Alphabétiquement     [«   »]
γαμβροῦ 1
γαμετὰς 2
γάρ 8
γὰρ 124
γαστέρα 2
γαστὴρ 1
γέ 3
Fréquences     [«    »]
119 ἂν
118 αὐτῶν
115 οὐ
124 γὰρ
125 τῷ
127 ἐκ
129
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

γὰρ


Livre, Chap.
[6, 85]   ποτὲ δίχ´ ἀλλήλων γενέσθαι. δεήσεται  γὰρ   ἀεὶ καὶ οὐδέποτε παύσεται δεόμενον
[6, 62]   τῶν ὅπλων, ἅπαντα ὑπομένοντας. δειναὶ  γὰρ   αἱ τοιαίδε ἀνάγκαι {καὶ} πάντας
[6, 17]   καὶ Κόρῃ κατ´ εὐχήν. ἐσπάνισαν  γὰρ   αἱ τροφαὶ τοῦ πολέμου κατ´
[6, 47]   τῆς ἀσφαλείας ὑπερορᾶν· ἀγαπητὸν μὲν  γὰρ   ἀμφοῖν τυγχάνειν, εἰ δ´ ἐξείργοιτό
[6, 59]   τἀναντία ἐγνωκότων μὴ κατηγόρει· περιῆν  γὰρ   ἂν αὐτῷ μηδὲν ἀκοῦσαι τῶν
[6, 9]   φευγόμενον ἀγχοῦ παραστήσω θάνατον· κρείττων  γὰρ   ἂν ἑαυτῷ τε καὶ τοῖς
[6, 23]   δέ τινας καὶ ἐπιεικεῖς· κίνδυνον  γὰρ   ἂν εἶναι, μὴ πρὸς ἀπόνοιαν
[6, 86]   ἄρχειν τῶν ἄλλων ἀξιοῖς; οὐθὲν  γὰρ   ἂν εἰπεῖν ἔχοις· ἔπειτ´ οὐκ
[6, 49]   κατὰ πολέμους ἑαυτὸν μέτριον; οὐδὲν  γὰρ   ἂν ἕτερον ἔχοιεν εἰπεῖν,
[6, 82]   ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἄπιτε· οὐ  γὰρ   ἂν ἔτι μεταδοίημεν ὑμῖν λόγου.
[6, 6]   μᾶλλον αὐτὴν ἔχειν προσῆκεν· ἧττον  γὰρ   ἂν ἦν δεινόν· ἀλλ´ ὑπὲρ
[6, 49]   ἀλλὰ θυμῷ καὶ μανίᾳ. πῶς  γὰρ   ἂν οὗτοι λέγοιντο προορᾶσθαί τι
[6, 60]   ἀνθρώποις πολιτειῶν δημοκρατίας ἀφαιρεθῆναι. οὐ  γὰρ   ἂν οὗτος ὀλιγαρχίαν ὄνομα θῆται
[6, 37]   ἐλεύθερον τῶν συμβολαίων ἀφεῖσθαι. μόνως  γὰρ   ἂν οὕτως ὅλην τὴν πόλιν
[6, 54]   τὴν νοσοῦσαν ἐξελαύνειν μοῖραν· οὐ  γὰρ   ἂν φθάνοι διὰ τῶν ἰδίων
[6, 55]   τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν ἔργοις. ~Καὶ  γὰρ   ἄνδρα ἕνα καὶ πόλιν ὅλην
[6, 62]   ἄρχεσθε ἐλεύθερα φρονήματα ἔχειν; κρεῖττον  γὰρ   ἀπ´ ἐλάττονος αἰτίας ὁρμηθέντας πρὶν
[6, 72]   ἕξειν ἀδεῶς· κακῶς εἰδώς. εἰ  γὰρ   ἅπαντες τοῦτο ὑπολάβοιμεν, καθ´
[6, 9]   χαριούμενοι τῇ πατρίδι. ἀποθανεῖν μὲν  γὰρ   ἅπασιν ἀνθρώποις ὀφείλεται, κακοῖς τε
[6, 16]   φίλων ἐξενέγκασθαι βούλεσθε δόξαν. ὑμεῖς  γὰρ   ἀπέσταλθε ὑπὸ τοῦ κοινοῦ Λατίνοις
[6, 65]   κατεῖχε τὸ συνέδριον. οἱ μὲν  γὰρ   ἀριστοκρατικοὶ δοκοῦντες εἶναι καὶ τὰ
[6, 7]   μέλλουσι τῶν ἐχθρῶν κρατήσειν. οὐ  γὰρ   ἀρξαμένους ὑμᾶς τήμερον ἀλλήλοις εἶναι
[6, 58]   χρόνον ἀσφαλὴς διατελέσει· καταλελύσθαι μὲν  γὰρ   ἀφ´ οὗ παρῆλθεν τοῦ
[6, 78]   ἡμᾶς εὐθυμίας χαρᾶς; οὐδὲν  γὰρ   ἄχρι τοῦδε φιλάνθρωπον ὑμῶν
[6, 43]   μέρος ἀπέχθεια φαινομένη. τῇ τε  γὰρ   βουλῇ δι´ αἰτίας εἰμὶ ὡς
[6, 75]   ἑλόντες ὑπηκόους ἐποιήσαμεν, ἐῶ. τί  γὰρ   δεῖ κατὰ μικρὸν λέγειν τὰς
[6, 55]   Φιδήνην καὶ ἄλλοι συχνοί. τί  γὰρ   δεῖ πάντας ἐξαριθμεῖσθαι νυνί, οὓς
[6, 59]   οὐκ ἂν ἔχοις εἰπεῖν. τοσούτου  γὰρ   δέω τινὰ πολιτῶν καταδεδουλῶσθαι διὰ
[6, 60]   καὶ τυραννικῶν ἔργων ἐπιθυμίαν. οὐδενὶ  γὰρ   δὴ ἄδηλον, ὅτι πᾶς τύραννος
[6, 62]   {καὶ διαλύσει} τὰ βουλεύματα. οὐ  γὰρ   δὴ ἀξιώσουσιν οὔτε Σαβίνοις οὔτε
[6, 78]   τοῖς ὑπὲρ τούτων γραφησομένοις, οὐ  γὰρ   δὴ γεγραμμένοις; καὶ τί πάλιν
[6, 61]   αὔθαδες ἔσται καὶ ὑπερήφανον; μὴ  γὰρ   δὴ ἐκείνῃ τῇ ἐλπίδι ἐπαίρεσθε,
[6, 46]   βουλῆς φρουρεῖν τὰς ἐξόδους· ἦσαν  γὰρ   δὴ ὀλίγοι καὶ οὐχ ἱκανοὶ
[6, 84]   ὅσοι τῷ ψηφίσματι συνεγγραφήσονται· οὐ  γὰρ   δή ποτε ἀκόντων ἡμῶν γραφήσεταί
[6, 86]   ὑπολάβετε καὶ περὶ πόλεως. πολλὰ  γὰρ   δὴ τὰ συμπληροῦντα καὶ ταύτην
[6, 4]   γαμβροῦ, καὶ Σέξτος Ταρκύνιος· ἐτύγχανον  γὰρ   δὴ τηνικαῦτα χωρὶς ἀλλήλων ἐστρατοπεδευκότες·
[6, 32]   ἐξ ἀμφοτέρων γενέσθαι φόνον. φιλοπόλεμον  γὰρ   δὴ τὸ τῶν Ἀρούγκων ἔθνος
[6, 20]   εἶναι καὶ ἀναλγησίας ἔργον· οὐ  γὰρ   δὴ φιλανθρωπίας οὐδὲ μετριότητος· τὸν
[6, 41]   δίχ´ ἐκείνης ἐπικυροῦν δυνήσομαι. ~Οὐ  γὰρ   δήπου συνεξαπατᾶν ὑμᾶς ἐπιστάμενον τὴν
[6, 47]   ἀφαιρεθὲν αὐτὸ ὑφ´ ἑαυτοῦ· ταῦτα  γὰρ   ἐγγὺς εἶναι τοῦ ἀδυνάτου· μετρίως
[6, 7]   καὶ ἐλπίδας ἀτελεῖς. οἱ μὲν  γὰρ   ἐγκαταλελοίπασιν αὐτῶν τὴν ἐπικουρίαν καταφρονήσαντες
[6, 83]   ἐκείνης οὔτε ὑμῶν κατηγορήσοντες· οὐ  γὰρ   ἐδόκει ταῦτα καιρὸν ἔχειν οὐδ´
[6, 23]   ἀρχῆς χρόνον διετέλεσαν. Σερουιλίῳ μὲν  γὰρ   ἐδόκει τὴν ἐπιεικεστέραν τῶν ὁδῶν
[6, 88]   δηλῶσαι τῇ βουλῇ ταῦτα· καὶ  γὰρ   εἰ τὴν ἐξουσίαν παρ´ αὐτῆς
[6, 48]   εἰς τὴν πόλιν ἀναστρέφειν· εἰ  γὰρ   εἴη τι μέτριον καὶ δυνατὸν
[6, 28]   τοὺς ταῖς τύχαις ταπεινοτέρους· ἥκιστα  γὰρ   εἶναι ταῦτα πολιτικά· ἀλλὰ καὶ
[6, 19]   ἀνθρώπους ὑπ´ ἀλλήλων ἀπολωλέναι· πᾶσι  γὰρ   εἶναι τὸν τῆς ἐλευθερίας πόθον
[6, 52]   ἀλλοτρίων γλίσχρως μεταλαβεῖν κακῶν; οὐ  γὰρ   εἰρήνης καὶ τρυφῆς μεταληψόμενοι δεῦρο
[6, 30]   οὐκ εἰωθυῖαν Ῥωμαίοις ἐτράπετο· καλέσας  γὰρ   εἰς ἐκκλησίαν τὸν δῆμον ἐν
[6, 56]   ἔτι τῇ βουλῇ προσαναφέροντας· αὐτοὶ  γὰρ   εἴσονται τοῦτο. οἱ δὲ νῦν
[6, 10]   ἀμφοτέροις τῆς δόξης ἦν· οὐδέτεροι  γὰρ   ἐλπίσαντες μάχης δεήσειν σφίσιν, ἀλλὰ
[6, 82]   κατελθόντας εἰς τὴν πατρίδα. οἷς  γὰρ   ἐν ἀκμῇ τῶν δεινῶν οὖσι
[6, 1]   ἐν Ῥώμῃ διαίτης. αἵ τε  γὰρ   ἐν ταῖς Λατίνων πόλεσι Ῥωμαῖαι
[6, 4]   πολλαὶ γνῶμαι ἐλέχθησαν. οἱ μὲν  γὰρ   ἐξ ἐφόδου χωρεῖν ἠξίουν ἐπὶ
[6, 75]   ἀρχόμενος εἶπον, ἐναντιώσεσθέ μοι. ὑμῖν  γὰρ   ἐπειδὴ τὸ ἀσφαλὲς τῆς ἐλευθερίας
[6, 72]   αἰδῶ καὶ εὐλάβειαν ἀποθεμένους· οὐ  γὰρ   ἐπιτρέπειν τὰ πράγματα σφίσιν εἰς
[6, 21]   Ταρκύνιος δ´ βασιλεύς, οὗτος  γὰρ   ἔτι λοιπὸς ἐκ τοῦ γένους
[6, 77]   δὲ δὴ τοῦ χρόνου· τουτὶ  γὰρ   ἔτι προσθεὶς τῷ περὶ τοῦ
[6, 74]   τῆς κοινῆς ἐλευθερίας. ἀκαταστάτου μὲν  γὰρ   ἔτι τῆς πολιτείας οὔσης· οἷα
[6, 7]   τοῦθ´ ἅπασι παρεσκεύακε τἀγαθόν. καὶ  γὰρ   ἐτράφητε ὁμοῦ καὶ παιδείας ἐτύχετε
[6, 31]   ἕνεκα θόρυβον εἰργάσαντο. βοή τε  γὰρ   εὐθὺς ἐγένετο καὶ δρόμος τῶν
[6, 19]   βούλεται τῶν ὑπηκόων· τῇ μὲν  γὰρ   εὔνοιαν ἀκολουθεῖν, τῇ δὲ φόβον,
[6, 34]   τοῦ πολέμου κειμένοις. Λατῖνοι μὲν  γὰρ   ἔφασκον Αἰκανοὺς ἐμβαλόντας εἰς τὴν
[6, 71]   διηλλάχθαι πρὸς τοὺς πατέρας. ἐψήφισται  γὰρ   βουλὴ καλὴν καὶ συμφέρουσαν
[6, 54]   ἀποτεμεῖν χρὴ μέρος· αἰσχρά τε  γὰρ   ὄψις ἂν γίνοιτο τοῦ
[6, 25]   ἕτερος τῶν ὑπάτων Σερουίλιος· ἦν  γὰρ   στρατεία κατὰ κλῆρον ἐκείνῳ
[6, 35]   ἰδίων αἱρούμενοι πολιτευσόμεθα. ὁμονοοῦσα μὲν  γὰρ   τῆς πόλεως δύναμις ἱκανὴ
[6, 17]   δ´ οὐδὲν αὐτῷ μάχης· οἱ  γὰρ   ἡγεμόνες τῶν Οὐολούσκων πολλῆς ἔτι
[6, 69]   τοῖς πάνυ λαμπροτάτης διάδοχος·  γὰρ   ἡγεμὼν αὐτῶν τοῦ γένους Ναύτιος
[6, 84]   τι κατὰ τοῦ δήμου. οἱ  γὰρ   ἡγούμενοι τοῦ συνεδρίου καὶ πρῶτοι
[6, 52]   οὐχ οἱ φαυλότατοι. εἰς τοῦτο  γὰρ   ἤδη τινὲς ἥκουσιν εὐηθείας, ὥστε
[6, 79]   καὶ πλοῦτον τὴν ἀρετήν. πᾶσα  γὰρ   ἡμᾶς ὑποδέξεται γῆ κοινωνούς, τὰ
[6, 79]   νομίσαντες, οὐ πόλιν ἰδίαν. οὔτε  γὰρ   ἡμῶν τινι ἐνθάδε ὑπολείπεται κλῆρος
[6, 48]   γενομένων οἱ μὲν ὕπατοι· καὶ  γὰρ   ἦν βραχὺς λειπόμενος αὐτοῖς
[6, 56]   αἰσχρῶν οὔτε τῶν ἀδυνάτων. τὸ  γὰρ   ἠρεθισμένον ἅπαν, ἄλλως τε κἂν
[6, 25]   εἰς τὸν ἀγῶνα προθυμίας· ἕτοιμοι  γὰρ   ἦσαν ἑκούσιοι συμπολεμεῖν· μάλιστα
[6, 73]   ἀπὸ τοῦ δικαίου ἀρξάμενος· καὶ  γὰρ   ἰδίᾳ τε καὶ ἐν κοινῷ
[6, 59]   δικαίας πάσχων αἰτίας· τε  γὰρ   ἴδιος αὐτοῦ βίος καθ´
[6, 60]   μέχρι τοῦ παρόντος παύεται. εὖ  γὰρ   ἴστε, ὅτι οὐκ ἂν ἐτόλμησαν
[6, 64]   {τι} πράττειν ὑμῖν παραινῶ; τουτὶ  γὰρ   ἴσως πάλαι γνῶναι σπεύδετε. μηδένα
[6, 86]   πως ἀνθρωπείῳ σώματι πόλις. σύνθετον  γὰρ   καὶ ἐκ πολλῶν μερῶν ἐστιν
[6, 11]   τῇ χειρὶ χρῆσθαι. Λικίννιος μὲν  γὰρ   καὶ οἱ περὶ Γέλλιον οὐδὲν
[6, 56]   τὰς διαλύσεις {οἴομαι} ἡμεῖς μὲν  γὰρ   καὶ πατρίδα τὴν τιμιωτάτην κατοικοῦμεν
[6, 23]   παρασκευὰς αὐτῶν ἔτι συνεσταλμένας. ἠγγέλλοντο  γὰρ   κἀκεῖνοι δυνάμεις ἤδη καταγράφειν ἁπάσῃ
[6, 74]   ἥκιστα ὑπὸ τῶν τελευταίων· ἐῶ  γὰρ   λέγειν, ὅτι πολλὰ καὶ μεγάλα
[6, 2]   περὶ τῶν κοινῶν φροντίδος· οὐδὲ  γὰρ   λόγος ἔτι τοῖς βουλομένοις ἀπεδίδοτο.
[6, 46]   ὑπελάμβανον συχνοὺς ἤδη γινομένους. οὐ  γὰρ   μόνον οἱ τὰ χρέα καὶ
[6, 24]   δύναμιν αὐτοῖς συγκατασκευάζειν πονηράν. Καὶ  γὰρ   νῦν, ἔφη, πέρα τοῦ μετρίου
[6, 81]   παρὰ τῆς βουλῆς ἥκουσιν. οὐδὲ  γὰρ   οἱ πρέσβεις τὰ δάκρυα κατέχειν
[6, 68]   μὲν δὴ ταῦτα εὔχομαι, λόγων  γὰρ   οὐδὲν ἔτι δεῖ· γνώμην δ´,
[6, 7]   σὺν αἰκίαις καὶ βασάνοις. ὅπου  γὰρ   οὐδὲν πεπονθότες ὑφ´ ἡμῶν κακὸν
[6, 4]   τῶν θρασυτέρων αἱρουμένους· Ῥωμαίους μὲν  γὰρ   οὐθὲν ἀπολαύσειν ἐκ τῆς τριβῆς
[6, 38]   κράτιστα τῷ κοινῷ φρονεῖν· ἄλλη  γὰρ   οὐκ ἔσται τηλικούτου κακοῦ λύσις.
[6, 96]   ἀνθρώπων καὶ λαμπροτάτῃ ταφῇ. οὐσία  γὰρ   οὐκ ἦν τῷ ἀνδρὶ εἰς
[6, 2]   πρὸς τοὺς Ῥωμαίους αὐτομολεῖν· κωλύειν  γὰρ   οὐκ ἠξίουν οἱ δι´ ἑαυτῶν
[6, 53]   ἐκ παντὸς ἔθνους μετανισταμένους. στρατιωτικὴν  γὰρ   οὔτε ὁρῶ συμμαχίαν ἡμῖν οὐδεμίαν
[6, 41]   κρείττων ἑτέρας ἐστὶν ὁμονοούσης·  γὰρ   οὐχ ὑπομενοῦσιν ὑμᾶς ἐπιόντας ὁμοθυμαδὸν
[6, 29]   ἀγχοτάτω Σουέσσαν Πωμεντιανήν. μεγέθει τε  γὰρ   περιβόλου καὶ πλήθεσιν οἰκητόρων, ἔτι
[6, 1]   ἑαυτῶν ἀρχῆς ἔπραξαν· αἵ τε  γὰρ   πρὸς Λατίνους ἀνοχαὶ πολλὴν αὐτοῖς
[6, 45]   ὑπάτων ἁρπάσαντες τὰ σημεῖα· τιμιώτατα  γὰρ   Ῥωμαίοις ταῦτ´ ἐπὶ στρατείας καὶ
[6, 72]   λέξοντα, ἐφαίνετο δ´ οὐδείς·  γὰρ   Σικίννιος τοῖς αὐτοῖς πολλάκις ἐχρῆτο
[6, 16]   μεστὸν δόλου καὶ ἀπάτης. οὐ  γὰρ   συνησθησόμενοι τοῖς ἀγαθοῖς ἡμετέροις ἐξαπέσταλθε,
[6, 19]   μετρίως φέροι τἀγαθά. πάσας μὲν  γὰρ   τὰς εὐτυχίας φθονεῖσθαι, μάλιστα δ´
[6, 28]   ἡγεμονίας τῶν πολέμων ἀποδεδομένης· ταύτας  γὰρ   τὰς τύχας αὐτοῖς βραβεῦσαι τὸν
[6, 41]   μετὰ ταύτης συγκακουργεῖν ὑπολαμβάνετε. εἰ  γὰρ   ταῦτα ὑμῖν εἰσέρχεται περὶ ἐμοῦ
[6, 93]   τοὺς Ἀντιάτας συστάντι ἐφάνη. οὐδὲ  γὰρ   ταύτης ἐδικαίωσεν ἀπολειφθῆναι τῆς μάχης,
[6, 12]   σωμάτων, ὅσος οὔπω πρότερον· ἀπὸ  γὰρ   τετρακισμυρίων πεζῶν καὶ τρισχιλίων ἱππέων,
[6, 63]   ἐπιλεξάμενοι τοὺς ἀκμαιοτάτους ἐλευθερῶσαι. κρεῖττον  γὰρ   τὴν ἐλευθερίαν χαρίσασθαι τούτοις
[6, 74]   τῆς ἀρχῆς αὐτῶν ἐκαρπώσατο. χωρὶς  γὰρ   τῆς ἄλλης αὐτῶν θεραπείας,
[6, 7]   πολλῷ τῆς δόξης ἐνδεέστερα. ἔξω  γὰρ   τῆς Ἀντιατῶν ἐπικουρίας οὐδένας ἄλλους
[6, 34]   καλούμενοι πρὸς τὴν στρατολογίαν. συναρπάσαι  γὰρ   τινὰ τῶν ἐκ τοῦ δήμου
[6, 86]   τῷ σώματι παρέχεται. οἱ μὲν  γὰρ   τοὺς ἀγροὺς γεωργοῦσιν, οἱ δὲ
[6, 45]   μήπω λύειν τὰ στρατεύματα. τῶν  γὰρ   τριῶν ταγμάτων ἑκάτερος ἔτι κύριος
[6, 62]   διασῶσαι τὴν πόλιν. μὲν  γὰρ   τῶν φυγάδων βραχεῖά ἐστιν ἰσχὺς
[6, 86]   πτωχοὶ περιέρχεσθε δι´ αὐτήν. οὐδὲν  γὰρ   ὑμᾶς εἴργασται δεινὸν οὐδ´ ἂν
[6, 62]   τεκμαίρεται χρηστὰ ὑπὲρ ἑτέρων. ἐγκείσεται  γὰρ   ὑμῖν πέρα τοῦ δέοντος βαρὺς
[6, 72]   τῆς ἐλευθεροστομίας ἐμοὶ χρώμενοι; κινδυνεύσω  γὰρ   ὑπὲρ ὑμῶν εἰπεῖν τὰ δίκαια
[6, 42]   ταχεῖαν τὴν κρίσιν ἔλαβε· πλήθει  γὰρ   ὑπεραίρειν πολὺ νομίσαντες τῶν προτέρων
[6, 72]   μάθετε διδασκάλοις χρησάμενοι τούτοις. οἱ  γὰρ   ὑπερήφανοι καὶ βαρεῖς οὐκ ἐπιτάττοντες
[6, 7]   κοινὸς ἅπασιν ὑπάρχων ἀγών. εἰ  γὰρ   ὑποχείριοι γενήσεσθε τοῖς ἐχθροῖς, οὐχὶ
[6, 33]   τῷ πρόσθεν ἐνιαυτῷ. τὸ μὲν  γὰρ   χωρίον. ἐν μάχη
[6, 41]   εἰς τοὺς κινδύνους πρόθυμον· ὑπεραγωνιοῦμαι  γὰρ   ὡς κράτιστα ἐρρωμένος ὑμῶν.
[6, 36]   τοιαῦτα πολιτευομένων ὑμῶν γενήσεσθαι. ~Διῳκίσμεθα  γὰρ   ὡς ὁρᾶτε καὶ δύο πόλεις
[6, 51]   δεινὰ ἧττόν ἐστι φοβερά. οὔτε  γὰρ   ὡς πολιορκησόμενοι παρεσκευάσμεθα ἐκ πολλοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007