Alphabétiquement     [«   »]
τοιούτους 5
τοιούτῳ 2
Τοῖς 2
τοῖς 287
τοῖσδε 2
τόκοις 1
τόκους 1
Fréquences     [«    »]
266 τὰ
261 τε
280 τὸ
287 τοῖς
351 τῆς
364 τὴν
402 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

τοῖς


Livre, Chap.
[6, 9]   καλῶς δὲ καὶ ἐνδόξως μόνοις  τοῖς   ἀγαθοῖς. ~Ἔτι δ´ αὐτοῦ λέγοντος
[6, 16]   καὶ ἀπάτης. οὐ γὰρ συνησθησόμενοι  τοῖς   ἀγαθοῖς ἡμετέροις ἐξαπέσταλθε, ἀλλὰ κατασκεψόμενοι,
[6, 47]   ὑπάρχει, φιλότητος δὲ καὶ εἰρήνης  τοῖς   ἀγαθοῖς. τὸ δ´ ἀξίωμα τῆς
[6, 3]   καὶ βοσκήματα οὐ κατελάμβανον ἐν  τοῖς   ἀγροῖς χωρὶς τῶν ἐν τῷ
[6, 30]   δίδοσθαι θρίαμβον ἀπὸ τῆς βουλῆς  τοῖς   ἀγῶνα λαμπρὸν ἀγωνισαμένοις στρατηγοῖς ἀξιοῦντος
[6, 43]   μᾶλλον τῆς ἀρετῆς, ἣν ἐν  τοῖς   ἀγῶσιν ἐπεδείξασθε, μεγάλην μὲν ἐποιούμην
[6, 43]   παρὰ τοῦ πλήθους πρόθυμον ἐν  τοῖς   ἀγῶσιν. ὡς δ´ οὐ προσεῖχεν
[6, 62]   δ´ ἐπ´ ἐκείνων ἀγανακτήσαντες ἐναντιώσεσθε  τοῖς   αἰτήμασι, τί δή ποτ´ οὐκ
[6, 61]   ἔρρωμαι τὴν ὀργὴν καὶ ἀγανακτῶ  τοῖς   αἰτήμασι τοῦ δήμου διπλασίως· ὑμῶν
[6, 81]   ἀληθεῖς μέν, οὐχ ἅπασι δὲ  τοῖς   ἀκούουσι κεχαρισμένους, οὐκ ἔπειθεν, ἀλλὰ
[6, 47]   δὴ μάλα τῶν ἀποστατῶν ἅμα  τοῖς   ἀλλοεθνέσι πολεμίοις ἐπὶ τὴν πόλιν
[6, 86]   αὐτοῖς ἐμπέσοι καθ´ ἓν γενομένοις  τοῖς   ἄλλοις ἅπασι πρὸς τὴν γαστέρα
[6, 13]   τῶν κοινῶν προεστῶτες, καὶ σὺν  τοῖς   ἄλλοις ἅπασι τοῖς ἐν τῇ
[6, 94]   χάριν εἰδέναι μεγάλην ἔφη καὶ  τοῖς   ἄλλοις ἅπασιν ἐπὶ ταῖς τιμαῖς,
[6, 9]   γὰρ ἂν ἑαυτῷ τε καὶ  τοῖς   ἄλλοις γένοιτο {ὁ} τοιοῦτος πολίτης
[6, 95]   πορφύρᾳ καὶ θρόνῳ ἐλεφαντίνῳ καὶ  τοῖς   ἄλλοις ἐπισήμοις, οἷς εἶχον οἱ
[6, 16]   παρὰ τὸν ἁπάντων νόμον, μήτε  τοῖς   ἄλλοις ἔχθρας πρόφασιν αἰτίας {εἶναι}
[6, 87]   ὑμᾶς ἀντιβολοῦμεν καὶ δεόμεθα πρὸς  τοῖς   ἄλλοις οἷς δεδώκατε, εἰ μὴ
[6, 68]   ἐστὶ κεχαρισμένον, βουλή, καὶ  τοῖς   ἄλλοις ὑμῖν ὀλίγου δεῖν πᾶσι
[6, 12]   ἱππάρχου παρειληφὼς ἡγεμονίαν, ἐπιστὰς σὺν  τοῖς   ἀμφ´ αὐτὸν ἱππεῦσιν ἐπὶ τοὺς
[6, 33]   προσωφελεῖν. δὲ Ποστόμιος παρακελευσάμενος  τοῖς   ἀμφ´ αὑτὸν ἀπὸ τῶν ἵππων
[6, 59]   φίλων τε καὶ πελατῶν ἐν  τοῖς   ἀναγκαιοτάτοις ἐξετάζονται. καὶ οὐ λέγω
[6, 61]   ἀνθρώποις πολιτειῶν καὶ ὑμῖν ἀσύμφορον  τοῖς   ἀξιοῦσιν ἄρχειν ἑτέρων; οὐκ, ἐάν
[6, 78]   ὅμοια φρονοῦσιν ἐκείνῳ φανῇ;  τοῖς   ἀξιώμασι τῶν πρεσβευτῶν, οἳ τὰς
[6, 40]   ἂν ἐπιμείναιτε ὑμᾶς αὐτοὺς ἐπιτρέψαντες  τοῖς   ἁπάντων δημοτικωτάτοις δοκοῦσι καὶ οὖσιν.
[6, 36]   ἀρετὴν ἀφανίσαι· παραδόντες δὲ ταῦτα  τοῖς   ἀπολωλεκόσιν ὧν κοινωνητέον τε παισὶ
[6, 28]   εἶναι ταῦτα πολιτικά· ἀλλὰ καὶ  τοῖς   ἀπόροις ἐπικουρία τις ἔσται πολιτική,
[6, 44]   μετὰ κοινῆς γνώμης τοῦ συνεδρίου  τοῖς   ἀπόροις ὑμῶν βουλόμενος ἰδίαν ὠφέλειαν
[6, 44]   οὐδὲ τοῖς ἱππεῦσιν ἐχαρισάμην, ἀλλὰ  τοῖς   ἀπόροις ὑμῶν διένειμα· καὶ
[6, 8]   πολέμους ἅπαντας οὐχ οἱ πλείους  τοῖς   ἀριθμοῖς κατορθοῦσιν, ἀλλ´ οἱ κρείττους
[6, 78]   ὁρῶ, καὶ τὰς ἀκουσίους συμβάσεις  τοῖς   ἄρχειν ἀξιοῦσι πρὸς τοὺς ἐλευθερίας
[6, 58]   ἐσομένην τῇ προτέρᾳ, οὐδ´ ἐπὶ  τοῖς   αὐτοῖς εἴκαζε συμβήσεσθαι τὸν δῆμον
[6, 67]   ἐκάλουν τὸν Μενήνιον· ὃς ἀναστὰς  τοῖς   αὐτοῖς ἐχρήσατο λόγοις οἷς καὶ
[6, 72]   δ´ οὐδείς· γὰρ Σικίννιος  τοῖς   αὐτοῖς πολλάκις ἐχρῆτο λόγοις· παρέρχεται
[6, 20]   ἅπασαι πόλεις, ἐπειδὴ φθονοῦσαν ἔγνωσαν  τοῖς   αὑτῶν ἀγαθοῖς καὶ τὴν ἄδειαν,
[6, 47]   παραινούντων, πρέσβεις ἀποστέλλειν τοὺς διαλεξομένους  τοῖς   ἀφεστηκόσι περὶ φιλίας, ὡς οὐδὲν
[6, 24]   τρυφῶσι τελῶν ἀφειμένοι, ὧν ἐτέλουν  τοῖς   βασιλεῦσι πρότερον, καὶ τῶν εἰς
[6, 2]   φροντίδος· οὐδὲ γὰρ λόγος ἔτι  τοῖς   βουλομένοις ἀπεδίδοτο. ἠναγκάζοντο δὴ χαλεπαίνοντες
[6, 87]   εἰ γένοιτο αὐτοῖς φανερόν, ὅτι  τοῖς   βουλομένοις αὐτοὺς ἀδικεῖν οὐχ ὑπάρχει
[6, 58]   παραδίδοσθαι τοῖς καταδικασαμένοις, ἔφεσιν δὲ  τοῖς   βουλομένοις ἐδίδου μεταφέρειν τὰς κρίσεις
[6, 44]   ἀποτίθεμαι τὴν ἀρχὴν καὶ ἐπὶ  τοῖς   βουλομένοις τὸ σῶμα ἐμαυτοῦ ποιῶ,
[6, 19]   ἀποικίας τῆς Ῥώμης ποιοῦντες, καὶ  τοῖς   βουλομένοις τῶν κρατηθέντων παρὰ σφίσι
[6, 6]   φεύγουσιν ἐκ τῶν κινδύνων, ἀλλὰ  τοῖς   βουλομένοις ὑπὲρ ἑαυτῶν ταλαιπωρεῖν. ὑπάρχει
[6, 14]   ἐπικειμένῳ καὶ τὰς ὑπερπύρους ἀπαρχὰς  τοῖς   βωμοῖς ἐπιτιθέντι σκοποί τινες ἀπὸ
[6, 1]   ἐάν τε μένειν θέλωσι παρὰ  τοῖς   γεγαμηκόσιν ἐάν τε {μή, εἰς
[6, 1]   λοιπαὶ τῶν πατρίδων ὑπεριδοῦσαι παρὰ  τοῖς   γεγαμηκόσιν ἔμειναν· οἰωνὸς εὐτυχὴς τῆς
[6, 6]   παρὰ θεῶν βοηθείας ὑπάρχει τυγχάνειν  τοῖς   γενναίως ἀγωνιζομένοις καὶ πάντα τὰ
[6, 42]   Σαβίνους, τὴν δὲ πόλιν ἅμα  τοῖς   γεραιτέροις καὶ ὀλίγῳ τινὶ στρατεύματι
[6, 74]   ἀλλ´ εἰς ὑμᾶς, δυσανασχετοῦντες ἐπὶ  τοῖς   γινομένοις τῆς μὲν τῶν βασιλέων
[6, 28]   συμβάλλουσι τὰ χρέα βοήθεια μετρία  τοῖς   γοῦν ἀδικουμένοις, καὶ τὸ κράτιστον
[6, 84]   ταῦτα καὶ νόμου τάξιν ἀποδώσει  τοῖς   γραφησομένοις· μᾶλλον δ´ ὑφ´ ὑμῶν
[6, 87]   ἄλλου μὲν οὐδενὸς ἔσονται κύριοι,  τοῖς   δ´ ἀδικουμένοις κατισχυομένοις τῶν
[6, 96]   ἄνδρα, ὅσον ἂν αὐτοὶ τάξωσι.  τοῖς   δ´ ἀκούσασιν ἄσμενον ἐγένετο, καὶ
[6, 68]   διαμένοντας τῶν δημοτικῶν ἀφίεσθαι χρεῶν,  τοῖς   δ´ ἀποστάταις πολεμεῖν ἁπάσῃ προθυμίᾳ,
[6, 70]   βουλόμενος ἠξίου καὶ Βροῦτος ἐπικαλεῖσθαι.  τοῖς   δ´ ἄρα πολλοῖς γέλως ἐπὶ
[6, 7]   τινὸς ὧν ἔχετε ἀπολαύσειν ἀγαθῶν,  τοῖς   δ´ ἡγουμένοις τῆς πόλεως καὶ
[6, 67]   γένηται τὸ προβούλευμα τῆς βουλῆς·  τοῖς   δ´ οἰκείοις τῶν ἀποστατῶν ἀγαθὰς
[6, 81]   τὴν διάνοιαν, ὃς οὐκ ἐξεχεῖτο  τοῖς   δάκρυσι καὶ ἀνεκλαίετο τὰς κοινὰς
[6, 27]   αὐτῶν ἄποροι, μάλιστα δ´ οἱ  τοῖς   δανείοις πιεζόμενοι, οὔθ´ ὅπλων ἥπτοντο
[6, 29]   τὰς κατὰ τούτων πράξεις ὑπάρχειν  τοῖς   δανεισταῖς, ἐφ´ οἷς ἑκάστοις συνέβαλον.
[6, 81]   ποιεῖσθαι λόγους, καὶ τὰ μὲν  τοῖς   δανειστικοῖς ἐγκαλῶν ὡς ὠμὰ καὶ
[6, 27]   τῶν παρόντων σφᾶς κακῶν ἐλευθερώσοντα,  τοῖς   δὲ δεομένοις ἀμύνειν ἐπιδεικνύντες τὰς
[6, 83]   ὅτι βούλεται καὶ αὐτὸς εἰπεῖν.  τοῖς   δὲ κατ´ εὐχὴν τὸ πρᾶγμα
[6, 5]   τῶν ἄκρων μεγάλα πλεονεκτήματα παρεῖχε,  τοῖς   δὲ κάτωθεν ἐπιοῦσιν οὐδὲν
[6, 89]   εἶναι καὶ δαίμονας τοὺς καταχθονίους,  τοῖς   δὲ παραβαίνουσιν ἐναντία καὶ τὰ
[6, 81]   Βροῦτος τοιούτους εἰπὼν λόγους ἐπαύσατο·  τοῖς   δὲ παροῦσιν, ὅσα τε περὶ
[6, 66]   ὃν δεήσει τοὺς βουλεύσοντας ἔχειν·  τοῖς   δὲ πρεσβυτέροις ἀποδόντες λόγον αὖθις,
[6, 41]   δανείου καὶ ἄλλου παντὸς συμβολαίου.  τοῖς   δὲ προθύμως ἀγωνισαμένοις κάλλιστος μὲν
[6, 7]   ὑμῶν ὑπάρξει μηδενὸς πειραθῆναι δεινοῦ,  τοῖς   δὲ τὰ ἔσχατα παθεῖν, ἀλλὰ
[6, 79]   μὲν ὑπὸ τῶν φιλτάτων ἀπόλλυσθαι,  τοῖς   δὲ τὰ φίλτατα διολέσαι. ἐπὶ
[6, 24]   τῶν συναλλαγμάτων τὰς ἀναπράξεις ἐπιτρέπειν  τοῖς   δεδανεικόσιν, ἐφ´ οἷς συνέβαλον δικαίοις
[6, 37]   τοὺς δ´ ἄλλους ἀγωγίμους εἶναι  τοῖς   δεδανεικόσιν, ὡς ἑκάστοις συνέβαλον. Μετὰ
[6, 87]   μνησικακεῖν. μίαν δ´ εἶναι πᾶσι  τοῖς   δεδοικόσι τοὺς κρείττονας μόνην ἀσφάλειαν
[6, 92]   μέντοι ἐπὶ πολύν γε χρόνον  τοῖς   δεινοῖς ἀντεῖχον, ἀλλ´ ἠναγκάσθησαν παραδιδόναι
[6, 74]   ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ ὑμῶν ὁμόσε  τοῖς   δεινοῖς ἐχωρήσαμεν, μέγιστον δὴ κινδύνων
[6, 12]   Λατίνων κέρατος ἡγούμενος ἀντεῖχεν ἔτι  τοῖς   δεινοῖς καὶ τοὺς ἐπὶ τοῦ
[6, 55]   τὴν αὐτῶν ὑμῶν παρέχοντες ἅπασι  τοῖς   δεομένοις ἀσφαλῆ καταφυγήν, ταύτης ἀπελαύνειν
[6, 90]   ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἀποδεικνύναι τοὺς ὑπηρετήσοντας  τοῖς   δημάρχοις ὅσων ἂν δέωνται καὶ
[6, 88]   διεσάφησαν. μετὰ τοῦτο Μενηνίου παραινέσαντος  τοῖς   δημόταις ἀποστεῖλαί τινας εἰς τὴν
[6, 89]   δὲ Βροῦτος ἐκκλησίαν συναγαγὼν συνεβούλευε  τοῖς   δημόταις ἱερὰν καὶ ἄσυλον ἀποδεῖξαι
[6, 88]   στρατοπέδου διαγράψαι παρακληθεὶς τὸν νόμον  τοῖς   δημοτικοῖς καθ´ ὃν ἀποδείξουσι τὰς
[6, 24]   νόμοι δεδώκασιν, ἀναπράττεσθαι, εἴκειν δὲ  τοῖς   δημοτικοῖς μηδὲν τι μὴ
[6, 84]   νόμιμοί τε καὶ ἐν ἔθει  τοῖς   διαλυομένοις τὰς ἔχθρας. ἐπιψηφιεῖται μὲν
[6, 19]   καὶ ἀγχίστροφος· οὐδ´ ἀνάγκην προσάγειν  τοῖς   διαφόροις τὴν περὶ τῶν ἐσχάτων
[6, 2]   πεποιημένοι τὰς πόλεις, ἀλλὰ πολλὴν  τοῖς   διαφόροις, τῆς ἑκουσίου φυγῆς χάριν
[6, 84]   εἴτε πάντας ἀξιοῦτε τοὺς ἐπιγραφομένους  τοῖς   δόγμασιν ὀμνύειν καθ´ ἱερῶν
[6, 13]   ὁμόσε χωροῦντας τῶν Λατίνων παίοντες  τοῖς   δόρασι καὶ προτροπάδην ἐλαύνοντες. καὶ
[6, 79]   φυτεύοντες ἀροῦντες ποίμνια νέμοντες ὁμόδουλοι  τοῖς   ἑαυτῶν δορικτήτοις ἀνδραπόδοις ὄντες, οἱ
[6, 27]   μεγάλῃ στρατιᾷ καὶ ὄντας ἐπὶ  τοῖς   ἑαυτῶν ὁρίοις ἤδη. καὶ οἱ
[6, 32]   τις ἀρετῇ πολεμίους ἀφελόμενος, ταῦτα  τοῖς   ἐγγόνοις ὡς οἰκεῖα παραδιδόναι. πόλεμον
[6, 19]   τοῦ βουλευτηρίου καὶ λόγος ἀπεδόθη  τοῖς   εἰωθόσιν ἀποφαίνεσθαι γνώμας, Τῖτος μὲν
[6, 83]   ὑμῖν τε τῷ δήμῳ καὶ  τοῖς   ἐκ τοῦ συνεδρίου κοινῇ βουλευσομένοις
[6, 85]   χεῖρον. ἡμῖν μέν, δημόται,  τοῖς   ἐκ τοῦ συνεδρίου μία πίστις
[6, 36]   ὧν κοινωνητέον τε παισὶ καὶ  τοῖς   ἐκ τούτων γενομένοις καταλιπεῖν ἀεὶ
[6, 23]   ὀρθῶς βεβουλεῦσθαι προεῖπον ἥκειν ἅπασι  τοῖς   ἐν ἀκμῇ χρόνον ὁρίσαντες, ἐν
[6, 13]   καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις ἅπασι  τοῖς   ἐν τῇ μάχῃ γενομένοις καὶ
[6, 90]   τοῖς πρέσβεσιν. ἀποδόντες δὲ καὶ  τοῖς   ἐν τῇ πόλει θεοῖς χαριστήρια,
[6, 46]   πατρίς. ~Ὡς δ´ ἠγγέλθη ταῦτα  τοῖς   ἐν τῇ πόλει, πολὺς θόρυβος
[6, 50]   τοῦ πρὸς ἡμᾶς πολέμου, καὶ  τοῖς   ἔναγχος κακοῖς δυσανασχετοῦντες λῃστεύουσιν ἡμῶν
[6, 93]   ἤρθη τῆς μάχης, πρῶτος ὁμόσε  τοῖς   ἐναντίοις ἐχώρει καὶ πολλοὺς τῶν
[6, 92]   πρὸς τὸν πόλεμον ἐπιτήδεια παρεσκευασμένα  τοῖς   ἔνδον ἐκ πολλοῦ. ἐπιχειρήσας δὲ
[6, 92]   μαχομένων. συνελάμβανον δὲ τοῦ ἔργου  τοῖς   ἔνδον καὶ γυναῖκες ἀπὸ τῶν
[6, 93]   ἔν τε τῇ τειχομαχίᾳ καὶ  τοῖς   ἐντὸς τείχους ἀγῶσι, λαμπρότερος ἐν
[6, 96]   χρηματισμὸν ἐγκράτειαν ἐπὶ μήκιστον ἄραντες  τοῖς   ἐπαίνοις, αἴσχιστον ἔφησαν εἶναι τῶν
[6, 48]   πρέσβεις τὰς ἐντολὰς κομισάμενοι ἀπέδοσαν  τοῖς   ἐπὶ στρατοπέδου καὶ τὰ ἀκόλουθα
[6, 70]   παρουσίαν αὐτῶν φήμη διήγγειλε  τοῖς   ἐπὶ στρατοπέδου πάντα τὰ ἐν
[6, 12]   δὲ τὸν Ποστόμιον ἐθεάσατο σὺν  τοῖς   ἐπιλέκτοις ἱππεῦσιν ἐπιφερόμενον ἀπογνοὺς ἁπάσης
[6, 31]   κατὰ θέας πρόφασιν ἀφιγμένοι προκαταλήψεσθαι  τοῖς   ἐπιοῦσι τὰ ἐρύματα τῆς πόλεως
[6, 25]   ἀλλήλους, οὔτ´ εἰς χεῖρας ἥξειν  τοῖς   ἐπιοῦσιν οἰομένων· σφίσι δὲ πολλὴν
[6, 96]   καὶ ταφῆς ἀποχρῶσα· ὥστε καὶ  τοῖς   ἐπιτρόποις αὐτοῦ τῶν παίδων βουλευομένοις
[6, 95]   μήτ´ ἄλλοθεν πολέμους ἐπαγέτωσαν, μήτε  τοῖς   ἐπιφέρουσι πόλεμον ὁδοὺς παρεχέτωσαν ἀσφαλεῖς
[6, 82]   νῦν ὑβριζόμενα τοῖς λόγοις ὑποχείρια  τοῖς   ἔργοις; ποίας ὑπερηφανίας αὐτοὺς ἀφέξεσθαι,
[6, 33]   ἑπόμενοι πολλοὺς ἀπέκτειναν, οἱ δὲ  τοῖς   ἔτι μαχομένοις κατὰ νώτου ἐπῆγον.
[6, 77]   πίστιν τοῦ ἀνδρὸς διαφθείραντες καὶ  τοῖς   εὐεργέταις ἀνόνητον ποιήσαντες τὴν χάριν
[6, 14]   προσδεχομένοις ἐξαπιναίως παροῦσα, φοβερὰ καὶ  τοῖς   εὐτολμοτάτοις φανήσεσθαι ἔμελλε. ~Τοῖς δὲ
[6, 35]   καὶ ἑαυτὴν διεργάσαιτο καὶ παράσχοι  τοῖς   ἐχθροῖς δίχα πόνου τὸ κράτος·
[6, 51]   ἀναιμωτὶ καὶ δίχα πόνου παραδιδόναι  τοῖς   ἐχθροῖς ἤδη τὴν πόλιν; ~Ἀλλ´
[6, 6]   τῷ βίῳ {ἡμῶν} διετελέσαμεν, καὶ  τοῖς   ἐχθροῖς ἡμῶν νεμεσῶντες κατὰ τὸ
[6, 44]   προσέπεσε, δῆλον ἂν ἔργῳ ἐποίησα  τοῖς   ἐχθροῖς, οἷον ὄντα με ἄνδρα
[6, 7]   ἀγών. εἰ γὰρ ὑποχείριοι γενήσεσθε  τοῖς   ἐχθροῖς, οὐχὶ τοῖς μὲν ὑμῶν
[6, 84]   τὴν πίστιν, εἴτ´ ὀλίγοις ἐπιτρέπετε  τοῖς   ἡγεμόσι τοῦ συνεδρίου περὶ ὅλης
[6, 16]   ἃς ἔλαβε πρὸ τῆς μάχης  τοῖς   ἡγεμόσι τῶν Λατίνων φερομένας, ἐν
[6, 5]   Ἑρνίκων. τὰ μὲν δὴ παρασχόντα  τοῖς   ἡγεμόσιν αὐτῶν ταχεῖαν παρατάξεως ἀνάγκην
[6, 54]   εὐβουλίας μὴ τοῖς ὀθνείοις, ἀλλὰ  τοῖς   ἡμετέροις αὐτῶν ἔργοις. ~Καὶ γὰρ
[6, 75]   ὑπὲρ τῆς πλεονεξίας ταύτης ἀγῶνας  τοῖς   ἡμετέροις ᾤεσθε δεῖν καταχρῆσθαι σώμασιν.
[6, 17]   δεκάτας ἀγῶνάς τε καὶ θυσίας  τοῖς   θεοῖς ἀπὸ τετταράκοντα ταλάντων ἐποίει
[6, 14]   φυλάττεσθαι διαδοὺς ἔθυε τὰ νικητήρια  τοῖς   θεοῖς. ἔτι δ´ αὐτῷ τὸν
[6, 10]   ἐπαινέσας τὸ πρόθυμον αὐτῶν καὶ  τοῖς   θεοῖς εὐξάμενος, ἐὰν εὐτυχὲς καὶ
[6, 95]   ἐψηφίσατο δὲ καὶ θυσίας ἀποδοῦναι  τοῖς   θεοῖς βουλὴ χαριστηρίους ἐπὶ
[6, 94]   δικτάτορος ὑπὲρ τῆς πόλεως ἀναθήσειν  τοῖς   θεοῖς, καθ´ ὃν χρόνον ἔμελλεν
[6, 71]   τὴν τοσαύτην εὐτυχίαν καὶ πολλὴν  τοῖς   θεοῖς χάριν εἰδότες αὐτῆς, εἰ
[6, 44]   τετρακόσιοι ἄνδρες ἐκ τοῦ δήμου  τοῖς   ἱππεῦσι προσκατελέγησαν ἐπὶ τῆς στρατολογίας
[6, 44]   ἀγαθὴν οὐ τοῖς πατρικίοις οὐδὲ  τοῖς   ἱππεῦσιν ἐχαρισάμην, ἀλλὰ τοῖς ἀπόροις
[6, 92]   τῷ ἔργῳ ἀνέστρεφον αὖθις καὶ  τοῖς   καθ´ ἑαυτοὺς ἐπέκειντο παίοντες καὶ
[6, 63]   ἄνδρα. εἰ γάρ τι δεῖ  τοῖς   καιροῖς εἴξαντας μετριάσαι, μὴ πρὸς
[6, 59]   ἐξ ὧν οὐδὲν ἄλλ´  τοῖς   κακίστοις τῶν πολιτῶν δουλεύσομεν, ἀλλὰ
[6, 50]   οὐκ ἔχοντες, τι χρησόμεθα  τοῖς   κακοῖς. καὶ ταῦτα πάσχοντες ἔτι
[6, 16]   οὐκ ᾤετο δεῖν ὁμοίους γενέσθαι  τοῖς   κακοῖς τοὺς ἀγαθοὺς κρεῖττον εἶναι
[6, 38]   δεδογμένου, καὶ οὐδέποτε εἰσάξω χαριζόμενος  τοῖς   κακοῖς χρεῶν ἀποκοπάς, ἀλλὰ καὶ
[6, 92]   τῶν τεγῶν βάλλουσαι τοὺς πολεμίους  τοῖς   καλυπτῆρσι, καὶ καθ´ ὅσον ἑκάστῳ
[6, 5]   τοῖς κέρασιν ἀμφοτέροις προσενεμήθη καὶ  τοῖς   κατὰ μέσην τεταγμένοις τὴν φάλαγγα.
[6, 36]   πρεσβειῶν πρώτην φημὶ χρῆναι βουλὴν  τοῖς   κατὰ τὴν πόλιν θορύβοις ἡμᾶς
[6, 67]   ἑξῆς ἡμέραις παραγγεῖλαι κελεύσαντες ἅπασι  τοῖς   κατὰ τοὺς ἀγροὺς καὶ τὰ
[6, 58]   ὑπὸ τῶν πατρικίων δημοτικοὺς παραδίδοσθαι  τοῖς   καταδικασαμένοις, ἔφεσιν δὲ τοῖς βουλομένοις
[6, 83]   τε δίκαις ἁλόντες ἰδίαις παρεδόθησαν  τοῖς   καταδικασαμένοις, καὶ τούτους ἐλευθέρους εἶναι
[6, 60]   φύεται, καὶ ταχεῖα ὁδός ἐστι  τοῖς   καταδουλοῦσθαι τὰς πόλεις βουλομένοις
[6, 92]   ἀλλ´ ἠναγκάσθησαν παραδιδόναι σφᾶς αὐτοὺς  τοῖς   κεκρατηκόσι. τοῦτον δὲ τὸν τρόπον
[6, 5]   δ´ ἵππος ἅπασα τριχῇ διαιρεθεῖσα  τοῖς   κέρασιν ἀμφοτέροις προσενεμήθη καὶ τοῖς
[6, 27]   ὅπλων ἥπτοντο οὔτ´ ἄλλως παρείχοντο  τοῖς   κοινοῖς πράγμασιν ἐπικουρίαν οὐδεμίαν, ἡδόμενοι
[6, 92]   πολλῇ χειρὶ μέλλουσιν Ἀντιάται βοηθεῖν  τοῖς   Κοριολανοῖς κατὰ τὸ συγγενὲς καὶ
[6, 12]   μὴ πείθοιντο ἀποκτεῖναι, αὐτὸς ἅμα  τοῖς   κρατίστοις ἐπὶ τὸ στῖφος ὠθεῖται,
[6, 19]   λόγου παραδείγμασιν αὐτοὺς ἠξίου χρῆσθαι  τοῖς   κρατίστοις τῶν προγόνων ἔργοις, ἐφ´
[6, 56]   τεκμαιρόμενος, ὅτι οὐκ ἔστιν ὅμοια  τοῖς   λόγοις αὐτοῦ τὰ ἔργα, πολὺ
[6, 82]   καὶ γένηται τὰ νῦν ὑβριζόμενα  τοῖς   λόγοις ὑποχείρια τοῖς ἔργοις; ποίας
[6, 7]   ἀλλήλων πιστόν, οὗ μάλιστα δεῖ  τοῖς   μέλλουσι τῶν ἐχθρῶν κρατήσειν. οὐ
[6, 64]   προσθεὶς παύσομαι. οὐδενὸς οὕτω δεῖ  τοῖς   μέλλουσιν εὐτυχὲς ἕξειν τὸ τῶν
[6, 8]   παρασκευαῖς πολεμίων ἀντιταχθέντες; φέρε, ἀλλὰ  τοῖς   μὲν ἄλλοις φοβεροὶ διατελεῖτε ὄντες
[6, 89]   ἀρά τε τῷ ὅρκῳ προσετέθη,  τοῖς   μὲν ἐμπεδοῦσι τοὺς θεοὺς τοὺς
[6, 5]   τε φύσις τοῦ χωρίου  τοῖς   μὲν ἤδη κρατοῦσι τῶν ἄκρων
[6, 14]   ἄλλων ἡγεμόνων, τί χρὴ πράττειν.  τοῖς   μὲν οὖν θρασυτάτοις αὐτῶν ἐδόκει
[6, 89]   γίνεται. τελεσθεισῶν δὲ τῶν ἀρχαιρεσιῶν  τοῖς   μὲν παρὰ τῆς βουλῆς ἥκουσι
[6, 7]   ὑποχείριοι γενήσεσθε τοῖς ἐχθροῖς, οὐχὶ  τοῖς   μὲν ὑμῶν ὑπάρξει μηδενὸς πειραθῆναι
[6, 79]   δὲ κρατήσαντα ἀδικεῖ, καὶ περίεστι  τοῖς   μὲν ὑπὸ τῶν φιλτάτων ἀπόλλυσθαι,
[6, 46]   πατρικίων ἀποτρέπειν ἀξιούντων καὶ βίαν  τοῖς   μὴ βουλομένοις προσφέρειν· βοή τε
[6, 38]   βούλεται, μέχρι δὲ παντὸς ἐναντιώσομαι  τοῖς   μὴ τὰ πάτρια πολιτεύματα εἰσηγησομένοις.
[6, 53]   ἐπιτρέψομεν ἕκαστα τῶν αἰτουμένων, ἐχθροῖς  τοῖς   μὴ τυγχάνουσι χρησόμεθα; εἰ δὲ
[6, 66]   πολλὴν τὴν αὐθάδειαν ὁμιλοῦσαν ὑμῶν  τοῖς   νέοις, νῦν μὲν ἐπεὶ βραχὺ
[6, 33]   ποδῶν καὶ τὰς ἰγνῦς πλαγίοις  τοῖς   ξίφεσι διαιροῦντες, ἕως ἐπὶ τὸν
[6, 54]   παραδείγμασι χρησάμενοι τῆς εὐβουλίας μὴ  τοῖς   ὀθνείοις, ἀλλὰ τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν
[6, 47]   παρακελεύσματος ἁρπάσαντες τὰ ὅπλα σὺν  τοῖς   οἰκείοις ἕκαστοι πελάταις, οἱ μὲν
[6, 78]   ταῦτα ψηφίσμασιν, ὅταν Ἀππίῳ καὶ  τοῖς   ὅμοια φρονοῦσιν ἐκείνῳ φανῇ;
[6, 92]   αὐτῶν ἐδέξαντο καὶ πολλὰς πληγὰς  τοῖς   ὁμόσε χωροῦσιν ἔδοσαν, ἔπειτα πλειόνων
[6, 72]   ὑμῶν καὶ τὸ ἐλεύθερον ἅμα  τοῖς   ὅπλοις βεβαίως ἔχετε, νῦν γ´
[6, 61]   ἀφέσεις αἰτουμένῳ, νῦν ἐπεὶ ἐν  τοῖς   ὅπλοις ἐστὶ καὶ τὰ πολεμίων
[6, 94]   ἐκείνοις ἐφρόνουν, οἵ τ´ ἐν  τοῖς   ὅπλοις ἤδη ὄντες, καὶ οἱ
[6, 77]   ἄκοντας ὑπὸ ταῖς σημαίαις ἐν  τοῖς   ὅπλοις, ἵνα παρέλθητε τὰς ὑποσχέσεις
[6, 7]   ποιήσειν αὐτούς, ἂν νῦν κρατήσωσι  τοῖς   ὅπλοις, μνησικακοῦντας, ὅτι τῆς πόλεως
[6, 68]   τέως ἂν ἔτι διαμένωσιν ἐν  τοῖς   ὅπλοις. ~Ταῦτ´ εἰπὼν ἐπαύσατο. ἐπεὶ
[6, 29]   τοῦ δεινοῦ καὶ παρὰ δόξαν  τοῖς   Οὐολούσκοις προσπεσόντος ὀλίγοι μέν τινες
[6, 9]   τοιοῦτος πολίτης ἀποθανών· καὶ περιέσται  τοῖς   οὕτως ἀποθανοῦσι μήτε ταφῆς μήτε
[6, 96]   τῶν ταμιῶν ἀπολαβεῖν, ἀλλ´ ἐχαρίσατο  τοῖς   παισὶ τοῦ ἀνδρὸς οἰκτείρων τὴν
[6, 69]   ἀνίσταται Σπόριος Ναύτιος, οἰκίας ἐν  τοῖς   πάνυ λαμπροτάτης διάδοχος· γὰρ
[6, 90]   ἐοίκασί πως κατὰ τὰ πλεῖστα  τοῖς   παρ´ Ἕλλησιν ἀγορανόμοις. ~Ἐπεὶ δὲ
[6, 81]   μόνοις συνέβαινε παθεῖν, ἀλλὰ καὶ  τοῖς   παρὰ τῆς βουλῆς ἥκουσιν. οὐδὲ
[6, 57]   πολιτείαν ἀποροῦντες, τι χρήσονται  τοῖς   παροῦσι, μεταθέσθαι μὲν οὐκ ἀξιοῦντες
[6, 49]   Εἰ μὲν ἅπασιν, βουλή,  τοῖς   παροῦσι τὴν αὐτὴν γνώμην συνέβαινεν
[6, 1]   ἐκγόνων τὰ μὲν ἄρρενα παρὰ  τοῖς   πατράσι μένειν, τὰς δὲ θηλείας
[6, 53]   τῶν ἄλλων ἀγαθῶν ἐξ ἴσου  τοῖς   πατρικίοις ἀξιώσειε μεταλαμβάνειν. οὐκοῦν εἰ
[6, 48]   καὶ τὰ παρὰ τῶν ἀποστατῶν  τοῖς   πατρικίοις ἐδήλωσαν, δὲ πόλις,
[6, 48]   καὶ βαρύτητα καὶ πολλὴν εἰρωνείαν  τοῖς   πατρικίοις ὀνειδισάντων, εἰ προσποιοῦνται μὲν
[6, 44]   γῆν πολλὴν καὶ ἀγαθὴν οὐ  τοῖς   πατρικίοις οὐδὲ τοῖς ἱππεῦσιν ἐχαρισάμην,
[6, 34]   κατελάμβανον ὑπὲρ τοῦ μηκέτι συνάρασθαι  τοῖς   πατρικίοις πολέμου μηδενὸς καθ´ ἕνα
[6, 47]   τὸ μὲν ἄρχειν καὶ ἐπιτροπεύειν  τοῖς   πατρικίοις ὑπάρχει, φιλότητος δὲ καὶ
[6, 33]   ἐνέπεσε τοῖς Ῥωμαίοις, καὶ φιλονεικία  τοῖς   πεζοῖς πρὸς τοὺς ἱππεῖς· καὶ
[6, 9]   γενναῖον μὴ ἀκερδὲς γένηται καὶ  τοῖς   πέρα τοῦ δέοντος τὰ δεινὰ
[6, 13]   Ποστομίῳ τε τῷ δικτάτορι καὶ  τοῖς   περὶ αὐτὸν τεταγμένοις ἱππεῖς δύο
[6, 5]   Ποστόμιος ἐξεπλήρου Τίτῳ Ταρκυνίῳ καὶ  τοῖς   περὶ αὐτὸν φυγάσι χωρήσων ὁμόσε·
[6, 5]   φυλακήν. μετὰ τοῦτο τὸ ἔργον  τοῖς   περὶ Μαμίλιον καὶ Σέξτον ἐδόκει
[6, 88]   ἀφιγμένων οἱ μὲν ἡμίσεις ἅμα  τοῖς   περὶ τὸν Βροῦτον εἰς τὴν
[6, 33]   τοῦ λόφου· καὶ οἱ μὲν  τοῖς   περὶ τὸν χάρακα φεύγουσιν ἑπόμενοι
[6, 49]   ἤδη ἐπίφθονόν τε καὶ λυπηρὰν  τοῖς   περιοίκοις γιγνομένην, δίχα τοῦ
[6, 14]   ὑπὸ κόπου ὅπλα τε ἄχρηστα  τοῖς   πλείστοις ἦν, τὰ μὲν ἀπεστομωμένα
[6, 15]   ἀπεσταλμένην μετακαλεῖν. δὲ πιθανωτάτη  τοῖς   πλείστοις φανεῖσα καὶ ὑπὸ τῶν
[6, 33]   φάλαγξ, ἐν τούτοις συνάπτει  τοῖς   πολεμίοις, καὶ αὐτίκα συνίστησιν αὐτῶν
[6, 93]   ποιήσαντες πυκνοὺς τοὺς λόχους ἐμβάλλουσι  τοῖς   πολεμίοις. οὐ δεξαμένων δ´ αὐτοὺς
[6, 29]   διαλιπὼν οὐδένα χρόνον, ἵνα συμμίξῃ  τοῖς   πολεμίοις, πρὶν εἰς Ῥωμαίων χώραν
[6, 47]   δὲ τοὺς ἀποστάτας κατέμαθον οὔτε  τοῖς   πολεμίοις προστιθεμένους οὔτε τὴν χώραν
[6, 28]   πείσειν τοὺς δημότας μὴ προδώσειν  τοῖς   πολεμίοις τὴν πατρίδα. ~Ταῦτ´ εἰπὼν
[6, 31]   ἣν ἐκεῖνος ἔχων συντεταγμένην, προσπίπτει  τοῖς   πολεμίοις ὑπό τε ἀγρυπνίας καὶ
[6, 28]   καὶ ἠξίου νῦν μὲν ὁμόσε  τοῖς   πολεμίοις χωρεῖν κοινῇ γνώμῃ χρησαμένους
[6, 37]   κράτιστον μὴ μόνον τοὺς ἐν  τοῖς   πολέμοις ἀγαθοὺς γενομένους, ἀλλὰ καὶ
[6, 25]   τοῦτ´ αὐτοῖς ἐχαρίσατο, τοὺς ἐν  τοῖς   πολέμοις ἁλόντας αὐτῶν ἑξακισχιλίων ὀλίγον
[6, 64]   δὲ πάντων ἐστὶ κράτιστον ἐν  τοῖς   πολέμοις, καὶ οὔτε ὑμεῖς αὐτοὶ
[6, 95]   ὁδοὺς παρεχέτωσαν ἀσφαλεῖς βοηθείτωσάν τε  τοῖς   πολεμουμένοις ἁπάσῃ δυνάμει, λαφύρων τε
[6, 52]   βίους καὶ τὸ τιμᾶσθαι παρὰ  τοῖς   πολίταις διὰ πατέρων ἐπιφάνειαν
[6, 2]   τὰς ἐντὸς τείχους κατέταττον στρατιὰς  τοῖς   πολιτικοῖς ἐγκαταμιγνύντες λόχοις, τοὺς δὲ
[6, 53]   αὐτῶν ἀφελόμενος, ὧν οὐκ ἀξιοῦμεν  τοῖς   πολλάκις ἀγωνισαμένοις ὑπὲρ αὐτῶν πολίταις
[6, 28]   ἐν τῷ παρόντι πιθανώτερος εἶναι  τοῖς   πολλοῖς ἐδόκει, βοηθεῖν ἐδέοντο τῇ
[6, 8]   οὕτως ὥστε μηδὲ πιστοὺς εἶναι  τοῖς   πολλοῖς τοὺς περὶ αὐτῶν λόγους.
[6, 87]   τὰ πονηρὰ δρᾶν, οὐκ ἐλλείψειν  τοῖς   πονηροῖς τὸ βούλεσθαι. ταύτης οὖν
[6, 18]   γερουσίας καὶ τὰς ἱκετηρίας παρὰ  τοῖς   ποσὶ τοῦ Ποστομίου τιθέντες· ὥστε
[6, 39]   ἀνδρὸς δὲ τὰ πάντα ἐπιεικοῦς  τοῖς   πράγμασι δεῖν, ἵνα μηδὲν ἐξεργάσηται
[6, 70]   πολλοῦ καὶ τραγῳδίαν τινὰ ἐπιθεῖναι  τοῖς   πράγμασι προσποιητόν, ὑποσχόμενός τ´ αὐτὸς
[6, 68]   ἐπανόρθωσιν αὐτοὶ δοίητε καὶ σωτηρίαν  τοῖς   πράγμασιν ἀσφαλῆ, ἐμοὶ δ´, ὃς
[6, 2]   λαβόντων, ὅτι μιᾶς δεῖ πάλιν  τοῖς   πράγμασιν ἐφειμένης ἅπαντα διοικεῖν κατὰ
[6, 90]   κατῄεσαν εἰς τὴν πόλιν ἅμα  τοῖς   πρέσβεσιν. ἀποδόντες δὲ καὶ τοῖς
[6, 87]   τῆς ἐκκλησίας ἅπαντα τὰ πράγματα  τοῖς   πρεσβευταῖς ἐπιτρέψαντες καὶ μηδὲν ἄλλο
[6, 70]   ὑπήντων ἔτι καθ´ ὁδὸν οὖσι  τοῖς   πρεσβευταῖς. ἦν δέ τις ἐν
[6, 69]   πρὸς ταῦτ´ ἐναντιωσομένων, ἀλλὰ πεισομένων  τοῖς   πρεσβυτέροις. ὅμοια δὲ τούτῳ καὶ
[6, 66]   σωτηρίας βουλευομένους· εἰ δὲ μή,  τοῖς   πρεσβυτέροις ὑμῶν εἴκειν τοὺς νεωτέρους
[6, 47]   ἐρυμάτων ἐξῄεσαν, οἱ δ´ ἐν  τοῖς   προκειμένοις τῆς πόλεως πεδίοις ἐστρατοπεδεύοντο·
[6, 20]   ἐξαριθμησάμενος τῶν τ´ ἀπολομένων ἐν  τοῖς   πρὸς αὐτοὺς πολέμοις Ῥωμαίων τὸ
[6, 70]   τῷ δήμῳ ῥᾳδίως ἑαυτὸν ἐπιτρέπειν  τοῖς   προτεινομένοις, ἵνα μὴ ἀπ´ ἐλάττονος
[6, 49]   ἀρχὴν καλάνδαις Σεπτεμβρίαις θᾶττον  τοῖς   προτέροις ἔθος ἦν, πρὶν
[6, 58]   ὀλίγου δεῖν πᾶσαν, ἧς ἐν  τοῖς   προτέροις χρόνοις ἦσαν κύριοι, ὅπου
[6, 20]   καὶ τὴν ἄδειαν, ἣν ἐπὶ  τοῖς   πρώτοις ἁμαρτήμασιν εὕρετο, μείζονος ἐπιβουλῆς
[6, 89]   μεγίστῳ ἐνόχοις. ἐκ τούτων κατέστη  τοῖς   Ῥωμαίοις ἔθος τὰ τῶν δημάρχων
[6, 11]   ἔτι ἔπραξαν, ἀλλ´ ἀνεχώρουν ἐπιοῦσι  τοῖς   Ῥωμαίοις ἐπὶ πόδα· ἔπειτ´ αὖθις
[6, 5]   καὶ αὖθις ἑτέρα παρῆν δύναμις  τοῖς   Ῥωμαίοις ἐπιλέκτων ἀνδρῶν ἐκ τῆς
[6, 33]   ἀνεκόπησαν οἱ βάρβαροι, θάρσος ἐνέπεσε  τοῖς   Ῥωμαίοις, καὶ φιλονεικία τοῖς πεζοῖς
[6, 33]   ἑξακοσίων, ἐν οἷς μάλιστα ἔκαμνε  τοῖς   Ῥωμαίοις κατὰ πρανοῦς ὠθουμένοις χωρίου
[6, 30]   ἀμύνειν τι δυναμένου. ~Ὡς δὲ  τοῖς   Ῥωμαίοις τεταπεινωμένα ἦν τὰ τῶν
[6, 91]   τά τ´ ἐγκαταληφθέντα χρήματα διαρπάσαι  τοῖς   στρατιώταις ἐφεὶς καὶ φρουρὰν ἐν
[6, 29]   τῆς κρατίστης ἁλούσης πάνυ πολλά·  τοῖς   στρατιώταις ταῦτ´ ἐφιεὶς Σερουίλιος
[6, 29]   καὶ ὅσα ἦν ἐνταῦθα χρήματα  τοῖς   στρατιώταις φέρειν τε καὶ ἄγειν,
[6, 17]   εὐτρεπίζεσθαι τὰ εἰς μάχην παρήγγειλε  τοῖς   στρατιώταις, ὡς ἐν τῇ κατόπιν
[6, 45]   ταγμάτων ἑκάτερος ἔτι κύριος ἦν  τοῖς   στρατιωτικοῖς ὅρκοις κατειργομένων καὶ οὐδεὶς
[6, 28]   ἐπικουρία τις ἔσται πολιτική, καὶ  τοῖς   συμβάλλουσι τὰ χρέα βοήθεια μετρία
[6, 8]   Λατίνοις δ´ ἄρα τούτοις καὶ  τοῖς   συμμάχοις αὐτῶν Οὐολούσκοις εὐκαταφρόνητοι, διὰ
[6, 35]   οὔτε πάνυ κατεπείγοντα, πῶς χρὴ  τοῖς   συμμάχοις ἐπικουρῆσαι καθ´ ὅν
[6, 5]   δ´ ἱππεῖς· Λατίνων δὲ σὺν  τοῖς   συμμάχοις τετρακισμύριοι μάλιστα πεζοὶ καὶ
[6, 23]   ἐξάγειν βουλευσάμενοι καὶ δόξαντες ἅπασι  τοῖς   συνέδροις ὀρθῶς βεβουλεῦσθαι προεῖπον ἥκειν
[6, 88]   προθέντων δὲ τῶν ὑπάτων λόγον  τοῖς   συνέδροις, Οὐαλερίου μὲν ἦν γνώμη
[6, 93]   ἅλωσιν τῆς πόλεως πρῶτος ἀναγγέλλει  τοῖς   σφετέροις, τεκμήριον αὐτῆς ἀποδεικνὺς τὸν
[6, 79]   οὐδ´ {μετὰ τῶν ὅπλων}  τοῖς   σώμασι μετὰ πολλῶν πόνων ἐλευθερία·
[6, 86]   δημόται, ὅτι καθάπερ ἐν  τοῖς   σώμασιν ἡμῶν λοιδορουμένη κακῶς
[6, 9]   τὸν πόλεμον. ἵνα δὲ καὶ  τοῖς   τὰ κράτιστα ὑμῶν ἐγνωκόσι τὸ
[6, 96]   δημοσίων ἐδικαίωσε τὸ ἀνάλωμα γενέσθαι  τοῖς   ταμίαις ἐπιτρέψασα τὴν ἐπιμέλειαν. οἱ
[6, 43]   μὲν ἐποιούμην σπουδὴν ἀμείψασθαι ὑμᾶς  τοῖς   τε ἄλλοις καὶ τῷ μὴ
[6, 92]   τοὺς συμπλακέντας ἕκαστοι τρεψάμενοι προσέκειντο  τοῖς   τείχεσι· καὶ Μάρκιος θρασύτερον
[6, 53]   παραινέσαιμ´ ἂν ὑμῖν παραδέξασθαι αὐτὴν  τοῖς   τείχεσι προχείρως, πολλὰς ἄλλας ἐπιστάμενος
[6, 92]   τὴν στρατιὰν ἅμ´ ἡμέρᾳ προσῆγε  τοῖς   τείχεσι τῆς Κοριόλας καὶ κατὰ
[6, 91]   χώραν κατὰ πολλὴν εὐπέτειαν προσέβαλε  τοῖς   τείχεσι· τῶν δὲ στρατιωτῶν οἱ
[6, 47]   τούτων τι δρᾶν ἦσαν ἐπὶ  τοῖς   τείχεσιν ἐτάξαντο. ἐπεὶ δὲ τοὺς
[6, 94]   χρόνῳ καθιέρωσεν, ὅς ἐστιν ἐπὶ  τοῖς   τέρμασι τοῦ μεγίστου τῶν ἱπποδρόμων
[6, 80]   τὴν ἀποικίαν ἄγοντος ἐν τοῖσδε  τοῖς   τόποις ἱδρύσαντο τὴν ὑφ´ ἡμῶν
[6, 37]   αὐτὸ δίκαιον εἶναι καὶ γονεῦσι  τοῖς   τούτων ἄχρι καὶ πάππων, καὶ
[6, 20]   τε καὶ αὐτὸς ἠξίου χρῆσθαι  τοῖς   τῶν προγόνων ἔργοις, οἳ τὴν
[6, 26]   δοῦλος ὑπὸ τοῦ δανειστοῦ σὺν  τοῖς   υἱοῖς δυσίν· ἐπιτάττοντος δὲ τοῦ
[6, 55]   γε δίκαια καὶ τὰ προσήκοντα  τοῖς   ὑμετέροις ἔθεσι βούλησθε πράττειν καὶ
[6, 12]   τε καὶ μικρὸν ἔτι ἐμπνέοντα  τοῖς   ὑπασπισταῖς ἀναθέντες ἀπέστειλαν ἐπὶ τὸν
[6, 1]   ψήφισμα βουλῆς. τούτοις μὲν δὴ  τοῖς   ὑπάτοις εἰρήνης ὥσπερ ἔφην βαθείας
[6, 34]   ἔργων ἐμφανές, μάλιστα δ´ ἐδήλωσε  τοῖς   ὑπάτοις, ἐπειδὴ οὐ προσῄεσαν οἱ
[6, 45]   δὲ βουλὴ κωλύειν διανοουμένη  τοῖς   ὑπάτοις ἐπέταξε μήπω λύειν τὰ
[6, 68]   Ὁρῶ μέν, ἔφησεν, ὅτι καὶ  τοῖς   ὑπάτοις ἐστὶ κεχαρισμένον, βουλή,
[6, 58]   ἀποκτείνειν πολίτην ἄκριτον οὐδένα συνεχώρει  τοῖς   ὑπάτοις, οὐδέ γε τοὺς παρὰ
[6, 78]   πότερον τοῖς ψηφίσμασι τῆς βουλῆς  τοῖς   ὑπὲρ τούτων γραφησομένοις, οὐ γὰρ
[6, 79]   κοινωνούς, τὰ μὲν ἀλύπους ἐσομένους  τοῖς   ὑποδεξαμένοις, τὰ δ´ ὠφελίμους. ~Παραδείγματα
[6, 56]   περὶ διαλύσεων αὐτὸς ἀδικῶν οὔτε  τοῖς   ὑφ´ ἡμῶν ἀποσταλεῖσιν ἀποκρίνεται πολιτικὰς
[6, 92]   τοὺς ἐν χερσὶ καὶ ἐπικελευόμενος  τοῖς   φεύγουσι τῶν σφετέρων ἀναστρέφειν τε
[6, 92]   αὐταῖς γενόμενος ταῖς πύλαις συνεισέπιπτε  τοῖς   φεύγουσιν εἰς τὸ τεῖχος. συνεισπεσόντων
[6, 6]   τὸ νικᾶν πρόθυμα παρεχομένοις, οὐ  τοῖς   φεύγουσιν ἐκ τῶν κινδύνων, ἀλλὰ
[6, 25]   δέ τις καὶ παρασκευῆς ἀφορμὴ  τοῖς   φθασθεῖσι τῷ παρ´ ἐλπίδα τῆς
[6, 55]   ἔπειτα οἱ τῶν πολεμίων φειδόμενοι  τοῖς   φίλοις πολεμήσετε, καὶ οἱ τὰ
[6, 96]   βουλὴ τὴν κάθοδον ἐπέτρεψε  τοῖς   φυγάσι, καὶ δῆμος πιστεύσας
[6, 22]   γεγονέναι λεγόντων καὶ οὐ μόνοις  τοῖς   χρεωφειλέταις, οὐκ ἀνεκτὸν δ´ ἡγουμένων
[6, 78]   τούτων ἐξουσίαν τὰ σώματα; πότερον  τοῖς   ψηφίσμασι τῆς βουλῆς τοῖς ὑπὲρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007