Alphabétiquement     [«   »]
αὐτούς 7
αὑτοὺς 6
αὐτοφώρῳ 1
αὐτῷ 39
αὑτῷ 3
αὐτῶν 118
αὑτῶν 4
Fréquences     [«    »]
38 καθ´
38 παρ´
37 τοῦτο
39 αὐτῷ
39 νῦν
40 οἷς
41 μετὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

αὐτῷ


Livre, Chap.
[6, 43]   ἠξίου τὴν βουλὴν τὰς ὑποσχέσεις  αὐτῷ   βεβαιῶσαι κεκομισμένην τὸ παρὰ τοῦ
[6, 45]   τὴν δὲ βουλὴν ἔτι χαλεπωτέραν  αὐτῷ   γενέσθαι παρεσκεύασεν. εὐθὺς δὲ μετὰ
[6, 61]   ἀξιώσεις δῆμος, ἐὰν φανερὸν  αὐτῷ   γένηται, ὅτι ὑμεῖς ἅπαντες ἐψηφίσασθε
[6, 53]   κινδυνεύειν ἀγαθοῦ, εἰ μή τις  αὐτῷ   γῆς τε ὑπόσχοιτο μέρη δώσειν
[6, 61]   τι κἂν ἄλλο τι  αὐτῷ   δοκῇ· δόξει δὲ δήπου, καὶ
[6, 88]   πορεύσεται καὶ οἱ λοιποὶ σὺν  αὐτῷ.   ἐδόκει ταῦτα· καὶ κατὰ σπουδὴν
[6, 59]   δουλεύσομεν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐναντιουμένων  αὐτῷ   καθήψατο κἀμοῦ ἁψιμάχως ἐμνήσθη, πολλὴν
[6, 92]   εἰς τὸ τεῖχος. συνεισπεσόντων δ´  αὐτῷ   καὶ ἄλλων συχνῶν κατὰ πολλὰ
[6, 46]   ἀποστάσεως ἐγίνοντο. ἐν δὲ τῷ  αὐτῷ   καιρῷ καὶ τὰ πολέμια ἔθνη
[6, 59]   αὐτῷ μηδὲν ἀκοῦσαι τῶν προσόντων  αὐτῷ   κακῶν. ἐπεὶ δ´ οὐκ ἀπέχρησεν
[6, 17]   τὰ σφέτερα. ἁπάντων δὲ χωρησάντων  αὐτῷ   κατ´ εὐχὴν θάψας τοὺς οἰκείους
[6, 13]   τὰ εἴδωλα, καὶ παρ´  αὐτῷ   κρήνη καλουμένη τε τῶν θεῶν
[6, 88]   οὗ πρότερον εἴρηκα, καὶ σὺν  αὐτῷ   Μάρκος Δέκιος καὶ Σπόριος Ἰκίλιος.
[6, 17]   ἡμέρᾳ παραταξόμενος. ἐδέησε δ´ οὐδὲν  αὐτῷ   μάχης· οἱ γὰρ ἡγεμόνες τῶν
[6, 12]   τὸν Μαμίλιον συνεστῶτας· καὶ συμπεσὼν  αὐτῷ   μεγίστῳ τε ὄντι καὶ ῥώμην
[6, 59]   μὴ κατηγόρει· περιῆν γὰρ ἂν  αὐτῷ   μηδὲν ἀκοῦσαι τῶν προσόντων αὐτῷ
[6, 38]   ὁπωσδήποτε οἰήσεται τάδε λέγεσθαι, συγχωρῶ  αὐτῷ   νομίζειν, ὅπως βούλεται, μέχρι δὲ
[6, 94]   καὶ ἑνὶ αἰχμαλώτῳ, ὃς ἔτυχεν  αὐτῷ   ξένος ὤν. οἱ δὲ στρατιῶται
[6, 61]   γνώμης τεθαύμακα, ὅτι οὐκ ἐπιτρέψαντες  αὐτῷ,   ὅτε οὔπω φανερὸς ἦν πολέμιος,
[6, 3]   πόλιν φυλάττειν ἐπέτρεψεν. ~Παρεσκευασμένῳ δ´  αὐτῷ   πάντα τἀπιτήδεια πρὸς τὸν πόλεμον
[6, 61]   καὶ ταῦτ´ οὐ μετὰ χαρίτων  αὐτῷ   πείθοντι συγχωρήσετε ὑπό τ´ ἀνάγκης
[6, 93]   τοὺς κρατίστους τῶν νέων ἀρωγοὺς  αὐτῷ   πέμπει· κἀκεῖνοι ποιήσαντες πυκνοὺς τοὺς
[6, 26]   οὐ ῥᾳδίων ἔργον τι ἀντειπὼν  αὐτῷ   πληγὰς ἔλαβον μάστιξι πάνυ πολλάς.
[6, 56]   ἀνέστιός ἐστι καὶ τῶν ἀναγκαιοτάτων  αὐτῷ   στέρεται σωμάτων βίου τε τοῦ
[6, 73]   τὴν ἡγεμονίαν, οὐ καλὰς ἀποδεδώκατε  αὐτῷ   τὰς ἀμοιβάς, μάθετε· ποιήσομαι δ´
[6, 28]   καὶ ἠξίου συνάρασθαι τῆς στρατείας  αὐτῷ   ταύτης, ἀνθ´ ὧν πρόθυμος εἰς
[6, 48]   ἀπ´ αὐτῶν ἀπέστη, χαρίζονται δ´  αὐτῷ   τὴν ἄδειαν τοῦ μηδεμίαν ὑποσχεῖν
[6, 71]   πρεσβύτατός τε καὶ δημοτικώτατος, ἐπιμαρτυρήσαντος  αὐτῷ   τὴν προθυμίαν τοῦ πλήθους εὐμενεστάταις
[6, 76]   οὐκ ἐξ ἄλλου τινὸς προσθέντες  αὐτῷ   τὴν ὕβριν, ἀλλ´ ὅτι τὰ
[6, 66]   ὑμεῖς ἀποδείξησθε τὰς γνώμας, ἀποδώσομεν  αὐτῷ   τὴν ψῆφον, οὕτως ἂν μάλιστα
[6, 59]   κακῶν. ἐπεὶ δ´ οὐκ ἀπέχρησεν  αὐτῷ   τοιαῦτα συμβουλεύειν, ἐξ ὧν οὐδὲν
[6, 91]   τῆς Λογγόλας ἀπέχει. οὐδενὸς δ´  αὐτῷ   τολμήσαντος ὑπαντῆσαι διανύσας τὴν χώραν
[6, 43]   ἀγῶσιν. ὡς δ´ οὐ προσεῖχεν  αὐτῷ   τὸν νοῦν, ἀλλ´, ὅπερ πρότερον
[6, 14]   νικητήρια τοῖς θεοῖς. ἔτι δ´  αὐτῷ   τὸν στέφανον ἐπικειμένῳ καὶ τὰς
[6, 43]   ~Οὐαλέριος δὲ κατὰ νοῦν χωρήσαντος  αὐτῷ   τοῦ πολέμου τὸν εἰωθότα θρίαμβον
[6, 53]   εἰ γένοιτο ἡμῖν σύνοικος, οὐδενὸς  αὐτῷ   τούτων ἐνθάδε ὄντος, ὑπὲρ τίνος
[6, 77]   οὐδεμίαν ἐφυλάξατε, ἀλλ´ ἐν τῷ  αὐτῷ   τρία τὰ μέγιστα παρηνομήσατε, τὸ
[6, 63]   πρὸς τοὺς ἀγῶνας, ἄφεσιν  αὐτῷ   χαρισώμεθα τῶν χρεῶν, μὴ κοινήν,
[6, 95]   συντέλειαν. ~Ἐγένοντο δ´ ἐν τῷ  αὐτῷ   χρόνῳ καὶ πρὸς τὰς τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007