Alphabétiquement     [«   »]
ἁλισκομέναις 1
ἀλκιμωτέρας 1
Ἀλλ´ 2
ἀλλ´ 76
ἄλλ´ 1
Ἀλλὰ 1
ἀλλὰ 70
Fréquences     [«    »]
74 διὰ
73 εἰ
75 εἶναι
76 ἀλλ´
80 ὅτι
82 ἦν
83 ἔτι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

ἀλλ´


Livre, Chap.
[6, 73]   ἀναστρέφοντες. ὅτι δ´ οὐκ ἀδικεῖσθε,  ἀλλ´   ἀδικεῖτε, καὶ πολλὰ καὶ μεγάλα
[6, 9]   μήτε τῶν ἄλλων νομίμων μεταλαβεῖν,  ἀλλ´   ἀζήλοις ἀκλαύστοις ὑπ´ οἰωνῶν τε
[6, 93]   ταύτης ἐδικαίωσεν ἀπολειφθῆναι τῆς μάχης,  ἀλλ´   ἅμα τῷ κρατηθῆναι τὴν πόλιν
[6, 77]   ἐπειδὴ περὶ ὁμονοίας διαλεξόμενοι συνεληλύθαμεν,  ἀλλ´   ἀμελείᾳ καὶ λήθῃ παραδόντες αὐτὰ
[6, 49]   τι χρὴ πράττειν παραινέσαι,  ἀλλ´   ἀνάγκη διὰ πλειόνων διδάξαι λόγων
[6, 45]   κρύφα οὐδὲ νύκτωρ ὡς πρότερον,  ἀλλ´   ἀναφανδὸν ἤδη συνιόντες ἐβούλευον ἀπόστασιν
[6, 11]   ἀράμενοι γενναῖον οὐδὲν ἔτι ἔπραξαν,  ἀλλ´   ἀνεχώρουν ἐπιοῦσι τοῖς Ῥωμαίοις ἐπὶ
[6, 19]   οὐδὲ ἡβηδὸν ἀναιροῦντες οὐδ´ ἐξανδραποδιζόμενοι,  ἀλλ´   ἀποικίας τῆς Ῥώμης ποιοῦντες, καὶ
[6, 86]   εἴργασται δεινὸν οὐδ´ ἂν ἐργάσαιτο,  ἀλλ´   αὐτὴ καλεῖ καὶ ἀντιβολεῖ καὶ
[6, 74]   αὐτοῖς μηδενὶ κοινωνῆσαι τῶν λαφύρων,  ἀλλ´   αὐτοὶ κατασχεῖν καὶ πάντας ὑπερβαλέσθαι
[6, 71]   ἑκατέροις ἠξίωσαν ὡς ὑποδεεστέροις κρείττονες,  ἀλλ´   αὐτοὶ πρότεροι περὶ διαλύσεως ἐπρεσβεύσαντο,
[6, 78]   τὰ πιστὰ πορισάμενοι παρ´ αὐτῶν;  ἀλλ´   ἔγωγ´ ὑπὲρ ἅπασαν πίστιν ἀνθρωπίνην
[6, 72]   τὸ μετὰ πάντων κοινὸν ἀπολεῖ.  ἀλλ´   εἰ καὶ μὴ πρότερον ἔγνωτε,
[6, 82]   ποίας αἰκίας, ποίας ὠμότητος τυραννικῆς;  ἀλλ´   εἰ μὲν ὑμῖν ἀπόχρη δουλεύειν
[6, 69]   ἐν τῇ προτέρᾳ βουλῇ προαίρεσιν,  ἀλλ´   εἴπερ ἄρα ἡμάρτανον διὰ τὴν
[6, 89]   γένηται καταπαῦσαι τόνδε τὸν νόμον,  ἀλλ´   εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον ἀκίνητος
[6, 74]   οὐκ εἰς τὸν δῆμον πλημμελοῦντες,  ἀλλ´   εἰς ὑμᾶς, δυσανασχετοῦντες ἐπὶ τοῖς
[6, 93]   δ´ αὐτοὺς τῶν κατὰ μέτωπον,  ἀλλ´   εἰς φυγὴν τραπέντων, προσωτέρω προχωροῦντες
[6, 77]   οὐδὲ τὴν αἰσχύνην τοῦ ἔργου,  ἀλλ´   εἰσενέγκαντος εἰς τὴν πόλιν τὰ
[6, 56]   οὐκ ἀξιοῦσιν ἡττᾶσθαι τοῦ ἀντιπάλου,  ἀλλ´   ἐκ παντὸς ἀεὶ ζητοῦσι περιεῖναι
[6, 96]   τὸν ἐπιφανέστατον Ῥωμαίων περιιδεῖν θαπτόμενον,  ἀλλ´   ἐκ τῶν δημοσίων ἐδικαίωσε τὸ
[6, 25]   ἔχων οὐκ ἐκ καταλόγου προσηναγκασμένην,  ἀλλ´   ἑκούσιον, ὡς οἱ καιροὶ παρεκάλουν,
[6, 34]   δὲ δημοτικὸν οὐχ ὑπήκουεν αὐτοῖς,  ἀλλ´   ἐμνησικάκουν τῆς ψευσθείσης αὐτοῖς πολλάκις
[6, 54]   ἐστασίασε καὶ ταπεινότης πρὸς ἐπιφάνειαν,  ἀλλ´   ἐν ἁπάσαις ὡς εἰπεῖν καὶ
[6, 32]   οὔτε πρῶτον οὔτε δεινότατον ἐσόμενον·  ἀλλ´   ἐν ἔθει ἡμῖν ὑπάρχει πᾶσι
[6, 77]   πρὸς ἡμᾶς ὁμολογιῶν οὐδεμίαν ἐφυλάξατε,  ἀλλ´   ἐν τῷ αὐτῷ τρία τὰ
[6, 40]   που τὸν λειπόμενον βιοτεύειν μέλλομεν,  ἀλλ´   ἐν ὑμῖν δίκας, ὧν ἂν
[6, 47]   συμφορὰς γενναίως φέροντες ἀσφαλῶς πολιτεύσουσιν,  ἀλλ´   ἐν δυσοργήτως ταῖς τύχαις
[6, 70]   ἀξιώσεως ἀτιμοτέραν εὕρηται τὴν κάθοδον,  ἀλλ´   ἐναντιοῦσθαι μέχρι πολλοῦ καὶ τραγῳδίαν
[6, 65]   διαλύσεων, οὐκ ἐπιτρέψειν αὐτοῖς ἔλεγον,  ἀλλ´   ἐναντιώσεσθαι πάσῃ προθυμίᾳ λόγοις τ´
[6, 23]   τὴν αὐτὴν ἑκάτερος εἶχε γνώμην,  ἀλλ´   ἔνθεν ἀρξάμενοι διεστήκεσάν τε καὶ
[6, 93]   οὐκέτι μάχεσθαι πρὸς αὐτὸν ὑπέμενον,  ἀλλ´   ἐξέλειπον τὰς τάξεις καθ´ οὓς
[6, 55]   κατέλαβε τὴν πόλιν ψόγος,  ἀλλ´   ἐπαινεῖταί τε ὑμῶν τὸ ἐπιεικὲς
[6, 58]   περὶ τῶν μετρίων νῦν ζητεῖν,  ἀλλ´   ἐπεὶ τὴν στάσιν οὐκ εἴασαν
[6, 45]   ἃς πολλάκις ἤδη ψευσάμενοι ἐλέγχεσθε;  ἀλλ´   ἐπειδὴ μόνοι τὴν πόλιν ἀξιοῦτε
[6, 88]   τοι λαβεῖν τοῦτ´ οὐ δικαιοῦμεν,  ἀλλ´   ἐπειδὴ παρὰ δόξαν ἡμῖν ἀπήντηται
[6, 76]   τῆς ἀρχῆς ἐλπίδων συνεκινδυνεύσαμεν ὑμῖν.  ἀλλ´   ἐπειδὴ φανερῶς ἤδη τυραννίδα περιβεβλημένοι
[6, 75]   οὐκ ἀπέχρησεν ἐπὶ τούτου μένειν,  ἀλλ´   ἐπὶ τὸ τολμᾶν καὶ νεωτεροποιεῖν
[6, 85]   καὶ πόθον ἁπάντων γλυκύτατον ἀποληψόμενοι,  ἀλλ´   ἐπιζητοῦμεν ἀσφαλείας ἀγενήτους καὶ πίστεις
[6, 54]   ἐσομένων αὐθαδείας ἐμπίμπλασθε καὶ ἀμαθίας,  ἀλλ´   ἐπικλάσθητε καὶ εἴξατε παραδείγμασι χρησάμενοι
[6, 73]   οὐδὲ κοινωνεῖν ἔτι τῆς πόλεως,  ἀλλ´   ἐπιμενοῦμεν, ὅποι ποτ´ ἂν ἡμᾶς
[6, 87]   οἷς δεδώκατε, εἰ μὴ λόγος,  ἀλλ´   ἔργον εἰσὶν αἱ διαλλαγαί, δοῦναι
[6, 73]   τι ψεῦδος εἴπω, μὴ ἀνάσχησθε,  ἀλλ´   εὐθὺς ἐλέγχετε. ~Ἡμῖν τὸ ἀρχαῖον
[6, 19]   εἰ μὴ διαφθαρήσεται ταῖς εὐπραγίαις,  ἀλλ´   εὐμενῶς καὶ μετρίως φέροι τἀγαθά.
[6, 80]   δεόμεθα τῶν ἐκ τῆς πατρίδος.  ἀλλ´   εὐτυχεῖτε καὶ ζῆτε βίον, ὃν
[6, 52]   ὥστε μὴ γνώμας εἰσηγεῖσθαι σωτηρίους,  ἀλλ´   εὐχὰς λέγειν ἀδυνάτους, οὓς ἡδέως
[6, 96]   διάφορον ἀποδιδόντων τῶν ταμιῶν ἀπολαβεῖν,  ἀλλ´   ἐχαρίσατο τοῖς παισὶ τοῦ ἀνδρὸς
[6, 7]   φίλους δεῖ καὶ πιστοὺς συμμάχους,  ἀλλ´   πατρὶς ἐκ πολλοῦ τοῦθ´
[6, 92]   γε χρόνον τοῖς δεινοῖς ἀντεῖχον,  ἀλλ´   ἠναγκάσθησαν παραδιδόναι σφᾶς αὐτοὺς τοῖς
[6, 8]   οἱ πλείους τοῖς ἀριθμοῖς κατορθοῦσιν,  ἀλλ´   οἱ κρείττους ἀρετῇ. πολὺ ἂν
[6, 30]   μοῖραν εἰς τὸ δημόσιον ἀνήνεγκεν,  ἀλλ´   οἷς αὐτὸς ἐβούλετο κατεχαρίσατο· καὶ
[6, 44]   ὅτι οὐκ ἐμοὶ συνδοκοῦντα πεπόνθατε,  ἀλλ´   ὁμοίως πεφενακίσμεθα καὶ παραλελογίσμεθα ἀμφότεροι,
[6, 5]   διὰ μέσου ποιεῖν τὸν χρόνον,  ἀλλ´   ὀξείᾳ κρῖναι τὰ πράγματα μάχῃ.
[6, 43]   οὐ προσεῖχεν αὐτῷ τὸν νοῦν,  ἀλλ´,   ὅπερ πρότερον ἠναντιοῦτο, τῇ γνώμῃ
[6, 20]   οὐκ ἄλλαις τισὶν ἐλπίσιν ἐπαρθέντες,  ἀλλ´   ὅτι ἂν μὴ αὐτοῖς κατὰ
[6, 76]   τινὸς προσθέντες αὐτῷ τὴν ὕβριν,  ἀλλ´   ὅτι τὰ δίκαια ποιεῖν ὑμᾶς
[6, 62]   δυνησομένη ἐπειδὰν τὰ ὄντα ἀναλώσῃ,  ἀλλ´   οὐδ´ ἂν ἄλλοθεν ὠνητὰ ἐπεισάγεσθαι
[6, 79]   ἂν καὶ παρὰ γνώμην {μένειν}  ἀλλ´   οὐδ´ {μετὰ τῶν ὅπλων}
[6, 80]   γῇ τινι βαρεῖαν στέλλομεν ἀποικίαν,  {ἀλλ´}   οὐδὲ δι´ αἵματος καὶ φόνων
[6, 16]   αἰτίας {εἶναι} εἰ καὶ ψευδοῦς,  ἀλλ´   οὐκ ἀλόγου γε οὐδὲ ἀπίστου.
[6, 86]   πολὺ διαρκέσαι δυνηθείη τὸ σῶμα,  ἀλλ´   οὐκ ἂν ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν
[6, 59]   φιλοχρηματίαν στέρεται τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος;  ἀλλ´   οὐκ ἂν ἔχοις εἰπεῖν. τοσούτου
[6, 85]   χρηστὰ πράγματα ἔχοντες ἐν χερσίν,  ἀλλ´   οὐκ ἀναπτύξαντες αὑτοὺς καὶ τὼ
[6, 72]   ἔτι καταπέπληχθε αὐτοὺς καὶ σιωπᾶτε,  ἀλλ´   οὐκ ἐλεύθερα φρονεῖτε καὶ διαρρήξαντες
[6, 88]   κακῶν βαλεῖν, τῇ πολιτείᾳ προλέγων.  ἀλλ´   οὐκ ἔπειθε τοὺς πολλοὺς ὡρμηκότας,
[6, 19]   καὶ πεποιηκότες τυραννίδα τὴν ἀρχήν,  ἀλλ´   οὐχ ἡγεμονίαν ὡς πρότερον ἦν
[6, 51]   εἰσηγούμενοι ληροῦσι καὶ φενακίζουσιν ἡμᾶς,  ἀλλ´   οὐχὶ φανερῶς παραινοῦσιν ἀναιμωτὶ καὶ
[6, 8]   περὶ αὐτῶν λόγους. ἐῶ τἆλλα·  ἀλλ´   ὑμεῖς αὐτοὶ πόσους κατωρθώκατε πολέμους
[6, 71]   προτέρους πρέσβεις, πρὸς ὀργὴν ἐδέξαντο,  ἀλλ´   ὑπέμειναν ὑμῶν τὸ σοβαρὸν τοῦτο
[6, 6]   ἧττον γὰρ ἂν ἦν δεινόν·  ἀλλ´   ὑπὲρ τῆς Ταρκυνίων τυραννίδος, ἵνα
[6, 56]   ἀποκρίνεται πολιτικὰς καὶ φιλανθρώπους ἀποκρίσεις,  ἀλλ´   ὑπερηφανεῖ καὶ ἀπειλεῖ, καὶ εἰκάσαι
[6, 48]   δὲ τῶν ἀποστατῶν τὰς προκλήσεις,  ἀλλ´   ὑπεροψίαν καὶ βαρύτητα καὶ πολλὴν
[6, 72]   συμφέρον ἐξετάζειν τοὺς εὖ βουλευομένους,  ἀλλ´   ὑποτίθεσθαι τὸν ἐναντίον αὑτοῖς λόγον,
[6, 50]   δεινὸν μήτε ἐργαζομένων μήτε διανοουμένων,  ἀλλ´   ὡς διαλλαγήσονται χωρὶς αἰσχύνης σκοπούντων,
[6, 79]   ἡμεῖς αὐτοῖς ὑπακούωμεν, δημόται,  ἀλλ´,   ὡς διῄρηκεν ἡμᾶς ἀπ´ ἀλλήλων
[6, 41]   ψυχὰς τῶν προτέρων ἀλκιμωτέρας κτησάμενοι,  ἀλλ´   ὡς ἐχθρῶς πρὸς ἀλλήλους ἐχόντων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007