Alphabétiquement     [«   »]
ζῶ 1
ζῶντι 1
1
ἢ 91
2
8
83
Fréquences     [«    »]
90 αὐτοῖς
88 οὔτε
85 τι
91 ἢ
92 κατὰ
96 μὴ
103 περὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI


Livre, Chap.
[6, 46]   δι´ ἄλλην τινὰ συμφορὰν     αἰτίαν ἀλλοτρίως διακείμενος τῇ καθεστώσῃ
[6, 23]   τὸ παρόν, παρακλήσει τε μᾶλλον     ἀνάγκῃ τοὺς πένητας ἐπὶ τὸν
[6, 31]   φάλαγξ φάλαγγι λόχος λόχῳ     ἀνὴρ ἀνδρὶ συνέπεσον, ἱππεῖς τε
[6, 62]   ἀπ´ ἐλάττονος αἰτίας ὁρμηθέντας πρὶν  {ἢ}   βλαβῆναί τι ἀποδείξασθαι τὸ γενναῖον,
[6, 7]   στρατολογίας, οἱ δὲ μελλήσουσι μᾶλλον     βοηθήσουσι τρίβοντες ἐν ταῖς ἐλπίσι
[6, 41]   δύναμις κρείττων ἑτέρας ἐστὶν ὁμονοούσης·     γὰρ οὐχ ὑπομενοῦσιν ὑμᾶς ἐπιόντας
[6, 34]   τι ἄλλο κακὸν ἀπαγγέλλοντες γεγονὸς     γενησόμενον καὶ βοήθειαν διὰ ταχέων
[6, 9]   μὲν ἄν τι καλὸν     γενναῖον ἐν τῇ μάχῃ διαπραξαμένῳ
[6, 46]   φθονερὸς ταῖς ἑτέρων εὐτυχίαις     δι´ ἄλλην τινὰ συμφορὰν
[6, 16]   πρεσβείας ἀφεῖναι τοὺς ἄνδρας μᾶλλον     διὰ τὸ ἀφανὲς τῆς κατασκοπῆς
[6, 41]   οὐχ ὑπομενοῦσιν ὑμᾶς ἐπιόντας ὁμοθυμαδὸν     δίκας ὑφέξουσι τῆς τόλμης ἀξίας·
[6, 49]   καὶ λυπηρὰν τοῖς περιοίκοις γιγνομένην,     δίχα τοῦ δημοτικοῦ δυνήσεσθαι κατέχειν
[6, 52]   τοῖς πολίταις διὰ πατέρων ἐπιφάνειαν     δόξαν οἰκείας ἀρετῆς ἔχοντες; καὶ
[6, 27]   τῶν τ´ ἄλλων, ὅσοι πλούτους     δόξας προγονικὰς εἶχον, οἷα δὴ
[6, 42]   ἀποχωρήσεις, ὅπῃ ἐδύναντο, δι´ ὀρῶν     δρυμῶν κρυφαίας ἐποιοῦντο, καὶ διέτριψαν
[6, 16]   ἀλλὰ κατασκεψόμενοι, πῶς ἡμῖν ἀσθενείας     δυνάμεως τὰ πράγματα ἔχει· καί
[6, 15]   ἄλλους Οὐολούσκους δυεῖν θάτερον ἀξιοῦν     δύναμιν ἑτέραν πέμπειν ἀξιόχρεων ἐπὶ
[6, 49]   τι τῇ διανοίᾳ τῶν χρησίμων     δυνατῶν, οἵ τινες ὑπολαμβάνουσι τηλικαύτην
[6, 16]   τοὺς ἀποστείλαντας φυλάττειν τὴν ὀργὴν     εἰς τοὺς ἀποσταλέντας, καὶ διὰ
[6, 49]   καὶ σώζειν τὰ ἔθνη ῥᾳδίως,     ἕτερον ἐπάξεσθαι δῆμον ἀντὶ τοῦ
[6, 52]   παρέξων τὸ ἀσφαλὲς ἀνὴρ     θεὸς καὶ κατὰ πολλὴν ἡσυχίαν
[6, 35]   πῶς χρὴ τοῖς συμμάχοις ἐπικουρῆσαι     καθ´ ὅν τινα τρόπον τοὺς
[6, 49]   ἔχοντας ὑμῶν, ὅτι τἀναντία συμπείθουσιν     καὶ δεδίττεσθαι μέλλοντες ὑμᾶς τὰ
[6, 15]   ἑτέραν πέμπειν ἀξιόχρεων ἐπὶ Ῥωμαίους,     καὶ τὴν ἀπεσταλμένην μετακαλεῖν.
[6, 77]   ἀφανεῖς ἀγῶνας ὑπομείναντες. θᾶττον δ´     κατὰ τὴν ἁπάντων ἐλπίδα τέλος
[6, 75]   ἑτέρων δυναστείαν τε περιβαλέσθαι μείζω     κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς δόκησιν
[6, 76]   ἡμῖν ἦν, δυεῖν ἐξεργάσασθαι θάτερον,     καταλύσασθαι τὴν ἀρχὴν ὑμῶν
[6, 87]   ἔσονται κύριοι, τοῖς δ´ ἀδικουμένοις     κατισχυομένοις τῶν δημοτῶν βοηθήσουσι καὶ
[6, 55]   πολιτικῶς; καὶ οὐκ ἔσθ´ ὅπως     κινδυνός τις διὰ ταῦτα κατέλαβε
[6, 56]   καὶ μὴ πρότερον χαρίζεσθαί τι,     λαβεῖν τὸ μέλλον εὖ πάσχειν
[6, 91]   αἰσχρῶς δ´ ἀναγκασθέντων φυγεῖν πρὶν     λαμπρόν τι ἔργον ἀποδείξασθαι καὶ
[6, 70]   ἄλλα ὑποθέμενος, χρὴ πράττειν     λέγειν, ἔπεισε τὸν Σικίννιον. καὶ
[6, 82]   αὐτῶν. ὑμεῖς τ´, πρέσβεις,     λέγετε, ἐφ´ οἷς καλεῖτε ἡμᾶς
[6, 47]   συμβούλων ἐξηπατημένος, ὀργῇ δὲ μᾶλλον     λογισμῷ τὰ συμφέροντα κρίνων, οἷα
[6, 31]   τύχης τινὸς φάλαγξ φάλαγγι     λόχος λόχῳ ἀνὴρ ἀνδρὶ
[6, 23]   τῆς στάσεως μάλιστα μὲν ἄφεσιν     μείωσιν τῶν χρεῶν ψηφισαμένους, εἰ
[6, 52]   οὐδὲν ἕτερον ἤδη που κινδυνεύεται     μεταβολή, πρᾶγμα οὐ χαλεπόν, κατὰ
[6, 82]   ἐφ´ οἷς καλεῖτε ἡμᾶς δικαίοις,     μὴ λέγοντες ἐκ τῆς ἐκκλησίας
[6, 15]   ὑστερήσαντες τῆς μάχης, ὡς οὐδεμίαν     μικράν τινα τῆς προθυμίας χάριν
[6, 24]   γεγονότες. ἐὰν δέ τι παρακινεῖν     νεωτερίζειν προενεχθέντες ἐπιβάλωνται, κατείργωμεν αὐτοὺς
[6, 47]   τὸν χρόνον τὰς διαλλαγάς, ὅτε     νοῦν ἔχειν ἀναγκασθήσεται τὸ ἀνόητον,
[6, 59]   τίνας ἐν δεσμοῖς πολίτας ἔσχον     νῦν ἔχω; τίς τῶν ἀφεστηκότων
[6, 89]   εἰς τὰς τότε οὔσας φράτρας,     ὅπως βούλεταί τις αὐτὰς προσαγορεύειν,
[6, 8]   πόσους κατωρθώκατε πολέμους μετ´ ἐλάττονος     ὅσης νῦν ἔχετε δυνάμεως μείζοσιν
[6, 81]   μετρίων παρ´ αὐτῆς τυγχάνειν, μᾶλλον     οὐχὶ τοὺς αἰτίους· πειρώμενός τ´
[6, 38]   ἐξ ἀρχῆς μοι φανέντων οὐδέν·     πάντων ἂν εἴην ἀνθρώπων ἀφρονέστατος,
[6, 61]   οὐκ, ἐάν γε σωφρονῆτε ὑμεῖς.     πάντων ἂν εἴητε ἀφρονέστατοι, εἰ
[6, 48]   ἔτι παρέμενεν εὐνοίᾳ τῶν πατρικίων     πόθῳ τῆς πατρίδος ἠναγκασμένον, ὅμοιον
[6, 49]   ἐστι συμβῆναι πρὸς τοὺς ἀφεστηκότας     πολεμεῖν, οὐχ ἡγοῦμαι ῥᾴδιον εἶναί
[6, 66]   παρόντι οὐχ ὑπὲρ ἑτέρου τινὸς     πολέμου καὶ εἰρήνης βουλευόμεθα, ὥστε
[6, 62]   βλαβῆναί τι ἀποδείξασθαι τὸ γενναῖον,     πολλὰ ὑπομείναντας τότε ἀγανακτεῖν περὶ
[6, 46]   ταῖς ἐπιθυμίαις χορηγεῖν οὐχ ἱκανὸς     πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων ζηλωτὴς φθονερὸς
[6, 76]   καταλύσασθαι τὴν ἀρχὴν ὑμῶν     πρὸς τὸ λοιπὸν ἀποδεῖξαι μετριωτέραν,
[6, 48]   ταραχαῖς καὶ δείμασι πολλῷ χαλεπωτέροις     πρόσθεν ἐγένετο, καὶ οὔτε
[6, 17]   ἐπεισάκτους ἀγορὰς ἁπάσας ἐπικλύσαι μᾶλλον     πρότερον· ἅπερ ὁρῶν αὐτὸς
[6, 61]   δεδίττονταί με, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον     πρότερον ἔρρωμαι τὴν ὀργὴν καὶ
[6, 54]   ὅτι οὐ παρ´ ἡμῖν μόνοις     πρώτοις πενία πρὸς πλοῦτον ἐστασίασε
[6, 46]   ὅσοις βίος ἦν ἀργὸς     ῥᾴθυμος ταῖς ἐπιθυμίαις χορηγεῖν
[6, 1]   τοῦ Ῥωμαίων ἔθνους συνοικοῦσαι γυναῖκες     Ῥωμαίοις Λατῖναι, ἑαυτῶν εἶναι κυρίας,
[6, 3]   Ποστόμιος ἐξεβοήθει διὰ ταχέων πρὶν     συνελθεῖν τοὺς πολεμίους ἅπαντας· ἀγαγὼν
[6, 43]   τὸ νέον αὐτοῖς παρέχεται μᾶλλον     τὰ πράγματα, ἔρρωνται. ἐγὼ δὲ
[6, 78]   τούτων καὶ πρότερον ἡμᾶς ἐξηπάτησαν.     ταῖς ἐπὶ τῶν θεῶν ὁμολογίαις
[6, 46]   βίος ἦν ἀργὸς ῥᾴθυμος     ταῖς ἐπιθυμίαις χορηγεῖν οὐχ ἱκανὸς
[6, 31]   γεωργῶν εἰς τὸ τεῖχος, πρὶν     ταῖς πύλαις τοὺς πολεμίους προσελθεῖν.
[6, 27]   ἄμεινον εἴη Οὐολούσκοις δουλεύειν μᾶλλον     τὰς ὕβρεις τῶν πατρικίων ὑπομένειν·
[6, 44]   πλείστην ἀγανάκτησιν παρέσχεν, ὅτι πλείους     τετρακόσιοι ἄνδρες ἐκ τοῦ δήμου
[6, 63]   γὰρ τὴν ἐλευθερίαν χαρίσασθαι τούτοις     τὴν ἡγεμονίαν ὑπ´ ἐκείνων ἀφαιρεθῆναι.
[6, 14]   ἀκμὴ σύμμαχος ἀπεσταλμένη Λατίνοις, πρὶν     τὴν μάχην αὐτῶν ἐπιτελεσθῆναι. ὡς
[6, 51]   τὴν πόλιν ἔτι λειφθήσεται δύναμις;     τίνι πιστεύσαντες ἐπικουρίᾳ τὰ δεινὰ
[6, 86]   χρηστή, τί τούτων ποιεῖς     τίς ἐστιν σὴ χάρις
[6, 52]   ἄδηλον, εἰ κατορθωθήσεται τὸ τέλος.     τὸ δημοτικὸν καὶ ἀνέστιον ἐπαξόμεθα
[6, 36]   μετὰ τοῦ σφετέρου κακοῦ βουληθέντες,     τὸ ἑαυτοῖς ἀσφαλὲς φυλάττοντες μετὰ
[6, 78]   τοῖς ὅμοια φρονοῦσιν ἐκείνῳ φανῇ;     τοῖς ἀξιώμασι τῶν πρεσβευτῶν, οἳ
[6, 59]   συμβουλεύειν, ἐξ ὧν οὐδὲν ἄλλ´     τοῖς κακίστοις τῶν πολιτῶν δουλεύσομεν,
[6, 49]   τὴν ἀρχὴν καλάνδαις Σεπτεμβρίαις θᾶττον     τοῖς προτέροις ἔθος ἦν, πρὶν
[6, 66]   νόμους ψηφίσαι καὶ πόλεμον ἐξενεγκεῖν     τὸν συνεστῶτα καταλύσασθαι· τούτων δὲ
[6, 8]   ὅσης νῦν ἔχετε δυνάμεως μείζοσιν     τοσαύταις παρασκευαῖς πολεμίων ἀντιταχθέντες; φέρε,
[6, 47]   νοῦν ἔχειν ἀναγκασθήσεται τὸ ἀνόητον,     τῷ μείζονι κακῷ τοὔλαττον ἰᾶσθαι
[6, 80]   δήπου τὸ πρὸς τῶν οἰκείων     τῶν ἀλλοτρίων ἐλαύνεσθαι. οἱ δὲ
[6, 49]   τοῖς προτέροις ἔθος ἦν, πρὶν     τῶν ἄλλων τι διαπράξασθαι βουλὴν
[6, 75]   ἀναγκαίου μᾶλλον εἰς αὐτὸ καταστάντες     ὑπ´ ἀρετῆς, ταῦτ´ ἐστιν.
[6, 31]   δ´ ὡς ἀπὸ τύχης τινὸς     φάλαγξ φάλαγγι λόχος λόχῳ
[6, 46]   ἱκανὸς πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων ζηλωτὴς     φθονερὸς ταῖς ἑτέρων εὐτυχίαις
[6, 59]   ἀφεστηκότων διὰ τὴν ἐμὴν ὠμότητα     φιλοχρηματίαν στέρεται τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος;
[6, 42]   προτέρων κακῶν ἀναμνησθέντες, ἀγωνισταὶ ταχίους     φρονιμώτεροι ἀναγκασθέντες γενέσθαι θᾶττον πρῶτοι
[6, 5]   ἔγνωσαν ἀπὸ τοῦ λόφου, πρὶν     χάρακι καὶ τάφρῳ κρατύνασθαι. ἀναλαβὼν
[6, 78]   τύχην; τίνος ὑποδεξομένης ἡμᾶς εὐθυμίας     χαρᾶς; οὐδὲν γὰρ ἄχρι τοῦδε
[6, 81]   βίᾳ μᾶλλον ἀφεῖσθαι τῶν ὀφειλημάτων     χάριτι, καὶ ὡς τὴν βουλὴν
[6, 78]   γὰρ ἄχρι τοῦδε φιλάνθρωπον ὑμῶν     χρηστὸν προτεινομένων ἀκούομεν, οὐ τιμάς,
[6, 55]   διὰ ταῦτα κατέλαβε τὴν πόλιν     ψόγος, ἀλλ´ ἐπαινεῖταί τε ὑμῶν
[6, 49]   τοῦτο πεπόνθασι παρ´ οὐδὲν ἕτερον     ὥστε λογισμῷ μὴ κρίνειν τὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007