Alphabétiquement     [«   »]
τέχνας 3
τέως 9
Τῇ 2
τῇ 111
τηβέννας 1
τῇδε 1
τηλικαῦτα 1
Fréquences     [«    »]
96 μὴ
105 οὐκ
103 περὶ
111 τῇ
115 οὐ
118 αὐτῶν
119 ἂν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

τῇ


Livre, Chap.
[6, 44]   προπαθὼν ἐξέλιπε τὰς δι´ ἐμοῦ  τῇ   βουλῇ γενομένας ὑποσχέσεις, ἐκεῖνά μοι
[6, 88]   τὸ στρατόπεδον καὶ τὰ δόξαντα  τῇ   βουλῇ διεσάφησαν. μετὰ τοῦτο Μενηνίου
[6, 57]   τοῦ Μενηνίου θροῦς πολὺς ἐνέπεσε  τῇ   βουλῇ, καὶ διελάλουν ἕκαστοι κατὰ
[6, 48]   αὐτοῖς ἡμάρτηται ἀνήκεστον. ~Ἐδόκει ταῦτα  τῇ   βουλῇ· καὶ μετὰ ταῦτα προχειρισαμένη
[6, 83]   Ἀγρίππας, ὅσπερ καὶ τοὺς ἐν  τῇ   βουλῇ λόγους ὑπὲρ τοῦ δήμου
[6, 67]   καὶ τὰ φρούρια παρεῖναι καὶ  τῇ   βουλῇ προαγορεύσαντες ἥκειν εἰς τὴν
[6, 56]   αὐτοὶ δικαιῶσι, καὶ μηδὲν ἔτι  τῇ   βουλῇ προσαναφέροντας· αὐτοὶ γὰρ εἴσονται
[6, 88]   τὴν πόλιν οἱ μέλλοντες δηλώσειν  τῇ   βουλῇ τὰ γενόμενα. προθέντων δὲ
[6, 88]   εἰς τὴν πόλιν ἀφικομένοις δηλῶσαι  τῇ   βουλῇ ταῦτα· καὶ γὰρ εἰ
[6, 9]   τυράννων ὑμᾶς αὐτοὺς ἐλευθερώσοντες, πόλει  τῇ   γειναμένῃ τροφείων δικαίας ἀπαιτούσῃ χάριτας
[6, 16]   ἀπάγειν. ~Ὡς δὲ ταύτῃ προσέθεντο  τῇ   γνώμῃ καὶ οἱ προχειρισθέντες ὑπ´
[6, 43]   ἔχω συμμάχους, ὧν ἐν  τῇ   γνώμῃ οὖσα ἰσχὺς ἀδύνατός ἐστιν
[6, 70]   ταραχώδης καὶ στασιαστὴς ἀνήρ, ὀξὺς  τῇ   γνώμῃ προιδεῖν τι τῶν ἐσομένων
[6, 43]   νοῦν, ἀλλ´, ὅπερ πρότερον ἠναντιοῦτο,  τῇ   γνώμῃ συστρέψαντες ἑαυτοὺς νέοι καὶ
[6, 15]   τινα τῆς προθυμίας χάριν οἰσόμενοι,  τῇ   δ´ {ἐξ} ἐκείνων τύχῃ μέγαν
[6, 92]   ἐναντίων πολλοὺς τῶν οἰκείων ἀπολέσας.  τῇ   δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ κριούς τε
[6, 27]   οὖν ᾤχοντο ἐκ τῆς ἀγορᾶς,  τῇ   δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ παρῆν οὐ
[6, 14]   νύκτα κατεστρατοπέδευσεν ἐν τῷ πεδίῳ,  τῇ   δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ στεφανώσας τοὺς
[6, 37]   λαβοῦσαι τὰς εἰρημένας ἀποκρίσεις ἀπηλλάγησαν·  τῇ   δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ συναγαγόντες τὴν
[6, 19]   τῇ μὲν γὰρ εὔνοιαν ἀκολουθεῖν,  τῇ   δὲ φόβον, ἀνάγκην δ´ εἶναι
[6, 49]   ἂν οὗτοι λέγοιντο προορᾶσθαί τι  τῇ   διανοίᾳ τῶν χρησίμων δυνατῶν,
[6, 92]   εὐτρεπισάμενος παρεσκευάζετο μὲν ὡς ἁπάσῃ  τῇ   δυνάμει πειρασόμενος τῆς πόλεως, ἀκούσας
[6, 61]   ὑπερήφανον; μὴ γὰρ δὴ ἐκείνῃ  τῇ   ἐλπίδι ἐπαίρεσθε, ὡς μετριάσει περὶ
[6, 36]   ταύτην οὐκ εἰς μακράν, ἀλλὰ  τῇ   ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ. ~Ταύτην ἀποφηναμένου τὴν
[6, 46]   συμφορὰν αἰτίαν ἀλλοτρίως διακείμενος  τῇ   καθεστώσῃ πολιτείᾳ. ~Τοῖς δὲ πατρικίοις
[6, 60]   τι ἂν δῆμος ἐπὶ  τῇ   καθόδῳ δικαιώσῃ λαβεῖν, μὴ διακρίναντας
[6, 95]   ἐν τῇ στάσει, καὶ συνηδόμενοι  τῇ   καθόδῳ τοῦ δήμου φανεροὶ ἦσαν,
[6, 81]   ὃς δὶς ἀποδειχθεὶς ὕπατος δυναστείᾳ  τῇ   καλουμένῃ δικτατορίᾳ κράτιστα πάντων ἀνθρώπων
[6, 75]   νενεμημένην ἡγεμονίας καὶ πολλῇ μὲν  τῇ   κατὰ γῆν, πολλῇ δὲ τῇ
[6, 75]   τῇ κατὰ γῆν, πολλῇ δὲ  τῇ   κατὰ θάλατταν δυναστείᾳ περιουσιάζουσαν, τίνες
[6, 34]   θορύβου. ἅμα δὲ τῇ στάσει  τῇ   κατὰ τὴν πόλιν αὐξομένῃ καὶ
[6, 17]   παρήγγειλε τοῖς στρατιώταις, ὡς ἐν  τῇ   κατόπιν ἡμέρᾳ παραταξόμενος. ἐδέησε δ´
[6, 88]   ἐπιτρέπειν. ταῦθ´ οἱ πρέσβεις διοικησάμενοι  τῇ   κατόπιν ἡμέρᾳ παρῆσαν ἐπὶ τὸ
[6, 13]   τῆς πόλεως ἡγεμόνος. ὡς δὲ  τῇ   κατόπιν ἡμέρᾳ τὰς παρὰ τοῦ
[6, 92]   τῆς στρατιᾶς μοῖραν ἕνεκα φυλακῆς,  τῇ   κατόπιν ἡμέρᾳ τὴν δύναμιν ἀναλαβὼν
[6, 4]   σὺν ἑαυτῷ δύναμιν αἰφνίδιος ἐν  τῇ   κατόπιν νυκτὶ τὴν ὁδὸν διανύσας
[6, 70]   δ´ ἄρα πολλοῖς γέλως ἐπὶ  τῇ   κενοσπουδίᾳ τοῦ ἀνθρώπου εἰσήρχετο, καὶ
[6, 65]   τῶν ἀδίκων οἰόμενοι δεῖν σκοπεῖν  τῇ   Κλαυδίου γνώμῃ προσετίθεντο καὶ τοὺς
[6, 49]   ἀποφήνασθαι παρακαλοῦντες ἄνδρα ἡλικίας ἐν  τῇ   κρατίστῃ τότε ὄντα καὶ συνέσει
[6, 65]   τοὺς ὑπάτους ἠξίουν μάλιστα μὲν  τῇ   κρείττονι προσχωρῆσαι μερίδι διαλογιζομένους, ὅτι
[6, 58]   ὑπάτοις, οὐδέ γε τοὺς παρὰ  τῇ   κρίσει ἐλαττουμένους ὑπὸ τῶν πατρικίων
[6, 21]   ἐκείνῳ φυγάδων οἱ μὲν ἐν  τῇ   Κύμῃ κατέμειναν, οἱ δ´ εἰς
[6, 67]   καὶ παιδία νήπια τῶν ἀποστατῶν,  τῇ   κυρίᾳ τῶν ἡμερῶν ἐξῄεσαν ἐπὶ
[6, 80]   Ἀσίας εἰς τὴν Εὐρώπην ἐν  τῇ   Λατίνων γῇ πόλιν ᾤκισαν, οἱ
[6, 23]   τὴν ἐπιεικεστέραν τῶν ὁδῶν πορεύεσθαι  τῇ   Μανίου Οὐαλερίου γνώμῃ τοῦ δημοτικωτάτου
[6, 13]   τοῖς ἄλλοις ἅπασι τοῖς ἐν  τῇ   μάχῃ γενομένοις καὶ τὰ περὶ
[6, 9]   τι καλὸν γενναῖον ἐν  τῇ   μάχῃ διαπραξαμένῳ μαρτυρήσωσιν οἱ τὰ
[6, 93]   οἱ ἄλλοι Ῥωμαῖοι ἐν ταύτῃ  τῇ   μάχῃ ἐγένοντο, κράτιστοι δ´ αὐτῶν
[6, 10]   εὐτυχὲς καὶ καλὸν τέλος ἀκολουθήσῃ  τῇ   μάχῃ, θυσίας τε μεγάλας ἀπὸ
[6, 14]   ἡμέρᾳ στεφανώσας τοὺς ἀριστεύσαντας ἐν  τῇ   μάχῃ καὶ τοὺς αἰχμαλώτους φυλάττεσθαι
[6, 17]   εἰσφέρων, καὶ τοὺς ἁλόντας ἐν  τῇ   μάχῃ πεντακοσίων ἀποδέοντας ἑξακισχιλίους ἐπαγόμενος.
[6, 13]   τὰ σφέτερα. ~Ἐν ταύτῃ λέγονται  τῇ   μάχῃ Ποστομίῳ τε τῷ δικτάτορι
[6, 52]   δὲ συγγνώμη τῷ χρονισμῷ καὶ  τῇ   μελλήσει τῶν ἐλευσομένων συμμάχων, ἐν
[6, 19]   τιμωρίαις κρατεῖν βούλεται τῶν ὑπηκόων·  τῇ   μὲν γὰρ εὔνοιαν ἀκολουθεῖν, τῇ
[6, 69]   δ´ αἱ τῶν πρεσβυτέρων γνῶμαι  τῇ   Μενηνίου προσέθεντο, καὶ καθῆκεν
[6, 65]   οἱ δὲ τῆς εἰρήνης ἐπιθυμοῦντες  τῇ   Μενηνίου τε καὶ Οὐαλερίου γνώμῃ
[6, 58]   πόλιν. τελευτῶν δ´ ἀπεφήνατο συνδοκεῖν  τῇ   Μενηνίου χρῆσθαι γνώμῃ, καὶ τὴν
[6, 68]   ἐσχηκότες ἀρχήν, οἷς ἅπασιν ἐδόκει  τῇ   Μενηνίου χρῆσθαι γνώμῃ, τέως καθῆκεν
[6, 93]   ἐπὶ τὸ στρατόπεδον μέγα ἐπὶ  τῇ   νίκῃ φρονοῦντες καὶ πολλοὺς μὲν
[6, 92]   δὲ Κοριολάνοι μέγα φρονοῦντες ἐπὶ  τῇ   παρὰ τῶν Ἀντιατῶν βοηθείᾳ, ἣν
[6, 9]   ἀρετῆς οἱ τὰ σώματα χαριούμενοι  τῇ   πατρίδι. ἀποθανεῖν μὲν γὰρ ἅπασιν
[6, 28]   τοῖς πολλοῖς ἐδόκει, βοηθεῖν ἐδέοντο  τῇ   πατρίδι. δὲ συγκαλέσας τὸν
[6, 92]   καὶ δύναμις ἦν προθύμως ἐβοήθουν  τῇ   πατρίδι. οὐ μέντοι ἐπὶ πολύν
[6, 70]   ἐπὶ στρατοπέδου πάντα τὰ ἐν  τῇ   πόλει γενόμενα, καὶ αὐτίκα πάντες
[6, 31]   πρὶν αἰσθέσθαι τοὺς ἔνδον ἐπὶ  τῇ   πόλει γένωνται· καὶ ῥᾷστα ἂν
[6, 52]   τὰ μὴ δεινὰ ἀξιῶ δεδιέναι·  τῇ   πόλει δ´ οὐδὲν ἕτερον ἤδη
[6, 61]   τῶν διαφόρων, οἳ τὸ ἐν  τῇ   πόλει δημοτικὸν ἐπ´ ἐμοὶ συνιστάντες
[6, 68]   πρότερον ἀποφαίνομαι, τοὺς μὲν ἐν  τῇ   πόλει διαμένοντας τῶν δημοτικῶν ἀφίεσθαι
[6, 90]   ἀποδόντες δὲ καὶ τοῖς ἐν  τῇ   πόλει θεοῖς χαριστήρια, καὶ τοὺς
[6, 66]   τιμῆς τυγχάνειν οἱ διαμένοντες εὖνοι  τῇ   πόλει καὶ μέλλοντες ἰσομοιρεῖν ἡμῖν
[6, 74]   μεθ´ ὑμῶν οἵ τ´ ἐν  τῇ   πόλει καὶ οἱ ἐπὶ στρατοπέδου
[6, 87]   συμφορὰς τούς τε ὑπομένοντας ἐν  τῇ   πόλει καὶ τοὺς ἀπελαυνομένους καὶ
[6, 27]   καὶ αὐθάδη καὶ τῶν παρόντων  τῇ   πόλει κακῶν αἴτιον· τέλος δ´
[6, 29]   τὸν Ἄππιον καὶ τοὺς ἐν  τῇ   πόλει κατὰ τῶν ὑπομεινάντων προπηλακισμοὺς
[6, 91]   στρατιώταις ἐφεὶς καὶ φρουρὰν ἐν  τῇ   πόλει καταλιπὼν ἐξῆγε τὴν δύναμιν
[6, 24]   δικαστήρια καθίζειν, καὶ τὸν ἐν  τῇ   πόλει μένοντα τῶν ὑπάτων κατὰ
[6, 6]   καὶ τῆς ἄλλης μαντικῆς ἐλευθερίαν  τῇ   πόλει παρέξειν καὶ νίκην εὐτυχῆ,
[6, 46]   δ´ ἠγγέλθη ταῦτα τοῖς ἐν  τῇ   πόλει, πολὺς θόρυβος καὶ οἰμωγὴ
[6, 43]   φρουρήσειν ἔμελλον καὶ τὸ ἐν  τῇ   πόλει στασιάζον ἔλαττον ἀπολείψειν. ταῦτα
[6, 58]   ἐξαιρεθῆναι, ἡνίκα μικρὰ ἦν ἔτι  τῇ   πόλει τὰ διαφέροντα, νῦν γέ
[6, 80]   ἀξιοῦμεν, οἷς ἐστιν ἡμῶν ἐν  τῇ   πόλει τέκνα νήπια καὶ γονεῖς
[6, 52]   πράγματα γινομένοις οὕτως ἐγγὺς ὄντων  τῇ   πόλει τῶν ἐχθρῶν; ποία δὲ
[6, 44]   ταῖς ἀγραυλίαις καὶ πλάναις ἐν  τῇ   πολεμίᾳ κατέχειν ὑμᾶς. ὠνείδισται δέ
[6, 74]   γενεᾶς ἑβδόμης ταύτῃ χρώμενοι διετελέσαμεν  τῇ   πολιτείᾳ, καὶ παρὰ πάσας τὰς
[6, 88]   ὅσων μέλλοι σπέρμα κακῶν βαλεῖν,  τῇ   πολιτείᾳ προλέγων. ἀλλ´ οὐκ ἔπειθε
[6, 49]   ἄλλων διαφέρειν, μάλιστα δ´ ἐπὶ  τῇ   προαιρέσει τῶν πολιτευμάτων ἐπαινούμενον, ὅτι
[6, 69]   τῶν νέων, ὡς οὔτε φιλονεικίᾳ  τῇ   πρὸς τοὺς πατέρας οὔτε αὐθαδείᾳ
[6, 69]   ὅτε τὴν ἐναντίαν ἔσχον ἐν  τῇ   προτέρᾳ βουλῇ προαίρεσιν, ἀλλ´ εἴπερ
[6, 58]   οὐκέτι τὴν αὐτὴν ἀπέφαινεν ἐσομένην  τῇ   προτέρᾳ, οὐδ´ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς
[6, 42]   τῶν πόλεων, ἃς ἔτυχον αὑτῶν  τῇ   πρώτῃ ἐφόδῳ καταλαβόμενοι, εἰσὶ δ´
[6, 10]   ἐλπίσαντες μάχης δεήσειν σφίσιν, ἀλλὰ  τῇ   πρώτῃ ἐφόδῳ τοὺς πολεμίους ὑπολαβόντες
[6, 13]   τέλος λαβούσης τῆς μάχης, ἐν  τῇ   Ῥωμαίων ἀγορᾷ τὸν αὐτὸν τρόπον
[6, 20]   ἀνελεῖν καὶ τὴν χώραν αὐτῶν  τῇ   Ῥωμαίων προσθεῖναι, τῶν δ´ ἀνθρώπων
[6, 18]   ἀφείλετο τοῦ Λατίνων ἀξιώματος, τοῦτο  τῇ   Ῥωμαίων προσθήσοντας εὐποτμίᾳ. τελευτῶντες δὲ
[6, 25]   ἱκανὰς λέγουσα εἶναι τὰς οἰκείας  τῇ   Ῥώμῃ δυνάμεις ἀμύνασθαι τοὺς ἀφισταμένους.
[6, 94]   τῶν ὑπάτων καταλειφθεὶς ἐν  τῇ   Ῥώμῃ τὸν νεὼν τῆς τε
[6, 67]   μὲν ἐπῄνεσαν τὸν δῆμον ἐπὶ  τῇ   σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ τῆς κατὰ
[6, 95]   παρακινῆσαί τ´ οὐδὲν ἐπεχείρησαν ἐν  τῇ   στάσει, καὶ συνηδόμενοι τῇ καθόδῳ
[6, 34]   πλήρης καὶ θορύβου. ἅμα δὲ  τῇ   στάσει τῇ κατὰ τὴν πόλιν
[6, 10]   ἐπαγωγὰ θάρσος τι δαιμόνιον ἐμπίπτει  τῇ   στρατιᾷ, καὶ ὥσπερ ἐκ μιᾶς
[6, 25]   μάλιστα κόσμον δωρεὰ προσήκοντα  τῇ   συγγενείᾳ λάβοι πάντας αὐτοὺς ἐσθῆσιν
[6, 74]   καὶ αὐτὸν ἀξιοῦντα τοὺς φυγάδας  τῇ   τ´ ἐξ ἁπάσης Τυρρηνίας, ἣν
[6, 43]   πρὸς ἑκάτερον μέρος ἀπέχθεια φαινομένη.  τῇ   τε γὰρ βουλῇ δι´ αἰτίας
[6, 91]   ἔργον ἀποδείξασθαι καὶ οὐδ´ ἐν  τῇ   τειχομαχίᾳ γενναῖον οὐδὲν διαπραξαμένων. μιᾷ
[6, 93]   ἁπάντων γενόμενος Ῥωμαίων ἔν τε  τῇ   τειχομαχίᾳ καὶ τοῖς ἐντὸς τείχους
[6, 92]   ἔνδον ἐκ πολλοῦ. ἐπιχειρήσας δὲ  τῇ   τειχομαχίᾳ μέχρι δείλης ὀψίας ἀποκρούεται
[6, 19]   χεῖρα γενομένους ὕβρις καὶ βαρύτης·  τῇ   τύχῃ δ´ οὐκ ἐῶν τι
[6, 73]   ἂν ἡμᾶς ἄγῃ τὸ χρεών,  τῇ   τύχῃ καὶ δαίμοσιν ἐπιτρέψαντες ἡγεμόσιν.
[6, 60]   ἂν οὗτος ὀλιγαρχίαν ὄνομα θῆται  τῇ   τῶν κρατίστων ἡγεμονίᾳ, καὶ δὴ
[6, 15]   κατωρθωκότων συνήδονται· ἐξαπατήσαντες δ´ αὐτοὺς  τῇ   φιλανθρωπίᾳ τῶν λόγων καὶ πιστεύειν
[6, 11]   παίδων Τίτου καὶ μηκέτι δυναμένου  τῇ   χειρὶ χρῆσθαι. Λικίννιος μὲν γὰρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007