Alphabétiquement     [«   »]
ἠμφιεσμένος 1
ἡμῶν 32
ἢν 1
ἦν 82
ἥν 1
ἣν 31
ἠναγκαζόμεθα 1
Fréquences     [«    »]
76 ἀλλ´
75 εἶναι
80 ὅτι
82 ἦν
83 ἔτι
83
85 τι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

ἦν


Livre, Chap.
[6, 96]   τούτων ὑπατείας πραχθέντα Ῥωμαίοις ταῦτ´  ἦν.  
[6, 75]   περὶ τῶν πρωτείων πρὸς ὑμᾶς  ἦν   ἀγών, ποία παρέσχεν ὑμῖν βοήθεια
[6, 69]   Αἰνείᾳ στειλάντων τὴν ἀποικίαν, ὃς  ἦν   Ἀθηνᾶς ἱερεὺς Πολιάδος καὶ τὸ
[6, 26]   τοῦ πλήθους, ἐπειδὴ τῶν κακῶν  ἦν   αἴτιος, καὶ δι´ ἐκεῖνον ἐδόκει
[6, 34]   δι´ ὀλίγου πᾶσα πόλις  ἦν   ἀκοσμίας πλήρης καὶ θορύβου. ἅμα
[6, 48]   πόθῳ τῆς πατρίδος ἠναγκασμένον, ὅμοιον  ἦν,   ἀλλὰ καὶ τούτου φανερῶς τε
[6, 46]   πολὺ ἐξεχεῖτο, καὶ τὸ πάθος  ἦν   ἁλώσει πόλεως ἐμφερές, οἰμωγή τε
[6, 20]   πολέμοις Ῥωμαίων τὸ πλῆθος ὅσον  ἦν   ἀναμνήσας, ἠξίου τὸν αὐτὸν τρόπον
[6, 19]   κεφάλαιον δ´ αὐτοῦ τῆς γνώμης  ἦν   ἀνανεώσεσθαι τὰς σπονδὰς πρὸς τὸ
[6, 83]   ταῦτα μέντοι τὰ διαστήσαντα ὑμᾶς  ἦν   ἀπὸ τῶν πατρικίων, δημόται,
[6, 7]   ἡμῖν αὐτοῖς φόβους. πάντα δ´  ἦν   ἄρα ταῦτα Λατίνων ὀνείρατα, ὑποσχέσεις
[6, 46]   τῶν ἄλλων, ὅσοις βίος  ἦν   ἀργὸς ῥᾴθυμος ταῖς
[6, 25]   εἴ τι ἄλλο χωρίον ἐπιτήδειον  ἦν   ἀσφάλειαν σφίσι παρασχεῖν διὰ φυλακῆς
[6, 71]   ~Παρελθὼν δὲ Μάνιος Οὐαλέριος, ὅσπερ  ἦν   αὐτῶν πρεσβύτατός τε καὶ δημοτικώτατος,
[6, 2]   τῶν δὲ δημοτικῶν, ὅσοις οὐκ  ἦν   βουλομένοις πόλεμος, ἀπελαυνομένων ἀπὸ
[6, 48]   οἱ μὲν ὕπατοι· καὶ γὰρ  ἦν   βραχὺς λειπόμενος αὐτοῖς ἔτι
[6, 25]   ἕτερος τῶν ὑπάτων Σερουίλιος·  ἦν   γὰρ στρατεία κατὰ κλῆρον
[6, 88]   λόγον τοῖς συνέδροις, Οὐαλερίου μὲν  ἦν   γνώμη διδόναι καὶ ταύτην τῷ
[6, 24]   στρατεύεσθαι τέλεσιν οἰκείοις. ~Ἀππίου δ´  ἦν   γνώμη τοῦ κορυφαιοτάτου τῶν προεστηκότων
[6, 25]   ᾤχετο, λελύσθαι τὸν πόλεμον ὑπολαβών.  ἦν   δ´ ἄρα τοῦτ´ οὐ λύσις,
[6, 14]   πολέμιον ἐπὶ σφᾶς ἐλαύνειν στρατόν.  ἦν   δ´ ἐκ τοῦ Οὐολούσκων ἔθνους
[6, 95]   τοὺς ἀποστάντας ἑτοίμως ἐδόκουν συνάρασθαι.  ἦν   δὲ τὰ γραφέντα ἐν ταῖς
[6, 83]   ἐν ἁπάσαις ταῖς ἀρχαίαις ἱστορίαις.  ἦν   δὲ τὰ λεχθέντα ὑπ´ αὐτοῦ
[6, 70]   καθ´ ὁδὸν οὖσι τοῖς πρεσβευταῖς.  ἦν   δέ τις ἐν τῷ στρατοπέδῳ
[6, 2]   πόλεμον ὑφ´ ἑκατέρων ἐγίνοντο μεγάλαι.  ἦν   δὲ τὸ μὲν Ῥωμαίων πλῆθος
[6, 65]   καὶ ὅπλοις, ὅταν ἀναγκαῖον γένηται·  ἦν   δὲ τοῦτο στῖφος καρτερὸν καὶ
[6, 6]   ἔχειν προσῆκεν· ἧττον γὰρ ἂν  ἦν   δεινόν· ἀλλ´ ὑπὲρ τῆς Ταρκυνίων
[6, 52]   οἷον καὶ τὸ ἐνθένδε ἀπελαθὲν  ἦν,   δηλονότι καὶ διὰ χρέα καὶ
[6, 83]   πρεσβείαν τὴν γνώμην ἀποφηνάμενος αἰτιώτατος  ἦν,   διεσήμηνεν ὅτι βούλεται καὶ αὐτὸς
[6, 76]   εἶναι καιρός, εἰ βουλομένοις ἡμῖν  ἦν,   δυεῖν ἐξεργάσασθαι θάτερον, καταλύσασθαι
[6, 67]   τὸ ἱερὸν τοῦ Ἡφαίστου, ἔνθα  ἦν   ἔθος αὐτοῖς τὰς ἐκκλησίας ἐπιτελεῖν,
[6, 59]   ἐλάττονι μὲν αἰτίᾳ ἂν Οὐαλέριος  ἦν,   εἰ τὴν αὑτοῦ γνώμην ἀπεφήνατο
[6, 3]   προσεχέστατα τῶν ἐρυμάτων, ὅσα δύναμις  ἦν   ἑκάστοις φέρειν τε καὶ ἄγειν·
[6, 4]   βραδύνοντες, μαθὼν Ποστόμιος, ὅσον  ἦν   ἐν αὐτοῖς τὸ ἄπειρον στρατηγίας,
[6, 15]   αὐτῶν ποιήσωσι. γνώμη δὲ τούτων  ἦν   ἐν μὲν τῷ παρόντι κρατύνασθαι
[6, 76]   ἀγανακτῶν ἐπὶ τῷ φενακισμῷ δῆλος  ἦν.   ~Ἔναγχος δὲ δὴ τοῦ χρόνου·
[6, 29]   κατέσφαξεν. ἐπιτρέψας δὲ καὶ ὅσα  ἦν   ἐνταῦθα χρήματα τοῖς στρατιώταις φέρειν
[6, 27]   ἀγρῶν τὸ δημοτικὸν πλῆθος καὶ  ἦν   ἐξ ἑωθινοῦ πλήρης ἀγορά.
[6, 93]   καὶ τῆς νίκης ἀναμφιλόγως αἰτιώτατος  ἦν.   ἐπεὶ δὲ συνεσκόταζεν ἤδη, οἱ
[6, 44]   ἐν ἐμοὶ δ´ οὐδὲν κακούργημα  ἦν·   ἐπεὶ δὲ τὰ παρὰ τῆς
[6, 5]   ἀνάγκην τέως οὐ προαιρουμένοις ταῦτ´  ἦν.   ἐπειδὴ δὲ τὰ σημεῖα ἤρθη
[6, 58]   οὐκ εἴασαν ἐξαιρεθῆναι, ἡνίκα μικρὰ  ἦν   ἔτι τῇ πόλει τὰ διαφέροντα,
[6, 81]   κεχαρισμένους, οὐκ ἔπειθεν, ἀλλὰ θροῦς  ἦν   ἐφ´ ἑκάστῳ πολὺς καὶ τῶν
[6, 21]   σωφρονισθῆναι δυναμένην κακίαν· Δίκαιον μὲν  ἦν,   ἔφη, τὰ ἔσχατα παθεῖν, ἅτε
[6, 26]   μεστὴ τῶν ἐκφυγόντων τὰς ἀνάγκας  ἦν   ἀγορά. μὲν οὖν
[6, 14]   τέως μὲν ἐθαύμαζον καὶ τίς  ἦν   κατειληφυῖα τύχη τὰ πράγματα
[6, 59]   καθ´ ἡμέραν σώφρων καὶ σεμνὸς  ἦν,   τε προαίρεσις τῶν πολιτευμάτων
[6, 81]   ἀποκρυπτομένου· ἔλαττον δὲ πολλῷ τοῦτ´  ἦν   θατέρου τὸ μέρος, ὥστ´ ἠφανίζοντο
[6, 46]   πόλει, πολὺς θόρυβος καὶ οἰμωγὴ  ἦν   καὶ διὰ τῶν στενωπῶν δρόμος,
[6, 33]   μάχη ἐγένετο, ἥκισθ´ ἱππάσιμον  ἦν   καὶ κολωνούς τε πετρώδεις καὶ
[6, 19]   ἀλλ´ οὐχ ἡγεμονίαν ὡς πρότερον  ἦν   καὶ προστασίαν· τά τε ἁμαρτήματα
[6, 32]   δὴ τὸ τῶν Ἀρούγκων ἔθνος  ἦν,   καὶ τῷ μεγέθει τε καὶ
[6, 11]   Ῥωμαίων, ἔνθα δικτάτωρ {Ποστούμιος}  ἦν   λογάδας ἔχων περὶ αὑτὸν ἱππεῖς,
[6, 46]   τὰς πύλας καὶ πολὺς ἀνακλαυθμὸς  ἦν   λόγοι τε κατ´ ἀλλήλων ἐχθροὶ
[6, 92]   λόγου κρείττονας ἀποδειξαμένου πράξεις, ὃς  ἦν   μὲν ἐκ τοῦ γένους τῶν
[6, 74]   ἐλέγχετε. ~Ἡμῖν τὸ ἀρχαῖον πολίτευμα  ἦν   μοναρχία, καὶ μέχρι γενεᾶς ἑβδόμης
[6, 17]   τῆς ἰδίας ἀρχῆς, οἵα πρότερον  ἦν,   ναούς τ´ αὐτοῖς καθιδρύσεσθαι καὶ
[6, 21]   ἔτι λοιπὸς ἐκ τοῦ γένους  ἦν,   ὁμοῦ τι γεγονὼς ἐνενηκονταέτης κατὰ
[6, 44]   γενομένας ὑποσχέσεις, ἐκεῖνά μοι ἀπολογητέα  ἦν,   ὅτι ἐψεύσασθε ὑμεῖς, ἐν ἐμοὶ
[6, 18]   τὸ πλεῖον ἀνάγκης μέρος  ἦν,   οὐ μεμπτὰς τετικέναι δίκας ἑκάστην
[6, 10]   τὸ παράλογον ἀμφοτέροις τῆς δόξης  ἦν·   οὐδέτεροι γὰρ ἐλπίσαντες μάχης δεήσειν
[6, 48]   βουλὴ πόρον εὑρεῖν οἵα τε  ἦν   οὔτ´ ἀναβολάς, δυσφημιῶν δὲ καὶ
[6, 49]   ἐπαινούμενον, ὅτι τῆς μέσης τάξεως  ἦν,   οὔτε τὴν αὐθάδειαν τῶν ἀριστοκρατικῶν
[6, 83]   τε ἄλλα, ὡς οἷόν τε  ἦν,   πιθανωτάτοις ἔδοξε χρήσασθαι λόγοις καὶ
[6, 61]   ἐπιτρέψαντες αὐτῷ, ὅτε οὔπω φανερὸς  ἦν   πολέμιος, χρεῶν ἀποκοπὰς καὶ κατακριμάτων
[6, 49]   θᾶττον τοῖς προτέροις ἔθος  ἦν,   πρὶν τῶν ἄλλων τι
[6, 92]   ἑκάστῳ τις ἰσχὺς καὶ δύναμις  ἦν   προθύμως ἐβοήθουν τῇ πατρίδι. οὐ
[6, 3]   καλούμενον, ἐν φρουρά τις  ἦν   Ῥωμαίων ἐνοικουροῦσα ὀλίγη· ἣν ἅπασαν
[6, 5]   τὴν παράταξιν ἀφ´ ἑκατέρου στρατεύματος  ἦν   Ῥωμαίων μὲν ἐπὶ δισμυρίοις τε
[6, 60]   τὰς παρ´ ὑμῶν τιμάς. ἆρ´  ἦν   σοι ἄξιον, Οὐαλέριε, καθ´ ἑτέρων
[6, 81]   οἰκείων ἕκαστον ἀνέμνησε κακῶν, οὐδεὶς  ἦν   στερρὸς οὕτω τὴν διάνοιαν, ὃς
[6, 92]   τῶν Οὐολούσκων· ἔνθα καὶ δύναμις  ἦν   συνειλεγμένη καρτερὰ καὶ τὸ τεῖχος
[6, 14]   ὅπλα τε ἄχρηστα τοῖς πλείστοις  ἦν,   τὰ μὲν ἀπεστομωμένα τὰς ἀκμάς,
[6, 30]   ~Ὡς δὲ τοῖς Ῥωμαίοις τεταπεινωμένα  ἦν   τὰ τῶν Οὐολούσκων πράγματα, προαγαγὼν
[6, 33]   εἴ τι ἄλλο πολεμιστήριον χρῆμα  ἦν.   ταῦτα οἱ περὶ Σερουίλιον καὶ
[6, 28]   ἀνθ´ ὧν πρόθυμος εἰς αὐτοὺς  ἦν,   τῆς μὲν κατὰ πόλιν ἐπιμελείας
[6, 45]   τριῶν ταγμάτων ἑκάτερος ἔτι κύριος  ἦν   τοῖς στρατιωτικοῖς ὅρκοις κατειργομένων καὶ
[6, 96]   λαμπροτάτῃ ταφῇ. οὐσία γὰρ οὐκ  ἦν   τῷ ἀνδρὶ εἰς μεγαλοπρέπειαν ἐκκομιδῆς
[6, 26]   κατὰ τὴν πόλιν ὅλην δρόμος  ἦν   τῶν ἀπόρων τὴν ἰδίαν τύχην
[6, 47]   εὐπρεπεστέρων νομιστέα ἀναγκαιότερα. τέλος δ´  ἦν   τῶν ταῦτα παραινούντων, πρέσβεις ἀποστέλλειν
[6, 81]   τῆς πόλεως ἀτυχίας, καὶ πολὺς  ἦν   χρόνος ἐν κατηφεῖς καὶ
[6, 29]   τῶν ταύτῃ ὑπερέχειν ἐδόκει, καὶ  ἦν   ὥσπερ ἡγεμὼν τοῦ ἔθνους. περιστρατοπεδεύσας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007