Alphabétiquement     [«   »]
Λατῖνοι 5
Λατίνοις 8
Λατίνους 4
Λατίνων 36
λαφύρων 5
λέγει 1
λέγειν 19
Fréquences     [«    »]
36 δι´
35 χρόνον
35
36 Λατίνων
37 τοῦτο
38 καθ´
38 παρ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

Λατίνων


Livre, Chap.
[6, 18]   ὅσον δαίμων ἀφείλετο τοῦ  Λατίνων   ἀξιώματος, τοῦτο τῇ Ῥωμαίων προσθήσοντας
[6, 20]   ἧς αὐτοί τ´ ἀπῳκίσθησαν καὶ  Λατίνων   ἅπασαι πόλεις, ἐπειδὴ φθονοῦσαν ἔγνωσαν
[6, 20]   εἰπὼν καὶ τὰς ἀποστάσεις τῶν  Λατίνων   ἁπάσας ἐξαριθμησάμενος τῶν τ´ ἀπολομένων
[6, 19]   σπονδὰς πρὸς τὸ κοινὸν τῶν  Λατίνων,   ἃς ἦσαν πεποιημένοι πρότερον, καὶ
[6, 80]   εἰς τὴν Εὐρώπην ἐν τῇ  Λατίνων   γῇ πόλιν ᾤκισαν, οἱ δ´
[6, 42]   φυγή τ´ αὐτῶν ἐκ τῆς  Λατίνων   γῆς ἐγένετο καὶ παραδόσεις τῶν
[6, 5]   τριακοσίων δέοντες, χίλιοι δ´ ἱππεῖς·  Λατίνων   δὲ σὺν τοῖς συμμάχοις τετρακισμύριοι
[6, 36]   καὶ ἑαυτοὺς ὅσα πολεμίους βλάψομεν.  Λατίνων   δὲ τὸ εὔνουν ἐπαινέσαντες ἀναθαρσύνωμεν
[6, 5]   Οὐολούσκων πρὸς τοὺς στρατηγοὺς τῶν  Λατίνων   δηλοῦντα, ὅτι πολλαὶ δυνάμεις αὐτοῖς
[6, 74]   τῶν βασιλέων παρασκευασαμένων διὰ τοῦ  Λατίνων   ἔθνους καὶ τριάκοντα πόλεις ἐπαγομένων,
[6, 3]   πορείᾳ συντόνῳ πλησίον γίνεται τῶν  Λατίνων   ἐστρατοπεδευκότων παρὰ λίμνῃ Ῥηγίλλῃ καλουμένῃ
[6, 5]   Ταρκύνιος ἐπὶ τοῦ λαιοῦ τῶν  Λατίνων   ἐτάχθη κέρατος, Ὀκταούιος δὲ Μαμίλιος
[6, 4]   πλεονεκτήσειν ἔμελλεν. ~Οἱ δὲ τῶν  Λατίνων   ἡγεμόνες, Ὀκταούιός τε Τυσκλανὸς
[6, 18]   πρέσβεις ἀπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν  Λατίνων   ἧκον ὡς αὐτοὺς ἐξ ἁπασῶν
[6, 25]   οὐδὲν αὑτῇ ἔφη δεῖν τῆς  Λατίνων   ἱκανὰς λέγουσα εἶναι τὰς οἰκείας
[6, 27]   τῶν λόγων. ἐν δὲ τούτῳ  Λατίνων   ἱππεῖς κατὰ σπουδὴν ἐλαύνοντες τοὺς
[6, 13]   καὶ μετὰ τὴν τροπὴν τῶν  Λατίνων   καὶ τὴν ἅλωσιν τοῦ χάρακος
[6, 12]   δὲ Ταρκύνιος τοῦ λαιοῦ τῶν  Λατίνων   κέρατος ἡγούμενος ἀντεῖχεν ἔτι τοῖς
[6, 7]   πάντα δ´ ἦν ἄρα ταῦτα  Λατίνων   ὀνείρατα, ὑποσχέσεις ἔχοντα κενὰς καὶ
[6, 13]   καὶ τοὺς ὁμόσε χωροῦντας τῶν  Λατίνων   παίοντες τοῖς δόρασι καὶ προτροπάδην
[6, 1]   ἀνέστρεψαν, αἵ τε Ῥωμαίοις ἐκδεδομέναι  Λατίνων   πλὴν δυεῖν, αἱ λοιπαὶ τῶν
[6, 95]   χρόνῳ καὶ πρὸς τὰς τῶν  Λατίνων   πόλεις ἁπάσας συνθῆκαι καιναὶ μεθ´
[6, 1]   αἵ τε γὰρ ἐν ταῖς  Λατίνων   πόλεσι Ῥωμαῖαι μικροῦ δεῖν πᾶσαι
[6, 95]   συνθήκαις τοιάδε· Ῥωμαίοις καὶ ταῖς  Λατίνων   πόλεσιν ἁπάσαις εἰρήνη πρὸς ἀλλήλους
[6, 6]   ἥξειν ἔμελλον, οἵ τε τῶν  Λατίνων   στρατηγοὶ συγκαλέσαντες τοὺς σφετέρους πολλὰ
[6, 94]   χρόνον ἔμελλεν ἀγωνίζεσθαι πρὸς τὴν  Λατίνων   στρατιάν, τῆς τε βουλῆς μετὰ
[6, 50]   παρασκευάζεται. δοκεῖ τ´ οὐδὲ τὸ  Λατίνων   συγγενὲς ἔτι βέβαιον ἡμῖν διαμένειν
[6, 91]   αὐτῶν ἀξιόχρεων ἄγων μοῖραν καὶ  Λατίνων   τι συμμαχικὸν οὐκ ὀλίγον. κρίνας
[6, 2]   ἐπὶ τὸν ἀγῶνα· τοῦ δὲ  Λατίνων   τὸ πλέον ἀπρόθυμον καὶ ὑπ´
[6, 15]   πολέμιά τε καὶ νεωστὶ τὴν  Λατίνων   τοσαύτην δύναμιν ἀραμένοις ἄνευ συμμάχων
[6, 63]   φυγαδικόν. οὐ λέγω δὲ τὰς  Λατίνων   τριάκοντα πόλεις, αἳ μετὰ πολλῆς
[6, 75]   ἴσων; τί δέ; τὰς τῶν  Λατίνων   τριάκοντα πόλεις, οὐ μόνον δυνάμεως
[6, 21]   καὶ παρ´ ἐχθροῖς διαντλῶν, οὔτε  Λατίνων   ὑποδεχομένων αὐτὸν ἔτι ταῖς πόλεσιν,
[6, 16]   τῆς μάχης τοῖς ἡγεμόσι τῶν  Λατίνων   φερομένας, ἐν αἷς ὑπισχνοῦντο αὐτοῖς
[6, 12]   ἀθρόα γίνεται πάντων αὐτίκα τῶν  Λατίνων   φυγὴ καὶ τοῦ χάρακος αὐτῶν
[6, 29]   Πωμεντῖνον χωρίον ἐστρατοπεδευκότας καὶ τὴν  Λατίνων   χώραν προνομεύοντας, ὅτι παρακαλοῦσιν αὐτοῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007