Alphabétiquement     [«   »]
ἀλλ´ 76
ἄλλ´ 1
Ἀλλὰ 1
ἀλλὰ 70
ἄλλα 10
ἄλλαις 2
ἄλλας 5
Fréquences     [«    »]
63 ἡμῖν
69 πόλιν
68 ταῦτα
70 ἀλλὰ
70 ταῖς
73 εἰ
74 διὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

ἀλλὰ


Livre, Chap.
[6, 4]   νομίζοντες τὴν τῶν ἐχυρῶν κατάληψιν,  ἀλλὰ   δειλίας· οἱ δὲ τοὺς μὲν
[6, 72]   ὡς πρότερον ἥκουσιν οὐδ´ ἀπειλοῦντες,  ἀλλὰ   δεόμενοι καὶ παρακαλοῦντες, ἐπὶ τὰ
[6, 78]   οἳ τὰς ἑαυτῶν παρέχονται πίστεις;  ἀλλὰ   διὰ τῶν ἀνδρῶν τούτων καὶ
[6, 83]   κατεχούσαις τὸ κοινὸν τύχαις πρόσφορα·  ἀλλὰ   διαλύσοντες ἁπάσῃ προθυμίᾳ καὶ μηχανῇ
[6, 36]   οὐδενὶ δεινῷ γενομένους δι´ ἡμᾶς,  ἀλλὰ   δύναμιν ἱκανὴν ἀμύνειν αὐτοῖς πέμψομεν
[6, 81]   τοῖς ἀκούουσι κεχαρισμένους, οὐκ ἔπειθεν,  ἀλλὰ   θροῦς ἦν ἐφ´ ἑκάστῳ πολὺς
[6, 49]   λογισμῷ μὴ κρίνειν τὸ συμφέρον,  ἀλλὰ   θυμῷ καὶ μανίᾳ. πῶς γὰρ
[6, 22]   πόλεμον ἀφῃρέθησαν ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν,  ἀλλὰ   καὶ δεομένοις τισὶ τῶν
[6, 58]   ἀπαλλαγὴν μόνον τῶν χρεῶν αἰτούμενον,  ἀλλὰ   καὶ βοηθείας δεήσεσθαί τινος ἴσως,
[6, 60]   οἱ πένητες ἀφεθέντες τῶν χρεῶν,  ἀλλὰ   καὶ βοηθείας δεήσονταί τινος καὶ
[6, 66]   συμβούλοις ἔτι τῶν συμφερόντων χρησόμεθα,  ἀλλὰ   καὶ εἰς τὸ λοιπὸν ἀνείρξομεν
[6, 27]   μόνον κατὰ πόλιν ὄχλος,  ἀλλὰ   καὶ ἐκ τῶν σύνεγγυς ἀγρῶν
[6, 75]   οὐ μόνον δυνάμεως μεγέθει ἐπαιρομένας,  ἀλλὰ   καὶ ἐπὶ τῷ δικαιότερα ἀξιοῦν
[6, 85]   οὐ δόξῃ μόνον τοῦτ´ εἰκάσαντες,  ἀλλὰ   καὶ ἔργῳ πειραθέντες ἴσμεν. τί
[6, 61]   μόνον ἐν ἀρχαῖς ἀπεφηνάμην,  ἀλλὰ   καὶ νῦν ἐπὶ τῆς αὐτῆς
[6, 55]   ἐκβαλεῖν ἐκ τῶν ἰδίων ἐβουλήθητε,  ἀλλὰ   καὶ οἴκους καὶ κλήρους αὐτοῖς
[6, 44]   ἠπάτημαι μετὰ πάντων μόνον ἀδικοῦμαι,  ἀλλὰ   καὶ ὅσα ἰδίᾳ κακῶς ἀκήκοα,
[6, 78]   ἐλευθερίας μεταποιουμένους, οὐ νῦν πρῶτον,  ἀλλὰ   καὶ πολλάκις ἤδη καταμαθών, ἐπίσταμαι
[6, 38]   χαριζόμενος τοῖς κακοῖς χρεῶν ἀποκοπάς,  ἀλλὰ   καὶ πρὸς τοὺς εἰσάγοντας αὐτὰς
[6, 58]   δικτάτορι κήδεσθαι αὐτῶν βουλομένοις ἐξεγένετο,  ἀλλὰ   καὶ προσαπήλαυσέ τις αὐτῶν ὕβρεως
[6, 63]   ἐξετασθήσεται μέχρι λόγου τοιαῦτα ὄντα,  ἀλλὰ   καὶ πρότερον, ὁσάκις ἡμῖν πεῖραν
[6, 21]   τὸν ἔλεον τῶν ἀδικουμένων καταπεφεύγασιν,  ἀλλὰ   καὶ ταύτας τὰς ἁμαρτίας αὐτοῖς
[6, 17]   καρπούς, οὐ μόνον τὴν σπόριμον,  ἀλλὰ   καὶ τὴν δενδροφόρον, καὶ τὰς
[6, 53]   οὐδὲ τούτοις ἀρκεσθείη δοθεῖσι μόνοις,  ἀλλὰ   καὶ τιμῶν καὶ ἀρχῶν καὶ
[6, 28]   ἥκιστα γὰρ εἶναι ταῦτα πολιτικά·  ἀλλὰ   καὶ τοῖς ἀπόροις ἐπικουρία τις
[6, 81]   οὐκ αὐτοῖς μόνοις συνέβαινε παθεῖν,  ἀλλὰ   καὶ τοῖς παρὰ τῆς βουλῆς
[6, 37]   ἐν τοῖς πολέμοις ἀγαθοὺς γενομένους,  ἀλλὰ   καὶ τὸν ἄλλον ἅπαντα δῆμον
[6, 50]   διαμένειν φίλιον εἰς πύστιν ἐλθόν,  ἀλλὰ   καὶ τούτου πολὺ μέρος διαγγέλλεται
[6, 48]   τῆς πατρίδος ἠναγκασμένον, ὅμοιον ἦν,  ἀλλὰ   καὶ τούτου φανερῶς τε καὶ
[6, 80]   πλείων μόνον τῆς ἐκείνοις γενομένης,  ἀλλὰ   καὶ τριπλασία, καὶ πρόφασις δικαιοτέρα
[6, 46]   διαφυγεῖν προαιρούμενοι συνέρρεον ὡς αὐτούς,  ἀλλὰ   καὶ τῶν ἄλλων, ὅσοις
[6, 59]   τοῖς κακίστοις τῶν πολιτῶν δουλεύσομεν,  ἀλλὰ   καὶ τῶν ἐναντιουμένων αὐτῷ καθήψατο
[6, 24]   μηδὲν ἐνδιδόναι τῷ δήμῳ μαλακόν,  ἀλλὰ   καὶ τῶν συναλλαγμάτων τὰς ἀναπράξεις
[6, 63]   χαρισώμεθα τῶν χρεῶν, μὴ κοινήν,  ἀλλὰ   κατ´ ἄνδρα. εἰ γάρ τι
[6, 16]   συνησθησόμενοι τοῖς ἀγαθοῖς ἡμετέροις ἐξαπέσταλθε,  ἀλλὰ   κατασκεψόμενοι, πῶς ἡμῖν ἀσθενείας
[6, 52]   καὶ τρυφῆς μεταληψόμενοι δεῦρο ἥξουσιν,  ἀλλὰ   κινδύνων καὶ πολέμου, ἐξ ὧν
[6, 16]   τῆς δεῦρο ἀφίξεως ὑγιές ἐστιν,  ἀλλὰ   μεστὸν δόλου καὶ ἀπάτης. οὐ
[6, 19]   βεβαιοτέραν ἀποφαίνων ἀρχήν, ἥτις εὐεργεσίαις,  ἀλλὰ   μὴ τιμωρίαις κρατεῖν βούλεται τῶν
[6, 59]   με πρόσθετον ἐποιησάμην οὐδὲ ἄτιμον,  ἀλλὰ   πάντες εἰσὶν ἐλεύθεροι καὶ πάντες
[6, 8]   ποτε αὐτοὺς τῆς ὑμετέρας μάχης;  ἀλλὰ   πάντες ἴστε, ὅτι ταῦτ´ ἀμφότερα
[6, 71]   χρώμενοι περὶ τῆς ὑμετέρας γνώμης,  ἀλλὰ   παρ´ αὐτῶν ὑμῶν ἀκούσαντες, ἐφ´
[6, 40]   αὐτὸ ἐδώκαμεν, οἱ λόγοι ἔσονται,  ἀλλὰ   παρακλήσεως μετρίας, ἵνα πιστεύητε ἡμῖν,
[6, 63]   ἀναγκαζόμενοι τὰς χάριτας διδόναι δόξομεν,  ἀλλὰ   πειθόμενοι. ἐὰν δὲ καὶ ἄλλης
[6, 69]   σφῶν γε πρὸς ταῦτ´ ἐναντιωσομένων,  ἀλλὰ   πεισομένων τοῖς πρεσβυτέροις. ὅμοια δὲ
[6, 78]   ὑμᾶς ἐχρῆν, μέλλετε ποιεῖν,  ἀλλὰ   ποιήσαντες λέγειν, ἵνα προειληφότες ἤδη
[6, 73]   ὧν ἂν ὑπόσχησθε, οὐδέν ἐστιν,  ἀλλὰ   πολλάκις ἐξαπατῶντες τε καὶ φενακίζοντες
[6, 20]   δεῖν ἀνάγκην καὶ ἀπάτην προβαλλομένοις,  ἀλλὰ   πολλάκις ἤδη καὶ πρότερον, ὥστε
[6, 2]   δι´ ἑαυτῶν πεποιημένοι τὰς πόλεις,  ἀλλὰ   πολλὴν τοῖς διαφόροις, τῆς ἑκουσίου
[6, 74]   ὑμᾶς πιστὸν ἐγκαταλίπωμεν, οὐχ ὑπεμείναμεν,  ἀλλὰ   πολλοὺς καὶ μεγάλους καὶ συνεχεῖς
[6, 7]   παρὰ τῶν πολεμίων, οἷα ὑπελάβομεν,  ἀλλὰ   πολλῷ τῆς δόξης ἐνδεέστερα. ἔξω
[6, 61]   ἐπ´ ἐμοὶ συνιστάντες δεδίττονταί με,  ἀλλὰ   πολὺ μᾶλλον πρότερον ἔρρωμαι
[6, 63]   πολιτῶν τοῦτ´ ἔστω τὸ μέτριον,  ἀλλὰ   πρὸς τοὺς φίλους, οἷς οὐκ
[6, 86]   σὴ χάρις ἡμῖν καὶ ὠφέλεια;  ἀλλὰ   σύ γε τοσοῦτον ἀπέχεις τοῦ
[6, 96]   μέντοι γε δῆμος εἴασεν,  ἀλλὰ   συναγαγόντες οἱ δήμαρχοι τὸ πλῆθος
[6, 47]   ἀπόστασιν ἀπ´ αὐτῶν δῆμος,  ἀλλὰ   τὰ μὲν ὑπὸ τῶν ἀναγκαίων
[6, 82]   ἀπολλυμένοις, μὴ τρίβετε τὸν χρόνον,  ἀλλὰ   τὰ ὅπλα ῥίψαντές τε καὶ
[6, 59]   τι ἔδρασαν ἀδικεῖν αὐτοὺς οἴομαι,  ἀλλὰ   τὰς κατ´ ἐμαυτοῦ διαβολὰς ἀπολύομαι.
[6, 36]   καὶ ταύτην οὐκ εἰς μακράν,  ἀλλὰ   τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ. ~Ταύτην ἀποφηναμένου
[6, 10]   γὰρ ἐλπίσαντες μάχης δεήσειν σφίσιν,  ἀλλὰ   τῇ πρώτῃ ἐφόδῳ τοὺς πολεμίους
[6, 10]   δὲ τὸ τῶν ἀντιπολεμίων δέος,  ἀλλὰ   τὸ ἴδιον θάρσος ἑκάτεροι τοῦ
[6, 7]   τοῖς δὲ τὰ ἔσχατα παθεῖν,  ἀλλὰ   τὸ μὲν ἀξίωμα καὶ τὴν
[6, 38]   ἐπειδὴ οὐ τὸ ἴδιον ἀσφαλές,  ἀλλὰ   τὸ τῆς πόλεως ἀξιῶ σκοπεῖν,
[6, 44]   πατρικίοις οὐδὲ τοῖς ἱππεῦσιν ἐχαρισάμην,  ἀλλὰ   τοῖς ἀπόροις ὑμῶν διένειμα· καὶ
[6, 6]   τοῖς φεύγουσιν ἐκ τῶν κινδύνων,  ἀλλὰ   τοῖς βουλομένοις ὑπὲρ ἑαυτῶν ταλαιπωρεῖν.
[6, 54]   τῆς εὐβουλίας μὴ τοῖς ὀθνείοις,  ἀλλὰ   τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν ἔργοις. ~Καὶ
[6, 8]   τοσαύταις παρασκευαῖς πολεμίων ἀντιταχθέντες; φέρε,  ἀλλὰ   τοῖς μὲν ἄλλοις φοβεροὶ διατελεῖτε
[6, 75]   πράξεις τοσαύτην ἔχοντας λόγων ἀφθονίαν;  ἀλλὰ   Τυρρηνίαν ἅπασαν εἰς δώδεκα νενεμημένην
[6, 22]   τῶν χρεωφειλετῶν ποιεῖν οὐδὲν δίκαιον,  ἀλλὰ   τῶν μὲν οὐδὲ τοὺς τόκους
[6, 48]   σφέτερον ἡγοῦνται τὸ σωθῆναι ἀγαθόν,  ἀλλὰ   τῶν συναγωνιουμένων εὐτύχημα· τέλος δὲ
[6, 74]   ὑπερβαλέσθαι πλούτῳ βασιλεῖς, οὐκ ἠξίωσαν,  ἀλλὰ   φέροντες εἰς μέσον ἔθηκαν ἅπασαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007