Alphabétiquement     [«   »]
Ῥωμαῖος 1
Ῥωμαίου 1
Ῥωμαίους 12
Ῥωμαίων 47
ῥώμῃ 1
Ῥώμῃ 4
ῥώμην 1
Fréquences     [«    »]
46 ἀπὸ
44 ἤδη
44 τούτων
47 Ῥωμαίων
49 πόλεως
51 ὧν
52 οὐδὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

Ῥωμαίων


Livre, Chap.
[6, 13]   λαβούσης τῆς μάχης, ἐν τῇ  Ῥωμαίων   ἀγορᾷ τὸν αὐτὸν τρόπον ὀφθῆναι
[6, 34]   ἐξάγειν μείζονα παρεσκευάζοντο, καὶ Μεδυλλῖνοι  Ῥωμαίων   ἀποστάντες πρὸς τὸ Σαβίνων ἔθνος
[6, 84]   τυραννικῶν ἀνθρώπων πονηρεύματα, τῆς  Ῥωμαίων   ἀρετῆς πολὺ ἀπέχει. ~Μίαν εἰπὼν
[6, 10]   καταστήσεσθαι πολυτελεῖς, οὓς ἄξει  Ῥωμαίων   δῆμος ἀνὰ πᾶν ἔτος, ἀπέλυσεν
[6, 41]   αὐτοῖς, ὅτι καὶ στασιάζουσα  Ῥωμαίων   δύναμις κρείττων ἑτέρας ἐστὶν ὁμονοούσης·
[6, 1]   εἴ τινες ἔτυχον ἐκ τοῦ  Ῥωμαίων   ἔθνους συνοικοῦσαι γυναῖκες Ῥωμαίοις
[6, 91]   ἀφαιρέσει ζημιώσας καὶ ὅπλα ἀφελόμενος,  Ῥωμαίων   εἶναι τὸ λοιπὸν ἠνάγκασεν ὑπηκόους.
[6, 20]   αὐτοὺς ἀφαιρεθῆναι καὶ κληρούχους ἀποσταλῆναι  Ῥωμαίων   εἰς αὐτήν, οἵ τινες ἐκείνην
[6, 29]   διεσώζοντο. ἑπομένων δ´ αὐτοῖς τῶν  Ῥωμαίων   ἐκ ποδὸς καὶ περισχόντων τὸ
[6, 13]   λεγόμενά τε καὶ πραττόμενα ὑπὸ  Ῥωμαίων   ἔμαθον· ἐξ ὧν τεκμήραιτ´ ἄν
[6, 42]   στρατιὰν ἐδυνήθησαν ἐπιθεμένων αὐτοῖς τῶν  Ῥωμαίων   ἐν χωρίοις κρημνώδεσι τολμηρῶς καὶ
[6, 93]   πολεμίους καὶ λαμπρότατος ἁπάντων γενόμενος  Ῥωμαίων   ἔν τε τῇ τειχομαχίᾳ καὶ
[6, 11]   κατὰ μέσην τὴν φάλαγγα τεταγμένοι  Ῥωμαίων,   ἔνθα δικτάτωρ {Ποστούμιος} ἦν
[6, 3]   ἐν φρουρά τις ἦν  Ῥωμαίων   ἐνοικουροῦσα ὀλίγη· ἣν ἅπασαν διαφθείραντες
[6, 14]   χωρεῖν ἐπὶ τὸν χάρακα τῶν  Ῥωμαίων   ἐξ ἐφόδου, τέως πολλοὶ μὲν
[6, 29]   τὸν κήρυκα ἀνειπεῖν, ὅσοι ἂν  Ῥωμαίων   ἐπὶ τὸν κατ´ αὐτῶν πόλεμον
[6, 31]   καὶ οὐ προσδεχομένοις τὴν τῶν  Ῥωμαίων   ἔφοδον. ὡς δὲ συνέμιξαν εἰς
[6, 68]   καὶ δαίμονες, ὅσοι γῆν τὴν  Ῥωμαίων   ἐφορᾶτε, καλὴ καὶ συμφέρουσα πᾶσιν
[6, 71]   εἰδότες αὐτῆς, εἰ πόλις  Ῥωμαίων   τοσούτων ἄρχουσα ἀνθρώπων, καὶ
[6, 15]   ἡγεμόνα καὶ φράσουσιν, ὅτι σύμμαχοι  Ῥωμαίων   ἥκοντες ἀπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν
[6, 12]   ἔνθα δὴ κυκλωθεὶς ὑπὸ τῶν  Ῥωμαίων   ἱππέων τε καὶ πεζῶν καὶ
[6, 5]   Ῥωμαϊκῆς ἵππου. γενναίως δὲ τῶν  Ῥωμαίων   ἱππέων τοὺς ἐπιόντας ὑπομεινάντων μέχρι
[6, 5]   μάχῃ. τῷ δὲ δικτάτορι τῶν  Ῥωμαίων   καταρχὰς οὕτως ἔχοντι {προαιρέσεως{ ὡς}
[6, 15]   τινὰς εἰς τὸν χάρακα τῶν  Ῥωμαίων   κατασκόπους ὀνόματι πρεσβευτῶν ἕξοντας τὸ
[6, 12]   τοὺς ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ τῶν  Ῥωμαίων   κέρατος ἐξεώθει τῆς στάσεως· ὡς
[6, 33]   τῷ πολέμῳ τοὺς ἱππεῖς τῶν  Ῥωμαίων   κρατίστους γενέσθαι, καὶ τὸν ἡγεμόνα
[6, 23]   αὐτοὺς προαιρούμενοι τῆς ἀποσταλείσης κατὰ  Ῥωμαίων   Λατίνοις συμμαχίας καὶ προκαταλαβεῖν τὰς
[6, 5]   παράταξιν ἀφ´ ἑκατέρου στρατεύματος ἦν  Ῥωμαίων   μὲν ἐπὶ δισμυρίοις τε καὶ
[6, 5]   Ταρκυνίου παίδων Τῖτος, ἔνθα καὶ  Ῥωμαίων   οἵ τε αὐτόμολοι καὶ οἱ
[6, 32]   ποιήσωσιν, Ἀρούγκους ἥξοντας ἐπὶ τὴν  Ῥωμαίων   ὀλίγου χρόνου καὶ δίκας ληψομένους
[6, 14]   Οὐολούσκων ἡγεμόνες ἐξ ἀπόπτου τῶν  Ῥωμαίων   παρεμβαλόντες ὡς εἶδον μεστὸν μὲν
[6, 96]   κατ´ ἄνδρα ἐρανισμῷ τὸν ἐπιφανέστατον  Ῥωμαίων   περιιδεῖν θαπτόμενον, ἀλλ´ ἐκ τῶν
[6, 2]   μεγάλαι. ἦν δὲ τὸ μὲν  Ῥωμαίων   πλῆθος ἅπαν ἑκούσιον καὶ σὺν
[6, 45]   εἰς ἓν ἐπὶ τῷ κατὰ  Ῥωμαίων   πολέμῳ. ὡς δὲ προῆλθον ἔξω
[6, 28]   παντὸς ἐκ μόνης ἀναιρεθήσεται τῆς  Ῥωμαίων   πόλεως. Ταῦτα καὶ ὅσα ἄλλα
[6, 12]   πίπτει, καὶ περὶ αὐτὸν ἄλλοι  Ῥωμαίων   πολλοὶ καὶ ἀγαθοί. περὶ δὲ
[6, 20]   καὶ τὴν χώραν αὐτῶν τῇ  Ῥωμαίων   προσθεῖναι, τῶν δ´ ἀνθρώπων τοὺς
[6, 18]   τοῦ Λατίνων ἀξιώματος, τοῦτο τῇ  Ῥωμαίων   προσθήσοντας εὐποτμίᾳ. τελευτῶντες δὲ τοῦ
[6, 25]   ἐφόδου, ἀπελθόντος τε τοῦ τῶν  Ῥωμαίων   στρατεύματος ἐξήπτοντο πάλιν οἱ Οὐολοῦσκοι
[6, 91]   κράτος ἔλαβον. δὲ τῶν  Ῥωμαίων   στρατηγὸς τά τ´ ἐγκαταληφθέντα χρήματα
[6, 5]   τεταγμένοις τὴν φάλαγγα. τῆς δὲ  Ῥωμαίων   στρατιᾶς τὸ μὲν ἀριστερὸν κέρας
[6, 91]   Κομίνιος ἐξῆγε τὴν λοιπὴν στρατιὰν  Ῥωμαίων   τ´ αὐτῶν ἀξιόχρεων ἄγων μοῖραν
[6, 25]   τότε δὴ καταπεπληγότες τὸ τῶν  Ῥωμαίων   τάχος, ἱκετηρίας ἀναλαβόντες ἐκ τῶν
[6, 20]   ἐν τοῖς πρὸς αὐτοὺς πολέμοις  Ῥωμαίων   τὸ πλῆθος ὅσον ἦν ἀναμνήσας,
[6, 63]   ἂν εἴη. τρισκαίδεκα μυριάδες εἰσὶ  Ῥωμαίων   τῶν ἐν ἥβῃ τετιμημένων, ὧν
[6, 12]   μετὰ τοῦτο τὸ πάθος  Ῥωμαίων   φάλαγξ ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν ἐπὶ
[6, 29]   συμμίξῃ τοῖς πολεμίοις, πρὶν εἰς  Ῥωμαίων   χώραν αὐτοὺς εἰσβαλεῖν· καὶ καταλαβὼν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007