Alphabétiquement     [«   »]
ἀμφοτέρων 5
ἄμφω 1
ἄν 9
ἂν 119
ἀνὰ 3
ἀναβάλλεσθαι 1
ἀναβάλλοντες 1
Fréquences     [«    »]
118 αὐτῶν
115 οὐ
111 τῇ
119 ἂν
124 γὰρ
125 τῷ
127 ἐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

ἂν


Livre, Chap.
[6, 41]   χρεῶν φιλονεικίας καὶ τι  ἂν   ἄλλο παρ´ αὐτῆς αἰτῆσθε μέτριον,
[6, 62]   τὰ ὄντα ἀναλώσῃ, ἀλλ´ οὐδ´  ἂν   ἄλλοθεν ὠνητὰ ἐπεισάγεσθαι διὰ πενίαν,
[6, 53]   τούτων ἐνθάδε ὄντος, ὑπὲρ τίνος  ἂν   ἀξιώσειε κινδυνεύειν ἀγαθοῦ, εἰ μή
[6, 29]   τῆς στρατείας κοινωνεῖν. ὅσοι δ´  ἂν   ἀπολειφθῶσι τῆς στρατείας, τὰς κατὰ
[6, 56]   αὐτοῖς τὴν στάσιν, ἐφ´ οἷς  ἂν   αὐτοὶ δικαιῶσι, καὶ μηδὲν ἔτι
[6, 96]   καὶ συνεισενεγκεῖν κατ´ ἄνδρα, ὅσον  ἂν   αὐτοὶ τάξωσι. τοῖς δ´ ἀκούσασιν
[6, 40]   εἶναι καταχρήσασθαι· καὶ τῷ μὴ  ἂν   αὐτοκράτορι κοσμῆσαι ἀρχῇ, δι´ ἣν
[6, 14]   σιγὴν καὶ κόσμον φυλάττοντας, ἕως  ἂν   αὐτὸς χρὴ πράττειν παραγγείλῃ.
[6, 68]   κατάγειν τὸν δῆμον, ἐφ´ οἷς  ἂν   αὐτὸς ἀξιοῖ· καὶ μόνος ἐξ
[6, 59]   ἐγνωκότων μὴ κατηγόρει· περιῆν γὰρ  ἂν   αὐτῷ μηδὲν ἀκοῦσαι τῶν προσόντων
[6, 78]   ἐπίσταμαι τοσοῦτον ἰσχυούσας χρόνον, ὅσον  ἂν   αὐτῶν αἱ ἀνάγκαι κρατῶσι. τίς
[6, 15]   εὐχὴν ληψομένων τῶν πολεμίων, ὁπότερον  ἂν   αὐτῶν ποιήσωσι. γνώμη δὲ τούτων
[6, 88]   ἐξουσίαν παρ´ αὐτῆς ἔχομεν, ὅπως  ἂν   βουλώμεθα, ποιήσασθαι τὰς διαλλαγὰς αὐτοκράτορες
[6, 67]   παρεκάλεσαν ἐκδέχεσθαι μεθ´ ἡσυχίας, ἕως  ἂν   γένηται τὸ προβούλευμα τῆς βουλῆς·
[6, 95]   ἡμέραις γιγνέσθωσαν δέκα, παρ´ οἷς  ἂν   γένηται τὸ συμβόλαιον. ταῖς δὲ
[6, 54]   αἰσχρά τε γὰρ ὄψις  ἂν   γίνοιτο τοῦ λειπομένου καὶ
[6, 62]   καὶ ἐφ´ ἑκάστῳ χρήματι, ὧν  ἂν   δεηθεὶς μὴ τύχῃ, τὰ ὅπλα
[6, 40]   τοὺς πολέμους ὑπάτων ὑπισχνούμενον, ὧν  ἂν   δέησθε, παρὰ τῆς βουλῆς διαπράξεσθαι,
[6, 90]   τοὺς ὑπηρετήσοντας τοῖς δημάρχοις ὅσων  ἂν   δέωνται καὶ δίκας, ἃς ἂν
[6, 60]   διαβληθὲν ἀφανισθήσεται· ἡμεῖς δὲ πολλῷ  ἂν   δικαιότερον ἐπενέγκαιμεν ὄνειδος καὶ ἀληθέστερον,
[6, 44]   ἐμοῦ ἐξηπατῆσθαι, χρήσασθαί μοι ὅτι  ἂν   δικαιῶσι. ~Ταῦτ´ εἰπὼν τὸ μὲν
[6, 28]   τὴν βουλὴν ἐμπεδώσειν, τι  ἂν   διομολογήσηται τῷ πλήθει, αὑτὸν δ´
[6, 82]   αὐτῶν λέγων, ὡς ἐκ τούτων  ἂν   δύναιντο μάλιστα τῶν λόγων καταμαθεῖν,
[6, 35]   δ´ ὥσπερ νῦν τούτων οὐδέτερον  ἂν   δύναιτο διαπράξασθαι. θαυμάσαιμι δ´ ἄν,
[6, 66]   ἐστι τῆς ἡμέρας καὶ οὐκ  ἂν   δύναιτο τέλος ἐν τούτῳ λαβεῖν
[6, 9]   ἀγχοῦ παραστήσω θάνατον· κρείττων γὰρ  ἂν   ἑαυτῷ τε καὶ τοῖς ἄλλοις
[6, 50]   εὐηθείας, ἐξ αὐτῶν ὑμᾶς ἀξιώσαιμ´  ἂν   ἔγωγε τῶν ἔργων σκοπεῖν ἐνθυμηθέντας,
[6, 63]   ἐν ἥβῃ τετιμημένων, ὧν οὐκ  ἂν   εἴη μέρος ἕβδομον τὸ φυγαδικόν.
[6, 52]   που καὶ τῷ παντὶ κάκιον  ἂν   εἴη τοῦ παρ´ ἡμῖν. ~Τῷ
[6, 63]   ἔγγιστα γενομένης τιμήσεως μαθεῖν ῥᾴδιον  ἂν   εἴη. τρισκαίδεκα μυριάδες εἰσὶ Ῥωμαίων
[6, 38]   μοι φανέντων οὐδέν· πάντων  ἂν   εἴην ἀνθρώπων ἀφρονέστατος, εἰ πέρυσι
[6, 61]   γε σωφρονῆτε ὑμεῖς. πάντων  ἂν   εἴητε ἀφρονέστατοι, εἰ πρὸς ἑνὸς
[6, 23]   τινας καὶ ἐπιεικεῖς· κίνδυνον γὰρ  ἂν   εἶναι, μὴ πρὸς ἀπόνοιαν τράπωνται
[6, 7]   τῶν εἰρημένων οὐδενὸς ἑτέρου φήσαιτ´  ἂν   εἶναι πλεονεκτημάτων ἔλασσον, ἐὰν ὀρθῶς
[6, 86]   τῶν ἄλλων ἀξιοῖς; οὐθὲν γὰρ  ἂν   εἰπεῖν ἔχοις· ἔπειτ´ οὐκ ἀπαλλαγησόμεθά
[6, 54]   καὶ ὅτι πᾶν χρῆμα,  ἂν   ἐκ πολλῶν σύνθετον ᾖ, νοσεῖν
[6, 72]   τῷ ἀσφαλεῖ βεβηκώς, τι  ἂν   ἐκ τοῦ τολμηροῦ χρηστὸν περιγένηται,
[6, 9]   παρασκευάσοντες. μακάριοι μέν, οἷς  ἂν   ἐκγένηται τὸν ἐκ τοῦδε τοῦ
[6, 31]   τῇ πόλει γένωνται· καὶ ῥᾷστα  ἂν   ἐκράτησαν αὐτῶν, εἰ μὴ τῶν
[6, 40]   μάλιστα πιστωσαίμην, τῷ τε μὴ  ἂν   ἐμοὶ τὴν βουλὴν εἰς τοῦτο
[6, 86]   δυνηθείη τὸ σῶμα, ἀλλ´ οὐκ  ἂν   ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν τῷ κακίστῳ
[6, 40]   ἀλλ´ ἐν ὑμῖν δίκας, ὧν  ἂν   ἐξαπατῆσαι δοκῶμεν, ὑφέξοντες. ταῦτα μὲν
[6, 94]   βούλοιτο λαβεῖν, ἀργυρίῳ τε, ὅσον  ἂν   ἐξενέγκασθαι δύναιτο αὐτός, καὶ ἀπὸ
[6, 65]   πάσῃ προθυμίᾳ λόγοις τ´ ἄχρις  ἂν   ἐξῇ, χρώμενοι καὶ ὅπλοις, ὅταν
[6, 94]   γενομένης ἐξ ἁπάντων μεγάλης, ὡς  ἂν   ἐπαινούντων τε καὶ συνηδομένων, προσελθὼν
[6, 86]   τὸ ἑαυτοῦ ἔργον, ἔσθ´ ὅπως  ἂν   ἐπὶ τὸ πολὺ διαρκέσαι δυνηθείη
[6, 40]   οὐδενὸς τῶν μετρίων ἀτυχήσειν τάχ´  ἂν   ἐπιμείναιτε ὑμᾶς αὐτοὺς ἐπιτρέψαντες τοῖς
[6, 90]   ἂν δέωνται καὶ δίκας, ἃς  ἂν   ἐπιτρέψωνται ἐκεῖνοι, κρινοῦντας ἱερῶν τε
[6, 86]   γὰρ ὑμᾶς εἴργασται δεινὸν οὐδ´  ἂν   ἐργάσαιτο, ἀλλ´ αὐτὴ καλεῖ καὶ
[6, 8]   ἀλλ´ οἱ κρείττους ἀρετῇ. πολὺ  ἂν   ἔργον εἴη παραδείγματα φέρειν, ὅσα
[6, 44]   τὸ σῶμα ταῦτα προσέπεσε, δῆλον  ἂν   ἔργῳ ἐποίησα τοῖς ἐχθροῖς, οἷον
[6, 68]   τῆς πολιτείας ἑκών. ὅσῳ δ´  ἂν   ἐρημότερος γένωμαι τῶν τὰ αὐτά
[6, 52]   εὐχὰς λέγειν ἀδυνάτους, οὓς ἡδέως  ἂν   ἐροίμην, ποία μὲν ἡμῖν χρόνου
[6, 49]   πολέμους ἑαυτὸν μέτριον; οὐδὲν γὰρ  ἂν   ἕτερον ἔχοιεν εἰπεῖν, πιστεύοντες
[6, 68]   ἀποστάταις πολεμεῖν ἁπάσῃ προθυμίᾳ, τέως  ἂν   ἔτι διαμένωσιν ἐν τοῖς ὅπλοις.
[6, 82]   τῆς ἐκκλησίας ἄπιτε· οὐ γὰρ  ἂν   ἔτι μεταδοίημεν ὑμῖν λόγου. ~Ὡς
[6, 44]   εἰμι ὁρῶ τε, ὅτι οὐκ  ἂν   ἔτι ὑπ´ ἐμοῦ παύσαιτο
[6, 60]   εὖ γὰρ ἴστε, ὅτι οὐκ  ἂν   ἐτόλμησαν οἱ φαῦλοι καὶ ταπεινοὶ
[6, 62]   τὴν ἄλλην συγγένειαν, ὧν οὐδ´  ἂν   εὐχόμενοι κρείττονα παρὰ θεῶν αἰτησαίμεθα·
[6, 86]   τῶν μόρων ἀναλωθείη, λιμῷ; οὐκ  ἂν   ἔχοι ἄλλως τις εἰπεῖν. τὸν
[6, 59]   τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος; ἀλλ´ οὐκ  ἂν   ἔχοις εἰπεῖν. τοσούτου γὰρ δέω
[6, 38]   ἀποκαλεῖν εὐγενὲς εἴτε αὔθαδες, ὅσον  ἂν   ζῶ χρόνον οὐκ ἀποστήσομαι τοῦ
[6, 71]   οἷς ἀξιοῦτε καταλύσασθαι τὴν διχοστασίαν,  ἂν   μέτριόν τι τῶν αἰτημάτων
[6, 45]   τὸ ἐλεύθερον ἔχωμεν, ὁποία ποτ´  ἂν   ᾖ, νομίζεσθαι πατρίς. ~Ὡς δ´
[6, 26]   πρὸς ἴδιον χρέος ἄγειν, ἕως  {ἂν}   βουλὴ περὶ αὐτῶν διαγνοίη,
[6, 9]   τῶν ἀναγκαίων δεηθῆναι· δ´  ἂν   κακὴ καὶ θεοβλαβὴς διάνοια
[6, 64]   ποιοῦσιν αὐτὰς μεγάλας. ὥστ´ ἄχρις  ἂν   ἡγεῖσθαι δυναμένους ἄνδρας ἔχωμεν, οὐκ
[6, 69]   φρονοῦσιν ἐπιψηφίζεσθαι πᾶν, τι  ἂν   ἡγῶνται τῷ κοινῷ συμφέρειν, ὡς
[6, 73]   πόλεως, ἀλλ´ ἐπιμενοῦμεν, ὅποι ποτ´  ἂν   ἡμᾶς ἄγῃ τὸ χρεών, τῇ
[6, 79]   ἀπαλλαττώμεθα δ´ ἡμεῖς, ὅποι ποτ´  ἂν   ἡμᾶς δαίμων ἄγῃ τόπον
[6, 52]   οὐ χαλεπόν, κατὰ πολλήν τ´  ἂν   ἡμῖν εὐπέτειαν ἐκ παντὸς ἔθνους
[6, 6]   αὐτὴν ἔχειν προσῆκεν· ἧττον γὰρ  ἂν   ἦν δεινόν· ἀλλ´ ὑπὲρ τῆς
[6, 79]   ἐν πατρίδι, ὧν περιεχόμενοι φιλοχωροῖμεν  ἂν   καὶ παρὰ γνώμην {μένειν} ἀλλ´
[6, 56]   πολλὴν παρεσχήμεθα προθυμίαν· πῶς δ´  ἂν   καταλυσαίμεθ´ αὐτήν, τοῦτο πειρῶ λέγειν.
[6, 36]   κτήσεις εἶναι καὶ δικαιοτάτας, ἃς  ἂν   κατάσχωμεν πολέμου λαβόντες κατὰ νόμον,
[6, 25]   ἀποδέοντας προῖκα δωρησαμένη καὶ ὡς  ἂν   μάλιστα κόσμον δωρεὰ προσήκοντα
[6, 66]   ἀποδώσομεν αὐτῷ τὴν ψῆφον, οὕτως  ἂν   μάλιστα νομίσαντες ἀρθῆναι τὴν ἔριν
[6, 64]   καὶ τοσούτῳ μᾶλλον κακοπαθοῦσιν, ὅσῳπερ  ἂν   μείζονα ἔχωσι πόνον. οἱ δ´
[6, 20]   τισὶν ἐλπίσιν ἐπαρθέντες, ἀλλ´ ὅτι  ἂν   μὴ αὐτοῖς κατὰ γνώμην χωρήσῃ
[6, 95]   ἀφελεῖν ἀπ´ αὐτῶν, τι  ἂν   μὴ Ῥωμαίοις τε καὶ Λατίνοις
[6, 92]   πόλιν ἐπιφανῆ σφόδρα καὶ ὥσπερ  ἂν   μητρόπολιν τῶν Οὐολούσκων· ἔνθα καὶ
[6, 7]   τί χρὴ προσδοκᾶν ποιήσειν αὐτούς,  ἂν   νῦν κρατήσωσι τοῖς ὅπλοις, μνησικακοῦντας,
[6, 58]   τῶν πατρικίων καὶ τι  ἂν   δῆμος γνῷ, τοῦτ´ εἶναι
[6, 60]   παρόντα καὶ συγχωρεῖν, τι  ἂν   δῆμος ἐπὶ τῇ καθόδῳ
[6, 1]   ἣν ἐψηφίσατο βουλή, τέως  ἂν   προσδοκώμενος πόλεμος εἰς ἀσφαλὲς
[6, 66]   ἔριν ὑμῶν· τι δ´  ἂν   οἱ πλείους ψηφίσωνται, τοῦθ´ ἡγησόμεθα
[6, 83]   περὶ μὲν τῶν δικαίων οὐδὲν  ἂν   οἰόμεθα δεῖν, ὅπερ Ἰούνιος ἐποίησεν
[6, 59]   λόγοις· Ἐν ἐλάττονι μὲν αἰτίᾳ  ἂν   Οὐαλέριος ἦν, εἰ τὴν αὑτοῦ
[6, 53]   αὐτῶν πολίταις μεταδιδόναι; καὶ ἴσως  ἂν   οὐδὲ τούτοις ἀρκεσθείη δοθεῖσι μόνοις,
[6, 95]   εἰρήνη πρὸς ἀλλήλους ἔστω, μέχρις  ἂν   οὐρανός τε καὶ γῆ τὴν
[6, 49]   θυμῷ καὶ μανίᾳ. πῶς γὰρ  ἂν   οὗτοι λέγοιντο προορᾶσθαί τι τῇ
[6, 60]   πολιτειῶν δημοκρατίας ἀφαιρεθῆναι. οὐ γὰρ  ἂν   οὗτος ὀλιγαρχίαν ὄνομα θῆται τῇ
[6, 37]   τῶν συμβολαίων ἀφεῖσθαι. μόνως γὰρ  ἂν   οὕτως ὅλην τὴν πόλιν ὁμονοοῦσαν
[6, 71]   μειρακιῶδες τῆς αὐθαδείας {βάρος} ὥσπερ  ἂν   παίδων ἀφρόνων χρηστοὶ πατέρες· καὶ
[6, 41]   μέτριον, ἀξίως τῆς ἀρετῆς, ἣν  ἂν   παράσχησθε ἐν τῷ πολέμῳ, βραβεύσειν.
[6, 87]   οὐχ ὑπάρχει δύναμις· ἕως δ´  ἂν   παρῇ τὸ δύνασθαι τὰ πονηρὰ
[6, 78]   ἥκουσιν αὐτοκράτορες, ὥσθ´, τι  ἂν   πείσωμεν ἀλλήλους, τοῦτ´ ἔσται κύριον.
[6, 61]   ἀντὶ τοῦ κολάζεσθαι ἐφ´ οἷς  ἂν   πλημμελήσῃ καὶ τὸ τιμᾶσθαι δι´
[6, 62]   πόλις, ἐνταῦθα δὴ διαγινώσκοινθ´ ὡς  ἂν   πολέμιοί τε ὄντες καὶ τὰ
[6, 80]   εὐτυχεῖτε καὶ ζῆτε βίον, ὃν  ἂν   προαιρῆσθε, οὕτως ἀπολίτευτα καὶ ἀκοινώνητα
[6, 29]   ἐκέλευσε τὸν κήρυκα ἀνειπεῖν, ὅσοι  ἂν   Ῥωμαίων ἐπὶ τὸν κατ´ αὐτῶν
[6, 45]   ἀρκέσει πᾶσα γῇ, ἐν  ἂν   τὸ ἐλεύθερον ἔχωμεν, ὁποία ποτ´
[6, 36]   ὡς οὐκ ἐγκαταλείψομεν αὐτούς, ἕως  ἂν   τὸ πιστὸν φυλάσσωσιν, ἐν οὐδενὶ
[6, 40]   ὑποπτεύοιτε καὶ περὶ ἐμοῦ, δυσὶν  ἂν   τοῖσδε μάλιστα πιστωσαίμην, τῷ τε
[6, 63]   αἳ μετὰ πολλῆς εὐχῆς δέξαιντ´  ἂν   τοὺς ὑπὲρ ἡμῶν ἀγῶνας διὰ
[6, 8]   τηλικαύταις εὐπραγίαις χείρονα; καὶ τίς  ἂν   τοῦτο φήσειε νοῦν ἔχων; θαυμάσαιμι
[6, 69]   ἐν τῷ φανερῷ, πράττειν, ὅτῳ  ἂν   τρόπῳ δύνωνται, φιλίαν τῷ δήμῳ
[6, 52]   ὁμοιοτρόπους ταύταις συμφορὰς ἀγαπητῶς ὅποι  ἂν   τύχῃ μεθιδρυσόμενον; κἂν τἆλλα
[6, 49]   προὔκειτο μόνον σκοπεῖν, δι´ ὀλίγων  ἂν   ὑμῖν ἐδήλωσα λόγων, φρονῶ.
[6, 53]   τις ἐκ τοῦ ἀδοκήτου, παραινέσαιμ´  ἂν   ὑμῖν παραδέξασθαι αὐτὴν τοῖς τείχεσι
[6, 83]   δὲ τῶν ὕστερον ἐσομένων, ὡς  ἂν   ὑμῖν τε τῷ δήμῳ καὶ
[6, 77]   πιστεύσαντες ἡμεῖς ὡς οὐκ  ἂν   ὑπὸ δικτάτορός τε καὶ ταῦτα
[6, 36]   λαβόντες κατὰ νόμον, καὶ οὐκ  ἂν   ὑπομείναιμεν μωρίᾳ τὴν ἀρετὴν ἀφανίσαι·
[6, 52]   οἰκείας ἀρετῆς ἔχοντες; καὶ τίς  ἂν   ὑπομείνειε τὰ οἰκεῖα παραλιπὼν ἀγαθὰ
[6, 40]   ὁμολογηθέντων· τοῦτο ὡς οὐ δικαίως  ἂν   ὑποπτεύοιτε καὶ περὶ ἐμοῦ, δυσὶν
[6, 73]   τελευταῖον, ὅτι βέβαιον ἡμῖν, ὧν  ἂν   ὑπόσχησθε, οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ πολλάκις
[6, 40]   ἵνα πιστεύητε ἡμῖν, τι  ἂν   ὑποσχώμεθα, ἐμπεδώσειν. ἡλικίας γάρ,
[6, 54]   νοσοῦσαν ἐξελαύνειν μοῖραν· οὐ γὰρ  ἂν   φθάνοι διὰ τῶν ἰδίων μερῶν
[6, 64]   ποιεῖν μηδέν, τι δόξειεν  ἂν   φόβου τεκμήριον εἶναι καὶ ἀμηχανίας·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007