ ὀλιγαρχικόν,  δι´   ἐκείνου πάντα φύρουσι τὰ πράγματα
[6, 59]   ἀπόστασις τοῦ δήμου καὶ  δι´   ἐμὲ οὐχ ἥκιστα γέγονεν· ὧν
[6, 44]   δῆμος εὖ προπαθὼν ἐξέλιπε τὰς  δι´   ἐμοῦ τῇ βουλῇ γενομένας ὑποσχέσεις,
[6, 30]   Ἄππιος Κλαύδιος ἄνδρας τριακοσίους, ἵνα  δι´   εὐλαβείας ἔχοιεν οἱ προσθέμενοι σφίσι
[6, 36]   φυλάσσωσιν, ἐν οὐδενὶ δεινῷ γενομένους  δι´   ἡμᾶς, ἀλλὰ δύναμιν ἱκανὴν ἀμύνειν
[6, 12]   τε αὕτη μεγίστη Λατίνοις ἐγένετο,  δι´   ἣν ἐπὶ πλεῖστον ἐκακώθησαν, καὶ
[6, 19]   τὴν περὶ τῶν ἐσχάτων κινδύνων,  δι´   ἣν καὶ παρὰ γνώμην τολμηταὶ
[6, 40]   μὴ ἂν αὐτοκράτορι κοσμῆσαι ἀρχῇ,  δι´   ἣν τὰ δόξαντά μοι κράτιστα
[6, 6]   τοιάδε· Θεοὶ μὲν ἡμῖν ὑπισχνοῦνται  δι´   οἰωνῶν τε καὶ σφαγίων καὶ
[6, 49]   οὐχ ἡγοῦμαι ῥᾴδιον εἶναί μοι  δι´   ὀλίγης δηλώσεως, τι χρὴ
[6, 34]   ἀπείχοντο μὴ οὐ παίειν· καὶ  δι´   ὀλίγου πᾶσα πόλις ἦν
[6, 91]   εἰσενεγκαμένου προθυμίαν τοῦ δήμου καὶ  δι´   ὀλίγου χρόνου πάντα τὰ εἰς
[6, 92]   ἐπέκειντο παίοντες καὶ διώκοντες, καὶ  δι´   ὀλίγου χρόνου τοὺς συμπλακέντας ἕκαστοι
[6, 49]   ὅμως ταῦτα προὔκειτο μόνον σκοπεῖν,  δι´   ὀλίγων ἂν ὑμῖν ἐδήλωσα λόγων,
[6, 58]   προλέγοντος τὰ μέλλοντα συμβήσεσθαι δεινὰ  δι´   ὀλιγωρίας ἐποιήσαντο τοὺς λόγους· ἔπειτα
[6, 81]   ὡς τὴν βουλὴν οὐκ ὀρθῶς  δι´   ὀργῆς ἐχόντων ἐπὶ τῷ μηθενὸς
[6, 84]   οὐδεὶς πώποτε ἀναιρήσει χρόνος,  δι´   ὅρκων καὶ σπονδῶν ἐγγυητὰς θεοὺς
[6, 78]   ταῖς ἐπὶ τῶν θεῶν ὁμολογίαις  δι´   ὅρκων τὰ πιστὰ πορισάμενοι παρ´
[6, 42]   τάς τ´ ἀποχωρήσεις, ὅπῃ ἐδύναντο,  δι´   ὀρῶν δρυμῶν κρυφαίας ἐποιοῦντο,
[6, 4]   πεμφθεῖσα δύναμις νύκτωρ παρενεχθεῖσα καὶ  δι´   ὕλης ἀτριβοῦς διελθοῦσα καὶ γενομένη
[6, 74]   καὶ συνεχεῖς πολέμους καὶ κινδύνους  δι´   ὑμᾶς ἀνηντλήσαμεν· καὶ μέχρι τοῦ
[6, 86]   ἄλλας αἰσθήσεις περιλαβοῦσα πάσας ἔχει,  δι´   ὧν σώζεται τὸ πρᾶγμα· εἶτα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007