Alphabétiquement     [«   »]
τηλικούτου 1
τηλικούτων 2
τήμερον 1
τὴν 364
τήν 10
τήνδε 1
τηνικαῦτα 1
Fréquences     [«    »]
351 τῆς
280 τὸ
287 τοῖς
364 τὴν
402 δὲ
602 τῶν
1435 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

τὴν


Livre, Chap.
[6, 26]   δυνάμεις τὰς ἐξελευσομένας σκοπούσης, εἰς  τὴν   ἀγορὰν ἀνὴρ πρεσβύτερος ἐφάνη ῥάκος
[6, 27]   ἐλαύνοντες τοὺς ἵππους παρῆσαν εἰς  τὴν   ἀγορὰν ἐξεληλυθότας ἀγγέλλοντες τοὺς πολεμίους
[6, 66]   κατὰ τόνδε τὸν νόμον εἰς  τὴν   ἀγοράν, ἐπειδὰν ὑμεῖς ἀποδείξησθε τὰς
[6, 22]   τύχαις ἐγένοντο καὶ ἀντιπαρατάξεις κατὰ  τὴν   ἀγοράν, ἔστι δ´ ὅτε καὶ
[6, 90]   δημοσίων τόπων καὶ τῆς κατὰ  τὴν   ἀγορὰν εὐετηρίας ἐπιμελησομένους. λαβόντες δὲ
[6, 51]   καὶ σχήμασι πενθίμοις περιφθειρόμενοι κατὰ  τὴν   ἀγορὰν καὶ τοὺς στενωποὺς κλαίοντες,
[6, 30]   προαγαγὼν τοὺς ὁμήρους αὐτῶν εἰς  τὴν   ἀγορὰν ἕτερος τῶν ὑπάτων
[6, 67]   κυρίᾳ τῶν ἡμερῶν ἐξῄεσαν ἐπὶ  τὴν   ἀγορὰν στενοχωρουμένην ἐκ πολλῆς ἔτι
[6, 28]   δὲ συγκαλέσας τὸν δῆμον εἰς  τὴν   ἀγορὰν τοῦ παρόντος καιροῦ τὴν
[6, 29]   ἀναλαβὼν τὰς δυνάμεις ἦγεν ἐπὶ  τὴν   ἀγχοτάτω Σουέσσαν Πωμεντιανήν. μεγέθει τε
[6, 20]   ἔγνωσαν τοῖς αὑτῶν ἀγαθοῖς καὶ  τὴν   ἄδειαν, ἣν ἐπὶ τοῖς πρώτοις
[6, 48]   αὐτῶν ἀπέστη, χαρίζονται δ´ αὐτῷ  τὴν   ἄδειαν τοῦ μηδεμίαν ὑποσχεῖν τῆς
[6, 77]   τοῦ ἀνδρὸς τὸν φενακισμὸν οὐδὲ  τὴν   αἰσχύνην τοῦ ἔργου, ἀλλ´ εἰσενέγκαντος
[6, 11]   τοῦ Μαμιλίου διὰ θώρακος ἐλάσας  τὴν   αἰχμήν, δὲ Μαμίλιος μέσον
[6, 66]   εἰς τὸ λοιπὸν ἀνείρξομεν αὐτῶν  τὴν   ἀκοσμίαν νόμῳ τάξαντες ἀριθμὸν ἐτῶν,
[6, 20]   τοῖς τῶν προγόνων ἔργοις, οἳ  τὴν   Ἀλβανῶν πόλιν, ἐξ ἧς αὐτοί
[6, 58]   εἶναι κύριον· ἀφῃρῆσθαι δὲ καὶ  τὴν   ἄλλην ἐξουσίαν τῶν δημοτικῶν ὀλίγου
[6, 62]   ὅμηρα πατέρας καὶ γαμετὰς καὶ  τὴν   ἄλλην συγγένειαν, ὧν οὐδ´ ἂν
[6, 13]   τὴν τροπὴν τῶν Λατίνων καὶ  τὴν   ἅλωσιν τοῦ χάρακος αὐτῶν περὶ
[6, 61]   εἰς δημοκρατίαν περιστήσεται τὰ πράγματα  τὴν   ἀμαθεστάτην, ὥσπερ ἔφην, τῶν ἐν
[6, 28]   τὴν ἀγορὰν τοῦ παρόντος καιροῦ  τὴν   ἀνάγκην ἐπεδείκνυεν οὐκέτι προσδεχομένην πολιτικὰς
[6, 1]   νεὼν καθιερωθῆναι τῷ Κρόνῳ κατὰ  τὴν   ἄνοδον τὴν εἰς τὸ Καπετώλιον
[6, 77]   ὑπομείναντες. θᾶττον δ´ κατὰ  τὴν   ἁπάντων ἐλπίδα τέλος εἰληφότος τὸ
[6, 41]   γὰρ δήπου συνεξαπατᾶν ὑμᾶς ἐπιστάμενον  τὴν   ἀπάτην καὶ βουλευσάμενόν με μετὰ
[6, 5]   πόλεμον καὶ παντὸς μάλιστα διὰ  τὴν   ἀπειρίαν τῶν ἀντιστρατήγων τοῦτο ποιήσειν
[6, 15]   ἀξιόχρεων ἐπὶ Ῥωμαίους, καὶ  τὴν   ἀπεσταλμένην μετακαλεῖν. δὲ πιθανωτάτη
[6, 80]   ὕστερον ἐξ Ἄλβας ἀναστάντες Ῥωμύλου  τὴν   ἀποικίαν ἄγοντος ἐν τοῖσδε τοῖς
[6, 69]   ἀπὸ τῶν σὺν Αἰνείᾳ στειλάντων  τὴν   ἀποικίαν, ὃς ἦν Ἀθηνᾶς ἱερεὺς
[6, 96]   τοῖς παισὶ τοῦ ἀνδρὸς οἰκτείρων  τὴν   ἀπορίαν, ἵνα μηδὲν ἀνάξιον ἐπιτηδεύσωσι
[6, 47]   διδάσκοντες, ὡς οὐδεμᾷ κακίᾳ πεποίηται  τὴν   ἀπόστασιν ἀπ´ αὐτῶν δῆμος,
[6, 83]   τοῦ παρεληλυθότος χρόνου συμβολαίων,  τὴν   ἀπόστασιν ἔδοξεν ἡμῖν ποιῆσαι, τοῦτον
[6, 33]   φυγὴν ἐπίπονόν τε καὶ βραδεῖαν  τὴν   ἀποχώρησιν ποιουμένους πρὸς ὀχθώδη χωρία
[6, 36]   καὶ οὐκ ἂν ὑπομείναιμεν μωρίᾳ  τὴν   ἀρετὴν ἀφανίσαι· παραδόντες δὲ ταῦτα
[6, 79]   νομίζοντες τὴν ἐλευθερίαν καὶ πλοῦτον  τὴν   ἀρετήν. πᾶσα γὰρ ἡμᾶς ὑποδέξεται
[6, 21]   ὧν εὕροντο παρὰ τῆς βουλῆς  τὴν   ἀρχαίαν φιλίαν καὶ συμμαχίαν καὶ
[6, 50]   καιρόν, ἐν καταλύσουσιν ὑμῶν  τὴν   ἀρχήν. Αἰκανοὶ μέν γε καὶ
[6, 19]   προῆλθον ἐπιλαθόμενοι, καὶ πεποιηκότες τυραννίδα  τὴν   ἀρχήν, ἀλλ´ οὐχ ἡγεμονίαν ὡς
[6, 2]   ἀπολαῦσαι. ~Μετὰ δὲ τούτους παραλαμβάνουσι  τὴν   ἀρχὴν Αὖλος Ποστόμιος καὶ Τῖτος
[6, 55]   μεθιέντες ἀζήμια τοὺς συγκατακτησαμένους ὑμῖν  τὴν   ἀρχὴν ζημιώσετε, πόλιν τε τὴν
[6, 23]   τοῦ δημοτικωτάτου προσθεμένῳ, ὃς ἠξίου  τὴν   ἀρχὴν ἰάσεσθαι τῆς στάσεως μάλιστα
[6, 44]   παύσαιτο στάσις ὑμῶν, ἀποτίθεμαι  τὴν   ἀρχὴν καὶ ἐπὶ τοῖς βουλομένοις
[6, 76]   ἐπειδὴ φανερῶς ἤδη τυραννίδα περιβεβλημένοι  τὴν   ἀρχὴν καὶ ἡμῖν ὥσπερ δούλοις
[6, 49]   ἄρχοντος Ἀθήνησι Διογνήτου. οὗτοι παραλαβόντες  τὴν   ἀρχὴν καλάνδαις Σεπτεμβρίαις θᾶττον
[6, 89]   δημόταις ἱερὰν καὶ ἄσυλον ἀποδεῖξαι  τὴν   ἀρχὴν νόμῳ τε καὶ ὅρκῳ
[6, 40]   συχνοῦ τότε πρῶτον, ἐξ οὗ  τὴν   ἀρχὴν Σερουίλιος ἀπέθετο καὶ
[6, 74]   τῷ περιόντι τῶν ὑπάτων διεσώσαμεν  τὴν   ἀρχήν. οὐ πολλοῖς δὲ χρόνοις
[6, 40]   μηδὲν ἐξεργάσηται νεώτερον. ~Παραλαβὼν δὲ  τὴν   ἀρχὴν Οὐαλέριος καὶ προσελόμενος ἱππάρχην
[6, 49]   ὑπάτους ἐκ τῶν εἰληφότων ἤδη  τὴν   ἀρχὴν ταύτην δήμῳ τε κεχαρισμένους
[6, 76]   δυεῖν ἐξεργάσασθαι θάτερον, καταλύσασθαι  τὴν   ἀρχὴν ὑμῶν πρὸς τὸ
[6, 90]   καὶ τοὺς πατρικίους πείσαντες ἐπικυρῶσαι  τὴν   ἀρχὴν ψῆφον ἐπενέγκαντας, ἐπειδὴ καὶ
[6, 88]   δήμῳ, πάντα εἶναι κύρια, καὶ  τὴν   ἀσφάλειαν, ἣν ᾐτεῖτο, ἐπιτρέπειν. ταῦθ´
[6, 87]   τοῦ Μενηνίου καὶ κελεύσαντος λέγειν  τὴν   ἀσφάλειαν, ἧς ἔτι τὸν δῆμον
[6, 66]   τῶν ἀνθρωπίνων νόσων καὶ πολλὴν  τὴν   αὐθάδειαν ὁμιλοῦσαν ὑμῶν τοῖς νέοις,
[6, 49]   τῆς μέσης τάξεως ἦν, οὔτε  τὴν   αὐθάδειαν τῶν ἀριστοκρατικῶν αὔξων οὔτε
[6, 67]   βουλὴν παρακαλῶν καὶ γνώμην ἀπεφήνατο  τὴν   αὐτὴν ἀξιῶν πρεσβείαν ἀποστέλλειν πρὸς
[6, 58]   τε ἀξίωσιν τῶν δημοτικῶν οὐκέτι  τὴν   αὐτὴν ἀπέφαινεν ἐσομένην τῇ προτέρᾳ,
[6, 2]   εἶχον ἐν φυλακῇ. ἁπάντων δὲ  τὴν   αὐτὴν γνώμην λαβόντων, ὅτι μιᾶς
[6, 49]   ἅπασιν, βουλή, τοῖς παροῦσι  τὴν   αὐτὴν γνώμην συνέβαινεν ἔχειν, καὶ
[6, 23]   ἐπὶ τὸν στρατιωτικὸν ὅρκον, οὐκέτι  τὴν   αὐτὴν ἑκάτερος εἶχε γνώμην, ἀλλ´
[6, 94]   καὶ πάντων ἐγεγόνει τῶν κατὰ  τὴν   αὐτὴν ἡλικίαν ἐπιφανέστατος. τῆς δὲ
[6, 13]   μήκιστοί τε καὶ κάλλιστοι καὶ  τὴν   αὐτὴν ἡλικίαν ἔχοντες, αὐτοί τε
[6, 67]   τῇ βουλῇ προαγορεύσαντες ἥκειν εἰς  τὴν   αὐτὴν ἡμέραν, ἐπειδὴ κατέμαθον ὄχλου
[6, 95]   ἂν οὐρανός τε καὶ γῆ  τὴν   αὐτὴν στάσιν ἔχωσι· καὶ μήτ´
[6, 86]   καὶ οὔτε δύναμιν ἔχει ἕκαστον  τὴν   αὐτὴν τῶν ἐν αὐτοῖς μερῶν
[6, 83]   δήμου διέθετο καὶ τοῦ πεμφθῆναι  τὴν   αὐτοκράτορα πρεσβείαν τὴν γνώμην ἀποφηνάμενος
[6, 59]   αἰτίᾳ ἂν Οὐαλέριος ἦν, εἰ  τὴν   αὑτοῦ γνώμην ἀπεφήνατο μόνην, τῶν
[6, 55]   τὴν ἀρχὴν ζημιώσετε, πόλιν τε  τὴν   αὐτῶν ὑμῶν παρέχοντες ἅπασι τοῖς
[6, 81]   δὲ μήκους ἀπορίας ἠναγκασμένον αἰτεῖσθαι  τὴν   ἄφεσιν, τὸ δὲ πλεῖον ἀκολασίᾳ
[6, 74]   τοὺς ἡγεμόνας αὐτῶν ἀπεκτείναμεν καὶ  τὴν   βασιλικὴν συγγένειαν ἅπασαν διεφθείραμεν. ~Ἃ
[6, 41]   τοὺς πολεμίους τιμωρήσησθε, ἐγγυῶμαι ὑμῖν  τὴν   βουλὴν ἐγὼ τάς τε ὑπὲρ
[6, 40]   τῷ τε μὴ ἂν ἐμοὶ  τὴν   βουλὴν εἰς τοῦτο τὸ λειτούργημα,
[6, 28]   κλῆρον. ὑπεσχῆσθαι δ´ αὑτῷ ἔφη  τὴν   βουλὴν ἐμπεδώσειν, τι ἂν
[6, 32]   πεδία κατεῖχον. οὗτοι καταστάντες ἐπὶ  τὴν   βουλὴν ἠξίουν τὴν Οὐολούσκων τῶν
[6, 30]   αὐτὸς ἐβούλετο κατεχαρίσατο· καὶ ἔπεισε  τὴν   βουλὴν μὴ δοῦναι τῷ ἀνδρὶ
[6, 48]   τῶν αἰτημάτων, οὐκ ἐναντιώσεσθαι σφίσι  τὴν   βουλήν. νῦν μὲν οὖν αὐτοῖς
[6, 37]   τῇ δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ συναγαγόντες  τὴν   βουλὴν οἱ ὕπατοι περὶ τῆς
[6, 96]   ἀντιφιλοτιμούμενος δ´ δῆμος πρὸς  τὴν   βουλὴν οὐδ´ αὐτὸς ἠξίωσε τὸ
[6, 81]   ὀφειλημάτων χάριτι, καὶ ὡς  τὴν   βουλὴν οὐκ ὀρθῶς δι´ ὀργῆς
[6, 67]   καὶ πρότερον ἐπὶ τὰς διαλλαγὰς  τὴν   βουλὴν παρακαλῶν καὶ γνώμην ἀπεφήνατο
[6, 49]   Μενήνιον· ὃς ἐπὶ τὰς διαλλαγὰς  τὴν   βουλὴν παρεκάλει τάδε λέγων· Εἰ
[6, 66]   τὴν πόλιν, πάντων εἶναι κυρίαν  τὴν   βουλήν, πλὴν ἀρχὰς ἀποδεῖξαι καὶ
[6, 89]   τὸν Βροῦτον πεποιημένοι τὰς πρὸς  τὴν   βουλὴν συνθήκας διὰ τῶν εἰρηνοδικῶν,
[6, 43]   ἔλαττον ἀπολείψειν. ταῦτα διοικησάμενος ἠξίου  τὴν   βουλὴν τὰς ὑποσχέσεις αὐτῷ βεβαιῶσαι
[6, 86]   πάντα τὰ ἔθνη ταῦτα πρὸς  τὴν   βουλὴν τὴν ἐκ τῶν ἀρίστων
[6, 18]   στέμματα προεχόμενοι. οὗτοι παραχθέντες ἐπὶ  τὴν   βουλήν, τὴν μὲν ἀρχὴν τοῦ
[6, 58]   κεχαρισμένον. ~Ὃς ἀναστὰς πρῶτον ὑπεμίμνησκε  τὴν   βουλὴν τῶν ἰδίων πολιτευμάτων, καὶ
[6, 86]   γενομένοις τοῖς ἄλλοις ἅπασι πρὸς  τὴν   γαστέρα μόνην, καὶ λέγοιεν οἱ
[6, 86]   τὸ πρᾶγμα· εἶτα φαῖεν πρὸς  τὴν   γαστέρα· Σὺ δ´, χρηστή,
[6, 71]   τὴν στάσιν ἄπιτε χαίροντες εἰς  τὴν   γειναμένην τε καὶ θρεψαμένην ὑμᾶς
[6, 46]   πολέμια ἔθνη ἐπετίθεντο αὐτοῖς προνομεύοντα  τὴν   γῆν ἄχρι τῆς πόλεως. οἱ
[6, 83]   τοῦ πεμφθῆναι τὴν αὐτοκράτορα πρεσβείαν  τὴν   γνώμην ἀποφηνάμενος αἰτιώτατος ἦν, διεσήμηνεν
[6, 37]   τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ. ~Ταύτην ἀποφηναμένου  τὴν   γνώμην Λαρκίου καὶ πάντων ἐπαινεσάντων,
[6, 4]   ἀποταφρεύσαντας ὀλίγῃ τινὶ κατείργειν φυλακῇ,  τὴν   δ´ ἄλλην δύναμιν ἀναλαβόντας ἐπὶ
[6, 1]   τὰ ἱερὰ παρ´ ἐκείνου παραλαβόντες·  τὴν   δ´ ἀρχὴν τῆς ἱδρύσεως τοῦ
[6, 95]   καθ´ ὃν χρόνον ἐνίκησε Τυρρηνούς·  τὴν   δ´ ἑτέραν τοῦ δήμου προσθέντος,
[6, 36]   πενίας τε καὶ ἀνάγκης ἀρχομένην,  τὴν   δ´ ὑπὸ κόρου καὶ ὕβρεως.
[6, 96]   πενίαν· παρῄνεσάν τε τῷ δήμῳ  τὴν   δαπάνην ἀναδέξασθαι, καὶ συνεισενεγκεῖν κατ´
[6, 45]   αὐτὸν ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἀπιόντα·  τὴν   δὲ βουλὴν ἔτι χαλεπωτέραν αὐτῷ
[6, 1]   Ταρκύνιον τὸν ἐκπεσόντα τῆς ἀρχῆς·  τὴν   δὲ καθιέρωσιν τοῦ ναοῦ λαβεῖν
[6, 5]   δὲ Μαμίλιος ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ,  τὴν   δὲ κατὰ μέσον στάσιν εἶχεν
[6, 42]   δικτάτωρ Οὐαλέριος ἐπὶ Σαβίνους,  τὴν   δὲ πόλιν ἅμα τοῖς γεραιτέροις
[6, 95]   τῆς καθόδου τῶν ἀποστάντων ἕνεκα.  τὴν   δὲ προστασίαν καὶ τὴν ἐπιμέλειαν
[6, 88]   μέρος οὐδὲ πρὸς ταύτην ἐναντιούμεθα  τὴν   δέησιν ὑμῶν. τοῦτο μέντοι χαρίσασθε
[6, 17]   μόνον τὴν σπόριμον, ἀλλὰ καὶ  τὴν   δενδροφόρον, καὶ τὰς ἐπεισάκτους ἀγορὰς
[6, 89]   καὶ Γάιον Οὐισκέλλιον Ῥοῦγαν. οὗτοι  τὴν   δημαρχικὴν ἐξουσίαν πρῶτοι παρέλαβον οἱ
[6, 87]   καὶ ποικίλαι παρ´ ὅλην ἐγίγνοντο  τὴν   δημηγορίαν ἐκ τῶν παρόντων φωναί.
[6, 37]   γνώμην Πόπλιος Οὐεργίνιος, ἀνὴρ δημοτικός,  τὴν   διὰ μέσου πορευόμενος ὁδὸν ἔλεξεν·
[6, 34]   ἐποιήσαντο περὶ συμμαχίας. πυνθανόμενοι δὲ  τὴν   διάνοιαν αὐτῶν οἱ πατρίκιοι παρεσκευάζοντο
[6, 81]   κακῶν, οὐδεὶς ἦν στερρὸς οὕτω  τὴν   διάνοιαν, ὃς οὐκ ἐξεχεῖτο τοῖς
[6, 83]   πόλεως, ὅταν ἐξαιρεθῶσιν αἱ παρασχοῦσαι  τὴν   διαφορὰν αἰτίαι, ἀναγκαῖον ἔδοξεν εἶναι
[6, 33]   Αὖλον Ποστόμιον Ἄλβον, ὃς ἔσχε  τὴν   δικτάτορα ἀρχὴν ἐν τῷ πρόσθεν
[6, 71]   ἀκούσαντες, ἐφ´ οἷς ἀξιοῦτε καταλύσασθαι  τὴν   διχοστασίαν, ἂν μέτριόν τι
[6, 43]   ἀπαιτοῖεν οἱ ἄποροι· εἰς δὲ  τὴν   δορίκτητον, ἣν Οὐολούσκους ἀφείλοντο, κληρούχους
[6, 92]   ἕνεκα φυλακῆς, τῇ κατόπιν ἡμέρᾳ  τὴν   δύναμιν ἀναλαβὼν προῆγεν ἐπὶ Κοριόλαν,
[6, 91]   ἐν τῇ πόλει καταλιπὼν ἐξῆγε  τὴν   δύναμιν ἐφ´ ἑτέραν πόλιν τῶν
[6, 2]   καὶ διελὼν εἰς τέτταρα μέρη  τὴν   δύναμιν, μιᾶς μὲν αὐτὸς ἡγεῖτο
[6, 29]   ἐπὶ τὰς ἄλλας πόλεις ἀπῆγε  τὴν   δύναμιν οὐθενὸς οὐκέτι τῶν Οὐολούσκων
[6, 62]   τὸν ἔπηλυν καὶ στασιαστὴν εἰς  τὴν   ἑαυτῶν πατρίδα, μὴ μεταδόντες αὐτοὶ
[6, 1]   τῷ Κρόνῳ κατὰ τὴν ἄνοδον  τὴν   εἰς τὸ Καπετώλιον φέρουσαν ἐκ
[6, 96]   λιτότητα τοῦ βίου, μάλιστα δὲ  τὴν   εἰς χρηματισμὸν ἐγκράτειαν ἐπὶ μήκιστον
[6, 86]   ἔθνη ταῦτα πρὸς τὴν βουλὴν  τὴν   ἐκ τῶν ἀρίστων συνηγμένην διαστασιάσειε
[6, 74]   ἐξηλάσαμεν, ὑμῖν δὲ φέροντες ἀνεθήκαμεν  τὴν   ἐκείνων ἀρχήν. πολλάκις τε γενόμενον
[6, 16]   τὸν δικτάτορα καὶ παραχθέντες ἐπὶ  τὴν   ἐκκλησίαν διεξῆλθον τοὺς ἐξαπατήσοντας λόγους,
[6, 81]   θρῆνος ἐπαύσατο καὶ σιωπὴ κατέσχε  τὴν   ἐκκλησίαν, παρῆλθεν ἀπολογησόμενος πρὸς ταῦτα,
[6, 83]   ἐπέσχον, καὶ σιγὴ τοσαύτη κατέλαβε  τὴν   ἐκκλησίαν, ὥστε μηθὲν διαλλάξαι τὸν
[6, 80]   οὐδὲ πυρὶ καὶ σιδήρῳ κακώσαντες  τὴν   ἐκλειπομένην γῆν, οὐδ´ ἄλλο μνημόσυνον
[6, 86]   ἀναγκάζεις καὶ φέρειν ἁπανταχόθεν εἰς  τὴν   ἐκπλήρωσιν τῶν σεαυτῆς ἐπιθυμιῶν. φέρε,
[6, 7]   ἀξίωμα καὶ τὴν ἡγεμονίαν καὶ  τὴν   ἐλευθερίαν ἅπασιν ὁμοίως ἀπολωλεκέναι, καὶ
[6, 24]   τῶν νόμων κατασκευάσαιτο τυραννικὸς ἀνήρ,  τὴν   ἐλευθερίαν αὖθις ἀφαιρεθῆναι. Τοιαῦτα διαφερομένων
[6, 47]   ὅπλων παραδόσει καὶ σωμάτων ἐπιτροπῇ  τὴν   ἐλευθερίαν ἀφαιρεθὲν αὐτὸ ὑφ´ ἑαυτοῦ·
[6, 20]   μὲν ἄδειαν ἅπασι συγκεχωρῆσθαι καὶ  τὴν   ἐλευθερίαν διὰ τὸ συγγενές, τῆς
[6, 79]   τῆς ὁδοῦ ποιησάμενοι, πατρίδα νομίζοντες  τὴν   ἐλευθερίαν καὶ πλοῦτον τὴν ἀρετήν.
[6, 59]   καὶ πολλοὺς τῶν πενήτων ἀφῄρημαι  τὴν   ἐλευθερίαν, καὶ ὡς ἀπόστασις
[6, 62]   ὧν καὶ αὐτοί ποτ´ ἀφείλοντο  τὴν   ἐλευθερίαν σὺν ὑμῖν, καὶ μάλιστα
[6, 73]   τοῦ δήμου, τὰ μὲν εἰς  τὴν   ἐλευθερίαν, τὰ δ´ εἰς τὴν
[6, 63]   τοὺς ἀκμαιοτάτους ἐλευθερῶσαι. κρεῖττον γὰρ  τὴν   ἐλευθερίαν χαρίσασθαι τούτοις τὴν
[6, 59]   ἔχω; τίς τῶν ἀφεστηκότων διὰ  τὴν   ἐμὴν ὠμότητα φιλοχρηματίαν στέρεται
[6, 31]   ἐπιλαβοῦσαι λαμπραὶ ταῖς δαπάναις ἐπέσχον  τὴν   ἐν τῷ παρόντι τοῦ πλήθους
[6, 69]   πατέρας οὔτε αὐθαδείᾳ χρησαμένων, ὅτε  τὴν   ἐναντίαν ἔσχον ἐν τῇ προτέρᾳ
[6, 18]   ἁπασῶν τῶν πόλεων ἐπιλεχθέντες οἱ  τὴν   ἐναντίαν ἔχοντες περὶ τοῦ πολέμου
[6, 23]   ἀρχάς. ~Παραλαμβάνουσι δὴ ὕπατοι πάλιν  τὴν   ἐνιαύσιόν τε καὶ νόμιμον ἀρχὴν
[6, 26]   καὶ κόμην βοῶν καὶ ἐπικαλούμενος  τὴν   ἐξ ἀνθρώπων ἐπικουρίαν. συνδραμόντος δὲ
[6, 75]   τε περιβαλέσθαι μείζω κατὰ  τὴν   ἐξ ἀρχῆς δόκησιν ἀκούσατε, καὶ
[6, 83]   τὴν πολιτείαν, ἔχοντες δὲ τούτου  τὴν   ἐξουσίαν αὐτοκράτορα. ὥστε περὶ μὲν
[6, 90]   ἱερῶν τόπων ἐπιμεληταὶ καλοῦνται καὶ  τὴν   ἐξουσίαν οὐκέθ´ ὑπηρετικὴν ἑτέρων ἔχουσιν,
[6, 88]   βουλῇ ταῦτα· καὶ γὰρ εἰ  τὴν   ἐξουσίαν παρ´ αὐτῆς ἔχομεν, ὅπως
[6, 66]   τῶν τριῶν τὸν δῆμον ἔχειν  τὴν   ἐξουσίαν ψῆφον ἐπιφέροντα. ἐν δὲ
[6, 34]   πολεμίων πρὸς καταδρομὴν παρασκευαζόμενα μείζω  τὴν   ἐπίδοσιν ἐλάμβανεν. Οὐολούσκων δὲ πάλιν
[6, 23]   διετέλεσαν. Σερουιλίῳ μὲν γὰρ ἐδόκει  τὴν   ἐπιεικεστέραν τῶν ὁδῶν πορεύεσθαι τῇ
[6, 31]   χρόνον, ἀρχομένης ἔτι νυκτὸς ποιησάμενοι  τὴν   ἐπίθεσιν, ἵνα πρὶν αἰσθέσθαι τοὺς
[6, 52]   παντὸς τόπου καὶ παραπέμψων δεῦρο  τὴν   ἐπικουρίαν; ἔτι δὲ δή, οἱ
[6, 7]   οἱ μὲν γὰρ ἐγκαταλελοίπασιν αὐτῶν  τὴν   ἐπικουρίαν καταφρονήσαντες τῶν στρατηγῶν ἐπὶ
[6, 96]   ἀνάλωμα γενέσθαι τοῖς ταμίαις ἐπιτρέψασα  τὴν   ἐπιμέλειαν. οἱ δὲ πολλῶν πάνυ
[6, 95]   ἕνεκα. τὴν δὲ προστασίαν καὶ  τὴν   ἐπιμέλειαν τῶν ἐν αὐταῖς γινομένων
[6, 26]   τὴν ἡμέραν ἐπισχεῖν, εἰς δὲ  τὴν   ἐπιοῦσαν ἥκειν, ὡς τῆς βουλῆς
[6, 81]   καὶ σεβασμοῦ μεστὴν ἐποίησε νομισθῆναι  τὴν   ἐπίφθονον ἀρχήν. ἐπιβαλλόμενος δὲ περὶ
[6, 90]   δικαστὰς ἐκάλουν. νῦν μέντοι κατὰ  τὴν   ἐπιχώριον γλῶτταν ἀφ´ ἑνὸς ὧν
[6, 66]   οὕτως ἂν μάλιστα νομίσαντες ἀρθῆναι  τὴν   ἔριν ὑμῶν· τι δ´
[6, 69]   πάνυ τῶν Ἀππίου συγγενῶν ἐπαινέσαντες  τὴν   εὐκοσμίαν αὐτῶν οἱ ὕπατοι καὶ
[6, 43]   ὑμᾶς διαβέβλημαι, ὡς ἐκείνῃ μᾶλλον  τὴν   εὔνοιαν ἀποδεικνύμενος. ~Εἰ μὲν οὖν
[6, 80]   συναναστάντες ἐκ τῆς Ἀσίας εἰς  τὴν   Εὐρώπην ἐν τῇ Λατίνων γῇ
[6, 26]   μὲν οὖν Ἄππιος δείσας  τὴν   ἐφ´ ἑαυτὸν ὁρμὴν τοῦ πλήθους,
[6, 31]   προσελθεῖν. ὡς δ´ ἔγνωσαν αὐτῶν  τὴν   ἔφοδον οἱ κατὰ πόλιν θεωροῦντες
[6, 71]   ἄρχουσα ἀνθρώπων, καὶ συνέδριον,  τὴν   ἡγεμονίαν ἔχει πάντων τῶν ἐν
[6, 7]   ἀλλὰ τὸ μὲν ἀξίωμα καὶ  τὴν   ἡγεμονίαν καὶ τὴν ἐλευθερίαν ἅπασιν
[6, 73]   τὴν ἐλευθερίαν, τὰ δ´ εἰς  τὴν   ἡγεμονίαν, οὐ καλὰς ἀποδεδώκατε αὐτῷ
[6, 63]   τὴν ἐλευθερίαν χαρίσασθαι τούτοις  τὴν   ἡγεμονίαν ὑπ´ ἐκείνων ἀφαιρεθῆναι. ἔχουσι
[6, 69]   ἀλλ´ εἴπερ ἄρα ἡμάρτανον διὰ  τὴν   ἡλικίαν γνώμῃ σφαλέντων, τελευτῶν ἔφη
[6, 66]   ὅτι κἀκείνοις εἰς ταύτην ἐλθοῦσι  τὴν   ἡλικίαν τῆς ἴσης ὑπάρξει τυγχάνειν
[6, 26]   μόλις αὐτοὺς ἔπεισεν ἐκείνην μὲν  τὴν   ἡμέραν ἐπισχεῖν, εἰς δὲ τὴν
[6, 20]   τὸ συγγενές, τῆς δὲ γῆς  τὴν   ἡμίσειαν αὐτοὺς ἀφαιρεθῆναι καὶ κληρούχους
[6, 30]   ἐκέλευσε καὶ αὐτὸς στεφανωσάμενος ἔχων  τὴν   θριαμβικὴν ἐσθῆτα προῆγεν εἰς τὴν
[6, 13]   ἅπαντα δὲ ταῦτα μετὰ  τὴν   θυσίαν ἐπιτελουμένη πομπὴ τῶν ἐχόντων
[6, 88]   ἡμῖν ἀπήντηται πρᾶγμα καινόν, ἀφελόμενοι  τὴν   ἰδίαν ἐξουσίαν τῷ συνεδρίῳ φέροντες
[6, 26]   ὅλην δρόμος ἦν τῶν ἀπόρων  τὴν   ἰδίαν τύχην ἀνακλαιομένων καὶ βοηθεῖν
[6, 5]   καὶ τάφρῳ κρατύνασθαι. ἀναλαβὼν δὲ  τὴν   ἵππον ἅτερος αὐτῶν Σέξτος ἤλαυνεν
[6, 5]   οὐδὲν ἔτι πράττειν δυνάμενος ἀπῆγε  τὴν   ἵππον ἐπὶ τὸν χάρακα· καὶ
[6, 33]   βαθείας εἶχεν, ὥστε μηδὲν ἑκατέροις  τὴν   ἵππον οἵαν τ´ εἶναι προσωφελεῖν.
[6, 70]   ἀπ´ ἐλάττονος ἀξιώσεως ἀτιμοτέραν εὕρηται  τὴν   κάθοδον, ἀλλ´ ἐναντιοῦσθαι μέχρι πολλοῦ
[6, 73]   ἐν εὐεργεσίας οἴεσθε μέρει διδόναι  τὴν   κάθοδον· ἔπειθ´, ὅτι οὐδὲν ὑποδηλοῦτε
[6, 96]   καταγαγών, πεισθεῖσα βουλὴ  τὴν   κάθοδον ἐπέτρεψε τοῖς φυγάσι, καὶ
[6, 72]   τὰ οἰκεῖα τῆς βουλῆς διδούσης  τὴν   κάθοδον καὶ προσεψηφισμένης τὸ μὴ
[6, 78]   ἡμεῖς, ἐφ´ οἷς ἀξιοῦμεν ποιεῖσθαι  τὴν   κάθοδον καὶ συγχωρηθῇ ταῦτα ὑπὸ
[6, 21]   πλησιοχώρου πόλεως ἐλευθέρας οὐδεμιᾶς, εἰς  τὴν   Καμπανίδα Κύμην ᾤχετο πρὸς Ἀριστόδημον
[6, 23]   ἀκμῇ χρόνον ὁρίσαντες, ἐν  τὴν   καταγραφὴν τῶν στρατιωτῶν ἔμελλον ποιεῖσθαι.
[6, 94]   τε βουλῆς μετὰ τὸ νίκημα  τὴν   κατασκευὴν αὐτοῦ ψηφισαμένης ἐκ τῶν
[6, 51]   δεξιᾶς ἑκάστου καὶ γονάτων, ἀπολοφυρόμενοι  τὴν   κατέχουσαν αὐτοὺς καὶ ἔτι μᾶλλον
[6, 42]   μὲν οὖν Οὐολούσκων πόλεμος ταχεῖαν  τὴν   κρίσιν ἔλαβε· πλήθει γὰρ ὑπεραίρειν
[6, 34]   Θεμιστοκλέους, ἑξηκοστῷ καὶ διακοσιοστῷ μετὰ  τὴν   κτίσιν ἔτει, μελλούσης εἰς τοὐπιὸν
[6, 21]   τῆς βουλῆς, τοῦ δὲ δικτάτορος  τὴν   Λαρκίου γνώμην προελομένου καὶ οὐδενὸς
[6, 94]   ὃν χρόνον ἔμελλεν ἀγωνίζεσθαι πρὸς  τὴν   Λατίνων στρατιάν, τῆς τε βουλῆς
[6, 15]   τὰ πολέμιά τε καὶ νεωστὶ  τὴν   Λατίνων τοσαύτην δύναμιν ἀραμένοις ἄνευ
[6, 29]   τὸ Πωμεντῖνον χωρίον ἐστρατοπεδευκότας καὶ  τὴν   Λατίνων χώραν προνομεύοντας, ὅτι παρακαλοῦσιν
[6, 96]   τήν τε σωφροσύνην αὐτοῦ καὶ  τὴν   λιτότητα τοῦ βίου, μάλιστα δὲ
[6, 91]   λαβών· Πόστουμος δὲ Κομίνιος ἐξῆγε  τὴν   λοιπὴν στρατιὰν Ῥωμαίων τ´ αὐτῶν
[6, 14]   σύμμαχος ἀπεσταλμένη Λατίνοις, πρὶν  τὴν   μάχην αὐτῶν ἐπιτελεσθῆναι. ὡς δὲ
[6, 20]   ὥστε καὶ διορθώσεως σφίσι δεῖν,  τὴν   μὲν ἄδειαν ἅπασι συγκεχωρῆσθαι καὶ
[6, 18]   οὗτοι παραχθέντες ἐπὶ τὴν βουλήν,  τὴν   μὲν ἀρχὴν τοῦ πολέμου τοὺς
[6, 36]   ὁρᾶτε καὶ δύο πόλεις ἔχομεν,  τὴν   μὲν {μίαν} ὑπὸ πενίας τε
[6, 95]   καλουμέναις Λατίναις ἑορταῖς δυσὶν οὔσαις,  τὴν   μὲν πρώτην ἀνιερώσαντος βασιλέως Ταρκυνίου,
[6, 92]   τοὺς πολεμίους ἀθρόοι. Ῥωμαῖοι δὲ  τὴν   μὲν πρώτην ἔφοδον αὐτῶν ἐδέξαντο
[6, 69]   ἔφη τὸ πιστὸν τούτου παρέξεσθαι  τὴν   μεταβολήν. συγχωρεῖν γοῦν αὐτοῖς ὡς
[6, 54]   πολὺ διαρκής· οὔτε πολιτικῆς κοινωνίας  τὴν   νοσοῦσαν ἐξελαύνειν μοῖραν· οὐ γὰρ
[6, 14]   ~Ὁ δὲ Ποστόμιος ἐκείνην μὲν  τὴν   νύκτα κατεστρατοπέδευσεν ἐν τῷ πεδίῳ,
[6, 95]   τῶν δημάρχων ὑπηρέται παρέλαβον, οἱ  τὴν   νῦν ἀγορανομικὴν ἔχοντες ἐξουσίαν, ὥσπερ
[6, 4]   αἰφνίδιος ἐν τῇ κατόπιν νυκτὶ  τὴν   ὁδὸν διανύσας καὶ στρατοπεδεύεται δίχα
[6, 69]   Ναυτίων· ὃς ἐδόκει καὶ διὰ  τὴν   οἰκείαν ἀρετὴν λαμπρότατος εἶναι τῶν
[6, 63]   ὅσοι δ´ οὐχ ἱκανὴν οἴονται  τὴν   οἰκείαν δύναμιν τῆς πόλεως καὶ
[6, 43]   ἀντέπραττον καὶ πολλῇ καταβοῇ ἐχρῶντο,  τὴν   οἰκίαν αὐτοῦ δημοκόλακα ἀποφαίνοντες καὶ
[6, 56]   μαθόντες, ὅτι ἀληθῶς σπουδάζετε περὶ  τὴν   ὁμόνοιαν, καὶ εἰς ἐπιεικεστέρας συγκαθήσουσιν
[6, 70]   καταλύσαντι τοὺς βασιλεῖς, ἐκπληρῶσαι δὲ  τὴν   ὁμωνυμίαν βουλόμενος ἠξίου καὶ Βροῦτος
[6, 16]   μεγαλοψυχότερον εἰς τοὺς ἀποστείλαντας φυλάττειν  τὴν   ὀργὴν εἰς τοὺς ἀποσταλέντας,
[6, 61]   πολὺ μᾶλλον πρότερον ἔρρωμαι  τὴν   ὀργὴν καὶ ἀγανακτῶ τοῖς αἰτήμασι
[6, 41]   ἐλευθερώσατε, ἐπὶ δὲ τοὺς πολεμίους  τὴν   ὀργὴν μετάθετε ἀπὸ τῶν φίλων,
[6, 55]   αὐτοὺς μόνους ἀποσκήψαντες τοὺς αἰτίους  τὴν   ὀργήν, ὧν ἦσαν οἵ τε
[6, 17]   γε οὐδὲ ἀπίστου. ~Ἐπισχὼν δὲ  τὴν   ὁρμὴν τοῦ πλήθους ἀπιέναι τοὺς
[6, 59]   τῆς ἀριστοκρατίας· ὃς ἀφορμὴν λαβὼν  τὴν   Οὐαλερίου δημηγορίαν τοιούτοις ἐχρήσατο λόγοις·
[6, 21]   καὶ Ποστόμιος ὀνειδίσας αὐτοῖς  τὴν   οὐδέποτε σωφρονισθῆναι δυναμένην κακίαν· Δίκαιον
[6, 32]   καταστάντες ἐπὶ τὴν βουλὴν ἠξίουν  τὴν   Οὐολούσκων τῶν καλουμένων Ἐχετρανῶν χώραν,
[6, 37]   αὐτῶν μήτε τὸ σῶμα μήτε  τὴν   οὐσίαν ὑπὸ τῶν δανειστῶν κρατεῖσθαι·
[6, 85]   πολὺ ἀπέχει. ~Μίαν εἰπὼν ἔτι  τὴν   οὔτε ἀγνοουμένην ὑπ´ οὐδενὸς ἀνθρώπων
[6, 5]   δὲ τῆς συνελθούσης δυνάμεως εἰς  τὴν   παράταξιν ἀφ´ ἑκατέρου στρατεύματος ἦν
[6, 15]   προσμεταπεμψαμένοις δύναμιν ἑτέραν, εἴτε καὶ  τὴν   παροῦσαν ἀπάγειν. ~Ὡς δὲ ταύτῃ
[6, 70]   ἐντολὰς αὐθημερὸν ἐξῄεσαν. φθάσασα δὲ  τὴν   παρουσίαν αὐτῶν φήμη διήγγειλε
[6, 38]   ἰδιώτης ὢν ῥίψαιμι ἐμαυτὸν καὶ  τὴν   παρρησίαν καταπροδοίην· εἴτε μου τὸ
[6, 83]   ὑμῖν· ἄπιτε ἤδη χαίροντες εἰς  τὴν   πατρίδα. ~Αἱ δὲ βεβαιώσουσαι τὰς
[6, 28]   χρησαμένους καὶ μὴ περιιδεῖν ἀνάστατον  τὴν   πατρίδα γινομένην, ἐν θεοὶ
[6, 57]   ὅπως κατάξουσι τὸν δῆμον εἰς  τὴν   πατρίδα, ἐπειδὴ προσειλήφεσαν ἡγεμόνα τῆς
[6, 62]   πρὸς αὐτῶν οἱ κακῶς αὑτῶν  τὴν   πατρίδα καὶ αἰσχρῶς ἀπολέσαι προθυμηθέντες,
[6, 82]   χάριτες αὐτοὺς ὑποδέξονται κατελθόντας εἰς  τὴν   πατρίδα. οἷς γὰρ ἐν ἀκμῇ
[6, 85]   χεῖρε περιβάλλοντες ἀλλήλοις ἄπιμεν εἰς  τὴν   πατρίδα παλαιὰν τέρψιν τῶν ἡδίστων
[6, 28]   δημότας μὴ προδώσειν τοῖς πολεμίοις  τὴν   πατρίδα. ~Ταῦτ´ εἰπὼν ἐκέλευσε τὸν
[6, 19]   οὐδ´ ἀνάγκην προσάγειν τοῖς διαφόροις  τὴν   περὶ τῶν ἐσχάτων κινδύνων, δι´
[6, 26]   ᾤχετο. δὲ Σερουίλιος ῥίψας  τὴν   περιπόρφυρον ἐσθῆτα καὶ προκυλιόμενος τῶν
[6, 84]   καὶ ταύτην εἴ τινα λαμβάνετε  τὴν   πίστιν, εἴτ´ ὀλίγοις ἐπιτρέπετε τοῖς
[6, 16]   τῶν ἀνδρῶν οὐ διὰ μακροῦ  τὴν   πίστιν ἔφησεν αὐτοῖς παρέξεσθαι· καὶ
[6, 77]   ἀξίωμα τῆς βουλῆς καταλύσαντες καὶ  τὴν   πίστιν τοῦ ἀνδρὸς διαφθείραντες καὶ
[6, 44]   διένειμα· καὶ μάλιστά μοι  τὴν   πλείστην ἀγανάκτησιν παρέσχεν, ὅτι πλείους
[6, 4]   ἀποκεκλεῖσθαι τοὺς Λατίνους τῶν ἐπὶ  τὴν   πολεμίαν ἐξόδων, τοῦ μὲν ὑπάτου
[6, 31]   καὶ πολλοὺς ἀποκτείναντες ἀνέστρεψαν εἰς  τὴν   πόλιν ἄγοντες αἰχμαλώτους πάνυ συχνούς.
[6, 48]   τὰ ὅπλα καὶ κατιοῦσιν εἰς  τὴν   πόλιν ἄδειαν ὑπάρξειν τῶν ἡμαρτημένων,
[6, 95]   τοὺς βασιλεῖς ἐκβαλὼν ἐλευθέραν ἐποίησε  τὴν   πόλιν· αἷς τρίτη τότε
[6, 51]   πόνου παραδιδόναι τοῖς ἐχθροῖς ἤδη  τὴν   πόλιν; ~Ἀλλ´ ἴσως ἔγωγε τετύφωμαι
[6, 90]   τόπον ἱερὸν ἀνέντες, κατῄεσαν εἰς  τὴν   πόλιν ἅμα τοῖς πρέσβεσιν. ἀποδόντες
[6, 48]   ἐπὶ τίσι δικαίοις ἀξιοῦσιν εἰς  τὴν   πόλιν ἀναστρέφειν· εἰ γὰρ εἴη
[6, 57]   τοῦ συνελευθερώσαντος ἀπὸ τῶν βασιλέων  τὴν   πόλιν, ἄνδρα παρ´ ὁντιναοῦν τῶν
[6, 45]   ψευσάμενοι ἐλέγχεσθε; ἀλλ´ ἐπειδὴ μόνοι  τὴν   πόλιν ἀξιοῦτε κατέχειν, ἄπιτε μηδὲν
[6, 78]   ποίαις ἐλπίσι κατελθεῖν ἡμᾶς εἰς  τὴν   πόλιν ἀξιοῦτε; ποίαν ἡγεμόνα τῆς
[6, 48]   ἤδη αὐτοὶ μαθόντες τὰς κατεχούσας  τὴν   πόλιν ἀπορίας, γνώσονται πρὸς οἵους
[6, 2]   δὲ λοιποὺς εἰς τὰ περὶ  τὴν   πόλιν ἀποστέλλοντες φρούρια καὶ ταῖς
[6, 34]   δὲ τῇ στάσει τῇ κατὰ  τὴν   πόλιν αὐξομένῃ καὶ τὰ τῶν
[6, 6]   τυραννίδος, ἵνα δούλην ἀντ´ ἐλευθέρας  τὴν   πόλιν αὐτοῖς ποιήσωσι. χρὴ δὲ
[6, 88]   ἐπιτρέψατε τῶν πρεσβευτῶν τισιν εἰς  τὴν   πόλιν ἀφικομένοις δηλῶσαι τῇ βουλῇ
[6, 26]   τῶν πολέμων, ἐπειδὴ κατέσχον οἱ  τὴν   πόλιν εἰς τὰς ἐσχάτας ἄγοντες
[6, 17]   τὴν στρατιὰν καθήρας ἀνέστρεψεν εἰς  τὴν   πόλιν ἐκπρεπεῖ θριάμβῳ κοσμούμενος ὅπλων
[6, 17]   στρατόν, ἐὰν εὐετηρία γένηται κατὰ  τὴν   πόλιν ἐπὶ τῆς ἰδίας ἀρχῆς,
[6, 91]   ὃς ἔλαχε τὴν τῶν κατὰ  τὴν   πόλιν ἐπιμέλειαν, ὑπέμεινε μέρος τῆς
[6, 68]   ἐκ τούτων καταλάβῃ τῶν βουλευμάτων  τὴν   πόλιν· ἔσται δὲ τοῦτο φανερὸν
[6, 51]   καὶ τούτων τίς φυλάξουσα  τὴν   πόλιν ἔτι λειφθήσεται δύναμις;
[6, 92]   ἐνέκλιναν οἱ λοιποὶ καὶ πρὸς  τὴν   πόλιν ἔφευγον, ἠκολούθει κτείνων ἀεὶ
[6, 55]   κινδυνός τις διὰ ταῦτα κατέλαβε  τὴν   πόλιν ψόγος, ἀλλ´ ἐπαινεῖταί
[6, 62]   ὡς οὐχ ἱκανῆς οὔσης διασῶσαι  τὴν   πόλιν. μὲν γὰρ τῶν
[6, 47]   ἅμα τοῖς ἀλλοεθνέσι πολεμίοις ἐπὶ  τὴν   πόλιν ἡξόντων δέος. ἔπειθ´ ὡς
[6, 36]   φημὶ χρῆναι βουλὴν τοῖς κατὰ  τὴν   πόλιν θορύβοις ἡμᾶς ἀποδοῦναι καὶ
[6, 87]   συμφρονήσαντες ἀνεβόησαν ἀπάγειν σφᾶς εἰς  τὴν   πόλιν καὶ μὴ τρίβειν τὸν
[6, 64]   καταθέμενοι τὰ ὅπλα κατέλθωσιν εἰς  τὴν   πόλιν καὶ παράσχωσιν ὑμῖν βουλεύσασθαι
[6, 67]   ἐπειδὴ κατέμαθον ὄχλου μεστὴν οὖσαν  τὴν   πόλιν καὶ τὰς γνώμας τῶν
[6, 19]   μεταδιδόντες, μεγάλην ἐκ μικρᾶς ἐποιοῦντο  τὴν   πόλιν. κεφάλαιον δ´ αὐτοῦ τῆς
[6, 88]   ἐπὶ τοὺς ἵππους ἤλαυνον εἰς  τὴν   πόλιν οἱ μέλλοντες δηλώσειν τῇ
[6, 88]   τοῖς δημόταις ἀποστεῖλαί τινας εἰς  τὴν   πόλιν, οἷς βουλὴ τὰ
[6, 26]   τε βουλὴ διελύθη καὶ κατὰ  τὴν   πόλιν ὅλην δρόμος ἦν τῶν
[6, 79]   στέργωμεν. ἐχέτωσαν μὲν οὖν οὗτοι  τὴν   πόλιν ὅλην καὶ καρπούσθωσαν ἡμῶν
[6, 91]   πόλεως κύριοι. ὡς δὲ παρέλαβε  τὴν   πόλιν, ὀλίγους μέν τινας ἐπιλέξας
[6, 93]   μάχης, ἀλλ´ ἅμα τῷ κρατηθῆναι  τὴν   πόλιν ὀλίγους τοὺς ἀκολουθῆσαι δυνηθέντας
[6, 37]   μόνως γὰρ ἂν οὕτως ὅλην  τὴν   πόλιν ὁμονοοῦσαν ἐργασαίμεθα. Τρίτος δὲ
[6, 31]   πάνυ συχνούς. τούς τε κατὰ  τὴν   πόλιν ὄντας Σαβίνων, οἳ κατὰ
[6, 46]   καὶ κατάμεμψις ἀλλήλων ἐγίνετο ἐρημουμένην  τὴν   πόλιν ὁρώντων. μετὰ τοῦτο βουλαί
[6, 91]   αὐτῶν Ῥωμαῖοι ἐκράτησαν ἀκονιτὶ καὶ  τὴν   πόλιν οὐ πολλὰ πραγματευθέντες κατὰ
[6, 66]   ὑπάρχοντα, ἐξ οὗ τήνδε οἰκοῦμεν  τὴν   πόλιν, πάντων εἶναι κυρίαν τὴν
[6, 46]   δρόμος, τοῦ μὲν δήμου καταλιπεῖν  τὴν   πόλιν παρασκευαζομένου, τῶν δὲ πατρικίων
[6, 6]   ἔχετε τοὺς θεούς, οἵπερ αἰεὶ  τὴν   πόλιν σώζουσιν, ἄνδρας ἀγαθοὺς γενέσθαι
[6, 77]   τοῦ ἔργου, ἀλλ´ εἰσενέγκαντος εἰς  τὴν   πόλιν τὰ σημεῖα καὶ διαφέντος
[6, 58]   ὑπὲρ ἀνδραποδισμοῦ τινος καὶ κατασκαφῆς  τὴν   πόλιν. τελευτῶν δ´ ἀπεφήνατο συνδοκεῖν
[6, 88]   τοῖς περὶ τὸν Βροῦτον εἰς  τὴν   πόλιν ὑπέστρεψαν, Ἀγρίππας δὲ μετὰ
[6, 86]   κωλύσει ταύτην κακὴν κακῶς ἀπολέσθαι  τὴν   πόλιν ὑπὸ λιμοῦ τε καὶ
[6, 30]   τὴν θριαμβικὴν ἐσθῆτα προῆγεν εἰς  τὴν   πόλιν ὑπὸ τοῦ δήμου παντὸς
[6, 2]   κατέλιπεν ἔπαρχον Αὖλον Σεμπρώνιον,  τὴν   πόλιν φυλάττειν ἐπέτρεψεν. ~Παρεσκευασμένῳ δ´
[6, 57]   κινεῖσθαι ἐκ τοῦ πατρίου κόσμου  τὴν   πολιτείαν ἀποροῦντες, τι χρήσονται
[6, 83]   εἰς τὸν ἐξ ἀρχῆς κόσμον  τὴν   πολιτείαν, ἔχοντες δὲ τούτου τὴν
[6, 28]   καὶ κοινὴν καὶ σωτήριον ἅπασι  τὴν   πολιτείαν καταστήσονται, μήτε τῶν πενήτων
[6, 20]   καὶ ἀναφαίρετον, ὃν ἔχουσι πρὸς  τὴν   πόλον αὐτῶν αὐξομένην, ἄλλους ἐπ´
[6, 58]   τῇ Μενηνίου χρῆσθαι γνώμῃ, καὶ  τὴν   πρεσβείαν ἠξίου πέμπειν διὰ ταχέων·
[6, 71]   τε καὶ δημοτικώτατος, ἐπιμαρτυρήσαντος αὐτῷ  τὴν   προθυμίαν τοῦ πλήθους εὐμενεστάταις φωναῖς
[6, 94]   λοιπαὶ τῶν Οὐολούσκων πόλεις διελύοντο  τὴν   πρὸς τοὺς Ῥωμαίους ἔχθραν, καὶ
[6, 68]   τε καὶ δαίμονες, ὅσοι γῆν  τὴν   Ῥωμαίων ἐφορᾶτε, καλὴ καὶ συμφέρουσα
[6, 32]   μὴ ποιήσωσιν, Ἀρούγκους ἥξοντας ἐπὶ  τὴν   Ῥωμαίων ὀλίγου χρόνου καὶ δίκας
[6, 4]   δ´ ἄλλην δύναμιν ἀναλαβόντας ἐπὶ  τὴν   Ῥώμην ἄγειν ὡς ῥᾳδίαν ἁλῶναι
[6, 17]   ἀνεῖναι πλουσίους καρπούς, οὐ μόνον  τὴν   σπόριμον, ἀλλὰ καὶ τὴν δενδροφόρον,
[6, 31]   ἐν τάξει καὶ κόσμῳ διὰ  τὴν   σπουδὴν ἑκατέρων ἀφῃρημένη, οἳ δ´
[6, 71]   μηδ´ ἐντρυφᾶτε ἡμῖν, καταλυσάμενοι δὲ  τὴν   στάσιν ἄπιτε χαίροντες εἰς τὴν
[6, 88]   πολλοὺς ὡρμηκότας, ὥσπερ εἶπον, διαλύσασθαι  τὴν   στάσιν. γίνεται δὴ ψήφισμα τῆς
[6, 58]   πειρᾶσθαι μὲν ὡς βούλονται καταλύσασθαι  τὴν   στάσιν, εἰ δὲ μὴ διδοίη
[6, 56]   ~Ἀλλ´ ὅτι μὲν δεῖ καταλύσασθαι  τὴν   στάσιν, εἴποι τις ἄν, οὐχ
[6, 56]   αὐτοκράτορας εἶναι παραινῶ, διαλυσομένους αὐτοῖς  τὴν   στάσιν, ἐφ´ οἷς ἂν αὐτοὶ
[6, 83]   διαλύσοντες ἁπάσῃ προθυμίᾳ καὶ μηχανῇ  τὴν   στάσιν καὶ καταστήσοντες εἰς τὸν
[6, 83]   ἐφ´ οἷς δὲ φιλανθρώποις διαλῦσαι  τὴν   στάσιν οἰόμεθα δεῖν, καὶ τίς
[6, 58]   μετρίων νῦν ζητεῖν, ἀλλ´ ἐπεὶ  τὴν   στάσιν οὐκ εἴασαν ἐξαιρεθῆναι, ἡνίκα
[6, 50]   ὑπάρχον εἰδότες ἑνὶ καταλύσασθαι ψηφίσματι  τὴν   στάσιν; ~Οὕτω δὲ κακῶς ἐχόντων
[6, 43]   εἰς ὁμόνοιαν ἤδη ποτὲ καταστῆσαι  τὴν   στάσιν ὑμῶν σύμβουλος καὶ διαιτητὴς
[6, 22]   πόλιν κτήσεως ἐξανηλωμένης ταῖς εἰς  τὴν   στρατείαν δαπάναις· τῶν δὲ δανειστῶν
[6, 92]   τοιόσδε· μὲν Λάρκιος ἐξαγαγὼν  τὴν   στρατιὰν ἅμ´ ἡμέρᾳ προσῆγε τοῖς
[6, 42]   πόλεμον· οὐ μέντοιγε διασώσασθαι ἀθῶον  τὴν   στρατιὰν ἐδυνήθησαν ἐπιθεμένων αὐτοῖς τῶν
[6, 17]   θάψας τοὺς οἰκείους νεκροὺς καὶ  τὴν   στρατιὰν καθήρας ἀνέστρεψεν εἰς τὴν
[6, 94]   ἐπὶ τὰ οἰκεῖα, καὶ διαφῆκε  τὴν   στρατιάν. Κάσσιος δ´ ἕτερος
[6, 17]   πολλῆς ἔτι νυκτὸς οὔσης ἀναστήσαντες  τὴν   στρατιὰν ᾤχοντο ἐπὶ τὰ σφέτερα.
[6, 34]   οὐ προσῄεσαν οἱ καλούμενοι πρὸς  τὴν   στρατολογίαν. συναρπάσαι γὰρ τινὰ τῶν
[6, 23]   πλησίον ἔθνη πρεσβεύεσθαι παρακαλοῦντες ἐπὶ  τὴν   συμμαχίαν, πυθόμενοι τοὺς δημοτικοὺς ἀφεστηκέναι
[6, 3]   ἅπαντας· ἀγαγὼν δ´ ἐν νυκτὶ  τὴν   σὺν αὑτῷ στρατιὰν πορείᾳ συντόνῳ
[6, 4]   τῶν ὑπάτων Τῖτος Οὐεργίνιος ἔχων  τὴν   σὺν ἑαυτῷ δύναμιν αἰφνίδιος ἐν
[6, 94]   τότε δὲ τοῦ ἔργου λαβόντος  τὴν   συντέλειαν. ~Ἐγένοντο δ´ ἐν τῷ
[6, 68]   ἐξ ἀρχῆς ἐγνωσμένων οὐδὲ καταλείψω  τὴν   τάξιν τῆς πολιτείας ἑκών. ὅσῳ
[6, 73]   ταύτης ὡς ἀφιέντες μεγαληγορεῖτε, συγχέοντες  τὴν   τῆς ἀληθείας φύσιν καὶ τὴν
[6, 9]   τῆς τύχης πεῖραν λαβεῖν, μήτε  τὴν   τῆς ἀρετῆς δόξαν καταλιπεῖν; οὐ
[6, 56]   ἡμεῖς μὲν γὰρ καὶ πατρίδα  τὴν   τιμιωτάτην κατοικοῦμεν καὶ βίους καὶ
[6, 94]   πλούτου καὶ ὅτι μετρίως ἤνεγκε  τὴν   τοσαύτην εὐτυχίαν. ἐκ τούτου Κοριολανὸς
[6, 71]   καὶ σπουδῆς, ἐν μεγάλῳ τιθέμενοι  τὴν   τοσαύτην εὐτυχίαν καὶ πολλὴν τοῖς
[6, 12]   τεταγμένος αὖθις πρεσβευτὴς Μάρκος Οὐαλέριος  τὴν   τοῦ ἱππάρχου παρειληφὼς ἡγεμονίαν, ἐπιστὰς
[6, 30]   καὶ τοῦ συναγωνισαμένου στρατεύματος ἔχειν  τὴν   τοῦ πομπεύειν ἐπὶ καλοῖς τε
[6, 71]   ἀνηκέστου κωλύηται, συγχωρῶμεν ὑμῖν μηκέτι  τὴν   τοῦ συνεδρίου γνώμην ἐκδεχόμενοι, μηδ´
[6, 78]   χειρῶν καὶ καταστήσομεν αὖθις εἰς  τὴν   τούτων ἐξουσίαν τὰ σώματα; πότερον
[6, 13]   καὶ προτροπάδην ἐλαύνοντες. καὶ μετὰ  τὴν   τροπὴν τῶν Λατίνων καὶ τὴν
[6, 12]   παρερρήγνυτο. ἔπειτα μαθὼν δικτάτωρ  τὴν   τροπὴν τῶν σφετέρων, ἐβοήθει κατὰ
[6, 19]   ἐν τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ ταμιεύεσθαι  τὴν   τύχην αὐτοῖς συνεβούλευε μέγιστον εἶναι
[6, 73]   τὴν τῆς ἀληθείας φύσιν καὶ  τὴν   τῶν δικαίων ἀξίωσιν ἀναστρέφοντες. ὅτι
[6, 4]   οὐκ ἀσφαλείας σημεῖον εἶναι νομίζοντες  τὴν   τῶν ἐχυρῶν κατάληψιν, ἀλλὰ δειλίας·
[6, 91]   Σπόριος μὲν Κάσσιος, ὃς ἔλαχε  τὴν   τῶν κατὰ τὴν πόλιν ἐπιμέλειαν,
[6, 43]   δικαστηρίων πολιτεύματι, τούτῳ πᾶσαν ἠφανικέναι  τὴν   τῶν πατρικίων δυναστείαν αἰτιώμενοι· σχετλιάσας
[6, 31]   κόπου τεταλαιπωρηκόσι καὶ οὐ προσδεχομένοις  τὴν   τῶν Ῥωμαίων ἔφοδον. ὡς δὲ
[6, 76]   ἐξ ἄλλου τινὸς προσθέντες αὐτῷ  τὴν   ὕβριν, ἀλλ´ ὅτι τὰ δίκαια
[6, 49]   τὸ πεδίον, οὐδενὸς οὔτε μετιόντος  τὴν   ὑπατείαν οὔτε διδομένην ὑπομένοντος λαβεῖν,
[6, 34]   ὕπατοι ἔπραξαν. ~Μετὰ ταῦτα παραλαμβάνουσι  τὴν   ὑπατικὴν ἀρχὴν Αὖλος Οὐεργίνιος Καιλιμοντανὸς
[6, 68]   ἀνίσταντο καλούμενοι καθ´ ἡλικίαν οἱ  τὴν   ὑπατικὴν ἐσχηκότες ἀρχήν, οἷς ἅπασιν
[6, 1]   δ´ ἐν τῷ κατόπιν ἐνιαυτῷ  τὴν   ὕπατον ἀρχὴν παραλαβόντες, Αὖλος Σεμπρώνιος
[6, 37]   δὲ παρελθὼν Ἄππιος Κλαύδιος  τὴν   ὕπατον ἀρχὴν τῷ παρελθόντι ἔτει
[6, 58]   αὐτῶν ὕβρεως καὶ ἀτιμίας διὰ  τὴν   ὑπὲρ τῶν πολλῶν σπουδὴν καὶ
[6, 62]   προθυμηθέντες, μὴ οὐχὶ ὅμοια δράσειν  τὴν   ὑποδεξαμένην. ἀριστοκρατεῖται δὲ καὶ τὰ
[6, 80]   ἐν τοῖσδε τοῖς τόποις ἱδρύσαντο  τὴν   ὑφ´ ἡμῶν ἐκλειπομένην. ὑπάρχει τε
[6, 11]   μὲν οὖν οἱ κατὰ μέσην  τὴν   φάλαγγα τεταγμένοι Ῥωμαίων, ἔνθα
[6, 5]   καὶ τοῖς κατὰ μέσην τεταγμένοις  τὴν   φάλαγγα. τῆς δὲ Ῥωμαίων στρατιᾶς
[6, 93]   ἐλθόντων ἀποκτείνας εἰς μέσην αὐτῶν  τὴν   φάλαγγα ὠθεῖται. οἱ δ´ Ἀντιάται
[6, 66]   μηδὲν συμφέρωνται ταῖς γνώμαις, ταχείᾳ  τὴν   φιλονεικίαν αὐτῶν λύσομεν ὁδῷ, ἣν
[6, 32]   ἐκπεμφθεῖσι διένειμαν, ἀποδιδόναι σφίσι καὶ  τὴν   φρουρὰν ἀπαγαγεῖν ἐξ αὐτῆς· ἐὰν
[6, 5]   κρατοῦντες τὸ χωρίον προφανῶς κρατύνονται  τὴν   φυλακήν. μετὰ τοῦτο τὸ ἔργον
[6, 46]   ἐκβιασθέντες ὑπὸ τοῦ δήμου κατέλιπον  τὴν   φυλακήν, τότε ἤδη τὸ δημοτικὸν
[6, 88]   διδόναι καὶ ταύτην τῷ δήμῳ  τὴν   χάριν· Ἄππιος δέ, ὅσπερ ἐξ
[6, 77]   καὶ τοῖς εὐεργέταις ἀνόνητον ποιήσαντες  τὴν   χάριν τῶν πόνων. ταῦτα δὴ
[6, 34]   γὰρ ἔφασκον Αἰκανοὺς ἐμβαλόντας εἰς  τὴν   χώραν αὐτῶν λεηλατεῖν τοὺς ἀγροὺς
[6, 20]   οὖν πόλεις αὐτῶν ἀνελεῖν καὶ  τὴν   χώραν αὐτῶν τῇ Ῥωμαίων προσθεῖναι,
[6, 47]   οὔτε τοῖς πολεμίοις προστιθεμένους οὔτε  τὴν   χώραν δῃοῦντας οὔτε ἄλλο βλάπτοντας
[6, 46]   ἀγρῶν λαμβάνοντες, ἄλλο δ´ οὐδὲν  τὴν   χώραν κακουργοῦντες, ἔμενον ὑπαίθριοι καὶ
[6, 91]   δ´ αὐτῷ τολμήσαντος ὑπαντῆσαι διανύσας  τὴν   χώραν κατὰ πολλὴν εὐπέτειαν προσέβαλε
[6, 66]   ἀποδείξησθε τὰς γνώμας, ἀποδώσομεν αὐτῷ  τὴν   ψῆφον, οὕτως ἂν μάλιστα νομίσαντες
[6, 51]   τὸν τρόπον, ὃς οὐκ ἀνατρέπεται  τὴν   ψυχὴν ὁρῶν ταῦτα καὶ πάσχει
[6, 74]   φέροντες εἰς μέσον ἔθηκαν ἅπασαν  τὴν   ὠφέλειαν· ὥσθ´ ἡμᾶς χωρὶς ἀνδραπόδων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007